Hotărârea nr. 250/2019

Hotărâre privind aprobarea și însușirea rapoartelor de evaluare a terenului în suprafață de 136 mp, situat în str. Pridvorului nr. 4, sector 4, București, precum și terenului în suprafață de 120 mp, situat în str. Pridvorului nr. 6, sector 4, București


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-duI Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1. Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind aprobarea și însușirea rapoartelor de evaluare a terenului în suprafață de 136 mp, situat în str. Pridvorului nr. 4, sector 4, București, precum și terenului în suprafață de 120 mp, situat în str.

Pridvorului nr. 6, sector 4, București

Consiliul Local al Sectorului 4

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 4 precum si Raportul de specialitate comun al Direcției Investiții și Direcției Autorizări, nr. P.9.1/1192/28.10.2019;

Văzând Avizul Comisiei nr. 1 - Comisia pentru activități economico-financiare, buget și finanțe;

In conformitate cu Rapoartele de evaluare întocmite de către societatea GCT EV AL S.R.L, Ing. Georgescu Geta Stela, evaluator autorizat ANEVAR, înregistrate sub nr. nr. 77827/28.10.2019 și nr. 77822/28.10.2019 la Sectorul 4 al Municipiului București;

în baza Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 344/26.06.2019 privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 4 să achiziționeze pentru și în numele municipiului București, imobilele terenuri situate în str. Pridvorului nr. 4 și nr. 6, sector 4 București;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (3), art. 166 alin. (4), art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 197 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă și se însușește raportul de evaluare a terenului proprietate privată, în suprafață de 136 mp, situat în str. Pridvorului nr. 4, sector 4, București, nr. cadastral 210130, întocmit de către societatea GCT EV AL S.R.L, Ing. Georgescu Geta Stela, evaluator autorizat ANEVAR, raport înregistrat sub nr. 77822/28.10.2019 la Sectorul 4 al Municipiului București.

Art.2 Se aprobă și se însușește raportul de evaluare a terenului proprietate privată, în suprafață de 120 mp, situat în str. Pridvorului nr. 6, sector 4, București, nr. cadastral 222111, întocmit de către societatea GCT EV AL S.R.L, Ing. Georgescu Geta Stela, evaluator autorizat ANEVAR, raport înregistrat sub nr. 77827/28.10.2019 la Sectorul 4 al Municipiului București.

Art. 3 Se împuternicește Primarul Sectorului 4 să numească membrii Comisiei de negociere a prețului la care se vor achiziționa terenurile menționate la art. 1 și art. 2 din prezenta.


Art.4 Comisia de negociere va avea un mandat limitat la maxim valoarea prevăzyt^^r de evaluare.

Art.5 Prevederile prezentei vor fi aduse la îndeplinire de către Primarul Sectorului 4, Secretarul General al Sectorului 4, Direcțiile de specialitate din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 4 , iar comunicarea se va face prin Serviciul Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 29.10.2019


Cosffî


onstantin BĂRBĂLĂU


Contrasemnează Conform Codului administrativ Secretarul General al Sectorului 4 Diana Anca ARTENE


Nr. 250/29.10.2019