Hotărârea nr. 25/2019

Hotărâre privind îndreptarea erorii materiale constatată la pozițiile nr.14-15 ale Anexei nr.6 din Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr.346/27.12.2018 privind stabilirea salariilor de bază la nivelul Sectorului 4, cu modificările și completările ulterioare

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-duI Metalurgiei nr. 12-18 Grand Arena - etaj 1 Sector 4 Tel. 021.335.92.30 Fax. 021.337.07.90

HOTĂRÂRE

privind îndreptarea erorii materiale constatată la pozițiile nr.14-15 ale Anexei nr.6 din Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr.346/27.12.2018 privind stabilirea salariilor de bază la nivelul Sectorului 4, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Local al Sectorului 4

Având în vedere:

  • -   Raportul de specialitate al Direcției Resurse Umane nr.P.6.1/301/31.01.2019;

  • -  Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 al Municipiului București;

  • -  Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr.346/27.12.2018 privind stabilirea salariilor de bază la nivelul Sectorului 4, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  Prevederile Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  Hotărârea Guvernului României nr.937/2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;

  • -  Procesul-verbal nr.82254/20.12.2018 încheiat cu ocazia întâlnirii ordonatorului principal de credite cu reprezentanții salariaților și cei ai organizațiilor sindicale în vederea consultării cu privire la stabilirea salariilor de bază la nivelul Sectorului 4 al municipiului București;

  • -  Dispoziția Primarului Sectorului 4 nr.3440/20.12.2018 prin care s-a stabilit indemnizația lunară unică a Viceprimarului Sectorului 4, începând cu data de 01.01.2019;

în temeiul prevederilor art.45 alin.(2), art.81 alin.(4) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.I (1) Se aprobă îndreptarea erorii materiale constatată la pozițiile nr.14-15 ale Anexei nr.6 a Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr.346/27.12.2018 privind stabilirea salariilor de bază la nivelul Sectorului 4, cu modificările și completările ulterioare, în sensul că:

  • a) la coloana „Coeficient de ierarhizare 01.01.2019” în loc de 1,08 se va citi corect 1,44;

  • b) la coloana „Salariu de bază 01.01.2019” în loc de 2246 se va citi corect 2996.

(2) Corect se va citi astfel:


14

Șofer

M/G

I

1.44

2996

15

Muncitor calificat

M/G

I

1.44

2996

Art.II Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, Direcția Resurse Umane, precum și Direcția de Mobilitate Urbană Sector 4, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 07.02.2019

Nr. 25 /07.02.2019