Hotărârea nr. 249/2019

Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 109 din 10.06.2019, privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 100.000.000 lei, în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București

Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10


HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 109 din 10.06.2019, privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne in valoare de pana la 100.000.000 Iei,

in vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

Luând act de:

Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 4 al Municipiului București;

Raportul comun de specialitate nr. P.8.1/8252/21.10.2019, respectiv nr. P.9.1/1162/21.10.2019 întocmit de Direcția Economica și Direcția de Investiții din cadrul aparatului de specialitate al Primarului;

Avizul Comisiei nr. 1 - Comisia pentru activități economic o-fînanciare, buget și finanțe;

Ținând seama de:

Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 109 din 10.06.2019, privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne in valoare de pana la 100.000.000 lei, in vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local;

în conformitate cu prevederile art. 20, alin. (1), lit.”f” si ”g” si art.61, alin.(l) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 30/2003 privind aprobarea exercitării de către consiliile locale ale sectoarelor 1-6 a atribuțiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite si modului de utilizare a rezervei bugetare si privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar si ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 313/2003 privind aprobarea exercitării de către consiliile locale ale sectoarelor 1-6 a atribuțiilor privind aprobarea împrumuturilor interne și externe pentru investiții;

Având in vedere prevederile Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publica, cu modificările și completările ulterioare precum și dispozițiile Hotărârii Guvernului României nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare, raportate la art. 29, lit.(f) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările si completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeana a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificata prin Legea nr. 199/1997;

Ținând seama de prevederile art. 1166 și următoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau convenții,

în temeiul prevederilor art.139 alin. (3), art.166 alin.(2) lit. k), art.196 alin.(l) lit. a) șȚ^J.,97 din

Art.II. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 109/10.06.2019, rămân valabile.

ArtlII. Secretarul General al Sectorului 4, Direcția Economica si Direcția Investiții vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre conform competentelor, iar comunicarea se va face prin grija Serviciului Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 29.10.2019


ȚE DE ȘEDINȚĂ,


onstlintin BĂRBĂLĂU


Contrasemnează

Conform Codului administrativ

Secretarul General al Sectorului 4

Diana Anca ARTENE


Nr. 249/29.10.2019

Anexa la HCLS4 nr.

Nr. crt.

Obiective de investiții

Valoare investiție TVA inclus -lei-

HCL aprobare indicatori tehnico-economici

1

Creșterea performantei/eficientei energetice a blocului il-33, Sc. 1,2, Bd. Alexandru Obreqia. Nr. 36A

3,948,162.86

335/13.12.2018

2

Creșterea performantei/eficientei energetice a blocului il-32, sc. 1-2, Bd, Alexandru Obreqia, nr. 30A

4,038,792.19

335/13.12.2018

3

Creșterea performantei/eficientei energetice a blocului B7, Sc. 1,2,3,4, Bd. Constantin Brancoveanu. nr. 18

8,663,478.33

335/13.12.2018

4

Creșterea performantei/eficientei enerqetice a blocului 5. Huedin, nr. 1

1,994,283.99

335/13.12.2018

5

Creșterea performantei/eficientei energetice a blocului 4. Huedin, nr. 3

1,975,551.90

335/13.12.2018

6

Creșterea performantei/eficientei energetice a blocului 16, Sos. Olteniței, nr. 204-210

1,382,942.45

335/13.12.2018

7

Creșterea performantei/eficientei enerqetice a blocului 1, Ni tu Vasile, nr, 38-40

2,715,475.01

334/13.12.2018

8

Creșterea performantei/eficientei enerqetice a blocului 1, Nitu Vasile, nr. 36

1,943,887.55

334/13.12.2018

9

Creșterea performantei/eficientei energetice a blocului 2, Sc. 1,2,3,4, Nitu Vasile, nr. 42

3,917,486.59

334/13.12.2018

10

Creșterea performantei/eficientei energetice a blocului 3, Sc. 1,2,3, Nitu Vasile, nr. 44

3,197,952.60

334/13.12.2018

11

Creșterea performantei/eficientei enerqetice a blocului 5, Nitu Vasile, nr. 48

3,258,210.38

334/13.12.2018

12

Creșterea performantei/eficientei energetice a blocului 36, Sc. 1-2, Nitu Vasile, nr. 28

3,728,322.30

334/13.12.2018

13

Creșterea performantei/eficientei enerqetice a blocului 4, Nitu Vasile, nr. 46

3,273,274.83

334/13.12.2018

14

Creșterea performantei/eficientei energetice a blocului F1, Str. Podarului, nr. 2-4

1,872,612.90

334/13.12.2018

15

Creșterea performantei/eficientei enerqetice a blocului F3, Str. Podarului, nr, 6

935,246.82

334/13.12.2018

16

Creșterea performantei/eficientei enerqetice a blocului M2, Raula Mara. nr. 15

1,054,104.73

334/13.12.2018

17

Creșterea performantei/eficientei energetice a blocului M4, Raula Mara, nr. 10

1,054,104.73

334/13.12.2018

18

Creșterea performantei/eficientei enerqetice a blocului 31, Sc. 1,2, Tohani, nr. 3

4,391,600.71

334/13.12.2018

19

Creșterea performantei/eficientei energetice a blocului E4. Vatra Do mei, nr. 9

2,090,275,32

334/13.12.2018

20

Creșterea performantei/eficientei enerqetice a blocului F4, Vatra Dornei, nr. 7

927,579.86

334/13.12.2018

21

Creșterea performantei/eficientei energetice a blocului !l 30, Alexandru Obregia nr. 22A

2,443,195.02

288/24.10.2017

22

Creșterea performantei/eficientei energetice a blocului M1, Alexandru Obregia, nr. 6

5,080,651.41

335/13,12.2018

23

Creșterea performantei/eficientei energetice a blocului 12B, scările 1+2, Str. Alunisului nr. 1 / B-dul Brancoveanu, nr. 2

2,864,142.35

335/13.12.2018

24

Creșterea performantei/eficientei energetice a blocului 40, Sc. 1,2, Tulnici, nr. 10

5,545,955.28

335/13.12.2018

25

Creșterea performantei/eficientei energetice a blocului 11/31, Sc. A,B, Alexandru Obreqia nr. 28A

3,516,344.43

334/13.12.2018

26

Creșterea performantei/eficientei energetice a blocului 102, Sc, 1, Gheorghe Ion, nr. 9

2,766,974.84

334/13.12.2018

27

Creșterea performantei/eficientei energetice a blocului 102, Sc. 2, Gheorghe Ion, nr. 9

2,793,030.68

334/13.12.2018

28

Creșterea performantei/eficientei enerqetice a blocului 6. Olteniței, nr. 81

8,701,590.90

334/13.12.2018

29

Supralangire Sos. Berceni (Sos. Olteniței pana la limita administrativa Sos. de Centura): Tronson 2 - Str. ton Iriceanu si statia de metrou 1MGB (supralargire), Tronson 3 - statia de metrou IMGB si linia de centura

52,096,161.41

116/10.06.2019

30

Amenajare parcare Piața Berceni - Olteniței

17,457,463.45

72/24.04.2019

TOTAL

159,628,855.82

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA