Hotărârea nr. 248/2019

Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: Lucrări de construire în vederea reconfigurării construcției existente parter prin desființarea parțială, supraetajare cu un nivel (etaj) și extindere pentru amenajarea unui centru de pregătire a situațiilor de urgență din învățământul preuniversitar și spații conexe (locuri de parcare autospeciale, sală de mese, bucătărie, spații tehnice, vestiare, spații de dormit, etc.), refacere împrejmuire și organizare de șantier, strada Perșani nr.2


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4

Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: Lucrări de construire în vederea reconfigurării construcției existente parter prin desființarea parțială, supraetajare cu un nivel (etaj) și extindere pentru amenajarea unui centru de pregătire a situațiilor de urgență din învățământul preuniversitar și spații conexe (locuri de parcare autospeciale, sală de mese, bucătărie, spații tehnice, vestiare, spații de dormit, etc.), refacere împrejmuire și organizare de șantier, strada Perșani nr.2

Consiliul Local al Sectorului 4

Având în vedere:

Raportul de specialitate nr. P.9.1/1163/21.10.2019 al Direcției Investiții - Serviciul Investiții;

Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 4 al Municipiului București;

Avizul Comisiei nr. 1 - Comisia pentru activități economico-financiare, buget și finanțe;

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul prevederilor art.139 alin. (3), art.166 alin.(2) lit. k), art.196 alin.(l) lit. a) și art. 197 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă indicatorii tehnico-economici, în conformitate cu documentația tehnico-economică pentru realizarea obiectivului de investiții: Lucrări de construire în vederea reconfigurării construcției existente parter prin desființarea parțială, supraetajare cu un nivel (etaj) și extindere pentru amenajarea unui centru de pregătire a situațiilor de urgență din învățământul preuniversitar și spații conexe (locuri de parcare autospeciale, sală de mese, bucătărie, spații tehnice, vestiare, spații de dormit, etc.), refacere împrejmuire și organizare de șantier, strada Perșani nr.2, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Primarul Sectorului 4, Secretarul General al Sectorului 4, Direcția Investiții și Direcția Economică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor, iar comunicarea se va face prin grija Serviciului Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 29.10.2019


ntin/BĂRBĂLĂU


Contrasemnează

Conform Codului administrativ Secretarul General al Sectorului 4 Diana Anca ARTENE

Nr. 248/29.10.2019

t- *■


ASOCIERE*

CONCRETE li SES!GS SOIdTtObS S.R L SÂU S'ARK S.R.L

yARDMÂN Î.R.L

815 DWSCN CONSIOKG SRL

"sr? ■&• secure- S*.3r¥£ GSKERA VARIATA *i a? abregroto' de investii:

Conic rtt 'tfr r>r»9G? /2£ndten&fc2SH

LUCR4R DE CQJ&TRUÎRe IN VEDEREA SE C3NFI3DR4PJI CONSTRUCTIV EXISTENTE PARTER PftN DESFĂTARE PAFJiALA SdPRAtTAJARt DU 1 H VrltE’ *£ Si EXTiCERE=tKn& AMENAJAREA UKUi CBJITRu PREGĂTIRE St PREVEMfRE A sruATiILCR DE URGENTĂ DIN iMVfcTWAAKTUt, PREUN-VeRSET ĂR S SPATE CONEXE fLOCURi DE PARCARE AUTOSPECIALE. SALA DE MWt BUCATA^E, SPATE T£MM£= VESTISE. SFAîF □£ 00^7. BTCiL refacere împrejmuire & OR3 AKtZAfîB OE ȘANTIER

Mur, Bu^reeti, 5«tUs*<Sira44 Persani n 2


';. gen&a-         oj.’rix.-^a j $n«^u Qț- f&saiyaa*             ge g/^ra £                   :


Dewiwtta «Licita si țitc&zits&ct -ac eittfufaiî


Valea* *2} ffjfjTVA*


îEi

3


TVA ț£S Ie.

4


Vaieare tai TVA;

!     w

i          t


VaJswe iOiTVAi


CA^TOU’Lt

&.t&tftl::      0Șrete& jj ffițwțzjwz tewwj&i

i' Iur'îineyj?

GK

0£-'=

&.MȘ          MB

t .2 i        arca ly»tfftLv

ț fe C â -54

:2 ?23 3?

'         63.S’ 3- fia t               !.",4Â2a.iW

i i ■A'ni!^:^ptfur. gr.*>t Ur rrsca   s sxîcn^ te

Cv-?.ST

.3-5CK.? 1

* 4 1 ChsU^e1;. »r?*u f esacarea-' arate 3»n uftilato >■

D.W-

5Kl

&.S»

:-                       TOTAL CAPITOLUL 1

Gîțțt&s

15.562 22

S7.5K£5ț

CAPITOLUL 2.

Cn&hikk ^etțtrv sti^vorea ubtiiaiitorBttejărr ebiediv% tas c* arvestilH

2 iG^îajțr’i atfț** ftsrwtf^ iitiiafcy na^st^ ecx^s^tU: «•

&

r.r?î?35

752^251         15.827 SO

1                   TC1ALCAFSTOUJL2

ce

^12.33

75235.»

15227.03

GAFiîOLU-1

Chf tU’icJi oertx sraic sîaw si AStatnia Un fiies

j. < ’Suj1=

Z2.2505S

cȚlfiCS

7E.55? IG

5.5K Î5

3-,i ;s:^^.‘'*»<

2SSKSJ

4T«60

JfiîiMOf         6.5SS15

11 2 IFrâssn î3ftvr«î          a**ah’B «raiiru:

os;

iC>5

0!»

Ei3 «Afț-ț;tid]

OM

£?no

tfi®

b.X

3.2 iC-xurncfiiâîj? *;&&:■ si         sertar e&țr*s*u* na mise asof&in ejtor^ab:

25532 58

P&

K 325.53

5.4Ă4 51

3Î            w-:-.-:î

CM

0 05

o.s>

OK

3 3 I v&&4etâS3 WiTsrnmre’ er+?^ -Ue s cua'ji eneraaLt & «Jâdis*

zr kj

M53

341.53

7<£5

1 «

t07.5dj.f??}

'?

127.S75.17

25,521 S5

35 i fTe<T4 0f*»Krfe«a«i

O.ES

ij Oi

MKl           OTO

3.5:- iSijorj ts» srsâeaaMla»

S.K!

GOG

gco

CUM

3.5.3 |surfv<* te*ab&ate.yocu!ncin!si« 3» tfizaft a hsfSAir* ci*          s; te* cwr+sre?

S-EBcC^

24.151 CS

fi.053.S61

3 b 4 1                     m y£X't& cKwi

ÎS. 108 K

2E4E ?2

2Ț.K2.72

4.5C3.W

3 55 i vWsar&a Țarrjcs 6* cikeîG ii M&țctiFU;      & o osificat o? execsjfs*

Ol»

OCS

O.t£

[?.®

5 5.5 T^tCz;! tSVTC ti sSiifife Q& grecii

58 053 «

t2.23î Al

K*.M1.43

17.03? Si;

3$ JO^'tzs^îWOoM^iî!; « iîftriire

13.00

C?0

KKS

3? iCcntfuKW:

OKI

C.00

l>.®

fiOCr

3.7 1 1MM?ifcsf«»nV (te yar^I pMtfij Sft$£l:VUl #1 er^:"JÎ!r

0G3

eiK

im

O.COi

&.?.} îtaHStu:t!«»ndjjr

OJ®

Oj®

0.®

3 ~ 3 lo-ywu’atitî cttws w fcu--'W

5 Of’

-5.D3

D3G

0.53

3,ț JtajftșrnaKmjs

49.02? 35

VDîMCi

56342.55

TW3W

Ut 1 AțLSw» tehmfa cri Mftăa WBS»hto

40001£

7W.&

4.760,1»

!.»’ 35

3.B1’ iP* reglam exwwin al<s2?a^ț?

3 CGî GC

^Cf*

3.570.00

?5Lt?1

*<»**/!       P^TlisîWJ pra.Ml8fîf-:U:’ fS *S?ri?s rOa®3 sft     <W# «f CSPÎffli £ i&ntây *fc W^WIÎJ.

5"' îtfe c^rec              <r Ssî .-n

t.CCO.&J

1sO.W

I.IK.iM

250.34

J .E 2 ;         O& f *G2*-

45C275?

S.ÎE570

5’3:f£i,55

11271®

TOTAL CAPITOLUL 3

;c-s.t3Ctt

3404'153

2asj£5«3

K.51G.K51

CAPITOLUL 4 Cnestej^l i Dcrtrj          ce tasa

4 î IC9f»,i’VXf: s msii'Aia

a£F4£<U4

EKÂSLia

5.4».®7.S

L14CU&4 34

4 î l Msnt» IĂN2Ș.               i£h.'Xâsfl:£# 1? ! iXiîUt".^!&

1321W 4C

25 ®9 PS

457 J» 43

33,06866

4 î I Uteare ecwțunwfe lehnsn&ite st îunctia»:*! oa.’c       ;fc <*wa •

«43 ^02

SSS1S <2

îlisZt&l

TW.P358

4 « 1 Lfca&s «ftwaMrte hitatf osc? a          tâf^ r* nuo^te rw/itsi«?            & < rar«i«:

6.50

ca>

0I£

—-ț

L?2&‘Kji        47.^4 53

254 894 00

5Î.724P7

■«6 lAsUttttecxiftKe

fi»

CK>

oa

0.30

i                     TDÎALCAPiT£>lUL4

s.rw.w.wr       '.jttEjfis.ofii       cssS.utk

1,339.162.52

CAPiTOUJL 5 Ate ctitftacU

51 lDraar>£irfcî> canto

!35,u7J.S4

25.W5.65I       15&46W

j.37fi:-45

C11 Lurtr cui «fi?îrLstif s mswafc ftfwity o?țra*2«b cs s&nt^

133, <36.2?

26 «93=

153.145. M

X.47SK

512 j CneiUilai t&&& cr^zîw^ sart-^jau

î. 33756

0£0

1.337.33

381S1

52 ICc««aBMs. laxa ettetoc^s wsM s«4saFtr

K.105’4

OJXn

<3,10574

13,064 «5

5 i î i Sa*E sinsJiete 8j &±*r<îiț        e&3U-j banc; tTtf rniawra

C0*î

G.05

CM

1

52." ICaisi sfecla ISC &tft’ru«m38iuls»fel8hitortii?x «te canslhiet» *3.î& C*M FL'uMy î^'SJOj

2W555

{jffi

522311

£ w   ȘCpUi Lrfefis?-te ?5G penau Kri^ui stsi^ fcî smen^aîc          ^har,#» s «Tlt autonsitefe

“ hx.*fl?flydscî«sia^i;

<sK'.T,~

000

'    «fi5,72

1.54«2

i'j * ■ Csis EiSTWi Cssts Ssos!t a Csntfrjticncy - CSC

2AE265S

CKi

fi4.a8.5S1           5.22311

5.2 E î T ere rvjrtsu a«H^n wce caaEtjîme «i ajțcn^5£ A: coristn^ dnEH-ntere

615000

a®!          s.wc.tei

5 251 iT’rocu Att teci u ££% ân vă carta vesteai

? 482.66

3M1          ’fli.wj           522^1'

d j . 1 Lte^i: d iniFu si ncDtwarjte

SKKM27

‘HH.yn.EC

fi?î«Wi        141,471.53

S 4 i OrfiiWj     «forwe y pthl^lâte

PW

2.®

â®î           filă

>                   TOTAL CWtTOLUL 5

ȚRWtS?

1K,7£155

ESMBtJKl        163,2S.SS

CAPITOLUL t,

Chțltatli eentre prsl»? lehnol c^iw si Uite

6 i iPhra&ree eefK^^tfdssxp^srs

0-051              v &

OK)

OM

£3 5 Pisbe iernsisrâs tiiesis

0B0

w

c.coî             oa

I                         TOI A*. CAPiT01.tr,. 5

fi.»

cntfî           t.w!           w

iTOTAl CîifiRAl:

£.462123.3 J

I.Ilfi.ETlîAt       7.6TTS4323I       1.614,ISi.re

idititare :C t« 0 ? n.l+tx • î < a i * <14 5-1.1t

4.965 J16 35

S43.«S1îi      i.9i»,ax«s      1i«,1SMS