Hotărârea nr. 247/2019

Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Modernizare, reabilitare și obținere a autorizației de funcționare pentru Liceul Dacia – corp situat în b-dul Metalurgiei și a sălii de sport din incintă”


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnic o-eco no mici aferenți obiectivului de investiții „Modernizare, reabilitare și obținere a autorizației de funcționare pentru Liceul Dacia - corp situat în b-dul Metalurgiei și a sălii de sport din incintă”

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

Examinând Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 4 și Raportul de specialitate P9.4/1165/25.10.2019 elaborat de Direcția Investiții, Serviciul Management Proiecte;

Văzând Avizul Comisiei nr. 1 - Comisia pentru activități economico-financiare, buget și

finanțe;


Având în vedere Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 114 din 28 decembrie 2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene;

în conformitate cu prevederile art.4 și art. 44 alin. (1) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile art. 139 alin. (3), art. 166 alin. (2) lit. k), art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 197 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Modernizare, reabilitare și obținere a autorizației de funcționare pentru Liceul Dacia - corp situat în b-dul Metalurgiei și a sălii de sport din incintă, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Sectorului 4 al Municipiului București, Secretarul General al Sectorului 4 și Direcțiile de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor, iar comunicarea se face prin grija Serviciului Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 29.10.2019

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


/Cosmin-C’onWantin BĂRBĂLĂU


Contrasemnează


Conform Codului administrativ Secretarul General al Sectorului 4 Diana Anca ARTENE

Nr. 247/29.10.2019

S' /

v


lA9-               i

Y                                    I

Proiectant,

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.

BAU STARK S.R.L

YARDMAN S.R.L

DIVISION CONSULTING S.R.L.

Faza de proiectare: ȘF


B’ID


DEVIZ GENERAL (V1) (conform HG nr.907/29 noîerjn

•Al obiectivului de investiții:


MODERNIZAREA, REABILITAREA SI OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE FUNCTIOb


"LICEU DACIA"
4«,.


*1) Devizul general este parto componenta-â studiului de fezabilitate/ docunjentâtierde avizare a lucrărilor de intervenții

Nh Denumirea capitoielorsîsubcapitoletor de crt.                      cheltuieli

Valoare              ■             Valoare

(fără TVA)             -A          (cu TVA)

iei                     Iei                    Iei

Q                           1                                          2.00              4.00                 6.00

CAPITOLUL!: Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea teren ului

1.1

Optin'ereă. terenului

-■

-

-

1-2

Amenajarea terenului (demolări)

-

-

-

1.3.

Amenajări protecția mediului si aducerea terenului la.starea inițiala

-

-

-

1.4.

Cheltuieli pentru relocare /protecția utilităților

-

-

•*

TOTAL CAPITOL 1

-

-

-

CAPITOLUL 2: Cheltuieli necesare cu asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1. Cheltuieli necesare cu asigurarea utilităților necesare obiectivului

-

-

-

TOTAL CAPITOL 2

-

-

-

Capitb!ul3: Cheltuieli pentru proiectare si asistența tehnica

3.1

Studii teren

4.600.00

874.00.

5,474.00

3.1.1. Studii de teren

4,600.00

. 874.00

5,474.00

3.1,2. Raport privind impactul asupra mediului

-

-

-

3.1.3. Alte studii specifice

-

-

-

3.2

Documentații -suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

4,000.00

760.00

4,760.00

3.3

Expertiza tehnica

2.853.60

. 3,395.78
/


(

4. //*».

jie^^^^rformantel energetice si auditul brie?Xfo>atcladirilor

1,781.25

338.44

2,119.69

w

Proîicfăre .si inginerie.

392,Q0Q.00

74,48.0.00

466,480,00

3,5.1 Tema de proiectare

-

-

3.5.2 Ș tudiu de prefezabilițate

-

3.5’,3 Studiu de fezabilitate/documentatîe de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

ilojgoo.oo

20,900.00

130,900.00

3.5.4 Documentații tehnice necesare in vederea obținerii avizelbr/âcQrduriîâr/autdrizătiildr

8,000.00

1,520.00

9,520.00

3.ș;5 Verificarea tehnica de-calitate a proiectului tehnic si a detaliilor d.e execuție.

.4,000,00

760.00

4,760.00

3,5.6. proiecț teljnicși detalii de execuție.

270,000.C0

51,300,00

321,300.00

3.6

Organizarea procedurilor de. achiziții

-

3.7

Consultanta

'      '    87,326.10

16,591.96

103,918.06

3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

3,7.2 Auditul financiar

3.8

Asistenta tehnica

186,434,80

35,422.61

221,857.41 I

3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului

116,434.80

22,122.61

l

138,557.41

3.8.1.i pe perioada de execuție a. lucrărilor-

116,434.80

22,122.61

138,557.41

3X1.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție , avizat de către inspectoratul de Stat in Constriictiî,

3.8.2 Dirigentie de Șantier

70,000.00

13,30.0,00

83,300.00

TOTAL CAPITOL 3

678,995.75

129,009.19

808,004.94

CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiția cie baza

, . Construcții si instalat!! TOTAL 4.1 ..

din care:

11,854,349.87

2,252,326.48

14,106,676.35

LICEU

9,624,401.78

1,828,636.34

11^453,038.11

SALĂSPQRT

1,434,055.96

272,470.63

1,706,526.59

LUCRĂRI EXTERIOARE

795,892.14

151,219.51

947,111.64

Montaj utilaje, echipamente tehnologice s 'Z funcționale

-

-

-

4 Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

-

-

-

Utilaje, echipamente tehnologice si

4.4 funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

4-5 Dotări

W \

2,700,000.00

513,000.00

3,213,000,00

* V*
4.6' Active necbrporăle

-

-

TOTAL CAPITOL 4

14,554,349.87

2,765,326.48

17,319,676.35

CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

144,000.00

27,360.00

171,360.00

5.1.1 Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

144,000,00

27,360.-00

171,360.00.

5.1.2 Cheltuieli.conexe organizații de șantier

-

-

-

5.2

Comisioane, cofe, taxe, costul creditului

143,98.0.20'

-

143,980.20

5.2.1 Comisioanele si. dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare 0,1 %•

11,998,35

11,998,35

5.2.2 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții 0,5%

59,991.75

59,991.75

5.2.3 Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea 'teritoriului, urbanism, sî pentru autorizarea lucrărilor de construcții

11,998.35

11,998.35

5.2.4 Cotă aferenta casei Sociale a

Constructorilor CSC.0,5 %

59,991.75

59,991.75

5.2.5 Taxe pentru acorduri avize conforme și autorizația de construire/desfiinfare

5.3

Cheltuieli diverse, sj neprevăzute

727,717.49

138,266.32

865,983.82

5.4.

Cheltuieli pentru informare si publicitate

TOTAL CAPITOL 5

1,015,697.69

165,626.32

1,181,324.02

CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probele hnologice si ieste si predarea la beneficiar

6:1

Pregătirea personalului de exploatare

-

-

-

6.2

Probe tehnologice și teste

-

-

-

TOTAL CAPITOL 6

-

-

-

TOTAL GENERAL

16,249,043.31

|   3,059,961,99

19,309,005.30

Din care CtM

11,998,349.87

2,279,686.48

14,278,036.35

(1.2

*i.3+2+4.1+4,2+5.1.1)

Data:


B e n ef Icia r/investito r:

PRIMAR1ASECTOR4

r

p&e         te: feo/W@ ) li


î

J

■■ '**■

.. ■&!