Hotărârea nr. 246/2019

Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr.151/15.07.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Reabilitare bloc operator Corp C, etaj 2 în vederea amenajării sălii de intervenție Chirurgie plastică și relocării celor 3 (trei) rezerve mari arși, existente în cadrul Sectorului ATI I”


MUNICIPIUL BUCUREȘTI


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4

Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr.151/15.07.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Reabilitare bloc operator Corp C, etaj 2 în vederea amenajării sălii de interveție Chirurgie plastică și relocării celor 3

(trei) rezerve mari arși, existente în cadrul Sectorului ATI I”


Consiliul Local al Sectorului 4

Având în vedere:

Raportul de specialitate nr. P.9.1/1183/24.10.2019 al Direcției Investiții - Serviciul Investiții; Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 4 al Municipiului București;

Avizul Comisiei nr. 1 - Comisia pentru activități economico-financiare, buget și finanțe; Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr.151/15.07.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Reabilitare bloc operator Corp C, etaj 2 în vederea amenajării sălii de interveție Chirurgie plastică și relocării celor 3 ( trei ) rezerve mari arși, existente în cadrul Sectorului ATI I”;

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.139 alin. (3), art.166 alin.(2) lit. k), art.196 alin.(l) lit. a) și art. 197 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr.151/15.07.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Reabilitare bloc operator Corp C, etaj 2 în vederea amenajării sălii de intervenție Chirurgie plastică și relocării celor 3 (trei ) rezerve mari arși, existente în cadrul Sectorului ATI I”, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. Primarul Sectorului 4, Secretarul General al Sectorului 4, Direcția Investiții și Direcția Economică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor, iar comunicarea se va face prin grija Serviciului Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 29.10.2019

^RRțSEDINTE DE ȘEDINȚA,


in-Cdhstantin BĂRBĂLĂUContrasemnează

Conform Codului administrativ

Secretarul General al Sectorului 4

Diana Anca ARTENE

Nr. 246/29.10.2019


DEVIZUL GENERAL conform HG nr. 907/2016 privind cheltuielile necesare realizării proiectului: Reabilitare bloc operator Corp C, etaj 2 în vederea amenajării sălii de intervenție Chirurgie plastică și relocării celor 3(trei) rezerve mari arși, existente în cadrul Sectorului ATI I

Curs euro (17.09.2019) = 4,7352 TVA= 19%

| Nr.curenî|

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA 19%

Valoare (inclusiv TVA) |

i

Mii lei

Mii Euro

Mii lei

Mii lei j

Mii Euro §

! 1 I

2

3

4

5

6

7 1

: CĂPiTOLUL iChelțuieli pentru obținerea șrâmerisjarea

■ferbhuiuk

■    . -jț/": -v :tt—

.1

1.1.

Obținerea terenului

-

1.2.

Amenajări exterioare

-

-

1.3.

Amenajări peniru proiecția mediului

-

-

-

1.4.

Cheltuieli pentru relocares/protecție utilităților

-

-

i < -"'l     .'-Total• câțjitâluF-K■         ‘ ~ ~


yrțvU                    vi        l^±e1 lu ^țfî Eî          * -—-j- L ■       1    — --1 ~îi.                "-i                       îCtv» r-Vt.,-?.-t-

3.1.

Studii

-

-

3.1.1.

Studii de teren

-

-

-

-

-

3.1.2.

Raport privind impactul asupra mediului

-

-

-

-

-

3 p

Alte studii specifice

-

-

-

-

-

3.2.

Obținerea de avize, acorduri si autorizații

3,00

0,63

0,57

3,57

0,75

3.3.

^Ap8rîiz3i*G ucnHiCc

-

-

-

3A

Certificarea performanței energetice și auditul energetic

-

3.5.

Proiectare

165,60

34,97

31,43

197,06

41,62

3.5.1.

Temă de proiectare

-

-

-

-

-

3.5.2.

Studiu de prefezabilitate

-

-

-

-

-

3.5.3.

DAU

-

-

-

-

-

3.5.4.

Documentație tehnică pentru autorizația de construire/demolare

-

-

-

-

3.5.5.

Proiect tehnic și detalii de execuție

165.60

34.97

31,46

197,06

41,62

3.5.6.

Verificarea tehnică a proiectului tehnic și detaliilor de execuție

-

-

-

-

-

3.u.

Organizarea procedurilor de achiziție

-

-

-

-

3.7.

Consultanță

-

-

-

3.7.1.

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

-

-

-

-

-

3.7.2.

Auditul financiar

-

-

-

-

-

3.8.

Asistență tehnică

21,56

4,55

4,10

25,66

5,42

3.8.1.

Asistență tehnică din partea proiectantului

5,00

1.06

0,95

5,95

1,26

3.8.1.1.

Asistentă tehnică pe perioada de execuție

4,00

0,84

0,76

4,76

1,01

3.8.12.

Asistență tehnică pentru participarea proiectantului ia razele de execuție

1.00

0.21

0.19

1,19

0,25

3.8.2.

Dirigenție de șantier

16.56

3,50

3,15

19,71

4,16

..

■TTgtaicapitolul3:-.-.1 . ' . . ■   —    

—190716--

40,16 • ■

36.13 •.

• 226.29 '

. .. 47,79

■S <"S

. CAPiTOLUL.'/: Cheliuțeli peritm investiția d= bază / ; . ?. r /


A.


J 4

Construcții si instalații

2.261.25      477,54

429,64

2.690.89

568,27

4.2.

Montaj utîlâjG] uchipsrrisnts tciirioio^ioc și funcționai^

-

-

-

-

4.3.

utilaje, echipamente tehnologice si runcrionale cu montaj

1.028,59      217,22

195,43

1.224,02

2o8,49

4.4.

Utiiaje fara montaj si echipamente de transport

-

-

-

4.5.

Dotări

-

-

-

4.6.

Active necorporale

-

-

-

i4-r

-LAy2r,pta[.câpJ tpTu!41 '' y. . . . \ . y..

/ -rs.sgg.as’ ggATo?-.'

.y 625,07

?:3-9l4,9-l'

'yyȘ?%77.

./.CAPITOLUL^: Alte cheituîelE-7 "y 7           7 'J?y 7 7C •'   ' 7 ' y 7'.

7— --_-rz.-^ycy:T:-<-^7-’-rr"777-JPT*- 7 V" - VJ - -

5.1.

Organizare de șantier

82,25

17,37

15,63

97,87

20,67

5.1.1.

Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

82,25

17,37

15,63

97.67

20,67

5.1.2.

Cheltuieli conexe organizării șantierului

-

-

-

-

-

5.2.

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

55,30

11,68

10,51

65,81

13,90

5.2.1.

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

-

-

-

-

-

5.2.2.

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

-

-

-

-

-

5.2.3.

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în autorizarea construcțiilor

20,23

4,27

3,84

24,08

5,08

5.2.4.

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

16,86

3,56

3,20

20,06

4.24

5.2.5.

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire

18,21

3.85

3,46

21,67

4,58

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute (10%)

328,98

69,48

62,51

391,49

82,68

5.4.

Chekuieli pentru informare și publicitate

-

-

-

f-~ -țd.r.;. «        y:: 7,^=4^^=;,—• ~ -•  -rjtir ; .cx :           v.-^-y•„-

_ T . ->c%-a>. v,n*

.2,r<tU ..•::.<>

-V

a-466;o3’z

• ac.64

11.7,

  • 6.1.     Pregătirea personalului de exploatare                          ■       -

  • 6.2.         Probe tehnologice și teste                                                      1,00         0,21             0,19         1,19

...... ..-Total capitolul.6:.                               .. 7..^,..\' ..1                   1,00.7. . . .0,21'., ;-.-".<J,19r. ț;K1,19^..;.^1,6,25.

' ' ' TOTAL GENERAL: .   '

....

' 3.947,54 7 "' 833,66          750.03 ;4.697,57 ,'' " 992,05

■ ;r ...... gin caYerc+M (1 2țîJ3+i.4^2

): 7 7i'‘y .

3 372,09^   J1233^;|n540,70“ "4j012;78   84744;

k.
..-'s' TĂțVr

dspes

i b ' V ) -'7fj ( -

ACC"*'"——-".O <rc ,.■ ■

LiOV. y/