Hotărârea nr. 245/2019

Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2019


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18,Grand Arena,etaj 1 sector 4, București

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2019

Consiliul Local al Sectorului 4,

Având în vedere:

 • - Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 4 al Municipiului București;

 • - Raportul de specialitate privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local al Sectorului 4 nr. Nr. P.8.1/ 8359 /24.10.2019 al Direcției Economice;

 • - Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 1 - Comisia pentru activitati economico - financiare, buget si finanțe;

Luând în considerare prevederile:

- art.8. litera a) art.19 alin.(l) litera a), art.2O alin .(1) litera a), art.26, art.39 alin.(3), (4), (5), (6) și (8) art.45, art.46 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) si alin. (3) lit. a), art. 166 alin. (2) lit. d), art. 196 alin. (1) lit. a) si art. 197 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului Sectorului 4 al Municipiului București pe anul 2019 la partea de venituri si cheltuieli astfel ca:

Bugetul local detaliat la venituri si cheltuieli pe anul 2019 în sumă de 930.921,75 mii lei, conform anexei nr. 1;

Art. 2 . Se aprobă formularele, după cum urmează :

 • -  Anexa nr. 1.1; - Bugetul local detaliat pe venituri pe anul 2019

 • -  Anexa nr. 1.2; - Bugetul local detaliat pe cheltuieli pe anul 2019;

 • -  Anexa nr. 1.3; 1.3.1; 1.3.2; 1.3.3; 1.3.4; 1.3.5; 1.3.6;- Bugetul instituțiilor publice si activitatilor finanțate parțial din venituri proprii pe anul 2019 „Invatamant”; „Direcția Piețe si Gestionare Activitati Comerciale”;


 • -  Anexa nr. 1.4; 1.4.1; 1.4.2;-Bugetul creditelor interne

anul 2019”;

Art. 3. Se aprobă bugetul local al Sectorului 4 al Municipiului București, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre:

- Anexa 2.

- 49.02

- Anexa 3.

- capitol bugetar 51.02

- Anexa 3.1

-cap.51.02.01.03

- Anexa 4.

- capitol bugetar 54.02

- Anexa 4.1

- cap.54.02.10

- Anexa 5

- capitol bugetar 55.02

- Anexa 6

- capitol bugetar 61.02

- Anexa 6.1

- cap.61.02.03.04

- Anexa 7.

- capitol bugetar 65.02

- Anexa 7.1

- cap.65.02.03.01

- Anexa 7.2

- cap.65.02.03.01

- Anexa 7.3

- cap.65.02.03.02

- Anexa 7.4

- cap.65.02.03.02

- Anexa 7.5

- cap.65.02.04.01

- Anexa 7.6

- cap.65.02.04.01

- Anexa 7.7

- cap.65.02.04.02

- Anexa 7.8

- cap.65.02.04.02

- Anexa 7.9

- cap.65.02.07.04

- Anexa 7.10

- cap.65.02.07.04

- Anexa 8

- capitol bugetar 66.02

- Anexa 8.1

- cap.66.02.50.50

- Anexa 9

- capitol bugetar 67.02

- Anexa 9.1

- cap.67.02.05.03

- Anexa 10

- capitol bugetar 68.02

- Anexa 10.1

- cap.68.02.

- Anexa 10.2

- cap.68.02.06.01

- Anexa 10.3

- cap.68.02.11.

- Anexa 10.4

- cap.68.02.12

- Anexa 10.5

- cap.68.02.50.50

- Anexa 11.

- capitol bugetar 70.02


 • - Buget local

 • - Autorități publice si acțiuni externe

 • - Primăria sector 4 autoritati executive

 • - Alte servicii publice generale

 • - Direcția Generala de Evidență a Persoanelor

 • - Tranzacții privind datoria publica si împrumuturi

 • - Ordine publică și siguranță națională

 • - Direcția Generala de Poliție Locală Sector 4

 • - învățământ

-PS4 - învățământ preșcolar

 • - DAUI - învățământ preșcolar

-PS4- învățământ primar

 • - DAUI - învățământ primar

 • - PS4 - învățământ secundar inferior

 • - DAUI - învățământ secundar inferior

 • - PS4- învățământ secundar superior

 • - DAUI - învățământ secundar superior

 • - PS4 - învățământ special

 • - DAUI - învățământ special

- Sănătate

 • - Alte instituții si unitati sanitare


 • - Cultură recreere și religie

 • - întreținere grădini publice, parcuri, zone

verzi, baze sportive și de agrement


 • - Asigurări și asistență socială

 • - Asistență socială

 • - Copii

 • - Creșe

 • - Unități de asistență medico-sociale ~


Centrul medico-social Sf. Anch;ei---

- Alte cheltuieli în domenyâ^sîst. sociaTe *
- Locuințe servicii și D<fcvolta\e
-Anexa 11.1 - cap.70.02.03.30

- Anexa 12   - capitol bugetar 74.02

 • - Anexa 12.1 - cap.74.02.05.01

 • - Anexa 12.2 - cap.74.02.06

- Anexa 13.  - capitol bugetar 84.02

 • - Anexa 13.1 - cap.84.02.03.03

 • - Anexa 13.2 - cap.84.02.50


 • - Alte cheltuieli în domeniul locuințelor

- Protecția mediului

 • - Salubritate


- Canalizare


- Transporturi

 • - Străzi


- Direcția Mobilitate Urbana


Art. 4. Se aprobă Listele de investiții aferente bugetului propriu al Primăriei Sectorului 4, precum și pentru unitățile aflate în subordinea Consiliului Local sector 4, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre:

Anexa nr. 14. ..Lista de investiții a Primăriei Sectorului 4”;

 • -  Anexa nr. 15; 15.1 „Lista de investiții a „Direcției de Evidenta a Persoanelor”

 • -  Anexa nr. 16; 16.1 „Lista de investiții a „Direcției Administrare Unitati Invatamant”;

 • -  Anexa nr. 17; 17.1 „Lista de investiții a „Direcției de Mobilitate Urbana”;

 • -  Anexa nr. 18; 18.1 „Lista de investiții a „Direcției Piețe si Gestionare Activități Comerciale”;

Art. 5. Se aprobă Lista obiectivelor de investiții multianuale aferente Primăriei Sectorului 4, precum și pentru unitățile aflate în subordinea Consiliului Local sector 4, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre:

 • -  Anexa nr. 19, „Lista obiectivelor de investiții multianuale a Primăriei Sectorului 4”;

Art. 6. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Ordonatorul Principal de Credite prin Direcția Economică din Aparatul de Specialitate al Primarului Sectorului 4, precum și de către instituțiile publice din subordinea Consiliului Local Sector 4, prin ordonatorii secundari și terțiari de credite, conform competențelor iar comunicarea se va face prin grija Serviciului Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 29.10.2019


Cosmiri^Constantin BĂRBĂLĂU


Contrasemnează


Conform Codului administrativ Secretarul General al Sectorului 4 Diana Anca ARTENE

Nr. 245/29.10.2019