Hotărârea nr. 244/2019

Hotarare privind solicitarea Consiliului Local al Sectorului 4 către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice respectiv Guvernului României, de alocare a sumei în valoare de 100 milioane lei, reprezentând completarea secțiunii de funcționare


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București Tel.+(4)021.335.92.30 Fax.+(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind solicitarea Consiliului Local al Sectorului 4 către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice respectiv Guvernului României, de alocare a sumei în valoare de 100 milioane lei, reprezentând completarea secțiunii de funcționare

Consiliul Local al Sectorului 4,

Având în vedere:

Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 4 al Municipiului București;

Raportului de specialitate al Direcției Economice nr. P.8.3/7975/12.10.2019;

Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 1 - Comisia pentru activitati economico -financiare, buget si finanțe;

Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare precum și ale Legii nr. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (3), art. 166 alin. (2) lit. d), art. 196 alin.(l) lit. a) si art. 197 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă transmiterea unei solicitări către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice respectiv Guvernului României, de alocare a sumei în valoare de 100 milioane lei, reprezentând completarea secțiunii de funcționare.

Art. 2. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Sectorului 4 prin Aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 4, Secretarul General al Sectorului 4, iar comunicarea se va face prin grija Serviciului Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară convocată de îndată a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 14.10.2019


Cosmin-Consfeantin BĂRBĂLĂU


Contrasemnează

Conform Codului administrativ Secretarul General al Sectorului 4

Diana Anca ARTENE

Nr. 244/14.10.2019