Hotărârea nr. 243/2019

Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 58/18.11.2004 privind înființarea Direcției de Administrare a Piețelor Sector 4, aprobarea organigramei și statului de funcții al acesteia, cu modificările și completările ulterioare

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 58/18.11.2004 privind înființarea Direcției de Administrare a Piețelor Sector 4, aprobarea organigramei și statului de funcții al acesteia, cu modificările și completările ulterioare

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

Având in vedere:

Raportul de specialitate al Direcției Economice nr. P.83/ 7892/09.10.2019 și Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 4 al Municipiului București;

Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4;

Prevederile art. 18-20 din Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârea Consiliului Local sector 4 nr. 145/15.07.2019 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 58/18.11.2004 privind înființarea Direcției de Administrare a Piețelor Sector 4, aprobarea organigramei și statului de funcții al acesteia;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (3), art. 166 alin. (2) lit. d), alin. (4) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Se aprobă modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 58/18.11.2004 privind înființarea Direcției de Administrare a Piețelor Sector 4, aprobarea organigramei și statului de funcții al acesteia, cu modificările și completările ulterioare , după cum urmează:

1. La art. I se introduce aliniatul nr. (2), care va avea următorul cuprins: ” (2) Se aprobă ca veniturile provenite din exploatarea spațiilor publicitare și a reclamelor din piețele de pe raza sectorului 4, să se constituie venit la bugetul propriu al Direcției Piețe și Gestionare Activități

Comerciale Sector 4 în vederea asigurării finanțărilor totale sau parțiale a unor lucrări de investiții.”


Art.II. Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, Directorul General al Direcției Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4, Direcția Economică, Direcția Investiții și Direcția Achiziții Publice vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre conform competentelor, iar comunicarea se va face prin grija Serviciului Tehnic Consiliul Local.

Contrasemnează Conform Codului administrativ Secretarul General al Sectorului 4 Diana Anca ARTENE

Nr. 243/10.10.2019