Hotărârea nr. 240/2019

Hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr.229/26.09.2019 privind reorganizarea Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4 al Municipiului București, aprobarea Organigramei, a Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale acestuia

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Anexei nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr.229/26.09.2019 privind reorganizarea Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4 al Municipiului București, aprobarea Organigramei, a Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale acestuia

Consiliul Local al Sectorului 4

Având în vedere:

Raportul de specialitate al Direcției Resurse Umane nr. P.6.1/1854/07.10.2019;

Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 4 nr.P.1/1486/07.10.2019;

Avizul Comisiei nr. 4 - Comisia pentru resurse umane, învățământ, protecția copilului, protecție socială, muncă, sănătate și familie;

Prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.139 alin.(l), art.166 alin.(2) lit.f), art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 197 din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.I Se îndreaptă erorile materiale strecurate în Anexa nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr.229/26.09.2019 privind reorganizarea Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4 al Municipiului București, aprobarea Organigramei, a Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale acestuia, astfel:

  • 1. La poziția 314 pe coloana aferentă gradului profesional se va citi corect "asistent ”;

  • 2. La poziția 515 pe coloana aferentă gradului profesional se va citi corect "principal ”;

  • 3. La pozițiile 871,872, 900,901 și 902 pe coloana aferentă studiilor se va citi corect ”M”

Art.II Primarul Sectorului 4 prin Aparatul de Specialitate vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor, iar comunicarea se va face de către Serviciul Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 08.10.2019


Nr. 240/08.10.2019


Contrasemnează Conform Codului administrativ Secretarul General al Sectorului 4 Diana Anca ARTENE