Hotărârea nr. 239/2019

Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 148/15.07.2019 privind modul de organizare și desfășurare a licitațiilor publice pentru închirierea spațiilor comerciale libere din piețele și complexurile agroalimentare aflate în administrarea Sectorului 4 al Municipiului București, cu modificările și completările ulterioare


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București

Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10


HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 148/15.07.2019 privind modul de organizare și desfășurare a licitațiilor publice pentru închirierea spațiilor comerciale libere din piețele și complexele agroalimentare aflate în administrarea Sectorului 4 al Municipiului București, cu modificările și completările

ulterioare

Consiliul Local al Sectorului 4,

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 4 precum si Raportul de specialitate al Direcției Autorizări nr.P. 16/26/02.10.2019;

Văzând avizul Comisiei nr. 3 - Comisia pentru administrarea domeniului public și privat, administrarea piețelor, organizarea instituțiilor și serviciilor publice de interes local și gospodărire comunală, avizul Comisiei nr. 6 - Comisia pentru comerț și protecția consumatorului și avizul Comisie nr. 7 - Comisia juridică, de disciplină, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenești din cadrul Consiliului Local Sector 4;

Ținând cont de prevederile art. 332 - art. 348 privind închirierea bunurilor proprietate publică din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

In baza Legii nr. 287/2009 - Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 148/15.07.2019 privind modul de organizare și desfășurare a licitațiilor publice pentru închirierea spațiilor comerciale libere din piețele și complexele agroalimentare aflate în administrarea Sectorului 4 al Municipiului București, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 218/26.09.2019 ;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (3), art. 166 alin. (2) lit. g) și lit. 1), alin. (4) și art. 196 alin (1) lit.a b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.I Se aprobă modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 148/15.07.2019 privind modul de organizare și desfășurare a licitațiilor publice pentru închirierea spațiilor comerciale libere din piețele și complexele agroalimentare aflate în administrarea Sectorului 4 al Municipiului București, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

  • 1. Se modifică și se completează Anexele nr. 2, nr. 3 și nr. 4 ale Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 148/15.07.2019, cu modificările și completările ulterioare, conform Anexei la prezenta.

Art. II Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. MS/IS^^OO?^ modificările și completările ulterioare rămân neschimbate.


Art. III Primarul Sectorului 4, Secretarul General al Sectorului 4 împreună cu direcțiile din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 4 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 08.10.2019


onsta^tin BĂRBĂLĂU


Contrasemnează Conform Codului administrativ Secretarul General al Sectorului 4 Diana Anca ARTENE


Nr. 239/08.10.2019

ANEXA

la HCLS4

  • 1. în Anexa nr. 4 - Varianta Contract de închiriere bun viitor

La art. 9.7. în loc de patru chirii lunare se trece ”două chirii fără TVA”, așa cum este și în caietul de sarcini.

A

  • 2. In anexa nr. 4 - Varianta Contract de închiriere bun actual

La art. 9.2. în loc de patru chirii lunare se trece ”două chirii fără TVA” așa cum este și în caietul de sarcini.

3. în Anexa nr. 2, ANEXA A

Să fie eliminată expresia "deschise cu strigare” după cum urmează:

"Declar ca mi-am insusit si sunt de acord cu prevederile caietului de sarcini si ale dispozițiilor HCL Sector 4 nr. /2019 care aproba procedura de desfășurare a licitației publice deschise cu strigare pentru spațiul comercial mai sus indicat.

De asemenea, declar ca inteleg si accept faptul ca spațiul comercial ce formează obiectul licitației publice deschise cu-strigare reprezintă un bun viitor si ca mi-am exercitat dreptul de a dispune de toate informațiile si documentele referitoare la Spațiul comercial, anterior depunerii Ofertei de participare la licitație.”

4. în Anexa nr. 2, ANEXA B

Să fie eliminată expresia "deschise cu strigare” după cum urmează:

”De asemenea, declar ca inteleg si accept faptul ca spațiul comercial ce formează obiectul licitației publice deschise cu strigare reprezintă un bun viitor si ca mi-am exercitat dreptul de a dispune de toate informațiile si documentele referitoare la Spațiul comercial, anterior depunerii Ofertei de participare la licitație..”

5. In Anexa 3- caietul de sarcini, Capitolul III, Reguli privind elaborarea si depunerea ofertelor de participare la art. 3.4 lit. e, punctul 3 și în Anexa 2 - Regulament la art. 40 lit. d alin. 3 sa fie introdusă următoarea clarificare:

Cazierul judiciar* al operatorului economic (persoana juridica) si a persoanelor fizice, membri ai organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv/contract de societate/acord de constituire etc, in orj


”*eliberat de organul de Poliție competent”

  • 6. în Anexa 3- caietul de sarcini, Capitolul III Reguli privind elaborarea si depunerea ofertelor de participare la art. 3.4 lit. e, la punctul 6 și în Anexa 2 - Regulament la art. 40 lit d alin 6 sa fie introdusă următoarea clarificare:

Certificatul de înregistrare fiscala emis de ANAF**, in copie cu mențiunea „conform cu originalul” si semnătură reprezentantului;

” ** inclusiv declarație pe propria răspundere că este/nu este plătitor de TVA sau alt document emis de o autoritate competentă care să ateste această situație.”

  • 7. în Anexa 3 -caietul de sarcini, Capitolul III Reguli privind elaborarea si depunerea ofertelor de participare

la art. 3.7 la punctul 4 și în Anexa 2- Regulament la art. 60 alin 2, sa fie introdusă următoarea clarificare:

Documente doveditoare privind cash-flow-ul***....:,

” *** în cazul în care, cu același document doveditor al cash-flow-ului se licitează pentru mai multe spații, ofertantul are obligația să precizeze (prin declarație pe propria răspundere sau alt act doveditor) suma pe care o alocă pentru fiecare ofertă unică pe care o depune la licitația diferitelor spații comerciale.”

A

  • 8. In Anexa 3 -caietul de sarcini Capitolul V "Desfășurarea licitației”, la punctul 5.10 și în Anexa 2-regulament la art. 52 să fie introdusă următoarea completare:

"Oferta depusă în plicul interior va fi considerată neconformă, fiind exclusă de la procedura licitației dacă:.

  • - nu cuprinde nivelul ofertat al chiriei/luna

  • - nu cuprinde dovada privind cash-flow-ul

  • - depune aceeași dovada privind cash-flow-ul în cel puțin doua oferte pentru spații distincte, fără a face orice altă completare din care să rezulte caracterul unic al ofertei depuse

Prevederile alin. 5.8 se aplică în mod corespunzător.”

  • 9. în Anexa 2 -Regulament, CAPITOLUL II - DISPOZIȚII GENERALE, art. 3 se elimină expresia "cel mai mare nivel al chiriei,, articolul având următorul cuprins:

"închirierea spatiilor libere din incinta piețelor și complexelor agroalimentare aflate în administrarea Sectorului 4 al Municipiului București se realizează prin licitație publica si adjudecarea la cel mai mare nivel al chiriei ebtinut. în urma aplicării criteriilor de atribuire a contractului de închiriere.”

PREȘEDINTE DE ȘEDI^S^*^^

(^3    _ Gomq

im