Hotărârea nr. 238/2019

Hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 4 în vederea exploatării în scopuri comerciale a rețelelor stradale aflate/date în administrare


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 4 în vederea exploatării în scopuri comerciale a rețelelor stradale aflate/date în administrare

Consiliul Local al Sectorului 4

Având în vedere:

Raportul de specialitate comun nr.P.17.1/345/02.10.2019 al Direcției Gospodărire Locală și Arhitect Șef, Serviciul Urbanism și Amenajarea Teritoriului;

Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 4;

Avizul Comisiei nr. 3 - Comisia pentru administrarea domeniului public și privat, administrarea piețelor, organizarea instituțiilor și serviciilor publice de interes local și gospodărire comunală;

H.C.G.M.B. nr. 254/29.05.2008 privind administrarea rețelei stradale principale si a lucrărilor de arta din municipiul București si abrogarea Hotărârii CGMB nr. 235/2005 cu modificările si completările ulterioare;

H.C.G.M.B nr. 26/30.01.2017 privind transmiterea unor străzi din administrarea Consiliului General al Municipiului București prin Administrația Străzilor in administrarea Consiliului Local Sector 4 si modificarea Hotărârii CGMB nr. 254/2008, cu modificările si completările ulterioare;

H.C.G.M.B. nr. 148/11.04.2017 privind transmiterea unor străzi din administrarea Consiliului General al Municipiului București - Administrația Străzilor in administrarea Consiliului Local al Sectorului 4,

în conformitate cu prevederile art. 297 și următoarele din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. g), art. 166 alin. (2) lit. g) și alin. (4), art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 197 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ

HOTĂRĂȘTE:


Art. 3. Se împuternicește Consiliul Local Sector 4 să stabilească lista amplasamentelor de pe rețelele stradale menționate la art. 1 în baza unui regulament ulterior.

Art. 4. Se împuternicește Primarul Sectorului 4 să organizeze procedurile legale pentru încheierea și semnarea contractelor precum și toate actele ce decurg din derularea acestora.

Art. 5. Prevederile prezentei hotărâri vor fî aduse la îndeplinire de către Primarul Sectorului 4, Secretarului General al Sectorului 4, Direcțiile din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 4 si va fi transmisă Consiliului Generai al Municipiului București, iar comunicarea se va efectua prin Serviciul Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 08.10.2019

Contrasemnează Conform Codului administrativ Secretarul General al Sectorului 4 Diana Anca ARTENE

Nr. 238/08.10.2019