Hotărârea nr. 237/2019

Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2019


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-duI Metalurgiei nr. 12-18,Grand Arena,etaj 1 sector 4, București

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2019

Consiliul Local al Sectorului 4,

Având în vedere:

 • - Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 4 al Municipiului București;

 • - Raportul de specialitate privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local al Sectorului 4 nr. Nr. P.8.1/ 7730 /04.10.2019 al Direcției Economice;

 • - Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 1 - Comisia pentru activitati economico - financiare, buget si finanțe;

Luând în considerare prevederile:

- art.8. litera a) art.19 alin.(l) litera a), art.20 alin .(1) litera a), art.26, art.39 alin.(3), (4), (5), (6) și

(8) art.45, art.46 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată; Ln temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) si alin. (3) lit. a), art. 166 alin. (2) lit. d), art. 196 alin.

(1) lit. a) si art. 197 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului Sectorului 4 al Municipiului București pe anul 2019 la partea de venituri si cheltuieli astfel ca:

Bugetul local detaliat la venituri si cheltuieli pe anul 2019 în sumă de 884.801,00 mii lei, conform anexei nr. 1;

Art. 2 . Se aprobă formularele, după cum urmează :

- Anexa nr.


1.1; - Bugetul local detaliat pe venituri pe anul 2019

1.2; - Bugetul local detaliat pe cheltuieli pe anul 2019;

1.3; - Bugetul instituțiilor publice si activitatilor finanțate parti^dia^^huri proprii pe anul 2019 „Invatamant”;


Anexa nr.


Anexa nr.


- Anexa nr. 1.4; 1.4.1; 1.4.2;- Bugetul creditelor internei detaliat la venituri ^laifeufeli pe Vt anul 2019”;                                                  (    ( TO®) I

Art. 3, Se aprobă bugetul local al Sectorului 4 al Municipiului București, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre:

- Anexa 2.

- 49.02

- Anexa 3.

- capitol bugetar 51.02

- Anexa 3.1

-cap.51.02.01.03

- Anexa 3.2

-cap.51.02.01.03

- Anexa 3.3

-cap.51.02.01.03

- Anexa 4

- capitol bugetar 61.02

- Anexa 4.1

- cap.61.02.03.04

- Anexa 5.

- capitol bugetar 65.02

- Anexa 5.1

- cap.65.02.03.01

- Anexa 5.2

- cap.65.02.03.01

- Anexa 5.3

- cap.65.02.03.02

- Anexa 5.4

- cap.65.02.03.02

- Anexa 5.5

- cap.65.02.04.01

- Anexa 5.6

- cap.65.02.04.01

- Anexa 5.7

- cap.65.02.04.02

- Anexa 5.8

- cap.65.02.04.02

- Anexa 5.9

- cap.65.02.07.04

- Anexa 5.10

- cap.65.02.07.04

- Anexa 6

- capitol bugetar 66.02

- Anexa 6.1

- cap.66.02.06.03

- Anexa 7

- capitol bugetar 67.02

- Anexa 7.1

- cap.67.02.05.03

- Anexa 8.

- capitol bugetar 70.02

- Anexa 8.1

-cap.70.02.03.30

- Anexa 9

- capitol bugetar 74.02

- Anexa 9.1

- cap.74.02.06

- Anexa 10.

- capitol bugetar 84.02

- Anexa 10.1

- cap.84.02.03.03

- Anexa 10.2

- cap.84.02.50


 • - Buget local

 • - Autorități publice si acțiuni externe

 • - Primăria sector 4 autoritati executive

-D.G.I.T.L.

 • - D.A.U.I.

 • - Ordine publică și siguranță națională

 • - Direcția Generala de Poliție Locală Sector 4

 • - învățământ

-PS4 - învățământ preșcolar

 • - DAUI - învățământ preșcolar

-PS4- învățământ primar

 • - DAUI - învățământ primar

 • - PS4 - învățământ secundar inferior

 • - DAUI - învățământ secundar inferior

 • - PS4- învățământ secundar superior

 • - DAUI - învățământ secundar superior

 • - PS4 - învățământ special

 • - DAUI - învățământ special

 • - Sănătate

 • - Unitati medico - sociale

 • - Cultură recreere și religie

 • - întreținere grădini publice, parcuri, zone

verzi, baze sportive și de agrement

 • - Locuințe servicii și Dezvoltare Publică

 • - Alte cheltuieli în domeniul locuințelor

 • - Protecția mediului

 • - Canalizare

 • - Transporturi

 • - Străzi


- Direcția Mobilitate Urbana


Art. 4. Se aprobă Listele de investiții aferente bugetului propriu al Pri precum și pentru unitățile aflate în subordinea Consiliului Local sector 4, confo parte integrantă din prezenta hotărâre:

Anexa nr. 11. „Lista de investiții a Primăriei Sectorului 4”; • -  Anexa nr. 12; 12.1 „Lista de investiții a Direcției Generale de Impozite si taxe Locale

 • -  Anexa nr. 13; 13.1 „Lista de investiții a Direcției Administrare Unitati Invatamant”;

 • -  Anexa nr. 14 „Lista de investiții a Direcției de Mobilitate Urbana”;

Art. 5. Se aprobă Lista obiectivelor de investiții multianuale aferente Primăriei Sectorului 4, precum și pentru unitățile aflate în subordinea Consiliului Local sector 4, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre:

 • -  Anexa nr. 15, „Lista obiectivelor de investiții multianuale a Primăriei Sectorului 4”;

Art. 6. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Ordonatorul Principal de Credite prin Direcția Economică din Aparatul de Specialitate al Primarului Sectorului 4, precum și de către instituțiile publice din subordinea Consiliului Local Sector 4, prin ordonatorii secundari și terțiari de credite, conform competențelor iar comunicarea se va face prin grija Serviciului Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 08.10.2019

Contrasemnează Conform Codului administrativ Secretarul General al Sectorului 4 Diana Anca ARTENE

0^5^

Nr. 237/08.10.2019