Hotărârea nr. 236/2019

Hotărârea nr. 236 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 numărul 274 din 06.11.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivele de investiții de pe raza Sectorului 4 al Municipiului Bucuresti, cu modificările și completările ulterioare

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr.274/06.11.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investiții de pe raza Sectorului 4 al Municipiului București, cu modificările și completările ulterioare

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

Având în vedere:

Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 4;

Raportul de specialitate al Direcției Investiții - Serviciul Investiții nr.

P.9.1/1085/02.10.2019;

Avizul Comisiei nr. 1 — Comisia pentru activități economico-financiare, buget și finanțe

Văzând:

Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 274/06.11.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivele de investiții de pe raza Sectorului 4 al Municipiului București, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.139 alin. (3), art.166 alin.(2) lit. k), art.196 alin.( art. 197din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:


ArtL Se aprobă actualizarea documentației tehnico-economice, precum rezultate în urma acestei actualizări, pentru obiectivele de investiții prevăzute la pozipflB^Sr5^ 40 și 94, în Anexa nr.l la H.C.L.S. 4 nr. 274/06.11.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investiții de pe raza Sectorului 4 al Municipiului București, după cum urniează:

1. Se modifică pozițiile 32, 40 și 94 din anexa nr.l la HCLS 4 nr. 274/06.11.2018, după cum urmează:

Nr.Crt

Denumire Obiectiv

Valoare C+M inclusiv T.V.A.

- leî-

Valoare totală investiție inclusiv T.V.A - leî-

32

Reabilitare/modernizare sistem rutier pe str. Drumul Jilavei

9 873 218,24

11497 089,75

40

Reabilitare/modernizare sistem rutier pe str. Tătulești

4 687 270,33

5 504 957,37

94

Reabilitare, modernizare sistem rutier și amenajare spații urbane în zonele adiacente șoselei Giurgiului

127 593 247,93

146 789 006,87

2. Se completează Anexa nr. 1 la HCLS4 nr. 274/26.11.2018, cu poziția 107, după cum urmează:

Nr.Crt

Denumire Obiectiv

Valoare C+M inclusiv T.V< A.

- lei-

Valoare totală investiție inclusiv T.V.A -lei-

107

Reabilitare/modernizare sistem rutier pe str. Rechin Ion

2 044 741,00

2 472 019,73

3. Se înlocuiește Anexa nr.2 la HCLS 4 nr. 274/06.11.2018, cu Anexa 1 la prezenta hotărâre.

4. Se completează HCLS 4 nr. 274/06.11.2018 cu Anexele 4, 5 și 6 conform Anexelor 2,3 și 4 la prezenta hotărâre.

Art. n. Primarul Sectorului 4, Secretarul General al Sectorului 4, Direcția Investiții și Direcția Economică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor, iar comunicarea se va face prin grija Serviciului Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinara a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 08.10.2019


Contrasemnează Conform Codului administrativ Secretarul General al Sectorului 4 Diana Anca ARTENE

Nr. 236/08.10.2019

AME>tA i M +C1£

Ml,

436 Jeț. to.JPE)

DEVIZ GENERAL

Conform nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și cotiținutul-cadru ale documentațiilor tehnico-economice aferente abiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri, publice* privind cheltuielile necesare realizării obiectivului:

REABILITARE/MODERNIZARE SISTEM RUTIER SI AMENAJARE SPATII URBANE IN ZONELE ADIACENTE SOSELEI GIURGIULUI, SECTOR 4, BUCUREȘTI

Nr.

crL

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare* (fâra TVA)

TVA

Valoare cu TVA

LEI

LEI

LEI

i

2

3.00

4.00

5.00'

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

3,236,943.03

615,019.00

3,851,962.03

1.2

Amenajarea terenului

-

-

-

13

Amenajări ptprotectia mediului si aducerea la starea inițiala

-

-

1.4

Cheltuieli pentru rdocarea/protectia utilitarilor

-

-

-

Total Capitol 1

3*236,943.03

615,019.00

3,851,962.03

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitarilor necesare obiectivului

Cheltuieli pentru asigurarea utilitarilor necesare obiectivului

-

-

2.1

Lucrări de extindere de rețele de apa potabila si canalizare (Apa Notî)

5,294,619.83

1,005,977.77

6,300,597.60

2.2

Lucrări edilitare modernizare S1P (Luxten)

4,809,597.00

913,823.43

5,723,420.43

Total Capitol 2

10,104,216.83

1,919,801.00

12,024,017.83

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

127,856.09

24,292.66

152,148,75

3.1.1. Studii de teren

127,856.09

24,292.66

152,148.75

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

-

-

-

3.1.3. Alte studii specifice

-

-

-

3.2

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizării

293,574.00

55,779.06

349,353.06

3.3

Expertizarc Tehnica

34,069.04

6,473.12

40,542.16

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

3.5

Proiectare

2,361,490.27

448,683.15

2.810,173.42

3.5.1. Tema de proiectare

-

-

_______

3.5.2. Studiu de prefezâbilîtate

-

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

('

3-5.4. Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii aviz clor/acordurilor/autorizațiilor

(sB)

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor dc execuție

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de execuție

-

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

-

-

3.7

Consultanta

-

-

3.8

Asisreiita Tehnica

1,035,762.51

196,794.88

1,232,557.39

Total Capitol 3                                                  |

3,852,75191 |

732,022.86

4,584,774.77

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

95,607,448.41

18,165,415.00

113,772,863.41

4.1.1. Valoare inițiala

50,318,389.56

9,560,494,00

59,878,883.56

4.1.2 Valoare conform actualizării

45,289,058.85

8,604,921.00

53,893,979.85

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

-

-

43

Utilaj^echipamenre tehnologice si funcționale care necesita montaj

4.4

Utilajc,echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

Ic

. 1 r

4.5

Dotări

-

- \v

4.6

Active necorpocale

-

—.............tL

Total Capitol 4

95,607,448.41

18,165,415.00

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizarea de șantier

1,509,551.69

286,815.00

1,796,366.69

5.1.1. Lucrări de construcții si instalau! aferente organizării de șantier

1,509,551.69

286,815.00

1,796,366.69

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

-

-

-

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

2,201,980.20

-

2,201,980.20

5.2.1. Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

-

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitadi lucrărilor de construcții

1,436,770.61

-

1,436,770.61

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor dc construcții

513,252.59

-

513,25259

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

47,256.99

-

47,256.99

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatin de construire/dcs ființare

204,700.00

-

204,700.00

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute 10%

7,162,29154

1,360.835.39

8,523,126.93

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

28,500.00

5,415.00

33.915.00

Total Capitol 5

10,902,323.43

1366,250.39

10,759,022.13

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6-1

Pregătire?. personalului de exploatare

-

-

-

6.2

Probe tehnologice si teste

-

-

-

Total Capitol 6

-

-

-

TOTAL GENERAL

125,213,23530

23,085,323.26

146,789,006.87

din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

107,221,216.93

20,372,031.00

127,593^47.93


Beneficiar,

PRIMĂRIA SECTORULUI 4, BUCUREȘTI


AmEVaL M     Mi

DEVIZ GENERAL

Conform tir. 907/2016 privind etapele de elaborate Și conținutul-cadru ale documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, privind cheltuielile necesare realizării obiectivului:

PROIECTAREA SI EXECUȚIA LUCRĂRILOR DE REPARAȚII SI MODERNIZĂRI ALE STRĂZILOR, ALEILOR SI PARCĂRILOR PE RAZA SECTORULUI 4, AFLATE IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL SECTOR 4 BUCUREȘTI „REABILITARE SISTEM RUTIER STRADA TATULESTI"

Nr* cit.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare* (fara TVA)

TVA

Valoare eu TVA

LEI

LEI

I.RI

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări ptprotectia mediului si aducerea la starea inițiala

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

Total Capitol 1

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitarilor necesare obiectivului

Total Capitol 2

344,867.02

65,524.73

410,391,75

2.1

Asigurarea uriHtarilor pentru funcționarea obiectivului

344,867.02

65,524.73

410,391.75

Lucrări edilitare modernizare ȘIP (Luxtcn)

344,867.02

65,524.73

410,391.75

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

7,116.86

1,352.20

8,469.06

3.1.1. Studii de teren

7,116.86

1,352.20

8,469.06

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3-1-3. Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri sî autorizații

12,000.00

2’80.00

14,280.00

3.3

Expettizare Tehnica

3,558.43

676.10

4,234.53

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

0.00

0.00

0.00

3.5

Proiectare

91,095.84

17,308.21

108,404.05

3.5.1. Tema de proiectare

0.00

0,00

0.00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

14,233.73

2,704.41

16,938.14

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiîJor

2,135.06

405.66

2,540.72

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

3,558.43

676.10

4,234.53

3.5.6. Proiccr tehnic si detalii de execuție

71,168.63

13,522.04

84,690.67

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

O.OC

O.OC

0.00

3.7

Consultanta

48.730.0C

9,258.7C

57,988.70

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de iovcstitiL—

37,200.0C

7,068.0(

44,268.00

3.7.2. Audîtul financiar

U.530.0C

2,190.7(

13,720.70

3.8

Asistenta Tehnica

2^39,142.7'

l       7,437.11

>       46,579.86

3.8.1. Asistenta tehnica din parcea proiectantului ff

\ 3,558.4:

676.K

)        4,234.53]

O •£. O\             "*

3.8.1.1 pe perioada de execuție a lucrărilor

3,558.43

676-10

4,234.53

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului h fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

0.00

0-00

0.00

3.8.2. Dirigentie de șantier

35,584.31

6,761.02

42,345.33

Total Capitol 3

201,643.88

38,312.33

239,956.21

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții sî instalații

3,558,431.30

676,101.95

4,234,533.25

4.1.1

Lucrări de infrastructura

3,558,43130

676,10195

4,234,533.25

4,2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0.00

0.00

0.00

4.4

Urilaje,echipamcncc tehnologice si Funcționale care nu necesita montaj sî echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

Total Capitol 4

3,558,431.30

676,101.95

4,234,533.25

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizarea de șantier

35,584.31

6,76102

42,345.33

5.1.1. Lucrări de construcții si instalații aferente organizații de șantier

35,584.31

6,76102

42,345.33

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.00

0.00

0.00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

55,327.71

0.00

55,327.71

5.2.1. Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

23,633.30

0.00

23,633.30

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor dc construcții

0.00

0.00

0.00

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

19,694.41

0.00

19,694,41

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația dc construire/dcs ființare

12,000.00

0.00

12,000.00

5.3

Cheltuirii diverse si neprevăzute 10%

*410,494.22

77,993.90

488,488.12

5.4

Cheltuirii pentru informare si publicitate

28.500.00

5,415.00

33.915.00

Total Capitol 5

529,906.24

90,169.92

620,076.16

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

O.OC

o.oc

0.00

6.2

Probe tehnologice si tesrc

0.0C

o.oc

0.00

Total Capitol 6

o.ot

o.ot

0.00

TOTAL GENERAL

4,634,848.44

l 870,108.9’

5,504,957.37

din care: C+M (1.2+13+1.4+2+4.1+4,2+5.1,1)

3,938,882.6;

748,387.71

4,687,27033

* In. preturi la data de 24.07.2019; 1 euro=4.7194 lei

.1Beneficiar,

PRIMĂRIA SECTORULUI 4,

BUCUREȘTIf             z /   -  »

7>A£S<E&,AfT£ <O£~             ’j% LA t-UZ.'zA Xl.


DEVIZ GENERAL

Conform nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținu tul-cadru ale documentațiilor tehnîco-economîce aferente obiectfvelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, privind cheltuielile necesare realizării obiectivului:


MODERNIZARE SISTEM RUTIER PE STRADA DRUMUL JILAVEI, SECTOR 4, BUCUREȘTI

Nr.

CrL

Denumirea capitalelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare* (tara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

LEJ

LEI

LEI

l

2

5.00

4.00

5-00

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Ob tinerea terenului

-

-

1.2

Amenajarea terenului

-

-

1.3

Amenajați pt.protectia mediului si aducerea la starea inițiala

-

-

1.4

Cheltuieli pentru rclocaxca/protcctia utilităților

-

-

Total Capitol 1

-

-

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitarilor necesare obiectivului

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

1,452,259.00

275,929.00

1,728,188.00

Lucrări edilitare modernizare SIP (Luxtcn)

1,452^59.00

275,929.21

1,728,188.21

Total Capitol 2

1,452,259.00

275,929.00

1,728,188.00

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare ei asistenta tehnica

3.1

Studii

17,522.08

3,329.20

20,851.28

3.1.1. Studii de teren

17,522.08

3,329.20

20,851.28

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

-

3.1.3. Alte studii specifice

-

-

-

3.2

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea dc avize, acorduri si autorizații

12,000.00

14,280.00

3.3

Expertizare Tehnica

8,761.04

1,665.00

10,425.64

3.4

Certificarea performantei energetice si audîtul energetic al clădirilor

3.5

Proiectare

175,220.82

33,291.96

208,512.77

3.5.1. Tema de proiectare

-

-

-

3.5.2. Studiu de prefezabilitare

-

-

-

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documeniatie de avizare a lucrărilor de intervenții ri deviz general

27378.25

5,201.87

32,580.12

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare In vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

4406.74

780.28

4,887.02

3.5.5, Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

6,844.56

1,300.47

8,145.03

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de execuție

136,891.26

26,009.34

162,900.61

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

-

-

-

3.7

Consultanta

-

-

45,000.00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

45,000.00

8,550.00

53,550.00

3.7.2. Auditul financiar

15,250.00

2,898.00

18,148.00

3.8

Asistenta Tehnica

75,290.20

14,305.00

81,450.63

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului

6,844.56

1,300^

.     n « i"

|3.8.1.1. pe perioada dc execuție a lucrărilor

-

X3.8.1-2- pentru participarea proiectantului la fazele induse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

3.8-2. Dirigcntic de șantier

68,445.63

13,005.00

81,450.63

Total Capitol 3

288,794.14

50,926.16

370,094.69

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții sî instalații

6,844,563.24

1,300,467.00

8,145,030.24

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

-

-

-

4.3

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

-

*

4.4

Utilaje, echipa mente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

-

-

4.5

Dotări

-

-

-

4.6

Active necorporale

-

-

-

Total Capitol 4

6,844,563.24

L300,467.00

8,145,030.24

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizarea de șantier

-

-

-

5.1.1. Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

-

-

-

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

-

-

-

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

439,273.79

-

439373.79

5.2.1. Comisioanele st dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

-

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

342,228.16

-

342,228,16

5.2,3. Coca aferenta ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

68,445.63

-

68,445.63

5.2,4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

-

-

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desființare

28,600.00

-

28,600.00

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute 10%

684,456,32

130,046.70

814,503.03

“x4

Cheltuieli pentru informare sî publicitate

*

-

Total Capitol 5

1,123,730.12

130,046.70

1,253,776.82

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

-

-

6.2

Probe tehnologice si teste

-

-

-

Total Capitol 6

-

-

-

TOTAL GENERAL

9,709^46.50

1,757,368.86

11,497,089.75

[din care: C+M (1.2+13+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

8,296,822.24

1,576396.00

9,873,218.24

Proiectant,


■j


Beneficiar,

PRIMĂRIA SECTORULUI 4,

BUCUREȘTI

ol

VL> < Ij

*. *f•j '■

DEVIZ GENERAL

Conform nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cndru ale documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor dc investi pi finanțate din fonduri publice, privind cheltuielile necesare realizării obiectivului:

REABILITARE SISTEM RUTIER STRADA IONPECHIU, SECTOR 4, BUCUREȘTI

Nr, crt.

Dtnurnîrca capitolelor si subcapitolelor dc cheltuieli

Valoare* (fara. TVA)

TVA

Valoare cu TVA

LEI

LEI

LEI

1

2

5.W

4.00

5,00

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Dbtinerea terenului

-

-

-

1.2

Amenajarea terenului

-

-

-

1.3

Amenajați pt.protecda mediului si aducerea la starea inițiala

-

-

-

1,4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

-

-

-

Total Capitol 1

-

-

-

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitarilor necesare obiectivului

Cheltuieli pentru asigurarea utilitarilor necesare obiectivului

-

-

-

Lucrări edilitare modernizare Sil5 (Luxten)

205-870,00

39.115,30

244.98530

Total Capitol 2

205.870,00

39.115,00

244.985,00

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectate si asistenta tehnica

3,1

Studii

3.871,74 i

735,63

4.60737

3.1.1. Studii de teren

3.871,74

735,63

4.607,37

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

-

3.1.3. Alte studii specifice

-

-

-

3.2

Documentarii-suport sî cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri 51 autorizații

12.000,00

14.280,00

3,3

Expcrtizate Tehnica

1.935,87

368,00

2.303,69

3,4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

3.5

Proiectare

38,717,44

7.356,31

46.073,75

3.5.1. Tema de proiectare

-

-

-

3.5.2. Studiu de prefezabilîtate

-

-

-

3.5,3. Studiu de fezahilitate/documentauc dc avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

6.049,60

1.149,42-

7.199,02

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizclor/acordurilor/autorizatiilor

907,44-

172,41

1.079,85

35.5. Verificarea tehnica dc calitatea proiectului teluric si a detaliilor de execuție

1.512,40

28736

1.799,76

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de execuție

30.248,00

5.747,12

35.995,12

3.6

Organizarea procedurilor dc achiziție

-

-

-

3,7

Consultanta

*

-

45.000,00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

45.000,00

8.550,00

53.550,00

3.7.2. Auditul financiar

15.250,00

2.898,00

18,14B,00

3.8

Asistenta Tehnica

16.636.40

3.161,00

17.998.00

3.8.1. Asistente tehnica din partea proiectantului

1512,40

287,00

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

i

-

-

3.8.13. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor dc execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

3.82. Din'gende dc șantier

15.124,00

2.574,00

17.998,00

Total Capitol 3

73.161,46

11252,94

127.959,13

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru in vesti tia dc baza

4.1

Construcții si instalații

1.512,400,00

287.356,00

1.799.756,00

43

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

-

-

-

43

Utilaje,eclupamentc tehnologice si funcționale caic necesita montaj

-

-

M

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

*

-

4,5

Dotări

-

-

-

4,6

Active necorporale

-

-

-

Total Capitol 4

1512.400,00

287.356,00

1.799-756,00

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5,1

Organizarea dc șantier

-

-

-

5.1.1. Lucrări de construcții si instalării aferente organizații de șantier

-

-

-

5.1,2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

-

-

-

5,2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

119,344,00

-

119344,00

5.2.1. Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

-

5,2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

75.620,00

-

75.620,00

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor dc construcții

15.124,00

-

15.124,00

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

-

-

-

5.2.5. Taxe pentru acorduri, axeze conforme â autorizația de construire/desființare

28.600,00

-

28.600,00

53

Cheltuieli diverse si neprevăzute 10%

151.240,00

28.735,60

179.975,60

5,4

Cheltuieli pentru informare sî publicitate

-

-

Total Capitol 5

270384,00

28.735,60

299319,60

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice sî teste

6,1

Pregătirea personalului de exploatare

-

-

-

6,2

Probe tehnologice si teste

-

-

Total Capitol 6

-

-

-

TOTAL GENERAL

2.062.015,46

366.459,54

2.472.019,73

din care: C+M (1.2+L3+1.4+2+4.1+4.2+5.L1)

1718.270,00

326.471,00

2.044.741,00

Proiectant,
Beneficiat,

PRIMĂRIA SECTORULUI 4,

BUCUREȘTI