Hotărârea nr. 235/2019

Hotărârea nr. 235 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Sectorului 4, pe o perioadă de 3 luni, respectiv 01.10.2019-31.12.2019


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București


Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10


HOTĂRÂRE


privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Sectorului 4, pe o perioadă de 3


luni, respectiv 01.10.2019-31.12.2019


Consiliul Local al Sectorului 4,

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 4 și Raportul de specialitate al Serviciului Tehnic Consiliul Local nr. P.7/1132/12.09.2019;

Văzând avizul Comisie nr.7 - Comisia juridică, de disciplină, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenești;

Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 134/10.06.2019 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Sectorului 4, pe o perioadă de 3 luni, respectiv, 01.07.2019-30.09.2019;

în temeiul prevederilor art. 123 alin. (1) și (4) art. 139 alin. (1), art. 166 alin. (4), art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 197 din OUG nr. 57/05.07.2019 privind Codul administrativ;


HOTĂRĂȘTE:


Articol unic. Se alege domnul Cosmin-Constantin - BĂRBĂLĂU în funcția de președinte de ședință al Consiliului Local al Sectorului 4, pe o perioadă de 3 luni, respectiv 01.10.2019-31.12.2019.


Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 26.09.2019


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Nr. 235/26.09.2019RBĂLĂU


Contrasemnează Conform Codului administrativ


Secretarul General al Sectorului 4 Diana Anca ARTENE