Hotărârea nr. 234/2019

Hotărârea nr. 234 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construire hipermarket P+1E, amenajări exterioare în incintă (parcare, anexe, zonă aprovizionare, spații verzi, drumuri, trotuare, racorduri auto, structură totemuri), pe terenul în proprietate particulară în suprafață de 17.017,00 mp din acte și 17.016,00 mp din măsurători, aparținând SC OASIS GREEN ENERGY 2 SRL, situat în str. Turnu Măgurele nr. 70-90, Sector 4, București


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construire hipermarket P+1E, amenajări exterioare în incintă (parcare, anexe, zonă aprovizionare, spații verzi, drumuri, trotuare, racorduri auto, structură totemuri), pe terenul în proprietate particulară în suprafață de 17.017,00 mp din acte și 17.016,00 mp din măsurători, aparținând SC OASIS GREEN ENERGY 2 SRL, situat în str. Turnu Măgurele nr. 70-90, Sector 4, București

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4;

Văzând Raportul de specialitate al Arhitectului-Șef cu nr. P.17.1/296/22.08.2019, Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 4 înregistrată cu nr. P.17.1/297/22.08.2019 și Raportul informării și consultării publicului înregistrat cu nr. P.17.1/298/22.08.2019;

Văzând Avizul Comisiei tehnice de urbanism cu nr. 9/12 din data de 22.03.2019, ce funcționează în cadrul Primăriei Sectorului 4;

Având în vedere Avizul Comisiei pentru amenajarea teritoriului și urbanism, protecția mediului și turism;

Ținând seama de prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare,

în baza prevederilor Ordinului Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând prevederile Ordinului Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului nr. 2701/2010, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Planul Urbanistic General al Municipiului București aprobat prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 269/2000, a cărui valabilitate a fost prelungită succesiv prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 324/2010, nr. 241/2011, nr. 232/2012, nr. 224/2015 și nr. 877/12.12.2019;

în temeiul dispozițiilor art. 139, alin. (1) și alin (3), lit. “e”, art. 166, alin. (2), lit. “j” și art. 196 alin. (1), lit. “a” și art. 197 din O.U.G. nr. 57 / 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu, pentru construire hipermarket P+1E, amenajări exterioare în incintă (parcare, anexe, zonă aprovizionare, spații verzi, drumuri, trotuare, racorduri auto, structură totemuri),, pe un teren situat în str. Turnu Măgurele nr. 70-90, Sector 4, București.

Art. 2. Terenul care face obiectul documentației de urbanism este proprietate wticu-foră-|L SC OASIS ENERGY 2 SRL, în suprafață de 17.017,00 mp din acte și 17.016,00 din măsurăh

Art. 3. Prezenta documentație reprezintă regulament de urbanism și nu dă dreptar de construire. * \

Art.4. (1) Perioada de valabilitate a prezentei documentații de urbanism este de 2 ani.

(2) Documentația de Urbanism de tip P.U.D. aprobată anterior, devine nulă de drept.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 26.09.2019

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Cosmin-Constantin BĂRBĂLĂU


Contrasemnează

Conform Codului administrativ

Secretarul General al Sectorului 4 Diana Anca ARTENE


Nr. 234/26.09.2019