Hotărârea nr. 233/2019

Hotărârea nr. 233 privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu pentru imobil de locuințe cu regim de înălțime S+P+4E, pe terenul în proprietate particulară în suprafață de 906,00 mp din acte și 997,00 mp din măsurători, aparținând PATRONATULUI NAȚIONAL ROMÂN, situat în Calea Șerban Vodă nr. 219, Sector 4, București


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu pentru imobil de locuințe cu regim de înălțime S+P+4E, pe terenul în proprietate particulară în suprafață de 906,00 mp din acte și 997,00 mp din măsurători, aparținând PATRONATULUI NAȚIONAL ROMÂN, situat în Calea Șerban Vodă nr. 219, Sector 4, București

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4;

Văzând Raportul de specialitate al Arhitectului Șef cu nr. P.17.1/332/17.09.2019, Referatul de Aprobare al Primarului sectorului 4, înregistrat cu nr. P. 17.1/333/17.09.2019 și Raportul informării și consultării publicului înregistrat cu nr. P. 17.1/334/17.09.2019;

Văzând Avizul Comisiei tehnice de urbanism cu nr. 1/12 din data de 22.03.2019, ce funcționează în cadrul Primăriei Sectorului 4;

Având în vedere Avizul Comisiei pentru amenajarea teritoriului și urbanism, protecția mediului și turism;

Ținând seama de prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare,

în baza prevederilor Ordinului Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând prevederile Ordinului Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului nr. 2701/2010, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Planul Urbanistic General al Municipiului București aprobat prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 269/2000, a cărui valabilitate a fost prelungită succesiv prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 324/2010, nr. 241/2011, nr. 232/2012, nr. 224/2015 și nr. 877/12.12.2019;

în temeiul dispozițiilor art. 139, alin. (1) și alin (3), lit. “e”, art. 166, alin. (2), lit. “j”, art. 196 alin. (1), lit. “a” și art. 197 din O.U.G. nr. 57 / 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Articol unic. Se respinge Planul Urbanistic de Detaliu, pentru imobil de locuințe cu regim de înălțime S+P+4E, pe un teren situat în Calea Șerban Vodă nr. 219, Sector 4, București.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 26.09.2019


Contrasemnează

Conform Codului administrativ

Secretarul General al Sectorului 4 Diana Anca ARTENE

Nr. 233/26.09.2019