Hotărârea nr. 232/2019

Hotărârea nr. 232 privind acordarea ajutorului de urgență pentru doamna............., în vederea plății integrale a chiriei lunare pentru un spațiu de locuit


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind acordarea ajutorului de urgență pentru doamna                 în vederea plății

integrale a chiriei lunare pentru un spațiu de locuit

Consiliul Local al Sectorului 4

Văzând Referatul de aprobare al domnului consilier Pînzaru George Daniel;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 40.550/13.08.2019 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4;

Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al sectorului 4;

Ținând cont de prevederile art. 28 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Legea nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale, cu modificările și completările ulterioare și ale H.G. nr. 1.149/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare Legea nr. 292/2011 - Legea asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;

în baza prevederilor H.G. 937/2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țara garantat în plată;

în conformitate cu prevederile art. 139 alin. (3), art. 166 alin. (2) lit. p) și art. 196 alin. (1) lit a) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.Se aprobă acordarea unui ajutor de urgență pentru plata chiriei, ca măsură de prevenire și combatere a marginalizării sociale, pentru o perioadă de doi ani, doamnei ;                  domiciliată în

București, Aleea Cricovul Dulce nr. 1, bl. NI6, ap. 27, Sector 4;

Art.2. Cuantumul ajutorului de urgentă va fi stabilit conform prețulm^ș^^S^^contractul de închiriere încheiat de către doamna                 , și în limitele prețurilq^cfe închirier%^nnobilelor cu

destinație spațiu de locuit din municipiul București;


Art.3. Primarul Sectorului 4 și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor legale, iar comunicarea se va face prin grija Serviciului Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 26.09.2019

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Contrasemnează Conform Codului administrativ Secretarul General al Sectorului 4 Diana Anca ARTENE

Nr. 232/26.09.2019