Hotărârea nr. 231/2019

Hotărârea nr. 231 pentru modificarea și completarea HCLS4 nr. 346/27.12.2018 privind stabilirea salariilor de bază la nivelul Sectorului 4 al Municipiului București


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-duI Metalurgiei nr. 12-18 Grand Arena - etaj 1 Sector 4 Tel. 021.335.92.30 Fax. 021.337.07.90

HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr.346/27.12.2018 privind stabilirea salariilor de bază la nivelul Sectorului 4 al Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 4

Având în vedere:

Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 4 nr. P.1/1395/19.09.2019;

Raportul de specialitate al Direcției Resurse Umane nr. P.6.1/1191/18.09.2019;

Avizul Comisiei nr. 1 - Comisia pentru activități economico-financiare, buget și finanțe;

Procesul -verbal încheiat în data de 19.09.2019 cu ocazia întâlnirii ordonatorului principal de credite cu reprezentanții salariaților Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4 și cei ai Direcției Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4, în vederea consultării cu privire stabilirea salariilor de bază;

Luând în considerare:

Prevederile Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, modificată si completată;

O.U.G nr.79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal; Hotărârea nr. 937/2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;

Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr.346/27.12.2018 privind stabilirea salariilor de bază la nivelul Sectorului 4 al Municipiului București;

Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr.227/26.09.2019 privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4;

Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr.229/26.09.2019 privind reorganizarea Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4 al Municipiului București, aprobarea Organigramei, a Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale acestuia;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (3), art. 166 alin. (4) , art. 196 alin.(l) lit. a) și art. 197 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.I Se completează punctul II al anexei nr.l-Salariile de bază pentru funcțiile contractuale de conducere și de execuție din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4 a Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr.346/27.12.2018 privind stabilirea salariilor de bază la nivelul Sectorului 4 al Municipiului București, cu modificările și completările ulterioare, cu poziția 31 și, totodată, se înlocuiește denumirea funcției prevăzută la poziția nr. lȘ^rigna £umx. urmează:

Nr. crt.

Funcția contractualii

Nivel studii

g >35

v S u .2 ■si «a ■s £ E £ 0 c.

Coeficient dc salarizare

w

31

Șef de Cabinet

s

I/II

7,31

i52m

18

Agent securitate

M

I

1,15

2392

nVXgSr       ’**■

Art. II Se completează Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 346/27.12.2018 privind stabilirea salariilor de bază la nivelul Sectorului 4 al Municipiului București, cu modificările și completările ulterioare, cu anexa nr. 8 - Salariile de bază pentru funcțiile contractuale de conducere și de execuție din cadrul Direcției de Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4, conform Anexei la prezenta.

Art.III Primarul Sectorului 4 prin Aparatul de Specialitate și Direcția Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor iar comunicarea se va face de către Serviciul Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 26.09.2019

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Contrasemnează Conform Codului administrativ Secretarul General al Sectorului 4 Diana Anca ARTENE


Nr. 231/26.09.2019

Anexa nr.______la H.C.L.Sector 4 nr. /-*£

(Anexa nr. 8 la H.C.L. nr. 346/27.12.2018)

SALARIILE DE BAZĂ PENTRU FUNCȚIILE CONTRACTUALE DE CONDUCERE ȘI DE EXECUȚIE

DIN CADRUL DIRECȚIEI PIEȚE ȘI GESTIONARE ACTIVITĂȚI COMERCIALE SECTOR 4

Nr. crt.

Funcția contractuală

Nivel studii

2“

2 .2 *2

£ £ u &

Coeficient de salarizare

i

Salariul de

bază

1

Director General

s

i/n

7,31

15205

2

Director General Adjunct

s

i/n

5

10400

3

Șef serviciu

s

i/n

4.5

9360

4

Sef birou

s

i/n

4

8320

5

Consilier, Expert, Consilier juridic, inspector de specialitate

s

IA

2.33

4846

6

Consilier, Expert,Consilier juridic inspector de specialitate

s

i

2.08

4326

7

Consilier, Expert,Consilier juridic inspector de specialitate

s

n

2

4160

8

Consilier, Expert, Consilier juridic inspector de specialitate

s

debutant

1.58

3286

9

Referent, Inspector, arhivar,casier

M

IA

1.68

3494

10

Referent, Inspector, arhivar, casier

M

I

1.59

3307

11

Referent, Inspector, arhivar,casier

M

n

1.49

3099

12

Referent, Inspector, arhivar,casier

M

debutant

1.4

2912

13

Administrator piață

M

I

1.8

3744

14

Administrator piață

M

n

1.7

3536

15

Șofer

M

i

1.65

3432

16

Șofer

M

n

1.5

3120

17

Muncitor calificat

M/G

1.78

3702