Hotărârea nr. 23/2019

Hotărâre privind acordarea de despăgubiri proprietarilor autovehiculelor avariate prin căderea copacilor sau crengi ale copacilor, aflaţi pe domeniul public al municipiului Bucureşti - Sector 4, urmare a fenomenelor meteorologice din perioada 25-27 ianuarie 2019


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 B-dul Metalurgiei nr. 12-18, sector 4 București Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE privind acordarea de despăgubiri proprietarilor autovehiculelor avariate prin căderea copacilor sau crengi ale copacilor, aflați pe domeniul public al municipiului București - Sector 4, urmare a fenomenelor meteorologice din perioada 25-27 ianuarie 2019

Consiliul Local al Sectorului 4;

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 și Raportul de specialitate comun nr P. 18/433/29.01.2019 întocmit de Direcției Generală de Poliție Locală și Direcția Gospodărire Locală;

Ținând seama de Atenționările meteorologice din datele de 25.01.2019 și 26.01.2019 emise de Administrația Națională de Meteorologie;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 254/29.05.2008 privind administrarea rețelei stradale principale și a lucrărilor de artă din Municipiul București, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 304/2009, privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi pe teritoriul municipiului București;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, cu modificările și completările ulterioare;

Coroborând prevederile art. 1351,1376 ,1377 și următoarele din Noul Cod Civil; în temeiul art. 45 alin (2), art. 81 alin. (4) și art. 115 alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă acordarea de despăgubiri proprietarilor autovehiculelor avariate prin căderea copacilor sau crengi ale copacilor, aflați pe domeniul public al municipiului București - Sector 4, urmare fenomenelor meteorologice din perioada 25-27 ianuarie 2019;

Art.2 Despăgubirile menționate la art.l vor fi acordate cu respectarea condițiilor prevăzute în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Sumele acordate cu titlu de despăgubire vor fi prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli al Sectorului 4, pentru anul 2019.

Art.4 Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Primarul Sectorului 4, prin direcțiile de specialitate ale Sectorului 4 al Municipiului București iar comunicarea va fi efectuată de Serviciul Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 07.02.2019

Nr. 23 /07.02.2019


y^.OMA/^gEDINTE DE ședință, ( rfflJWsminTponstanti11 BĂRBĂLĂU W <4-


Contrasemnează


Secretarul Sectorului 4ANEXA La HCLS 4 nr...Z......2019

CONDIȚIILE ACORDĂRII DE DESPĂGUBIRI PROPRIETARILOR AUTOVEHICULELOR AVARIATE PRIN CĂDEREA COPACILOR SAU CRENGI ALE COPACILOR, AFLAȚI PE DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI -SECTOR 4, CA URMARE A FENOMENELOR METEOROLOGICE DIN PERIOADA 25-27 IANUARIE 2019

Cap. 1. DEPUNEREA CERERII DE DESPĂGUBIRE

Art.l (l)Persoana fizica/persoana juridică sau împuternicitul acesteia cu procură notarială, având calitatea de proprietar/utilizator - în cazul contractelor de leasing- al unui autovehicul avariat datorită evenimentelor meteorologice din perioada 24-28.01.2016, va depune la sediul Direcției Generale de Poliție Locală Sector 4 din Aleea Ciceu nr. 14, Sector 4, o cerere de despăgubire care va cuprinde:

 • a) numele, prenumele, domiciliul/sediul proprietarului/utilizatorului, nr. telefon;

 • b) calitatea acestuia: proprietar sau utilizator in cazul contractelor de leasing;

 • c) datele de identificare ale autovehiculului: marcă, model, culoare, nr. de înmatriculare;

 • d) locul producerii incidentului: intersecție, stradă, număr, bloc etc;

 • e)  avariile constatate de proprietar/utilizator;

 • f)  alegerea modalității de reparație (folosind polița CASCO sau regie proprie);

 • g) modalitatea de plată: virament bancar, cu obligația comunicării datelor bancare.

 • (2) Termenul limită de depunere a Cererilor de despăgubire este de 15 zile de Ia aducerea prezentei hotărâri la cunoștință publică.

Cap.2. CONSTITUIREA DOSARULUI DE DESPĂGUBIRE.

Art.2 (1) Pentru soluționarea cererilor de despăgubire, dosarul va cuprinde în mod obligatoriu:

 • a) Cererea de despăgubire înregistrată la Direcția Generală de Poliție Locală a Sectorului 4;

 • b) Documentele autovehiculului: certificat de înmatriculare, carte de identitate;

 • c) Cartea de identitate a proprietarului/utilizatorului/împutemicitului;

 • d) Asigurarea Facultativă Auto (CASCO) dacă există;

 • e) Declarație pe proprie răspundere că:

 • 1) nu deține polița CASCO / deține poliță CASCO și renunță la utilizarea acesteia;

 • 2) avariile declarate nu sunt rezultatul unui alt incident, decât cel actual;

 • 3) cunoaște prevederile Codului Penal cu privire la falsul în declarații și uz de fals.

 • f) Nota de constatare întocmită la fața locului și planșe foto executate de lucrătorii Direcției Generale de Poliție Locală Sector 4 sau Direcția Generală de Poliție a Municipiului BUCUREȘTI în cadrul propriilor operațiuni de identificare a autovehiculelor avari ate^^^^Bț-

 • g) Autorizația de reparații eliberată de Brigada Rutieră - Biroul Accidente devizului final de lucrări, acesta va fi însoțit de documente justificative care să facă dovada plății reparațiilor ( factură fiscală împreună cu chitanța de plată aferentă);

  h) Deviz estimativ sau deviz final de lucrări întocmit de un service autori: ateste contravaloarea reparațiilor defalcate pe categorii de lucrări/piese așa cumJ in Autorizația de reparații eliberată de Brigada Rutieră - Biroul Accidente li


i) Referat întocmit de Direcția Gospodărire Locală din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4, din care să rezulte că terenul pe care se afla amplasat arborele care a avariat autovehiculul se afla pe domeniul public, în administrarea Consiliului Local Sector 4.

 • (2) Aceste documente vor fi prezentate în original și copie. Copiile vor fi certificate pentru conformitate, originalele urmând să fie retumate proprietarului/ utilizatorului /împutemi citului.

 • (3) In completarea dosarului și pentru dovedirea împrejurărilor și circumstanțelor producerii incidentului care a cauzat avariile, vor fi depuse, dacă este cazul, orice alte înscrisuri care să ateste acest lucru:

 • a) Nota de constatare/intervenție întocmită de Inspectoratul de Situații de Urgență sau autoritatea competentă, la fața locului;

 • b) Referat întocmit de SC ADP 4 SA;

 • c) Fotografii executate la fața locului de proprietarii autoturismelor avariate;

 • d) Declarații ale martorilor prezenți la fața locului;

 • (4) în cazul în care dosarul este incomplet, Direcția Generală de Poliție Locală a Sectorului 4 va comunica proprietarului/utilizatorului/împutetnicitului ce documente lipsesc și se va acorda un termen de 15 zile pentru completarea dosarului. Pentru neîndeplinirea acestei obligații în termenul prevăzut, dosarul va fi respins de aceasta.

 • (5) Direcția Generală de Poliție Locală a Sectorului 4, va analiza toate documentele depuse și va efectua propriile investigații cu privire la împrejurările producerii avariilor constatate, dacă este cazul.

 • (6) Dacă se constată că unele aspecte declarate nu sunt conforme cu realitatea, în urma constatărilor Direcției Generale de Poliție Locală a Sectorului 4, aceasta va respinge dosarul. Dacă este cazul vor fi sesizate organele de urmărire penală.

 • (7) Direcția Generală de Poliție Locală a Sectorului 4 va înainta dosarul de despăgubire care va cuprinde toate documentele de la Art. 2 litera a)-h) către Direcția Gospodărire Locală din cadrul Primăriei Sector 4 care va completa dosarul de despăgubire cu înscrisul prevăzut la litera i)-

 • (8) în lipsa dovezii că arborele căzut pe autovehicul se afla pe domeniul public, in administrarea Consiliului Local Sector 4, dosarul va fi respins.

 • (9) în nota de înaintare întocmită de Direcția Generală de Poliție Locală a Sectorului 4 vor fi menționate eventualele neconcordanțe constatate între avariile consemnate în autorizația de reparații eliberată de Brigada Rutieră - Biroul Accidente Ușoare și devizul estimativ întocmit de unitatea service, precum și rezultatul propriilor investigații.

 • (10) în vederea clarificării neconcordanțelor se va constitui o comisie c componență:


 • - un reprezentant al Direcției Generale de Poliție Locală

 • - un reprezentant al Direcției Gospodărire Locală

 • - un reprezentant la Direcției Economice

 • - un reprezentant al Direcției Juridice

 • - un reprezentant al Direcției Administrativă Patrimoniu și Logistică

 • (11) Membrii comisiei vor analiza neconcordanțele și vor propune suma finală care va fi plătită persoanei păgubite.

Cap. 3. STABILIREA CUANTUMULUI DESPĂGUBIRILOR ȘI MODALITATEA DE PLATA.

 • A) Pentru proprietarii de autovehicule care nu au încheiată o poliță de asigurare facultativă (CASCO) cât și pentru cei care renunță să folosească polița CASCO prin declarația pe proprie răspundere.

Art. 3 (1) Plata va fi efectuată în baza devizului estimativ sau final prevăzut și care va cuprinde: piesele care se constată a fi înlocuite/reparate, manopera aferentă înlocuirii acestora, manopera de reparare a pieselor care nu se înlocuiesc și alte manopere aferente finisării autovehiculului, precum și valoarea totală necesară pentru acoperirea avariilor reținute in Autorizația de reparații eliberată de Brigada Rutieră - Biroul Accidente Ușoare.

 • (2) în cazul în care unitatea service descoperă și alte avarii decât cele din autorizația de reparații eliberată de Brigada Rutieră - Biroul Accidente Ușoare, acestea nu vor fi luate în considerare și nu vor fi aprobate la plată decât dacă au legătură directă cu evenimentul reclamat.

 • (3) Plata se va efectua, după aprobarea dosarului de ordonatorul principal de credite, prin virament bancar, în baza devizului estimativ prevăzut la punctul 2 litera h) în contul precizat de persoana păgubită în cererea de despăgubire sau în altă cerere.

 • (4) înainte de efectuarea plății, proprietarul/utilizatorul/împutemicitul, va completa o declarație pe proprie răspundere prin care va renunța la orice alte pretenții civile viitoare cu privire la daunele constatate ca urmare a evenimentelor din data de 24-28.01.2016, față de autoritarea locala a Sectorului 4 București.

 • (5) După efectuarea plății, beneficiarul are obligația, ca în termen de 60 zile să depună documente justificative care să facă dovada plății reparațiilor (factură fiscală împreună cu chitanța de plată aferentă).

B) Pentru proprietarii de autovehicule care la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri au introdus deja autovehiculele în reparație sau au fost reparate;

Art. 4 (1) Sumele acordate cu titlu de despăguri vor fi cele din factura fiscală eliberată de unitatea service la finalizarea lucrărilor de reparații. Această factură va fi însoțită în mod obligatoriu și de o copie a autorizației de reparații eliberată de Brigada Rutieră - Biroul Accidente Ușoare și de devizul de lucrări care a stat la baza facturii care atestă prestarea seviciilor de reparații.

 • (2) în cazul în care unitatea service descoperă și alte avarii decât cele din autorizația de reparații eliberată de Brigada Rutieră - Biroul Accidente Ușoare, acestea nu vor fi luate în considerare și nu vor fi aprobate la plată decât dacă au fost în prealabil aprobate de Sectorul 4.

 • (3) Vor fi respectate condițiile prevăzute la litera A).

  a autoritatea locală.


C) Proprietarii autovehiculelor avariate care dețin polița de asigurare CASCO și au folosit-o pentru reparațiile acestora, nu vor primi despă

PREȘEDINTE D