Hotărârea nr. 229/2019

Hotărârea nr. 229 privind reorganizarea Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4 al Municipiului București, aprobarea Organigramei, a Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale acestuia


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind reorganizarea Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4 al Municipiului București, aprobarea Organigramei, a Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale acestuia

Consiliul Local al Sectorului 4

Având în vedere:

 • -  Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 4 nr.P.1/1362/16.09.2019;

 • -  Raportul de specialitate al Direcției Resurse Umane nr. 1754/11.09.2019;

 • -  Adresa nr. P.19/10773/13.09.2019 a Direcției Generale de Poliție Locală/Direcția Deservire și Suport;

 • -  Avizul Comisiei Locale de Ordine Publică a Sectorului 4;

 • -  Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4;

Luând în considerare:

 • -  Prevederile Părții aVI- a Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

 • -   Legea Poliției locale nr. 155/2010, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Prevederile art.III din Ordonanța de urgență nr.63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare;

în temeiul prevederilor art.139 alin.(l), art.166 alin.(2) lit.f), art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 197 din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l (1) Se aprobă reorganizarea Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4.

 • (2) Se aprobă Organigrama, Statul de funcții și Regulamentul de organizare și funcționare ale Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4, conform Anexelor nr.l,nr.2 și nr.3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Primarul Sectorului 4 stabilește prin dispoziție condițiile specifice de ocupare a funcțiilor vacante din cadrul Aparatului de Specialitate și poate transforma funcțiile vacante în funcții de aceeași categorie, dar cu altă denumire sau în funcții de nivel inferior sau superior, fără a afecta fondul de salarii.

Art.3 De la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se stabilește un termen de 30 de zile în vederea aplicării procedurilor legale prevăzute de art. 408 din Ordonanța de Ur^r^S^^^teidui României nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

w

Art.4 începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, orice alte prevederi se abrogă.

Art.5 Primarul Sectorului 4 prin Aparatul de Specialitate vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor iar comunicarea se va face de către Serviciul Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 26.09.2019

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Cosmin-Constantin BĂRBĂLĂU


Contrasemnează

Conform Codului administrativ

Secretarul General al Sectorului 4 Diana Anca ARTENE


Nr. 229/26.09.2019

APROBAT,

PRIMAR Daniel BĂLUȚĂfft»

f        \

O A

-4

\

' O. o/


SECJORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


I prjmarJ


Anexa nr. 1 IaH.CX. Sector 4 nr,______/____________

/JGog.Aoft


CABINETUL PRIMARULUI 1+5 pc


* • VICEPRIMAR

CABINETUL VICEPRIMAR ULUI IpcDIRECTOR EXECUTIV-1FPSERVICIUL AVIZARE, LEGALITATEA ACTELOR 1+13 (b

SERVICIUL GESTIONAREA CARIERE] 1+7fți


SERVICIUL BUGET 1+7fr


COMPARTIMENT MANAGEMENTUL CALITĂȚII. SSM 3fi>


SERVICIUL SALARIZARE, Încasări î+7fp


SERVICIUL FINANCIAR. CONTABILITATE L+8fb


SERVICIUL RAPORT ĂRΠFINANCIARE I+6I^IpcDIRECTOR EXECUTtV ADJUNCT

■ UT


DIRECTOR EXECUTIV -1 FPSERVICIUL EVIDENȚĂ PATRIMONIALĂ I *6ljV|pc


SERVICIUL TEHNIC COMUNICARE ACTE ADMINISTRATIVE l+ÎOlpBIROUL VENITURI FONDURI EUROPENE hSfp


COMPARTIMENT ELECTORAL 4 fp
+

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT- I FP


SERVICIUL INVESTIȚII L+WSfC


SERVICIUL MONITORIZARE ȘI DERULARE CONTRACTE 1*3 Ijtf4pc


DIRECTOR EXECUTIV- 1 FP


DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT- I FPSERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE L+SljWpc


SERVICIUL VERIFICARE DOCUMENTAȚII TEHNICE ȘL CONTRACTARE l+JFÎWPC
BIROUL ADMINISTRARE PARCURI l+4fp4pc


BIROUL LUCRĂRI EDILITARE 1+SIp


, Anexa nr. 3


la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nrREGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE

AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI SECTORULUI 4 AL

MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

2019


CUPRINS

 • 1.1.   Baza legală de organizare și funcționare

 • 1.2.   Principiile care guvernează conduita profesională a funcționarilor publici publici din cadrul

Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4 al Municipiului București

 • 1.3.   Principiile care guvernează conduita profesională a personalului contractual din cadrul

Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4 al Municipiului București

CAPITOLUL II - ORGANIZAREA

 • 2.1. Structura organizatorică a Aparatului de Specialitate al

Primarului Sectorului 4

CAPITOLUL III - SISTEMUL DE MANAGEMENT AL SECTORULUI 4

Funcțiile de conducere și atribuțiile/responsabilitățile acestora

SECȚIUNEA I-a - PRIMARUL

SECȚIUNEA a ILa - VICEPRIMARUL

SECȚIUNEA a IlI-a - SECRETARUL GENERAL SECTORULUI 4

SECȚIUNEA a IV-a - ADMINISTRATORUL PUBLIC

SECȚIUNEA a V-a - DIRECTORII, ȘEFII DE SERVICII

ȘI ȘEFII DE BIROURI

CAPITOLUL IV - FUNCȚIONAREA SISTEMULUI DE CONTROL

INTERN/MANAGERIAL AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI SECTORULUI 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

c

CAPITOLUL V - ATRIBUȚIILE PRINCIPALE ALE STRUCTURILOR APARATULUI DE

SPECIALITATE AL PRIMARULUI SECTORULUI 4 AL MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI

CAPITOLUL VI - ATRIBUȚIILE COMUNE PRINCIPALE ALE STRUCTURILOR

APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI SECTORULUI 4 AL

LISTĂ ABREVIERIUCAPI

- Unitatea Centrală de Monitorizare Pentru Auditul Intern

OMEPTA

- Oficiul de Monitorizare a Economiei și Pregătirea Teritoriului Pentru Apărare

PSI

- Prevenirea și Stingerea Incendiilor

ANFP

- Agenția Națională a Funcționarilor Publici

CGMB

- Consiliul General al Municipiului București

PMB

- Primăria Municipiului București

HCGMB

- Hotărâre a Consiliului General al Municipiului București

BCF

- Bonuri, Chitanțe, Facturi

PUD

- Plan Urbanistic de Detaliu

PUG

- Plan Urbanistic General

CTU

- Comisia Tehnică de Urbanism

UCVAP

- Unitatea pentru Coordonarea și Verficarea Achizițiilor Publice

SEAP

- Sistem Electronic de Achiziții Publice

CPV

- Vocabular Comun pentru Achizițiile Publice

CNSC

- Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor

AN AP

- Agenția Națională pentru Achiziții Publice

ALOP

- Angajare, lichidare, ordonanțare, plată

RADET

- Regia Autonomă de Distribuția a Energiei Termice București

RATB

- Regia Autonomă de Transport București

SCAVL

- Societate Comercilă Autoritatea de Valorificare a Locuinței

AFI

- Agenția Fondului Imobiliar

CFR

- Căile Ferate Române

ADR

- Agenția pentru Dezvoltare Regională                             RO,


Regulamentul (le Organizare și Funcționare

al Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4 al Municipiului București - 2019CAPITOLUL I
DISPOZIȚII GENERALE
1.1. Baza legală de organizare și funcționare

Art. 1. Aparatul de Specialitate al Primarului Sectorului 4 al Municipiului București este organizat și funcționează potrivit prevederilor Ordonanaței de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ și în conformitate cu hotărârile Consiliului Local al Sectorului 4, privind aprobarea organigramei, a numărului de posturi și a ștatului de funcții ale aparatului propriu de specialitate.

Art. 2. Primarul îndeplinește o funcție de autoritate publică, coordonează și conduce aparatul de specialitate și serviciile publice locale ale Sectorului 4, în condițiile prevăzute de art. 154 alin. (2) și alin. (4) și art. 155 din Ordonanața de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ. în exercitarea atribuțiilor sale, primarul emite dispoziții, care devin executorii, după ce sunt aduse la cunoștința persoanelor interesate sau, după caz, la cunoștința publică.

Art. 3. Viceprimarul este subordonat primarului și în situațiile prevăzute de lege, înlocuitorului de drept al acestuia, care îi poate delega o parte din atribuțiile sale, conform prevederilor art. 152 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

Art. 4. Secretarul Sectorului 4 este funcționar public de conducere care îndeplinește, în condițiile legii, atribuțiile prevăzute la art. 243 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

1.2. Principiile generale care guvernează conduita profesională a funcționarilor publici din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4 al Municipiului București sunt următoarele:
 • a) Supremația Constituției și a legii, principiu conform căruia funcționarii publici au îndatorirea de a considera interesul public mai presus decât interesul personal, în exercitarea funcției publice;

 • b) Prioritatea interesului public, principiu conform căruia funcționarii publici au îndatorirea de a considera interesul public mai presus de interesul personal, în exercitarea funcției publice;

 • c) Asigurarea egalității de tratament a cetățenilor în fața autorităților și instituțiilor publice, principiu conform căruia funcționarii publici au îndatorirea de a aplica același regim juridic în situații identice sau similare;

 • d) Profesionalismul, principiu conform căruia funcționarii publici au obligația de îndeplini atribuțiile de serviciu cu responsabilitate, competență, eficiență, corectitudine și conștiinciozitate;

 • e) Imparțialitatea și independența, principiu conform căruia funcționarii publici sunt obligați să aibă

 • f) Integritatea morală, principiu conform căruia funcționarilor publici le este interzis să solicite sau să accepte, direct ori indirect, pentru ei sau pentru alții vreun avantaj ori beneficiu în considerarea funcției publice pe care o dețin sau să abuzeze în vreun fel de această funcție;

 • g) Libertatea gândirii și a exprimării, principiu conform căruia funcționarii publici pot să-și exprime și să-și fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept și a bunelor moravuri;

 • h) Cinstea și corectitudinea, principiu conform căruia în exercitarea funcției publice și în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu funcționarii publici trebuie să fie de bună credință;

 • i) Deschiderea și transparența, principiu conform căruia activitățile desfășurate de funcționarii publici în exercitarea funcției lor sunt publice și pot fi supuse monitorizării cetățenilor.

1.3 Principiile care guvernează conduita profesională a personalului contractual din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4 al Municipiului București sunt următoarele:

 • a) prioritatea interesului public - principiu conform căruia personalul contractual are îndatorirea de a considera interesul public mai presus decât interesul personal, în exercitarea atribuțiilor funcției;

 • b) asigurarea egalității de tratament al cetățenilor în fața autorităților și instituțiilor publice - principiu conform căruia personalul contractual are îndatorirea de a aplica același regim juridic în situații identice sau similare;

 • c) profesionalismul - principiu conform căruia personalul contractual are obligația de a îndeplini atribuțiile de serviciu cu responsabilitate, competență, eficiență, corectitudine și conștiinciozitate;

 • d) imparțialitatea și nediscriminarea - principiu conform căruia angajații contractuali sunt obligați să aibă o atitudine obiectivă, neutră față de orice interes politic, economic, religios sau de altă natură, în exercitarea atribuțiilor funcției;

 • e) integritatea morală - principiu conform căruia personalului contractual îi este interzis să solicite sau să accepte, direct ori indirect, pentru el sau pentru altul, vreun avantaj ori beneficiu moral sau material;

 • f) libertatea gândirii și a exprimării - principiu conform căruia personalul contractual poate să-și exprime și să-și fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept și a bunelor moravuri;

 • g) cinstea și corectitudinea - principiu conform căruia, în exercitarea funcției și în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, personalul contractual trebuie să fie de bună-credință și să acționeze pentru îndeplinirea conformă a atribuțiilor de serviciu;

 • h) deschiderea și transparența - principiu conform căruia activitățile desfășurate de angajații

contractuali în exercitarea atribuțiilor funcțiilor lor sunt publice și j ''                   * irii


cetățenilor.


Regulamentul <ie Organizare și Funcționare

al Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4 *1) Mrmudrmiliti Rftpjm'dj « 7010

CAPITOLUL II
ORGANIZAREA
2.1. Structura organizatorică a Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4 al Municipiului București

(1) Structura organizatorică a Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4 al Municipiului București este prevăzută în anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr.

 • (2) Prin hotărâre a Consiliului Local al Sectorului 4, în cadrul acestuia, se pot organiza, în condițiile legii, direcții, servicii, birouri, compartimente, stabilindu-se funcțiile de conducere potrivit legii. Numirea pe funcțiile publice de conducere se face prin dispoziție a Primarului Sectorului 4, în condițiile legii;

 • (3) Structura organizatorică a Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4 al Municipiului București este următoarea:

PRIMAR

VICEPRIMAR

SECRETAR GENERAL AL SECTORULUI 4 ADMINISTRATOR PUBLIC

CABINETUL PRIMARULUI

CABINETUL VICEPRIMARULUI

DIRECȚIA JURIDICĂ

SERVICIUL AVIZARE, LEGALITATEA ACTELOR

SERVICIUL CONTENCIOS ADMINISTRATIV

SERVICIUL AUTORITATE TUTELARĂ

C       DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ

SERVICIUL TEHNIC COMUNICARE ACTE ADMINISTRATIVE

COMPARTIMENT ELECTORAL

DIRECȚIA RESURSE UMANE

SERVICIUL RESURSE UMANE

SERVICIUL GESTIONAREA CARIEREI

COMPARTIMENTUL MANAGEMENTUL CALITĂȚII, SSM

DIRECȚIA ECONOMICĂ

SERVICIUL BUGET

SERVICIUL SALARIZARE, ÎNCASĂRI

SERVICIUL FINANCIAR, CONTABILITATE /&$

•7     '              V

 • • DIRECT** y

, resurse |
 • * UMANE ffSERVICIUL RAPORTĂRI FINANCIARE

BIROUL VENITURI FONDURI EUROPENE

SERVICIUL EVIDENȚĂ PATRIMONIALĂ

DIRECȚIA DE DEZVOLTARE

SERVICIUL INVESTIȚII

SERVICIUL MONITORIZARE ȘI DERULARE CONTRACTE

SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE

SERVICIUL VERIFICARE DOCUMENTAȚII TEHNICE ȘI CONTRACTARE SERVICIUL ACCESARE FINANȚĂRI ȘI IMPLEMENTARE PROGRAME DIRECȚIA RELAȚII PUBLICE

SERVICIUL RELAȚII CU PUBLICUL

BIROUL SPAȚIU LOCATIV

BIROUL ASOCIAȚII DE PROPRIETARI

Q       BIROUL CALL-CENTER

DIRECȚIA CORP CONTROL PRIMAR

SERVICIUL AUDIT PUBLIC INTERN

DIRECȚIA RELAȚII INTERINSTITUȚIONALE

COMPARTIMENT SITUAȚII DE URGENȚĂ

DIRECȚIA ADMINISTRATIVĂ

SERVICIUL LOGISTICĂ ȘI ARHIVARE

BIROUL PARC AUTO ȘI RIDICĂRI

DIRECȚIA AUTORIZĂRI

SERVICIUL AUTORIZĂRI COMERCIALE

BIROUL PATRIMONIU

COMPARTIMENT DOCUMENTE CLASIFICATE

(       DIRECȚIA DE URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI

SERVICIUL URBANISM ȘI AMENAJAREA TERITORIULUI

BIROUL AUTORIZAȚII DE CONSTRUIRE

SERVICIUL PUBLICITATE ȘI AVIZE

SERVICIUL CADASTRU ȘI FOND FUNCIAR

DIRECȚIA GOSPODĂRIRE LOCALĂ

SERVICIUL MONITORIZARE ȘI CONTROL SPAȚII VERZL^^îSa^ SERVICIUL MONITORIZARE ȘI CONTROL SALUBRI^fe^SNO^

BIROUL ADMINISTRARE PARCURI


BIROUL LUCRĂRI EDILITARE

BIROUL TOALETĂRI

! . direcția «Vi .ț resurse a UMANE ♦/■

AA.        x ''


Regulamentul de Organizare și Funcționare al Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4 ii m.........t,6tî_'mtu

DIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE LOCALĂ

DIRECȚIA INSPECȚIE ȘI CONTROL

SERVICIUL DISCIPLINA ÎN CONSTRUCȚII ȘI AFIȘAJ STRADAL

SERVICIUL CONTROL COMERCIAL

SERVICIUL PROTECȚIA MEDIULUI

DIRECȚIA ORDINE PUBLICĂ

SERVICIUL ORDINE ȘI LINIȘTE PUBLICĂ

Biroul 1 Ordine Publică

Biroul 2 Ordine Publică

Biroul 3 Ordine Publică

BIROUL INSPECȚIE ZONALĂ

BIROUL EVIDENȚA PERSOANELOR ȘI A CONTRAVENȚIILOR

COMPARTIMENT ARMAMENT ȘI BUNURI CONFISCATE

C        SERVICIUL DISPECERAT ȘI MONITORIZARE OBIECTIVE

SERVICIUL INTERVENȚIE RAPIDĂ

SERVICIUL CIRCULAȚIA PE DRUMURILE PUBLICE

DIRECȚIA DESERVIRE $1 SUPORT GENERAL

SERVICIUL SIGURANȚĂ ȘI PAZĂ OBIECTIVE

SERVICIUL SUPORT OPERATIV

BIROUL PLANIFICARE ȘI CONTROL

 • (4) La nivelul Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4 al Municipiului București se constituie, prin hotărâre a Consiliului Local al Sectorului 4 sau prin Dispoziția Primarului Sectorului 4, următoarele comisii, cu respectarea prevederilor legale în vigoare:

 • 1. Comisia de disciplină a funcționarilor publici;

 • 2. Comisia de cercetare disciplinara pentru personalul contractual;

 • 3. Comisia paritară;

 • 4. Comisia de analiză privind încălcarea dreptului de acces la informațiile de interes public;

 • 5. Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control managerial;

 • 6. Comisia Sectorului 4 pentru vânzarea spațiilor comerciale sau de prestări servicii organizată în conformitate cu dispozițiile legii nr. 550/2002;

  7.


  Comisia spațiu locativ;


  8.


  9.


  Comisia de preluare și distrugere a bunurilor deținute rezultate în urma confi^g^^^ Alte comisii constituite conform legii.


  direct* y SURSE ij.


  Regulamentul de Organizare și Funcționare

  al Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4

  ■>l Mnnir.i.J.,!..; R.Ili I ()  8


 • (5) Atribuțiile, precum și regulamentele de funcționare ale comisiilor constituite la nivelul instituției vor fi stabilite prin hotărâre a Consiliului Local al Sectorului 4, respectiv prin Dispoziția Primarului Sectorului 4;

Art. 6. Instituțiile și serviciile publice de interes local sunt înființate prin hotărâri ale Consiliului Local al Sectorului 4.

CAPITOLUL III

SISTEMUL DE MANAGEMENT AL SECTORULUI 4

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Funcțiile de conducere și atribuțiile/responsabilitățile acestora

Art. 7. La nivelul Sectorului 4 al Municipiul București autoritatea executivă este reprezentată de <             Primarul Sectorului 4, ales în condițiile legii;

Art. 8. Viceprimarul este subordonat primarului și, în situațiile prevăzute de lege, înlocuitorul de drept al acestuia, care îi poate delega o parte din atribuțiile sale, conform prevederilor art. 152 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

Art. 9. Secretarul Sectorului 4 este funcționar public de conducere care îndeplinește, în condițiile legii, atribuțiile prevăzute la art. 243 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

Art. 10. Administratorul public este un post înființat în conformitate cu prevederile art. 244 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

Art. 11. Structurile din Aparatul de Specialitate al Primarului Sectorului 4 sunt conduse de funcționari publici/personal contractual cu funcții de conducere, respectiv funcții de director, șef de serviciu și șef de birou.

c

SECȚIUNEA I-a

PRIMARUL

Art. 12. Primarul îndeplinește următoarele categorii principale de atribuții:

 • 1. Atribuții exercitate în calitate de reprezentat al statului:

- funcția de ofițer de stare civilă și de autoritate tutelară și asigură funcționarea serviciilor publice locale de profil, atribuții privind organizarea și desfășurarea alegerilor, referendumului și a

 • 2. Atribuții referitoare la relația cu consiliul local;

 • -  prezintă consiliului local, în primul trimestru, un raport anual privind starea economică, socială și de mediu a unității administrativ-teritoriale, care se publică pe pagina de internet a unității administrativ-teritoriale în condițiile legii;

 • -  participă Ia ședințele consiliului local și dispune măsurile necesare pentru pregătirea și desfășurarea în bune condiții a acestora;

 • -  prezintă, la solicitarea consiliului local, alte rapoarte și informări;

 • -  elaborează, în urma consultărilor publice, proiectele de strategii privind starea economică, socială și de mediu a unității administrativ-teritoriale, le publică pe site-ul unității administrativ-teritoriale și le supune aprobării consiliului local.

 • 3. Atribuții referitoare la bugetul local;

 • -  exercită funcția de ordonator principal de credite;

 • -  întocmește proiectul bugetului local și contul de încheiere a exercițiului bugetar și le supune spre aprobare consiliului local;

 • -  prezintă consiliului local informări periodice privind execuția bugetară, în condițiile legii;

 • -  inițiază, în condițiile legii, negocieri pentru contractarea de împrumuturi și emiterea de titluri de valoare în numele unității administrativ-teritoriale;

 • -  verifică, prin compartimentele de specialitate, corecta înregistrare fiscală a contribuabililor la organul fiscal teritorial, atât a sediului social principal, cât și a sediului secundar.

 • 4. Atribuții privind serviciile publice asigurate cetățenilor;

 • -  coordonează realizarea serviciilor publice de interes local prestate prin intermediul aparatului de specialitate sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice și de utilitate publică de interes local;

 • -  ia măsuri pentru prevenirea și, după caz, gestionarea situațiilor de urgență;

 • -  ia măsuri pentru organizarea executării și executarea în concret a activităților din domeniile prevăzute la art. 129 alin. (6) și alin. (7) din Ordonanața de Urgență a Guvernului nr. 57/2019;

 • -  ia măsuri pentru asigurarea inventarierii, evidenței statistice, inspecției și controlului efectuării serviciilor publice de interes local prevăzute la art. 129 alin. (6) și alin. (7) din Ordonanața de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, precum și a bunurilor din patrimoniul public și privat al unității administrativ-teritoriale;

 • -  numește, sancționează și dispune suspendarea, modificarea și încetarea raporturilor de serviciu sau, după caz, a raporturilor de muncă, în condițiile legii, pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate, precum și pentru conducătorii instituțiilor și serviciilor publice de interes local;

 • -  asigură elaborarea planurilor urbanistice prevăzute de lege, le supune acționează pentru respectarea prevederilor acestora;


  A                ’fll

  , RESURșe d|


Regulamentul de Organizare și Funcționare * al Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4 ■aJ VI diium norii tî RiiptiPocH _ 70 1Q

 • -  emite avizele, acordurile și autorizațiile date în competența sa prin lege și alte acte normative, ulterior verificării și certificării de către compartimentele de specialitate din punctul de vedere al regularității, legalității și de îndeplinire a cerințelor tehnice;

 • -  asigură realizarea lucrărilor și ia măsurile necesare conformării cu prevederile angajamentelor asumate în procesul de integrare europeană în domeniul protecției mediului și gospodăririi apelor pentru serviciile furnizate cetățenilor.

 • 5. Pentru exercitarea corespunzătoare a atribuțiilor sale, primarul colaborează cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor și celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale din unitățile administrativ-teritoriale, precum și cu autoritățile administrației publice locale și județene.

 • 6. Alte atribuții stabilite prin lege.SECȚIUNEA aH-a VICEPRIMARUL

Art. 13. Viceprimarul îndeplinește atribuțiile Primarului în condițiile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ și orice alte atribuții dispuse de către acesta prin dispoziție de delagare de competențe;

 • 1. îndrumă și coordonează activitatea compartimentelor din Aparatul de Specialitate al Primarului Sectorului 4, aflate în subordinea sa, conform dispoziției de delegare;

 • 2. Răspunde direct de aducerea la îndeplinire a dispozițiilor primarului, hotărârilor consiliului local și actelor normative referitoare la activitățile specifice serviciilor, birourilor și compartimentelor pe care le coordonează;

 • 3. Susține audiențe în problemele specifice specifice serviciilor, birourilor și compartimentelor pe care le coordonează;

 • 4. Face propuneri pentru îmbunătățirea activităților serviciilor, birourilor și compartimentelor pe care le coordonează;

 • 5. îndeplinește și alte atribuții încredințate de către primar și consiliul local.

SECȚIUNEA a UI-a

SECRETARUL GENERAL AL SECTORULUI 4

Art. 14. Secretarul General al unității administrativ-teritoriale îndeplinește, în condițiile legii, următoarele atribuții:

 • 1. Avizează, pentru legalitate, dispozițiile primarului și hotărârile consiliuluUo^f^^

 • 2. Participă la ședințele consiliului local;

r (JlWâ

Regulamentul de Organizare și Funcționare                         Cz

al Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului

XbmînirUm»; RnrarMlt _ ?ll i O                     ‘

((. DIRECȚIA d» RESURSE Jl 'L UMAHE SI

o0-7


 • 3. Asigură gestionarea procedurilor administrative privind relația dintre consiliul local și primar, precum și între aceștia și prefect;

 • 4. Organizează arhiva și evidența statistică a hotărârilor consiliului local și a dispozițiilor primarului;

 • 5. Asigură transparența și comunicarea către autoritățile, instituțiile publice și persoanele interesate a actelor prevăzute la art 243 alin (1) lit. a) din Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, în condițiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;

 • 6. Sesizează Camera Notarilor Publici pentru deschiderea procedurii succesorale în urma decesului unei persoane care a avut ultimul domiciliu în circumscripția teritorială a Sectorului 4;

 • 7. Asigură procedurile de convocare a consiliului local și efectuarea lucrărilor de secretariat, comunică ordinea de zi, întocmește procesul-verbal al ședințelor consiliului local și redactează hotărârile consiliului local;

 • 8. Pregătește lucrările supuse dezbaterii consiliului local și comisiilor de specialitate ale acestuia;

 • 9. îndeplinește alte atribuții prevăzute de lege sau însărcinări date de consiliul local și de primar.

SECȚIUNEA aIV-a

ADMINISTRATORUL PUBLIC

Art. 15. Administratorul public este un post înființat în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ și completările ulterioare și îndeplinește, în baza unui contract de management, încheiat în acest sens cu primarul, atribuții de coordonare a unor compartimente ale Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4 și a serviciilor publice de interes local.


Administratorul public asigură eficientizarea sistemului de management pentru buna desfășurare a activității Sectorului 4 al Municipiului București.

Atribuțiile administratorului public sunt următoarele:

 • 1. îndeplinește atribuții de coordonare, delegate de primar cu privire la:

- coordonarea serviciilor publice de interes local prestate prin intermediul aparatului de specialitate și/sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice și de utilitate publică de interes local;

- coordonarea aparatului de specialitate.

 • 2. Elaborează și aplică strategii specifice, în măsură să asigure desfășurarea în condiții performante a activității curente și de perspectivă a instituției;

 • 3. Adoptă măsuri în vederea îndeplinirii prevederilor bugetului anual de venituri și cheltuieli al instituției, pentru dezvoltarea și diversificarea surselor de vențthn^|extfâb , în condițiile reglementărilor legale în vigoare și a mandatului încredințat de g^if&ar;

  DIRECȚIA resurse y . UMANE • 4. Administrează cu diligență și asigură gestionarea, în condițiile legii, a integrității patrimoniului instituției;

 • 5. Reprezintă instituția în raporturile cu terții, conform mandatului dat de primar;

 • 6. Informează primarul cu privire Ia situația economico-financiară a serviciilor publice și măsurile pentru optimizarea activității acestora;

 • 7. îndeplinește funcția de ordonator principal de credite în baza mandatului încredințat de primar.

SECȚIUNEA a V - a

DIRECTORII, ȘEFII DE SERVICII ȘI ȘEFII DE BIROURI


Art. 17. Personalul cu funcție publică de conducere din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 4 are următoarele atribuții, competențe și responsabilități în funcție de specificul structurilor pe care le conduc și în funcție de limitele de competență stabilite în fișa postului:

 • 1. Planifică, organizează, coordonează și răspund de activitatea structurii pe care o conduc;

 • 2. Stabilesc obiectivele structurii pe care o conduc în conformitate cu cerințele legale privind sistemul de control intern managerial și răspund de îndeplinirea acestora;

 • 3. întocmesc fișele de post ale angajaților din structurile pe care le conduc și le transmit spre aprobare;

 • 4. în fișele de post vor fi cuprinse atribuții, atât ale posturilor de conducere cât și ale celor de execuție, privind protecția muncii, situațiile de urgență, respectarea documentelor sistemului de management integrat calitate-mediu-sănătate și securitate ocupațională, precum și atribuții cu privire la respectarea prevederilor Legii 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date;

 • 5. întocmesc și semnează fișele de evaluare a performanțelor profesionale ale angajaților pe tipuri de funcții (funcții publice și funcții contractuale) din structurile pe care le conduc și Ie transmit spre contrasemnare funcției ierarhice superioare de conducere;

 • 6. Fac parte din Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică și/sau dezvoltării sistemului de control intem/managerial (SCM) conform prevederilor Ordinului Secretarului General al Guvernului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului Controlului Intern Managerial al enităților publice cu modificările și completările ulterioare, potrivit Dispoziției Primarului Sectorului 4;

 • 7. Dispun măsurile necesare și răspund de implementarea standardelor de control intern managerial la nivelul structurii pe care o conduc, potrivit prevederilor legale în vigoare;Regulamentul de Organizare și Funcționare •al Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului .1 Moninini»b>!          i _ 7(HU


 • 8. Asigură cunoașterea, implementarea, menținerea și îmbunătățirea eficacității Sistemului de Management Integrat Calitate-Mediu-Sănătate și Securitate Ocupațională în conformitate cu cerințele standardelor de referință SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015 și SR OHSAS 18001:2008 în zonele coordonate, precum și corelarea activităților serviciilor și ținerea sub control a interfațelor în cadrul proceselor, precum și atingerea indicatorilor de performanță;

 • 9. întocmesc referate de necesitate și note de fundamentare în vederea asigurării resurselor materiale și umane necesare desfășurării activității;

 • 10. întocmesc și transmit către compartimentele de specialitate necesarul de cheltuieli specifice serviciului sau biroului pe care îl conduc, în vederea includerii acestora în bugetul de cheltuieli al anului respectiv;

 • 11. Urmăresc și răspund pentru aplicarea Regulamentului privind redactarea, înregistrarea, multiplicarea, circuitul, păstrarea și arhivarea documentelor în Aparatul de Specialitate al Primarului Sectorului 4;

 • 12. Asigură securitatea materialelor, cu conținut secret, răspund de scurgerea de informații și de înstrăinarea documentelor din cadrul structurii pe care o conduc;

 • 13. Asigură și răspund de respectarea dispozițiilor, normelor, standardelor, procedurilor generale stabilite și aprobate de primar în cadrul sistemului de control intern managerial implementat la nivelul instituției, în cadrul structurii pe care o conduc;

 • 14. Asigură și răspund de raportarea rezultatelor activității structurii pe care o conduc, către șefii ierarhici superiori și către primar;

 • 15. Asigură și răspund de realizarea demersurilor necesare cu privire la identificarea și obținerea resurselor necesare activităților specifice pe care le desfășoară în structura pe care o conduc;

 • 16. își stabilesc și aplică metode proprii privind controlarea derulării activităților specifice realizate de angajații din subordine;

 • 17. Asigură și răspund de realizarea sarcinilor de serviciu dispuse de primar la nivelul structurii pe care o conduc, în termenele prevăzute;

 • 18. Asigură și răspund de instruirea necesară a angajaților din subordine, în conformitate cu necesitățile identificate și/sau dispozițiile conducerii instituției;

 • 19. Asigură echipamentul de protecție și de lucru și asigură cunoașterea normelor de protecție a muncii și de prevenire și stingere a incendiilor de către salariații din subordine;

 • 20. Fac propuneri privind participarea angajaților din subordine Ia cursurile de perfecționare profesională;

 • 21. Răspund de evaluarea corectă a riscurilor identificate la nivelul structurii pe care o conduc, precum și de aplicarea și corectitudinea măsurilor de tratare a acestor riscuri;

 • 22. Coordonează, organizează și răspund de desfășurarea activităților specifice structurii pe care o conduc, de corectitudinea cu care acestea sunt realizate și de asigurarea continuității acestor activități;
 • 23. Asigură și răspund de comunicarea către primar a deficiențelor de natură să producă perturbări în buna desfășurare a activităților realizate de personalul din subordine, precum și a măsurilor propuse pentru remedierea acestor deficiențe;

 • 24. Participă la audiențele ținute de primar, viceprimar, asigurând detalii specifice problemelor solicitate de persoana audiată;

 • 25. Repartizează sarcini de serviciu angajaților din subordine, în conformitate cu competențele acestora, cu privire la derularea activităților specifice structurii pe care o conduc;

 • 26. Răspund de aducerea la cunoștință întregului personal din subordine, a Regulamentului intern, a Regulamentului de Organizare și Funcționare și a tuturor măsurilor/deciziilor conducerii Primăriei Sectorului 4, care au implicații asupra personalului din subordine;

 • 27. Răspund de rezolvarea în termen legal a cererilor, reclamațiilor, sesizărilor și propunerilor care se referă la activitatea structurii pe care o conduc, informând conducerea instituției;

 • 28. Verifică și semnează lucrările personalului din subordine;

 • 29. Repartizează structurilor din subordine corespondența și lucrările atribuite spre soluționare structurii pe care o conduc;

 • 30. Stabilesc măsurile necesare pentru cunoașterea și aplicarea legilor și dispozițiilor primarului, care vizează domeniile de activitate ale structurilor pe care le conduc;

 • 31. Propun și, după caz, iau măsuri în vederea îmbunătățirii activității în cadrul structurii pe care o coordonează, colaborează și conlucrează cu celelalte structuri din cadrul instituției, răspunzând cu promtitudine la solicitările acestora;

 • 32. în desfășurarea activității, serviciile de specialitate din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4 și serviciile de interes public local, vor întreține relații funcționale cu

Primăria Municipiului București și Prefectura Municipiului București, organele centrale ale administrației publice și instituțiile specializate. Orice comunicare făcută de Primăria Municipiului București sau organele centrale va fi adusa la cunoștință conducerii instituției.


 • 33. Urmăresc respectarea normelor de conduită și disciplină de către personalul din direcția aflată în subordine sau a serviciului/biroului/compartimentului aflate în directa subordonare;

 • 34. Propun spre aprobare primarului, în condițiile legii, efectuarea orelor suplimentare peste durata normală a timpului de lucru sau în zilele de sărbători legale ori declarate ne lucrătoare de către personalul din direcția aflată în subordine sau a serviciului/biroului/compartimentului aflate în directa subordonare și avizează propunerile privind plata sau recuperarea acestora în condițiile legii;

 • 35. Aprobă cererile de concedii de odihnă pentru personalul din subordine, monitorizează prezența în instituție a personalului din subordine și deplasarea acestuia în afara instituției;

 • 36. Reprezintă Sectorul 4 al Municipiului București în raport cu alte instituției în limitele


 • 37. Analizează și sprijină propunerile și inițiativele motivate ale personalului din subordine, în vederea îmbunătățirii activității structurii pe care o conduc;

 • 38. Susține în comisiile de specialitate ale consiliului local materialele propuse pentru dezbatere în ședință de Consiliul Local și răspunde interpelărilor consilierilor locali;

 • 39. Redistribuie sarcinile personalului din subordine în cazul concediilor de odihnă, concediilor medicale, participării la cursuri de instruire, conferințe, alte evenimente pe termen scurt;

 • 40. își dau acordul cu privire la detașarea, delegarea, mutarea, promovarea, perfecționarea personalului pe care îl coordonează, precum și sancționarea acestuia pentru neîndeplinirea corectă și la termen a sarcinilor de serviciu în limita competențelor legale;

 • 41. Răspund de creșterea gradului de competență profesională și de asigurarea unui comportament corect în relațiile cu cetățenii, în scopul creșterii prestigiului funcționarului public și a celorlalți angajați ai aparatului de specialitate.

în cazul în care un funcționar public de conducere se află în concediu medical, suspendat din funcție sau în caz de absență nejustifîcată, și nu are înlocuitor desemnat în fișa postului, superiorul ierarhic sau, după caz, primarul stabilește persoana care preia atribuțiile pe durata absenței din instituție.

CAPITOLUL IV

FUNCȚIONAREA SISTEMULUI DE CONTROL INTE1WMANAGERTAL AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI SECTORULUI 4

Art. 18.
 • (1) Sistemul de control intern managerial al instituției este proiectat și implementat în conformitate cu prevederile legale, de Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control managerial al Sectorului 4 al Municipiului București denumită în continuare Comisia.

 • (2) Desemnarea membrilor și atribuțiile Comisiei precum și Regulamentul de funcționare al acesteia se realizează prin dispoziție a primarului, respectiv prin hotărâre a Cosiliului Local al Sectorului 4.

Art. 19.

(1) Implementarea sistemului de control intern managerial se realizează în conformitate cu legislația aplicabilă în vigoare și cu ”Codul controlului intern/managerial cuprinzând standardele de control intern/managerial al entitățile publice” aprobat de Secretarul General al Guvernului.

(2) Solicitările Comisiei, adresate conducătorilor de structuri și/sau reprezintă sarcini de serviciu.


Regulamentul de Organizare și Funcționare

al Aparatului de Specialitate a! Primarului Sectorului 4 ol XInnî/MrMii            - 701U


h (        ) —■4j


CAPITOLUL V

ATRIBUȚIILE PRINCIPALE ALE STRUCTURILOR APARATULUI DE SPECIALITATE

AL PRIMARULUI SECTORULUI 4
Art.20
 • (1) Atribuțiile principale ale structurilor Aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 4 stabilesc cadrul general de desfășurare a activităților în interiorul fiecărei structuri.

 • (2) La baza desfășurării activității fiecărui angajat din cadrul structurilor organizatorice ale instituției, vor sta atribuțiile individuale care se vor regăsi în fișele posturilor acestora.

 • (3) Fișele posturilor vor fi întocmite de către conducătorii structurilor pentru fiecare post din subordine și vor fi luate la cunoștință de personalul angajat.

CABINETUL PRIMARULUI
 • 1. Asigură colaborarea dintre compartimentele instituției, cât și dintre acestea și alte autorități și instituții ale administrației publice, regii autonome, societăți culturale, după caz;

 • 2. Primește și distribuie corespondența către primar și compartimente, precum și către instituții externe;

 • 3. Urmărește soluționarea și prezentarea documentelor la termen de către compartimentele din cadrul primăriei;

 • 4. Asigură recuzita necesara întâlnirilor de protocol (materiale de prezentare/informare printate sau pe suport electronic etc.);

 • 6. întocmește agenda pentru primar, la solicitarea acestuia;

 • 7. Pregătește materialele necesare ce urmează a fî prezentate în comunicate/declarații de presa la cererea primarului;

 • 9. Prezintă primarului solicitările privind organizarea de acțiuni publice;

 • 10. întocmește note, referate, sinteze și răspunsuri către diverse Instituții, Ministere, Instituția Prefectului, etc., la cererea primarului;

CABINETUL VICEPRIMARULUI
 • 1. Răspunde de buna desfășurare a activității în cadrul Cabinetului Viceprimarului;

 • 2. Primește, pregătește și expediază corespondența și redactează documente;

 • 3. Organizează întâlnirile, asistă Viceprimarul în alcătuirea programului zilnic, înregistrează și

 • 6. Analizează și sintetizează informațiile referitoare la activitatea compartimentelor și unităților coordonate de Viceprimar, în scopul realizării de rapoarte și statistici;

 • 7. Sistematizează documentațiile primite la Cabinet Viceprimar și le prezintă în termen util Viceprimarului;

 • 8. Transmite documentațiile vizate de Viceprimar către compartimentele și unitățile coordonate;

 • 9. Urmărește și controlează stadiul rezolvării lucrărilor și răspunsurilor, în termenul legal, către petenți, instituții sau persoane juridice, referitoare la activitatea specifică;

 • 10. Colectează și prelucrează date în vederea informării eficiente a Viceprimarului;

 • 11. Menține legătura cu aparatul de specialitate al Primarului, Consiliul local al Sectorului 4, cât și cu alte instituții din administrația publică;

 • 12. îndeplinește șî alte sarcini dispuse de către Viceprimar, în condițiile legii.

DIRECȚIA JURIDICĂ


SERVICIUL AVIZARE LEGALITATEA ACTELOR
 • 1. Avizează proiectele de dispoziții ale Primarului Sectorului 4, pe baza referatelor justificative și a actelor normative în vigoare;

 • 2. Avizează adrese, răspunsuri la petiții emise de direcțiile/serviciile/birourile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 4;

 • 3. Verifică valabilitatea actelor la autorizațiile de construire/desființare solicitate de serviciul de specialitate în certificatul de urbanism;

 • 4. Verifică existența și valabilitatea actelor prevăzute în Opisul asumat al direcției de specialitate pentru emiterea acordurilor/autorizațiilor de funcționare pentru agenții economici și avizează acordurile/autorizațiile de funcționare în acest sens;

 • 5. Verifică și calculează pedepsele complementare pentru dreptul de a alege din sentințele penale și le transmite prin rezoluție Direcției Administrație Publică, conform prevederilor legale;

 • 6. Formulează în termen legal răspunsul către petenți;

 • 7. Verifică proiectele de hotărâre care au la bază rapoarte de specialitate întocmite de către direcțiile/serviciile/birourile din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului precum si cele provenite de la direcțiile descentralizate și le transmite Secretarului Sectorului 4 în vederea avizării pentru legalitate și introducerea pe ordinea de zi a Consiliului Local al Sectorului 4 spre a fi supuse dezbaterii, prin intermediul Direcției Administrație Publică;

 • 8. Studiază și informează direcțiile/serviciile/birourile din aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 4 de legislația nou apărută pentru punerea în aplicare în funcție de obiectul de activitate al

acestora;


 • 9. Răspunde interpelărilor formulate de consilierii locali, stjp^îpeȚăspu ije aprobării primarului și le transmite în termen Serviciului Tehnic Consiliul LocaL/ O
is

Regulamentul de Organizare

al Aparatului de Specialitate al Primitului tii M nnwtmuhii Rmut!

 • 10. Asigură consilierea juridică a serviciilor din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4, în activitatea specifică a fiecărui serviciu în vederea respectării dispozițiilor legale, la cererea acestora;

 • 11. Răspunde în termen legal la plângerile prealabile formulate de persoane fizice și juridice în temeiul Legii nr. 554/2004 - Legea contenciosului administrativ.

 • 12. îndeplinesc orice alte atribuții desemnate de conducerea instituției.

SERVICIUL CONTENCIOS ADMINISTRATIV
 • 1. Reprezintă și susține interesele instituției în fața instanțelor judecătorești, a autorităților jurisdicționale, a organelor de urmărire și cercetare penală cât și a executorilor judecătorești;

 • 2. Formulează în termen legal acțiuni, întâmpinări, apeluri, recursuri, interogatorii, răspunsuri la interogatorii, cereri de revizuire, contestații în anulare, cereri de repunere pe rol, cereri de chemare în judecată, concluzii scrise, cereri de renunțare la judecată, convocări la conciliere directă, cereri precizatoare, cereri de încuviințare a executării silite, obiective pentru rapoartele de expertiză și obiecțiuni la rapoartele de expertiză;

 • 3. Formulează plângeri penale în numele si pentru susținerea intereselor legale ale instituției;

 • 4. Promovează la cererea compartimentelor de specialitate din aparatul de specialitate al Primarului, în baza documentelor puse la dispoziție, cu aprobarea conducătorului, acțiuni judecătorești;

 • 5. Legalizează hotărârile judecătorești definitive;

 • 6. Transmite hotărârile judecătorești definitive către serviciile din cadrul Primăriei sector 4 care au sesizat Serviciul Contencios Administrativ pentru soluționarea lucrărilor respective, sau către serviciile care au competență pentru punerea în executare;

 • 7. Transmite titluri executorii, hotărâri judecătorești, către organele de specialitate în vederea executării silite;

 • 8. Desfășoară activități în diverse comisii constituite la nivelul instituției;


 • 9. La solicitarea instanțelor judecătorești asigură realizarea procedurii prevăzute de Codul civil cu privire la declararea morții prezumate;

 • 10. Ține evidența dosarelor aflate pe rolul instanțelor judecătorești, a termenelor de judecată și a soluțiilor pronunțate;

 • 11. Ține evidența citațiilor, hotărârilor judecătorești, încheierilor și orice alte acte de procedură emise de instanțele judecătorești, parchete, secții de poliție și a publicațiilor de vânzare emise de birourile executorilor judecătorești în vederea afișării în avizierul Consiliului Local al Sectorului 4;

 • 12. Formulează în termen legal răspunsuri scrise la sesizările cetățenilor în legă pe rolul instanțelor judecătorești;Regulamentul de Organizare și Funcționare

al Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4 Mnnîf*inîulnî Riiph î - IU

 • 13. Răspunde interpelărilor formulate de consilierii locali numai pentru problemele specifice activității desfășurate, cu aprobarea primarului si le transmite, în termen, Serviciului Tehnic Consiliul Local;

 • 14. Participă la audiențele primarului asigurând asistență juridică cu această ocazie, în vederea rezolvării problemelor sesizate de persoana aflată în audientă;

 • 15. Asigură realizarea bibliotecii juridice;

 • 16. îndeplinește orice alte sarcini și lucrări repartizate de conducerea Primăriei Sectorului 4, care se încadrează în specificul activității juridice desfășurate;

SERVICIUL AUTORITATE TUTELARA
 • 1. în conformitate cu dispozițiile Codului civil efectuează anchete sociale la solicitarea instanțelor de tutelă cu privire la:

 • a) cauzele civile având ca obiect divorț cu copii;

 • b) cauzele civile având ca obiect modificarea măsurilor luate cu privire la copil;

 • c) cauzele civile având ca obiect stabilirea/modificarea pensiei de întreținere la care are dreptul copilul;

 • d) cauzele civile având ca obiect stabilirea/schimbarea locuinței copilului;

 • e) cauzele civile având ca obiect exercitarea autorității părintești;

 • f) cauzele civile având ca obiect stabilirea/modificarea programului de vizită al copilului;

 • g) orice alte anchete sociale la solicitarea instanței de judecată;

 • 2. în conformitate cu dispozițiile Codulului civil, efectuează anchete sociale la solicitarea notarilor publici in cauze de divorț cu copii, prin acordul soților;

 • 3. Efectuează anchete sociale la solicitarea instanțelor judecătorești cu privire la cauze civile având ca obiect amânarea/întreruperea executării pedepsei a persoanelor condamnate la pedepse cu închisoarea printr-o hotărâre definitivă;


 • 4. Efectuează anchete sociale la solicitarea instanței de judecată în cauze civile având ca obiect declararea judecătoreasca a morții;

 • 5. Efectuează anchete sociale la solicitarea Direcțiilor de asistență socială cu privire Ia acordarea indemnizației pentru creșterea copilului în vârstă de până Ia 2 ani sau pentru stimulentul de inserție, în conformitate cu O.U.G. nr.l 11/2010 modificată și republicată;

 • 6. Efectuează anchete sociale la solicitarea Institutului National de Medicină Legală - Mina Minovici, Ia domiciliul persoanelor ce urmează a fi expertizate de către o comisie de specialitate;

 • 7. în conformitate cu dispozițiile Codului Civil întocmește proiecte de dispoziții cu privire la

stabilirea numelui de familie si prenumele copilului găsit, născut din părinți necunoscuți, precum și al copilului care este părăsit de către mamă în spital iar identitatea acesteia nu a fost stabilită în termenul prevăzut de lege, dacă copilul a fost părăsit sau găsit pe raza Sectorului 4;Regulamentul de Organizare și Funcționare j al Aparatului de Specialitate al Primarului Sectoru ■^1 Mmrdrîmuliii Rin'u

 • 8. Autorizează, în anumite cazuri, schimbarea pe cale administrativă a numelui copilului, în conformitate cu dispozițiile O.G. nr. 41/2003 privind stabilirea și schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanei;

 • 9. Atribuții în temeiul Legii nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice:

 • a) consilierea persoanelor vârstnice în vederea încheierii actelor juridice prin care înstrăinează un bun în schimbul întreținerii;

 • b) asistarea acestora în vederea încheierii contractelor de întreținere la notariatele publice;

 • c) promovarea acțiunilor în instanță cu privire la rezol uțiunea contractelor de întreținere în cazul neîndeplinirii clauzelor contractuale;

 • 10. Instituirea curatelei pentru reprezentarea/asistarea copiilor și autorizarea actelor privind bunurile acestora (acceptarea succesiunii, contracte de vânzare-cumpărare, contracte de donație, contracte de închiriere, etc.)

 • 11. Instituirea curatelei pentru reprezentarea persoanelor puse sub interdicție judecătorească și autorizarea actelor privind bunurile acestora (acceptarea succesiunii, contracte de întreținere, contracte de donație, etc.)

 • 12. Asigură relația și consilierea tutorilor persoanelor puse sub interdicție judecătoreasca privind îngrijirea și gestionarea veniturilor si bunurilor acestora;

 • 13. Asigură consilierea persoanelor vârstnice și a minorilor;

 • 14. Asigură programul de lucru cu publicul;

 • 15. Efectuează orice alte atribuții care se încadrează în specificul compartimentului.

DIRECȚIA RESURSE UMANE

SERVICIUL RESURSE UMANE
 • 1. Organizează și realizează gestionarea resurselor umane, a funcțiilor publice și a funcționarilor publici la nivelul instituției, conform legii.

 • 2. Ține evidența funcțiilor publice și a funcționarilor publici potrivit formatului stabilit de Agenția Națională a Funcționarilor Publici și transmite acesteia toate informațiile cuprinse în evidența funcțiilor publice și a funcționarilor publici din cadrul acestora;

 • 3. Gestionează Portalul de Management al A.N.F.P. privind evidența funcțiilor publice;

 • 4. întocmește anual lucrările privind planul de ocupare a funcțiilor publice, pe care îl transmite

6. întocmește și prezintă conducerii referatul de aprobare a scoaterii la concurs a posturilor de conducere vacante de la nivelul instituției și a serviciilor publice aflate în subordinea Consiliului Local al Sectorului 4;

 • 7. Asigură organizarea și desfășurarea concursurilor (pentru posturile vacante și temporar vacante) în vederea angajării personalului de execuție și conducere pe baza de competență în conformitate cu prevederile legale și cu ștatul de funcții al Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4;

 • 8. Solicită A.N.F.P. aviz favorabil organizării concursului de ocupare a unor posturi vacante/ temporar vacante, comunicând acesteia bibliografia și condițiile specifice de participare pe baza cerințelor cuprinse în fișa postului pentru fiecare dintre funcțiile publice vacante/ temporar vacante;

 • 9. Asigură organizarea și desfășurarea concursurilor în vederea ocupării funcțiilor de conducători/directori, ai instituțiilor din subordinea Consiliului Local și a Primarului;

 • 10. întocmește documentațiile necesare pentru numirea și eliberarea din funcție a directorilor serviciilor publice subordonate Consiliului Local al Sectorului 4;

C:            ii- întocmește referatul de specialitate și proiectul de hotărâre pentru numirea și eliberarea din

funcție a directorilor unităților din subordinea Consiliului Local al Sectorului 4;

 • 12. Pot participa în calitate de membri în comisiile de examinare, constituite în vederea desfășurării concursurilor organizate;

 • 13. Gestionează mobilitatea și cariera profesională a angajatilor prin cele 2 programe informatice existente în serviciu;

 • 14. Urmărește respectarea legalității privind încadrarea și salarizarea personalului pe funcții, categorii, clase, grade profesionale a aparatului propriu și a personalului de conducere din unitățile subordonate Consiliului Local;

 • 15. întocmește documentația necesară privind reîncadrarea și stabilirea salariilor de bază/brute ca urmare a modificărilor legislative aplicabile pentru personalul propriu;

 • 16. întocmește foaia colectivă de prezență la nivelul instituției pe baza pontajelelor primite de la toate direcțiile/serviciile/birourile/compartimentele, le verifică, le centralizează, corectează eventualele neconcordanțe, o supune spre aprobare Primarului și o comunică Direcției Economice;

 • 17. Verifică și semnează statele de plată privind drepturile salariate ale angajaților (salarii, concedii de odihnă, medicale etc);

 • 21. Reactualizează baza de date în funcție de modificările apărute în structura ei (angajări, încetări, modificări ale sporului de vechime, suspendări, promovări în grade profesionale, etc);

 • 22. Elaborează Regulamentul de funcționare al aparatului de specialitate și prezintă proiectul de hotărâre întocmit în acest sens, spre aprobare Consiliului Local;

 • 23. Elaborează Regulamentul de ordine interioară al aparatului de specialitate;

 • 24. Oferă spre informare noilor angajați, în vederea conformării, Regulamentul de ordine interioară al aparatului de specialitate;

 • 25. Controlează respectarea disciplinei muncii;

 • 26. Susține activitatea comisiei de disciplină și a comisiei paritare în soluționarea cazurilor și pune la dispoziția președinților celor două comisii toate documentele solicitate;

 • 27. Pentru a asigura o bună conlucrare între compartimente și pentru desfășurarea în bune condiții a activității din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4, emite note de serviciu aprobate de Primar;


 • 28. Participă la audiențele ținute de primar/viceprimar atunci când sunt solicitate informații din domeniul resurselor umane;

 • 29. Răspunde interpelărilor făcute de către consilieri, le supune aprobării primarului, le transmite la termen Serviciului Tehnic Consiliul Local;

 • 30. Asigură aplicarea principiilor de management al calității și controlează respectarea aplicării acestora;

 • 31. îndeplinește și alte atribuții, în condițiile legii, specifice resurselor umane.

SERVICIUL GESTIONAREA CARIEREI
 • 1. întocmește actele administrative privind numirea în funcții publice, încetarea raporturilor de serviciu, încadrarea, promovarea, suspendarea, transferul, detașarea, delegarea, numirea temporară în funcții publice de conducere, schimbarea locului de muncă și desfacerea contractelor de muncă, sancționări, pentru personalul din aparatul de specialitate, funcționari publici, personal contractual și/sau demnitari (informare, referat de aprobare și dispoziție);

 • 2. Organizează și asigură procedurile legate de depunerea jurământului de către funcționarii publici conform legislației în vigoare;

 • 3. întocmește și răspunde pentru completarea și păstrarea dosarelor profesionale ale funcționarilor publici din aparatul de specialitate, dosarele personale ale angajaților cu contract de muncă și pentru persoanele care ocupă funcții de demnitate publică alese, precum și ale conducătorilor instituțiilor

subordonate Consiliului Local;


 • 4. Ține evidența și înregistrează declarațiile de avere și cele de interese ale salariațj,

 • 5. Ține evidența tuturor dosarelor profesionale ale salariaților;


Regulamentul de Organizare și Funcționare

al Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4 oi Mi>nîr>înii>1n> R......rt'Clî - ’ÎIHU

 • 6. Organizează și coordonează activitatea privind întocmirea și centralizarea fișelor și rapoartelor de evaluare a performanțelor profesionale individuale anuale ale personalului instituției;

 • 7. Gestionează fișele de evaluare a posturilor și a performanțelor profesionale individuale pentru personalul din aparatul propriu și conducerea unităților subordonate;

 • 8. Centralizează evaluările anuale în vederea stabilirii promovărilor;

 • 9. Organizează activitatea privind modul în care se desfășoară perioada de stagiu a funcționarilor publici debutanți, precum și evaluarea activității acestora la încheierea perioadei de stagiu, conform prevederilor legale în vigoare ;

 • 10. întocmește documentația necesară pentru procedura de promovare în clasă, în grad pentru funcționarii publici, respectiv in grade pentru personalul contractual, precum și a salariului de merit (daca e cazul);

 • 11. Gestionează mobilitatea și cariera profesională a angajatilor prin cele 2 programe informatice existente în serviciu;

 • 12. Coordonează specializarea și perfecționarea personalului;

 • 13. Colaborează cu compartimentele instituției în vederea întocmirii necesarului de instruire profesională solicitată de șefii acestora;

 • 14. întocmește și supune aprobării programul anual de pregătire și perfecționare a funcționarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 4;

 • 15. Asigură participarea la cursurile de perfecționare profesională a funcționarilor publici;

 • 16. Ține evidența tuturor instruirilor interne și externe ale salariaților care au beneficiat de o formă sau alta de instruire sau formare profesională;

 • 17. întocmește documentația privind angajarea și ordonanțarea cheltuielilor cu instruirea și formarea profesională a salariaților instituției, pe baza referatelor aprobate de conducere și primite din partea compartimentelor din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4;

 • 18. Organizează și monitorizează activitatea de practică de specialitate a studenților din cadrul unităților de învățământ superior cu care Primăria a încheiat protocol de colaborare;

 • 19. Eliberează documentele care atestă efectuarea practicii de specialitate de către studenți, în cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4;

 • 20. Pot participa în calitate de membri în comisiile de examinare, constituite în vederea desfășurării concursurilor organizate;

 • 21. Susține activitatea comisiei de disciplină și a comisiei paritare în soluționarea cazurilor și pune la dispoziția președinților celor două comisii toate documentele solicitate;

 • 22. întocmește situații cu privire la actualizarea organigramei, statelor de funcții, evidențelor tuturor funcțiilor publice;

 • 23. întocmește lucrări și situații privind evidența și mișcarea personalului din aparatul piflpriujd instituției;Regulamentul de Organizare și Funcționare

al Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4 oi vi.r,>........ci .nuu

 • 24. Participă la audiențele ținute de primar/viceprimar atunci când sunt solicitate informații din domeniul resurselor umane;

 • 25. îndeplinește și alte atribuții, în condițiile legii, specifice resurselor umane.


  L RESORB6


COMPARTIMENTUL MANAGEMENTUL CALITĂȚII, SSM
 • 1. Pentru a asigura o bună conlucrare între compartimente și pentru desfășurarea în bune condiții a activității din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4, emite note de serviciu aprobate de către Primar;

 • 2. Asigură aplicarea principiilor de management al calității și controlează respectarea aplicării acestor principii;

 • 3. întocmește și actualizează împreună cu serviciile implicate procedurile de proces specifice serviciilor din primărie pe baza principiilor de management al calității;

 • 4. Actualizează procedurile generale și manualul calitate-mediu-sso, în funcție de modificările intervenite;

 • 5. Implementează documentele Sistemului de Management Integrat în conformitate cu standardele SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015 și SR OHSAS 18001:2008 în cadrul tuturor compartimentelor din primărie;

 • 6. Gestionează documentele aplicabile impuse de Sistemul de Management Integrat în conformitate cu standardele SRENISO 9001:2015, SRENISO 14001:2015 și SR OHSAS 18001:2008.

 • 7. Coordonează și urmărește îndeplinirea acțiunilor corective și preventive rezultate în urma auditului intern privind evaluarea Sistemul de Management Integrat;

 • 8. Efectuează și ține la zi reviziile și edițiile documentelor Sistemul de Management Integrat;

 • 9. Asigură instruirea personalului din cadrul primăriei cu privire la documentele Sistemului de Management Integrat și cu prevederile standardelor SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015 și SR OHSAS 18001:2008;

 • 10. Supraveghează modul de funcționare al sistemului de management integrat și informează primarul cu privire la neconform itățile apărute;

 • 11. întreține relații de colaborare pe plan profesional cu toate compartimentele primăriei și cu organismul de certificare;

 • 12. Urmărește menținerea calității serviciilor la standardele la care au fost certificate;

 • 13. îndrumă compartimentele din cadrul Primăriei în elaborarea procedurilor operaționale specifice activității pe care o desfășoară;

 • 14. Pot participa în calitate de membri în comisiile de examinare, constituite în vede concursurilor organizate;

Regulamentul de Organizare și Funcționare

al Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4 >1 Mnmrînmbii Rm‘ii> _ IU I U


 • 15. Stabilește instrucțiuni proprii, corespunzător funcțiilor exercitate de personalul Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4, aprobate prin dispoziția Primarului Sectorului 4, instrucțiuni ce cuprind măsuri de prevenire și protecție în domeniul securității și sănătății în muncă;

 • 16. întocmește planul de prevenire și protecție compus din măsuri tehnice, sanitare, organizatorice și de altă natură, bazat pe evaluarea riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională la locurile de muncă;

 • 17. Ține evidența accidentelor de muncă ce au ca urmare o incapacitate de muncă mai mare de 3 zile de lucru, a accidentelor ușoare, a bolilor profesionale, a incidentelor periculoase;

 • 18. Face demersurile necesare în vederea obținerii pentru Primăria Sectorului 4 a autorizației de funcționare din punctul de vedere al securității și sănătății în muncă, conform prevederilor legale;

 • 19. Asigură și controlează cunoașterea și aplicarea de către toți salariații instituției a normelor de securitate și sănătate în muncă și stabilește categoriile de instructaje în domeniul securității și sănătății în muncă;

 • 20. Asigură întocmirea și completarea, în termenul prevăzut de lege, a fișelor individuale de instructaj privind securitatea și sănătatea în muncă;

 • 21. Propune conducerii luarea de măsuri pentru asigurarea de materiale necesare informării și educării salariaților pe linie de securitatea și sănătatea muncii: afișe, pliante;

 • 22. Asigură informarea fiecărei persoane, anterior angajării în muncă, asupra riscurilor la care aceasta este expusă la locul de muncă precum și asupra mijloacelor de prevenire necesare;

 • 23. Prezintă documentele și dă relațiile solicitate de inspectorii de muncă în timpul controlului sau al cercetării accidentelor de muncă;

 • 24. Propune conducerii acordarea de echipamente de lucru și de echipamente de protecție individuală pentru angajații ale căror locuri de muncă prevăd aceasta;

 • 25. Asigură realizarea măsurilor stabilite de inspectorii de muncă, cu prilejul controalelor și al cercetării accidentelor de muncă;

 • 26. Programează și urmărește respectarea programărilor întocmite pentru efectuarea controalelor de medicină a muncii de salariații Primăriei sectorului 4 la angajare, anual și pentru salariații care revin după o întrerupere a activității mai mare de un an;

 • 27. Colaborează cu direcțiile, serviciile, birourile, compartimentele din Aparatul de Specialitate al Primarului Sectorului 4 în vederea asigurării securității și sănătății în muncă a acestora, precum și cu instituții externe: Inspectoratul Teritorial de Muncă al Municipiului București, clinica medicală cu care instituția are încheiat contract pentru prestări servicii medicale - medicina muncii, Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București;

 • 28. Face demersurile necesare în vederea acordării sporurilor privind condițiile de muncă prevăzute de legislația în vigoare și întocmește documentația necesară eliberării abilitate în acest sens;Regulamentul de Organizare și Funcționare

sil Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4

 • 29. Propune includerea în bugetul anual, semestrial, trimestrial, la rectificarea bugetară și ori de câte ori este nevoie, a fondurilor necesare organizării activității de securitatea și sănătate în muncă, dotări cu echipamente de protecție specifice securității și sănătății în muncă, precum și dotării cu aparatură foto și video în scopul efectuării cercetării accidentelor de muncă;

 • 30. Verifică și avizează legalitatea decontărilor pentru facturile emise conform contractelor de prestări a serviciilor de medicina muncii;

 • 31. Administrează contracte de prestări servicii pe linie de medicina muncii încheiate de instituție cu clinicile medicale;

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ

SERVICIUL TEHNIC COMUNICARE ACTE ADMINISTRATIVE
 • 1. Ține evidenta Hotărârilor Consiliului General al Municipiului București;

 • 2. Multiplică și difuzează aparatului de specialitate al Primarului, conform rezoluției Secretarului Sectorului 4 - în funcție de specificul activității acestora - Hotărârile Consiliului General al Municipiului București;

 • 3. Multiplică și difuzează aparatului de specialitate al Primarului, conform rezoluției Secretarului Sectorului 4 - în funcție de specificul activității acestora - Dispozițiile Primarului General al Municipiului București;

 • 4. înregistrează Hotărârile Consiliului Local al Sectorului 4 și le înaintează, în copie, in termen de 10 zile lucrătoare de la adoptare, Instituției Prefectului Municipiului București, spre a fi supuse controlului de legalitate, cu rezultatul votului consemnat pentru fiecare hotărâre;

 • 5. Multiplică și difuzează Hotărârile Consiliului Local al Sectorului 4, Aparatului de Specialitate al Primarului, precum și direcțiilor subordonate care au obligația de a le pune în executare, în termen de 5 zile de la transmiterea lor Instituției Prefectului Municipiului București;

 • 6. Aduce la cunoștința publică ordinea de zi a ședințelor Consiliului Local prin afișarea acesteia la avizierul instituției și pe site-ul primăriei;

 • 7. Asigură convocarea consilierilor sectorului 4 la ședințele Consiliului Local al Sectorului 4;

 • 8. Asigură pregătirea materialelor necesare pentru ședințele în plen ale Consiliului Local al Sectorului 4;

 • 9. Participă la ședințele în plen și la ședințele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4;

 • 10. Asigură convocarea șefilor de compartimente in vederea participării la lucrările ședințelor comisiilor de specialitate sau ședințelor în plen ale Consiliului Local Sector 4, pentru susținerea proiectelor de hotărâri inițiate;


 • 11. Acordă asistență compartimentelor de specialitate in vederea întocmirii proiectelo inițiate;

Regulamentul (ie Organizare și Funcționare

al Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4

<*1 Xf unîctnnihiî             - 'JO IO

 • 12. înregistrează și înaintează comisiilor de specialitate proiectele de hotărâri primite spre dezbatere;

 • 13. Difuzează programarea ședințelor comisiilor de specialitate compartimentelor de specialitate și o transmite administratorului de site al primăriei în vederea afișării;

 • 14. Transcrie procesele verbale ale ședințelor în plen ale Consiliului Local Sector 4, le multiplică și distribuie consilierilor locali, în format electronic, și le transmite administratorului site-ului primăriei în vederea afișării;

 • 15. Redactează, centralizează și înaintează spre rezolvare serviciilor nominalizate, prin rezoluția Secretarului instituției, interpelările formulate de consilierii locali in ședințele în plen ale Consiliului Local Sector 4;

 • 16. Solicită compartimentelor de specialitate răspunsurile la interpelări;

 • 17. Urmărește primirea răspunsurilor la interpelările formulate de consilierii locali în ședințele în plen ale Consiliului Local;

 • 18. întocmește dosarele speciale ale ședințelor în plen ale Consiliului Local după aprobarea procesului verbal al ședinței, în vederea sigilării acestora de către Secretarul sectorului;

 • 19. întocmește foaia colectivă de prezență a consilierilor la ședințele comisiilor de specialitate și la ședințele în plen ale Consiliului Local Sector 4, pe baza pontajelor semnate de către președinții comisiilor;

 • 20. înregistrează Dispozițiile Primarului Sectorului 4 și le înaintează în termen de 5 zile lucrătoare de la emitere Instituției Prefectului Municipiului București, spre a fi supuse controlului de legalitate;

 • 21. Multiplică și difuzează Dispozițiile Primarului sectorului 4 serviciului inițiator și persoanelor sau serviciilor nominalizate în respectiva dispoziție, in vederea aplicării acestora;

 • 22. Ține evidența declarațiilor de avere și interese depuse de consilierii locali la Secretarul sectorului 4, conform Legii nr. 176/2010 și le transmite Agenției Naționale de Integritate;

 • 23. Colaborează cu toate direcțiile din cadrul primăriei, serviciile de specialitate aflate în subordinea directă a Primarului Sectorului 4 al Municipiului București și serviciile descentralizate aflate sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 4;

 • 24. Colaborează cu Instituția Prefectului Municipiului București, Primăria Municipiului București, Poliția, Judecătoriile teritoriale;

 • 25. Asigură punerea la dispoziția Direcției Juridice a întregii documentații ce stă la baza actelor administrative atacate de Instituția Prefectului Municipiului București, în vederea formulării apărării;

 • 26. Ține evidența actelor normative ce reglementează activitatea administrației publice locale,


publicate în Monitorul Oficial, le multiplică și le difuzează compartimei

rezoluția Secretarului Sectorului 4.


Regulamentul de Organizare și Funcționare

al Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4 Mnnîr*trUuhiî

ATRIBUȚII PENTRU MONITORIZAREA PROCEDURILOR ADMINISTRATIVE

PRIVIND PUBLICAREA ACTELOR ADMINISTRATIVE IN MO LOCAL AL SECTORULUI 4

Hotărârile și dispozițiile, documentele și informațiile financiare, precum și alte documente prevăzute de lege, se publică, în format electronic, în monitorul oficial local al sectorului 4.

Monitorul Oficial Local al Sectorului 4 se cuprinde în structura paginii de internet a fiecărei subdiviziuni administrativ-teritoriale, ca etichetă distinctă și va cuprinde următoarele capitole:

 • A) STATUTUL UNITĂȚII ADMINISTRATIV-TERITORIALE;

 • B) „REGULAMENTELE PRIVIND PROCEDURILE ADMINISTRATIVE”, unde se publică atât Regulamentul cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri ale autorității deliberative, cât și Regulamentul cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de dispoziții ale autorității executive;

 • C) „HOTĂRÂRILE AUTORITĂȚII DELIBERATIVE”, unde se publică actele administrative adoptate de consiliul local, atât cele cu caracter normativ, cât și cele cu caracter individual; aici se publică atât Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri ale autorității deliberative, cât și Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative;

 • D) „DISPOZIȚIILE AUTORITĂȚII EXECUTIVE”, unde se publică actele administrative emise de primarul sectorului 4, cu caracter normativ; aici se publică atât Registrul pentru evidența proiectelor de dispoziții ale autorității executive, cât și Registrul pentru evidența dispozițiilor autorității executive;

 • E) „DOCUMENTE ȘI INFORMAȚII FINANCIARE”, prin care se asigură îndeplinirea obligațiilor privind procedurile de publicare a bugetelor locale, potrivit legii;

 • F) „ALTE DOCUMENTE”, unde se publică:

 • a) publicarea Registrului privind înregistrarea refuzurilor de a semna/contrasemna/aviza actele administrative, precum obiecțiile cu privire la legalitate, efectuate în scris;

 • b) publicarea Registrului pentru consemnarea propunerilor, sugestiilor sau opiniilor cu privire la proiectele hotărârilor autorității deliberative și dispozițiilor autorității executive, numai în cazul celor cu caracter normativ;

 • c) informarea în prealabil, din oficiu, asupra problemelor de interes public care urmează sa fie dezbătute de autoritățile administrației publice locale;

 • d) informarea în prealabil, din oficiu, asupra proiectelor de acte administrative, cu caracter normativ;

 • e) publicarea minutelor în care se consemnează, în rezumat, punctele de vedere exprimate de participanți la o ședință publică;


 • f) publicarea proceselor-verbale ale ședințelor autorității deliber;

 • g) publicarea declarațiilor de căsătorie;

  DIRECT* '^1


  t resurse t


Regulamentul de Organizare și Funcționare^^ al Aparatului de Specialitate al Primarului Sectoriiibt^/ffJ,

 • h) publicarea oricăror altor documente nemenționate la lit. a) - g) și care, potrivit legii, fac obiectul aducerii la cunoștință publică;

 • i) publicarea oricăror altor documente neprevăzute la lit. a) - h) a căror aducere la cunoștință publică se apreciază de către autoritățile administrației publice locale ca fiind oportună și necesară.

Ordonatorii principali de credite transmit, prin intermediul direcției, ministerului cu atribuții în domeniul administrației publice link-ul „Monitorul Oficial Local al Sectorului 4”, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei proceduri.

Orice modificare a link-ului transmis, se comunică, în termen de 15 zile de la realizarea acesteia ministerului cu atribuții în domeniul administrației publice, care actualizează, în termen de 10 zile de la primire, pe pagina de internet a ministerului link-ul transmis.

Actele administrative, precum și orice alte documente care se publică în Monitorul Oficial Local al Sectorului 4, se redactează și se publică cu respectarea tuturor cerințelor impuse de prevederile legislației privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative.

Toate datele din Monitorul Oficial Local al Sectorului 4 trebuie să fie corecte din punctul de vedere al proprietății termenilor utilizați, sub aspect gramatical, ortografic, ortoepic și, după caz, sub aspectul punctuației, conform normelor academice în vigoare, potrivit legislației privind folosirea limbii române în locuri, relații și instituții publice.

Sistemul informatic care gestionează Monitorul Oficial Local al Sectorului 4 respectă prevederile legislației privind utilizarea Codificării standardizate a setului de caractere în documentele în formă electronică.

Identificarea persoanelor semnatare și/sau cosemnatare, după caz, a actelor administrative, se asigură prin înscrierea întocmai a identității lor, în formatul: prenumele și numele.

Numerotarea actelor administrative, pe fiecare emitent în parte, se face în ordinea datării lor, separat pe fiecare an calendaristic, iar publicarea în Monitorul Oficial Local al Sectorului 4 se asigură strict în ordine crescătoare a numerelor naturale, astfel încât la deschiderea dosarului electronic, primul document din listă, de jos în sus, să corespundă nr. 1, după cum primul document din listă, de sus în jos, să corespundă ultimului act administrativ publicat, în ordinea cronologică a datelor.

Publicarea oricărui act administrativ se face în format ,,pdf’ editabil pentru a se păstra macheta și aspectul documentului intacte, astfel încât acesta să arate exact așa cum a fost realizat și să poată fi tipărit corect de oricine și de oriunde, fără să cuprindă semnăturile olografe ale persoanelor, asigurându-se respectarea reglementărilor în materia protecției datelor personale.

COMPARTIMENT ELECTORAL

 • 1. Asigură, sub coordonarea Secretarului Sectorului 4 și cu ajutorul celorlalte comp^Etimeu^din cadrul Sectorului 4 al Municipiului București, organizarea și desfășurarea pro^ulmelecxorat, r condiții optime;


Regulamentul de Organizare și Funcționare

al Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4 tVlnnipirviijlnî Rneurpid')

 • 2. Propune primarului măsuri pentru informarea cetățenilor asupra drepturilor și îndatoririlor acestora referitoare la exercitarea dreptului de vot (consultarea listelor electorale, comunicarea schimbării de domiciliu, etc.);

 • 3. Tipărește listele electorale permanente precum și copiile acestora pentru scrutinele electorale generate de Registrul electoral;

 • 4. Verifică dacă au fost operate în Registrul Electoral persoanele care au domiciliul în Sectorul 4 și au decedat pe teritoriul altor localități, pe baza comunicărilor primite de la serviciile de stare civilă;

 • 5. La solicitarea Centrului Național de Administrare a Bazelor de Date privind Evidența Persoanelor transmite, Hotărârile Consiliului General al Municipiului București referitoare la modificările arterelor din sectorul 4 (redenumiri, renumerotări, artere desființate, artere noi, etc.);

 • 6. Asigură securitatea registrelor care conțin listele electorale permanente;

 • 7. întocmește documentația pentru obținerea avizului de conformitate de la Autoritatea Electorală Permanentă;

 • 8. Prezintă Primarului activitățile ce se desfășoară pe durata campaniei electorale și termenele stabilite prin programul calendaristic aprobat de Guvernul României;

 • 9. Ține evidența comunicărilor provenite de Ia compartimentele de stare civilă pentru cetățenii decedați;

 • 10. Ține evidența comunicărilor provenite de la judecătoriile teritoriale pentru persoanele condamnate ale căror drepturi electorale sunt suspendate și le transmite periodic Direcției Generale de Evidență a Persoanelor;

DIRECȚIA ECONOMICĂ

SERVICIUL FINANCIAR CONTABILITATE

 • 1. Organizează, coordonează și asigura funcționarea în bune condiții a contabilității elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, utilizarea si tinerea registrelor de contabilitate , întocmirea si utilizarea documentelor justificative și contabile pentru toate operatiunole efectuate , înregistrarea in contabilitate a acestora in perioada la care se refera, atat in conturile contabile bilantiere cat si in cele extrabilantiere, pastrarea si arhivarea acestora;

 • 2. Asigură respectarea planului de conturi general, modelelor registrelor si formularelor commune privind activitatea contabila si normele metodologice emise de Ministerul Finanatelor Publice , privind întocmirea si utilizarea acstora;

 • 3. Organizează si conduce evidenta angajamentelor bugetare si legale , raportarea angajamentelor bugetare si legale în conformitate cu OMFP nr. 1792/2002 ,avize întocmește ordonantarile de plata în limita și pe structura bugetului api^fiâT;


Regulamentul de Organizare și Funcționare al Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului < al MhRui «'ÎIHQ

 • 4.  Efectuează lichidarea si plata cheltuielilor instituției, in conformitate cu legislația in vigoare , respective OMFP nr. 1792/2002 ;

 • 5. Asigură evidenta contabila a debitorilor si transmite către Direcția Juridica .documentația pentru recuperarea acestora

 • 6. Organizează și conduce evidența contabilă privind efectuarea cheltuielilor prevăzute prin bugetul de venituri și cheltuieli, a valorilor materiale, bunurilor de inventar, mijloacelor bănești, a decontărilor cu debitorii și creditorii

 • 7. Realizează evidența garanțiilor de gestiune pentru salariații Primăriei Sectorului 4, precum și evidența timbrelor poștale necesare bunei desfășurări a activității Primăriei Sectorului 4;

 • 8. Verifică gestiunea magaziei și a casieriei lunar;

 • 9. Ține evidența imprimatelor cu regim special (B.C.F.- chitanțiere, cecuri, foi de vărsământ); • 10. Completează ordonanțările de plată privind disponibilul din contul de angajamente bugetare și răspunde de datele înscrise;

 • 11. Efectuează prin casierie, operațiuni de încasări și plăți pe baza documentelor aprobate și supuse controlului financiar preventiv

SERVICIUL RAPORTĂRI FINANCIARE
 • 1. Organizează, coordonează și asigură centralizarea raportărilor Primăriei Sectorului 4 și verifică situațiile depuse de unitățile subordonate privind raportările lunare, trimestriale și anuale în sistemul național de raportane FOREXEBUG prin Punctul Unic De Acces;

2 întocmește și centralizează raportările lunare privind execuția centralizată a bugetului Primăriei Sectorului 4 precum și a instituțiilor publice subordonate acesteia;

3. înregistrează și centralizează Situațiile financiare trimestriale și anuale de la activitatea proprie și de la unitățile subordonate ;

 • 5. introduce datele raportate în programele formate pe fiecare unitate în parte pe capitole , subcapitole aliniate și rezolvă eventualele situații eronate cu unitatea subordonată conform Normelor

metologice de întocmire a acestora, precum și respectarea corelațiilor.

 • 6. Raportează la Trezoreria Municipiului București,Serviciul Buget contabilitate în formă scrisă și pe suport magnetic situațiile financiare centralizate ale Sectorului 4 .

 • 7. întroduce datele din toate anexele transmise de unitățile subordonate în programele formate pentru fiecare unitate subordonată în parte în vederea centralizării.

 • 8. întocmește conturile de execuție pe surse de finanțare buget local, credite interne , credite externe , venituri proprii, venituri proprii și subvenții pentru Activitatea proprie si pentru Consiliul Local al

Sectorului 4 (centralizat).

 • 9. Analizează și raportează la Trezoreria Municipiului București Serviciul Buget


  direcția RESURSE t’i UMAHE * *.......&


Regulamentul de Organizare și Funcționare al Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4 .1 vn..........-...i; . 7nio


forma scrisă și pe suport magnetic Situațiile Financiare centralizate ale Sectorului 4 ;

 • 10. Verifică și centralizează dările de seamă ale serviciilor publice din subordinea Consiliului Local Sector 4 și le înaintează organelor superioare;

SERVICIUL BUGET
 • 1. Organizează i coordonează și asigură elaborarea proiectului de bugetului de venituri si cheltuieli pentru Primăria Sectorului 4 si pentru Serviciile publice din subordinea Consiliului Local al Sectorului 4 si le supune aprobării Consiliului Local in comisiile de specialitate si in plenul ședințelor Consiliului Local;

 • 2. întocmește proiectul de buget inițial la începutul fiecărui an prin centralizarea tuturor proiectelor instituțiilor descentralizate;

 • 3. întocmește documentația privind rectificările de buget pe parcursul anului, prin centralizarea propunerilor instituțiilor descentralizate;

 • 4. Introduce în programul informatic bugetul aparatului propriu și al instituțiilor descentralizate;

 • 5. întocmește periodic situația execuției bugetare și urmărește încadrarea acesteia în limitele de cheltuieli aprobate prin bugetul de venituri și cheltuieli pentru Autoritatea Executivă a Sectorului 4;

 • 6. întocmește și prezintă Consiliului Local contul anual de execuție al bugetului sectorului 4;

 • 7. Participă la ședințele comisiilor de specialitate ale Primăriei Sectorului 4, prezentând situațiile cerute de membrii acestora;

 • 8. Stabilește necesarul de credite bugetare pentru: Aparatul de Specialitate al Primarului Sectorului 4 și pentru serviciile descentralizate aflate în subordinea Consiliului Local al Sectorului 4;

A

 • 9. întocmește referate de specialitate și colaborează cu Direcția Juridică în vederea elaborării proiectelor de dispoziții ale Primarului și de hotărâri ale Consiliului Local al Sectorului 4 specifice;

SERVICIUL SALARIZARE, ÎNCASĂRI
 • 1. întocmește ștatele de plată ale salariilor personalului din Aparatul de Specialitate al Primarului Sectorului 4, indemnizațiile consilierilor, precum și a altor plăți;

 • 2. întocmește dări de seamă statistice;

 • 3. Efectuează prin casierie, operațiuni de încasări și plăți pe baza documentelor aprobate și supuse controlului financiar preventiv;

 • 4. întocmește fișele de salarii și operează în acestea, toate modificările survenite, ținând cu ajutorul

 • 6. întocmește referate de specialitate și colaborează cu Direcția Juridică, în vederea elaborării proiectelor de dispoziții ale Primarului și de hotărâri ale Consiliului Local al Sectorului 4 specifice activității departamentului;

 • 7. întocmește și eliberează adeverințele solicitate de foștii și actualii angajați privind acordarea sporurilor, exprimate în procente și cuantumuri, precum și alte asemenea solicitări privind veniturile salariale;

 • 8. Calculează indemnizația consilierilor și a comisiei privind aplicarea Legii nr. 550/2002, conform legislației în vigoare;

 • 9. întocmește ordinele de plată privind dările instituției către bugetul statului și ale salariaților care au rețineri pe ștatul de plată;

 • 10. întocmește centralizatorul lunar privind cheltuielile salariale la nivelul instituției;

 • 11. întocmește declarațiile lunare privind obligațiile de plată, a contribuțiilor sociale, impozitul pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate;

 • 12. întocmește statistici privind salarizarea personalului instituției și prelucrează datele de la unitățile din subordinea Consiliului Local al Sectorului 4;

 • 13. întocmește adeverințe pentru salariații instituției cu privire Ia salarizarea acestora, adeverințe pentru medicul de familie, spital, policlinică, adeverințe pentru bancă;

 • 14. Gestionează declarațiile pe propria răspundere a salariaților privind deducerile personale suplimentare;

 • 15. Participă la întocmirea propunerilor bugetare, a notelor de fundamentare, a rapoartelor și proiectelor de hotărâri, când este cazul;

 • 16. Prelucrează dispozițiile de încadrare, promovare, sancționare, spor de vechime, reorganizare, modificări aduse la salariul de încadrare precum și cele de încetare a rapoartelor de serviciu conform legii, comunicate de Direcția Resurse Umane;

 • 17. Calculează drepturile salariale pentru salariații instituției;


 • 18. Efectuează reținerile din salariu;

 • 19. întocmește și transmite lunar electronic, către bancă, situația privind efectuarea plății salariaților;

 • 20. Calculează indemnizația concediilor de odihnă cuvenite anual, conform legii pentru salariații instituției;

 • 21. întocmește programarea plăților, a ordinelor de plată, a foilor de vărsământ și ALOP-UL, cheltuielilor de personal derulate de Primăria Sectorului 4;

 • 22. întocmește filele CEC pentru sumele ce sunt derulate prin casieria instituției;

 • 23. Calculează indemnizațiile concediilor medicale pentru salariații aflați în incapacitate temporară de

muncă, sarcină și lehuzie, îngrijire copil bolnav în vârstă de până la 3 ani;


 • 24. Efectuează prin casierie, operațiuni de încasări și plăți pe baza documenteloț controlului financiar preventiv.

Regulamentul de Organizare și funcționare

al Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4

-.1 Mnna.i»;,,!,.;            . khu

BIROUL VENITURI FONDURI EUROPENE
 • 1. Coordonează proiectele finanțate din fonduri externe rambursabile sau nerambursabile;

 • 2. Se preocupă pentru imbunatatirea activitatii de cunoaștere a tuturor programelor de finanțare externa și le face cunoscute la nivelul autoritatii locale cu norme legale si datele limita de participare;

 • 3. Identifica programele de asistenta financiara acordate de Uniunea Europeana;

 • 4. Colaborează cu autoritatile de management si organismele intermediare ce coordonează si asigura asistenta financiara din fonduri nerambursabile;

 • 5. Colaborează cu firme de consultant in vederea întocmirii documentațiilor necesare atragerii de fonduri;

 • 6. Identifica, promovează si solocita aprobare de servicii financiare privind creditele externe;

 • 7. Analizează propunerile de programe si întocmește proiectele de hotarari si rapoarte de specialitate pe care le supune aprobării Consiliului Local , referitoare la elaborarea si urmărirea proiectelor demarcate cu fonduri externe;

 • 8. Urmărește derularea acordurilor de imprumut și a acordurilor de asistenta financiara rambursabila, din faza de lansare si pana la finalizarea proiectelo finanțate si rambursarea in totalitate a creditelor contractate;

 • 9. Include în bugetul local a sumelor alocate cofinantării proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile;

 • 10. Coordonează managementul integral de proiect in conformitate cu prevederile acordului de finanțare, avand drept scop realizarea obiectivelor proiectului cu maxima eficienta;

 • 11. înregistrează în programul de contabilitate veniturile Primăriei Sectorului 4.

SERVICIUL EVIDENȚĂ PATRIMONIALĂ
 • 1. întocmește documentele justificative pentru orice operațiune care afectează patrimoniul unității;

 • 2.  înregistrează în contabilitate operațiunile patrimoniale;

 • 3.   Inventariază patrimoniul unității;

 • 4.   Asigură controlul asupra operațiunilor patrimoniale efectuate;

 • 5.   Furnizează, publică și păstrează informațiile cu privire la situația patrimoniului și a rezultatelor obținute de instituție;

 • 6.  Constituie comisiile și subcomisiile de inventariere anuală a mijloacelor fixe, obiectivelor de inventar de scurtă durată și mică valoare, bunurilor materiale, confruntând rezultatele obținute cu evidența contabilă și realizând operațiunile contabile ce se impun, înregistrând minusurile și plusurile de inventar;

 • 7. Propune măsuri de casare, imputare, etc.;

 • 8.  Asigură gestionarea patrimoniului Primăriei Sectorului 4 în conformitate cu prevederile legale în


vigoare;


Regulamentul de Organizare și Funcționare

al Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4

oi iu,_ ->nio


DIRECȚIA DE DEZVOLTARE

SERVICIUL INVESTIȚII
 • 1. Inițiază proiecte de hotărâri ale Consiliului Local al Sectorului 4 privind aprobarea/modificarea documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investiții ale Sectorului 4 al Municipiului București;

 • 2. Inițiază proiecte de hotărâri ale Consiliului Local al Sectorului 4 privind încheierea de protocoale/convenții pentru finanțare și/sau realizarea proiectelor de investiții;

 • 3. întocmește documentația și raportul de specialitate la proiectele de Hotărâri ale Consiliului Local al Sectorului 4, privind aprobarea indicatorilor tehnic o-econom ici în vederea realizării de lucrări de investiții, dar fără a se limita la: lucrări de utilitate publică, locuințe sociale, lucrări tehnico-edilitare (construcția, modernizarea, întreținerea, exploatarea rețelei stradale, extinderea rețelei publice de alimentare cu apa, extinderea rețelei publice de canalizare etc.);

 • 4. Fundamentează proiectul de buget anual și propunerile de rectificare bugetară pentru cheltuielile de capital finanțate de la bugetul local sau din credite externe rambursabile/nerambursabile pe care îl transmite Direcției Economice;

 • 5. Propune, când este cazul, redistribuirea fondurilor între obiectivele de investiții cuprinse în programul de investiții;

 • 6. Asigură întocmirea listelor de investiții ale Sectorului 4 al Municipiului București, cu specificarea surselor de finanțare, având la bază notele de fundamentare aprobate/emise de celelalte servicii/compartimente de specialitate;

 • 7. întocmește și supune aprobării Consiliului Local al Sectorului 4 listele cu propunerile privind programele anuale de investiții ale Sectorului 4 al Municipiului București;

 • 8. întocmește și supune aprobării Consiliului Local al Sectorului 4 propunerile privind finanțarea obiectivelor de investiții Sectorului 4 al Municipiului București;

 • 9. Colaborează cu direcțiile din cadrul Primăriei Sectorului 4 în vederea întocmirii programelor anuale de investiții;

 • 10.  Colaborează cu instituțiile din subordinea Consiliului Local al Sectorului 4 în vederea centralizării datelor referitoare la programele anuale de investiții;

 • 11.  Analizează solicitările privind deschiderile de credite bugetare lunare ale unităților subordonate Consiliului Local al Sectorului 4, solicită documentele justificative pentru fundamentarea necesarului lunar de credite și îl transmite Direcției Economice;

 • 12.  Colaborează cu instituțiile administrației publice centrale în vederea promovării și derulării investițiilor incluse în programele anuale;

 • 13. Colaborează cu departamentele de specialitate din cadrul Primăg^i fejgiului București în


vederea coordonării programelor de investiții care privesc Sectoru

/♦ direcția

L RESURSE

& UMANE ^1/


 • 14.  Colaborează cu deținătorii/administratorii de rețele edilitare în vederea coordonării programelor de investiții care privesc Sectorul 4;

 • 15.  Desfășoară programul de investiții aprobat pe an si trimestre;

 • 16.  Transmite Serviciului Achiziții Lucrări și Servicii informațiile necesare includerii achizițiilor de bunuri, de servicii sau de lucrări aferente investițiilor Primăriei Sectorlui 4 în programul anual al achizițiilor publice;

 • 17.  Asigură întocmirea documentelor primare necesare efectuării achizițiilor publice de lucrări privind investițiile Primăriei Sectorului 4 referate de necesitate, caiete de sarcini, note estimative, note de fundamentare, note justificative etc.;

 • 18.  Asigură elaborarea documentațiilor tehnice organizării licitațiilor pentru proiectare și execuție, în conformitate cu prevederile legale și le pune la dispoziția Serviciului Achiziții Publice;

 • 19.  Colaborează cu Serviciul Achiziții Publice în vederea întocmirii Fișei de date a achizițiilor publice pentru obiectivele de investiții ale Sectorului 4;

 • 20.  Trasmite direcției/serviciului de specialitate din cadrul Primăriei Sectorului 4, lista obiectivelor de investiții pentru care este necesar a se solicita și obține certificatul de urbanism, autorizația de construcție;

 • 21.  Răspunde de întocmirea formelor necesare, potrivit prevederilor legale pentru demararea elaborării documentațiilor tehnico-economice pentru obiectivele de investiții;

 • 22.  Asigură actualizarea indicatorilor tehnico-economici aprobați în condițiile legii;

 • 23.  Asigură direct sau prin intermediul proiectanților obținerea avizelor, acordurilor și a altor documente necesare elaborării documentației tehnico-economice, de la furnizorul de utilități;

 • 24.  Asigură verificarea proiectelor prin specialiștii verificatori de proiecte atestați;

 • 25.  Asigură analiza tehnico-economică a proiectelor elaborate;

 • 26.  Participă la avizarea documentațiilor CTE;


 • 27.  Propune spre aprobare lista participanților, invitaților și a specialiștilor la ședințele Comisiei Tehnico- Economice;

 • 28.  în prealabil, verifică întocmirea Fișelor de conformitate pentru documentațiile aferente lucrărilor de investiții cu finanțare din bugetul local și din credite externe rambursabile/nerambursabile sau alte surse constituite în acest scop, ce urmează a fi supuse analizei Comisiei Tehnico - Economice, urmărindu-se respectarea legislației în vigoare, prezența tuturor avizelor și acordurilor legale necesare și adoptarea soluțiilor tehnice cu cele mai mici consumuri de combustibili, energie și materiale;

 • 29.  Asigură consemnarea observațiilor, discuțiilor și concluziilor rezultate din ședința de lucru a Comisiei Tehnico - Economice, aducându-le la cunoștința celor interesați;

 • 30. Redactează avizul Comisiei Tehnico - Economice, urmărește și verifică introducerea în documentații a prevederilor avizului Comisiei Tehnico - Economice;


 • 31. Păstrează în bune condiții arhiva documentațiilor tehnico-econo


Regulamentul de Organizare și Funcționare al Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului ol M ii n ffîniuhu Rju'h î ~ "70 1 Q

 • 32.  Organizează programe de pregătire a personalului propriu și/sau a beneficiarilor de proiecte în vederea ridicării nivelului de competență profesională;

 • 33.  Propune participarea personalului propriu la programele de pregătire organizate de terți;

 • 34.  Răspunde la orice alte sarcini suplimentare, care au legătură cu activitatea desfășurată de serviciu, dispuse de conducerea Primăriei Sectorului 4;

 • 35.  Elaborează și transmite organelor în drept informațiile statistice privind realizarea programului de investiții;

 • 36.  Păstrează și arhivează documentele elaborate, în conformitate cu normele legale în vigoare;

 • 37.  Asigură implementarea Sistemului de Control Intem/Managerial la nivelul serviciului;

 • 38.  întocmește și asigură implementarea Procedurilor Operaționale în cadrul serviciului;

 • 39.  întocmește Registrul Riscurilor și documentele cu privire la implementarea Sistemului de Control Managerial Intern în cadrul Serviciului;

 • 40.  îndeplinește orice alte dispoziții date de către Primar, care, prin natura lor, sunt de competența sau se încadrează în obiectul si atribuțiile serviciului;

 • 41.  Identifică și inventariază, în vederea includerii în programele anuale, toate blocurile de locuințe - condominii, pe care le grupează după același tip de secțiune /proiect-tip sau proiecte unicat;

 • 42.  înștiințează asociațiile de proprietarii privind înscrierea în programul local de reabilitare termică;

 • 43.  Include în baza de date și întocmește listele de priorități cu asociațiile de proprietari care au depus dosarele pentru reabilitare termică;

 • 44.  Asigură urmărirea întocmirii și semnării contractelor de mandat cu asociațiile de proprietari din clădirile de locuit nomimalizate în programele anuale pentru continuarea acțiunilor privind executarea lucrărilor de reabilitare termică a acestora;


 • 45.  Asigură obținerea din partea asociațiilor de proprietari a hotărârii adunării generale privind acceptul de a include clădirea în programul de reabilitare termică și întocmirea dosarelor în vederea promovării lucrărilor de reabilitare termică;

 • 46.  Asigură colectarea datelor tehnice din teren necesare completării Fișei tehnice ale imobilului conform cerințelor legislative;

 • 47.  Notifică asociațiilor de proprietari condițiile de eligibilitate și criteriile de selecție, etapele de intervenții, costul estimat al reabilitării termice, condițiile de rambursare a costurilor care revin asociației și modul de finanțare a lucrărilor;

 • 48. Pune la dispoziția Ministerului Dezvoltării Regionale si Admnistrației Publice datele și documentele necesare fundamentării programelor anuale, conform normelor metodologice de aplicarea OUG nr, 18/2009, privind creșterea performanței energetice a blocu^^^sfet^ versiune actualizată.Regulamentul de Organizare și Funcționare

al Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4

 • 49.  Organizează și participă împreună cu celelalte organe prevăzute de lege, la recepția lucrărilor de investiții urmărind calitatea, funcționalitatea și respectarea prevederilor din documentațiile tehnico-economice;

 • 50.  întocmește lista, în condițiile legii, cu componența și programul de funcționare al comisiilor de recepții;

 • 51.  Asigură secretariatul comisiilor de recepții pentru lucrările de investiții contractate și convoacă membri comisiei;

 • 52.  întocmește programe pentru recepția finală a obiectivelor la expirarea perioadei de garanție, cu respectarea prevederilor legale în vigoare și convoacă comisiile de recepție în acest sens, verifică modul de comportare al obiectivului de investiție în cursul perioadei de garanție și constată dacă au fost remediate de către executantul lucrării deficiențele constatate/semnalate la recepția preliminară sau cele apărute în perioada de garanție;

  C'


 • 53.  în colaborare cu celelalte compartimente din aparatul de specialitate precum și cu direcțiile subordonate consiliului local, după caz, participă la recepția lucrărilor de investiții, serviciilor care se prestează pe terenurile și la imobilele aflate în administrarea Consiliului Local Sector 4;

 • 54.  Verifică studiile de fezabilitate, proiectele tehnice și participă la efectuarea recepției la terminarea lucrărilor de comisia constituită conform legii;

 • 55.  Difuzează în termen, procesele - verbale tuturor factorilor care au concurat la realizarea obiectivului recepționat;

 • 56.  Verifică împreună cu constructorul și proiectantul întocmirea de către diriginți a cărților tehnice de construcții, conform legislației în vigoare și o arhivează și/sau predă către Asociația de proprietari în termenul prevăzut de lege atunci când se întocmește pentru lucrări de reabilitare termică. Convoacă participarea diriginților de șantier la comisiile de recepții și verifică îndeplinirea de către aceștia a atribuțiilor ce le revin potrivit legii și a contractului încheiat cu aceștia;

 • 57.  Colaborează cu Inspectoratul de Stat în Construcții pentru participarea la fazele determinante ale lucrărilor de construcții;

 • 58.  întocmește certificatele constatatoare în urma procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor;

 • 59.  Organizează programe de pregătire a personalului propriu și/sau a beneficiarilor de proiecte în vederea ridicării nivelului de competență profesională;

 • 60.  Propune participarea personalului propriu la programele de pregătire organizate de terți;

 • 61.  Răspunde la orice alte sarcini suplimentare, care au legătură cu activitatea desfășurată de serviciu, dispuse de conducerea Primăriei Sectorului 4;

62.


63.


64.


Păstrează și arhivează documentele elaborate, în conformitate cu normele legale în vigoare; Asigură implementarea Sistemului de Control Intem/Managerial la nivelul serviciului; întocmește și asigură implementarea Procedurilor Operaționale în cadru crviumlui;


Regulamentul de Organizare și Funcționare al Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului Vhi nimniiibii           «'XI 14 • 65.  întocmește Registrul Riscurilor și documentele cu privire la implementarea Sistemului de Control Managerial Intern în cadrul Serviciului;

 • 66. îndeplinește orice alte dispoziții date de către Primar, care, prin natura lor, sunt de competența sau se încadrează în obiectul si atribuțiile serviciului;

SERVICIUL MONITORIZARE SI DERULARE CONTRACTE

Serviciul Monitorizare și Derulare Contracte coordonează activitatea de urmărire a implementării programelor de investiții din cadrul Primăriei Sector 4;

 • 1. Programează, pregătește, urmărește executarea, verifică situațiile de lucrări pentru obiectivele de investiții aprobate;

 • 2. întocmesțe documentele necesare efecuării decontărilor lucrărilor aferente obiectivelor de investiții ale Sectorului 4;


 • 3. Verifică și răspunde de modul de întocmire și decontare a situațiilor de lucrări conform prevederilor din documentație, acte normative, contracte și a condițiilor de finanțare cu încadrarea în plafoanele de decontare și respectarea termenilor contractuali;

 • 4. Verifică lucrările din punct de vedere al încadrării în prețurile din devizul ofertă, în vederea decontării;

 • 5. Verifică și avizează facturile și transmite documentele justificative către Direcția Economică, vizate „Bun de Plată" și „Certificat în privința realității, regularității și legalității" pentru sumele de plată, recepția bunurilor, execuția lucrărilor, serviciile prestate și altele asemenea, conform angajamentelor legale încheiate;

 • 6. Verifică și avizează documentele pentru eliberarea parțială sau totală a garanțiilor de bună execuție alte rețineri pentru lucrările de proastă calitate, penalități de întârziere, daune etc;

 • 7. Asigură execuția lucrărilor de calitate prin respectarea de către antreprenori a prevederilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții;

 • 8. Urmărește activitatea diriginților în ceea ce privește cunoașterea, respectarea și aplicarea de către aceștia a obligațiilor contractuale în raporturile cu constructorii și proiectanții, a prevederilor din documentațiile tehnico-economice, actelor normative și a legislației în construcții șî a sarcinilor prevăzute prin contractul de consultanță;

 • 9. Verifică existența notelor de renunțare și a notelor de comandă pentru lucrările suplimentare;

 • 10. Verifică dacă notele de renunțare precum și notele de comanda suplimentară au fost acceptate de beneficiarul lucrării;

 • 11. Verifică concordanța situațiilor de lucrări cu stadiile fizice lunar, trimestrial sau anual;

 • 12. Convoacă și participă alături de diriginții de șantier, proiectantii 1 ',i£fȘ^ublice la soluționarea


  problemelor apărute în teren și stabilesc soluțiile tehnice ce se irnj^qp


"A

, - W

Regulamentul de Organizare și Funcționa’^

al Aparatului de Speciali late al Primarului Secte                     ///


 • 13. Verifică prin personalul din subordine materialele puse în operă de către executant, a probelor privind calitatea și conformitatea cu normativele tehnice în vigoare, analizează certificatele de calitate a materialelor utilizate ce însoțesc situațiile de lucrări executate, compară rezultatele probelor și conținutul certificatelor de calitate cu prevederile din caietul de sarcini anexă la contractul de lucrări;

 • 14. Verifică în teren, respectarea documentației de execuție și a proiectului tehnic, stadiul fizic al lucrărilor și finalizarea acestora potrivit documentațiilor elaborate și autorizate;

 • 15. Elaborează și transmite organelor în drept informațiile statistice privind realizarea programului de investiții;

 • 16. Organizează programe de pregătire a personalului propriu și/sau a beneficiarilor de proiecte în vederea ridicării nivelului de competență profesională;

 • 17. Propune participarea personalului propriu la programele de pregătire organizate de terți;

 • 18. Răspunde la orice alte sarcini suplimentare, care au legătură cu activitatea desfășurată de serviciu, dispuse de conducerea Primăriei Sectorului 4;

 • 19. Păstrează și arhivează documentele elaborate, în conformitate cu normele legale în vigoare;

 • 20. Asigură implementarea Sistemului de Control Intem/Managerial la nivelul serviciului;

 • 21. întocmește și asigură implementarea Procedurilor Operaționale în cadrul serviciului;

 • 22. întocmește Registrul Riscurilor și documentele cu privire la implementarea Sistemului de Control Managerial Intern în cadrul Serviciului;

 • 23. îndeplinește orice alte dispoziții date de către Primar, care, prin natura lor, sunt de competența sau se încadrează în obiectul si atribuțiile serviciului;

SERVICIUL ACCESARE FINANȚĂRI ȘI IMPLEMENTARE PROGRAME
 • 1. Desfășoară activități cu privire la accesarea de fonduri internaționale în toate domeniile de dezvoltare economică și socială;

 • 2. Inițiază și derulează proiecte finanțate prin fonduri publice sau europene/intemaționale;

 • 3. Verifică eligibilitatea Sectorului 4 al Municipiului București în vederea depunerii de programe și proiecte;

 • 4. Fundamentează nevoile și resursele comunității aferente Sectorului 4;

 • 5. întocmește și actualizează baza de date privind organismele care acordă finanțări pentru proiecte;

 • 6. Identifică potențialii parteneri care urmează să fie implicați în programele și proiectele derulate prin intermediul Direcției;

 • 7. Realizează stocarea și actualizarea permanentă de informații corecte, coerente și veridice despre proiectele de interes local aflate în derulare.

 • 8. Participă la pregătirea și actualizarea portofoliului de progmiî i^oroiecte care să

  asiguresoluționarea unor probleme economico - sociale de interes 1

*4

Q t- h

?cW

aesuRse u

* UMAKE ĂJ


 • 9. întocmește și înaintează spre aprobarea Consiliului Local al Sectorului 4 documentația privind cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau străine, cu organizații neguvemamentale și cu alți parteneri sociali, în vederea finanțării și realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local;

 • 10. Propune strategii și politici publice în domeniul de competență;

 • 11. Inițiază parteneriate interne și internaționale cu entități din mediile public și privat și analizează propunerile de cooperare sau asocierea cu alte autorități ale administrației publice locale din țară sau din străinătate, în vederea promovării unor interese comune;

 • 12. Asigură baza informațională permanentă pentru actorii locali cu privire la existența, obiectivele, condițiile și termenele de desfășurare ale programelor derulate în domeniul cooperării și dezvoltării regionale;

 • 13. Identifică și surse de finanțare pentru proiectele de interes local și regional, propuse în scopul atingerii obiectivelor axelor prioritare și domeniilor majore de intervenție ale Programelor de

£ '            finanțare națională, europeană/ internațională;

 • 14. Participă Ia diferite întâlniri, seminarii organizate de structuri ale Uniunii Europene, ADR-uri și ministere, în scopul îmbogățirii cunoștințelor legate de accesarea și utilizarea Instrumentelor Structurale pentru finanțarea proiectelor majore de investiții de interes local și regional;

 • 15. Participă Ia evenimente interne și internaționale în domeniul finanțării domeniilor de dezvoltare detectate ca prioritate la nivel local;

 • 16. Se informează cu privire la bune practici din țară și străinătate, adaptându-le și flexibilizându-le în conformitate cu nevoile și resursele locale, precum și cu cadrul legislativ în vigoare la nivel național.

 • 17. Elaborează programe, prognoze, documente de planificare strategică și alte programe din domeniul dezvoltării economico-sociale;

 • 18. Fundamentarea nevoilor și resurselor comunității aferente Sectorului 4, inițierea temelor de proiect și cercetare permanentă pentru detectarea liniilor de finanțare active;

 • 19. întocmirea și actualizarea bazei de date privind organismele care acordă finanțări pentru proiecte;

 • 20. Colaborarea cu celelalte compartimente pentru pregătirea documentației necesare aplicației;

 • 21. Colaborează cu organisme externe, asociații, ONG -uri, etc. în vederea derulării viitoarelor proiecte în parteneriat public/privat;

 • 22. Aduce la cunoștința publicului, prin mijloacele de informare aflate la dispoziție, proiectele ce urmează a fi implementate din fonduri europene;

 • 23. Asigură monitorizearea proiectelor propuse spre finanțare;

 • 24. întocmește cereri/aplicații de finanțare care conțin întreaga documentație de suport solicitată;


 • 25. Implementează și monitorizează proiectele în derulare conform legislației în^yîgci

Regulamentul de Organizare și Funcționare

al Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4 qI Mnîz*trkhpbiî R»ti ~

.. &/

 • 26. Stochează și actualizează permanent informații corecte, coerente și veridice despre proiectele de interes local aflate în derulare.

 • 27. Accesează programe cu finanțare nerambursabilă din fonduri europene, internaționale și/sau naționale pe diverse domenii de dezvoltare: economic, social, instituțional, cultural-artistic minorități, educație, infrastructură, protecția mediului, etc.;

 • 28. Participă la acțiunile întreprinse de autoritățile administrației publice centrale în scopul transpunerii în practică a documentelor de planificare strategică;

 • 29. Acordă consultanță compartimentelor Primăriei și instituțiilor/serviciilor publice subordonate Consiliului Local în activitatea de scriere a proiectelor cu finanțare europeană/intemațională;

 • 30. Participă la pregătirea și actualizarea portofoliului de programe și proiecte care să asigure soluționarea unor probleme economico - sociale de interes local;

 • 31. Inițiază și pregătește documentația de fundamentare pentru realizarea proiectelor din domeniul dezvoltării economico-sociale, locale și regionale;

 • 32. Inițiază parteneriate interne și internaționale cu entități din mediile public și privat și analizează propunerile de cooperare sau asocierea cu alte autorități ale administrației publice locale din țară sau din străinătate, în vederea promovării unor interese comune;

 • 33. întocmește proiecte de hotărâre ce vor fi înaintate spre aprobare Consiliului Local cu scopul realizării obiectivelor specifice direcției;

 • 34. Asigură baza informațională permanentă pentru actorii locali cu privire la existența, obiectivele, condițiile și termenele de desfășurare ale programelor derulate în domeniul cooperării și dezvoltării regionale;

 • 35. Identifică și accesează surse de finanțare pentru proiectele de interes local și regional, propuse în scopul atingerii obiectivelor axelor prioritare și domeniilor majore de intervenție ale Programelor de finanțare națională, europeană/intemațională;

 • 36. Asigură derularea operațiunilor privind întocmirea documentațiilor complete pentru proiectele promovate prin programele de finanțare externă;

 • 37. Planifică riguros activitățile necesare privind pregătirea documentației necesare depunerii cererilor de finanțare;

 • 38. Răspunde la timp și în mod concret la orice clarificare solicitată de Autoritățile de Management, Organismele Intermediare și alte instituții cu atribuții de monitorizare, verificare și control;

 • 39. Diseminează rezultatele proiectelor;

 • 40. întocmește și înaintează spre aprobarea Consiliului Local al Sectorului 4 documentația privind

cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau străine, cu organizații neguvemamentale și cu alți parteneri sociali, în vederea finanțării și realizării în comun a unor acțiupi^ijcra^S^t icii sau

proiecte de interes public local;

41. Propune și elaborează strategii și politici publice;
Regulamentul de Organizare și Funcționare

al Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4 -a I VI *1 nipmwhii               A IQ

 • 42. întocmește rapoarte, sinteze și informări pe domenii de activitate privind modul în care se realizează obiectivele din strategiile și programele aprobate;

 • 43. Organizează acțiuni de informare, publicitate, seminarii conferințe și simpozioane în domeniile de dezvoltare economică și socială;

 • 44. Participă la diferite întâlniri, seminarii organizate de structuri ale Uniunii Europene, ADR-uri și ministere, în scopul îmbogățirii cunoștințelor legate de accesarea și utilizarea Instrumentelor Structurale pentru finanțarea proiectelor majore de investiții de interes local și regional;

 • 45. Participă la evenimente interne și internaționale în domeniul finanțării domeniilor de dezvoltare detectate ca prioritate la nivel local;

 • 46. Primește și implementează bune practici din țară și străinătate, adaptându-le și flexibilizându-le în conformitate cu nevoile și resursele locale, precum și cu cadrul legislativ în vigoare Ia nivel național;

 • 47. Elaborează și transferă la rândul său bune practici, ca urmare a implementării proiectelor derulate.

SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE
 • 1. Elaborează Planul anual al achizițiilor publice;

 • 2. Realizează corespondența dintre produsele, serviciile și lucrările ce vor fi achiziționate, cu Vocabularul comun al achizițiilor publice;

 • 3. Estimează valoarea contractului de achiziție publică și selectează procedura de atribuire pentru încredințarea contractului potrivit legii achizițiilor publice (cumpărare directă, cerere de ofertă, licitație deschisă, licitație restrânsă, negociere cu/sau fără publicarea unui anunț de participare, concurs de soluții, licitație electronică);

 • 4. întocmește notele justificative specifice fiecărei proceduri de atribuire;

 • 5. întocmește Documentația de atribuire, pentru elaborarea și prezentarea ofertei;

 • 6. Transmite în SE AP invitațiile de participare, anunțurile de intenție, de participare și de atribuire a contractului de achiziție publică;

 • 7. Asigură respectarea principiilor ce guvernează achizițiile publice: libera concurență, eficiența utilizării fondurilor publice, transparența, tratamentul egal și confidențialitatea, potrivit legislației în vigoare;

 • 8. întocmește Procesul verbal al ședinței de deschidere al ofertelor, Raportul de atribuire al procedurii, transmite comunicările privind rezultatul procedurii;

 • 9. Asigură corespondența cu operatorii economici și cu ofertanții în ceea ce privește solicitările de clarificări referitoare atât la Documentația de atribuire, cât și la ofertele depuse;

 • 10. Elaborează contractul achiziției publice;


 • 11. întocmește dosarele achizițiilor publice pentru toate procedurile inițiate și finali achizițiilor publice în vigoare;

Regulamentul de Organizare și Funcționare

* \\

54

Wf ti ■V


al Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4 aJ Mmiipinudm Riu’ii- 7IMU

 • 12. întocmește punct de vedere și transmite către CNSC toate documentele solicitate în cazul în care procedura de atribuire este contestată;

 • 13. Transmite către A.N.A.P. raportul anual privind contractele de achiziție publică atribuite;

 • 14. întocmește situații și rapoarte solicitate, atât pentru direcțiile din Sectorul 4, cât și pentru alte autorități;

SERVICIUL VERIFICARE DOCUMENTAȚII TEHNICE ȘI CONTRACTARE
 • 1. Inițiază și finalizeză procedura privind cumpărarea directă de produse, servicii și lucrări, cu respectarea prevederilor legii achizițiilor publice;

 • 2. Centralizează listele cu necesarul de materiale comunicat de direcțiile/ serviciile/ birourile din cadrul instituției;

 • 3. Asigură prin contractat, servicii pentru program legislativ, versiunea rețea cu număr nelimitat de utilizatori și furnizarea pachetelor de actualizare a bazei de date existente, cu actele normative publicate în Monitorul Oficial.

DIRECȚIA RELAȚH PUBLICE

SERVICIUL RELAȚn CU PUBLICUL
 • 1. Pune la dispoziția cetățenilor formulare/fluturași, elaborate de serviciile de specialitate ale aparatului Primarului Sectorului 4, și îi îndrumă pe aceștia la întocmirea și completarea documentației, cu excepția cazurilor în care documentația ce urmează a fi depusă trebuie verifîcată/vizată de către inspectorii de la serviciile de specialitate - avize, acorduri, certificate, autorizații etc.

 • 2. Primește și înregistrează în registrul electronic unic de intrare - ieșire corespondența transmisă Primăriei Sectorului 4 prin următoarele mijloace: în format scris - direct de la petent, transmise prin posta româna, curieri, sau prin poșta specială, și o repartizează către compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei Sectorului 4 sau conducerea instituției în funcție de solicitare și asigură predarea

efectivă a acesteia pe bază de borderou către destinatar;

 • 3. înregistrează în registrul electronic unic de intrare - ieșire corespondență transmisă Primăriei Sectorului 4 în format electronic - pe adresa de e-mail a instituției contact@ps4.ro sau pe adresa www.domnuleprimar.ro;

 • 4. Descarcă petițiile de pe site-ul www.domnuleprimar.ro, le înregistrează în registrul electronic unic de intrare - ieșire al primăriei și postează răspunsurile primite de la serviciile de specialitate la aceste petiții;

 • 5. Verifică conținutul dosarelor (pentru diverse solicitări) la data primirii, pentru a se asigura că acestea conțin documentele înscrise în - formulare/fluturași - disponibile la ghișee sau pe site-ul Primăriei Sectorului 4 (formulare actualizate obligatoriu de către compartimentele de specialitate din


cadrul Primăriei Sectorului 4, ori de câte ori intervin modificări legi


Regulamentul de Organizare și Funcționare al Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorul oi vii,..;.-

 • 6. Răspunde de buna organizare și desfășurare a activității de primire, înregistrare și de repartizare a petițiilor ce sunt adresate instituției;

 • 7. Consiliază cetățenii care se adresează pentru rezolvarea unor probleme civice sau sociale care nu intră în sfera de competență a Primăriei Sectorului 4, oferindu-le informațiile necesare cu privire la datele de contact ale autorităților sau instituțiilor în sarcina carora revin, utilizând mijloace modeme precum intemetul sau telefonul;

 • 8. Informează și consiliază cetățenii în rezolvarea problemelor sociale sau de interes general, încercând soluționarea acestora pe loc, iar în cazul în care problemele necesită analize și verificări din partea altor servicii solicitanții primesc îndrumările necesare;

 • 9. Urmărește soluționarea și redactarea în termen a răspunsurilor la petițiile care sunt repartizate spre competentă soluționare Serviciului Registratură, transmite răspunsul către petiționar și se îngrijește de clasarea și arhivarea acestuia;

 • 10. Actualizează periodic procedurile descrise prin Sistemul de Management al Calității în concordanță cu modificările ce intervin în activitatea serviciului, ca urmare a actelor normative noi, modificărilor legislative și a practicilor curente;

 • 11. Asigură programarea și asistența la audiențele acordate de conducerea Primăriei Sectorului 4: Primarul Sectorului 4, Viceprimarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, pentru cetateni, agenti economici, reprezentanții diferitelor instituții guvernamentale, organizații neguvemamentale sau autorități publice, prin întocmirea tabelelor cu fisele personale de audientă și transmite fișele personale de audiență, în funcție de obiectul lor, atât conducerii instituției cât și reprezentanților compartimentelor de specialitate;

 • 12. Urmărește soluționarea și redactarea în termen a răspunsurilor Ia petițiile care sunt repartizate spre competentă soluționare compartimentului, transmite răspunsul către petiționar și se îngrijește de clasarea și arhivarea acestuia;

 • 13. Clasează petițiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare ale petiționarului;

 • 14. Actualizează periodic procedurile descrise prin Sistemul de Management al Calitatii în concordanță cu modificările ce intervin în activitatea serviciului, ca urmare a actelor normative noi, modificărilor legislative și a practicilor curente;

 • 15. Asigură afișarea la avizier a dispozițiilor de convocare a Consiliului Local, a proiectelor de hotărâri și a hotărârilor adoptate;

 • 16. Asigură accesul cetățenilor la informațiile de interes public, prin răspuns scris sau în format electronic;

 • 17. Comunică din oficiu informațiile de interes public prevăzute în Legea nr. 544/2001;

  și se

  I

  vio


 • 18. întocmește raportul anual de implementare a Legii nr. 544/2001 acestuia pe site-ul instituției;


Regulamentul de Organizare și Funcționare

al Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4 al Munî/Mnîiihii Rnpnwwii - 74HU

 • 19. Se îngrijește de arhivarea documentelor create în cadrul structurii în vederea predării acestora către arhiva instituției;

 • 20. Coordonează publicarea și actualizarea anuală a unui Buletin Informativ care va cuprinde informațiile de interes public, conform Legii nr. 544/2001;

 • 21. Asigură respectarea procedurii de transparența decizională, în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003, pentru proiectele de hotărâre transmise de Serviciul Tehnic Consiliul Local;

 • 22. întocmește și face public un raport anual privind transparența decizională, care va cuprinde numărul total al recomandărilor primite, numărul total al recomandărilor incluse în proiectele de acte normative și în conținutul deciziilor luate, numărul pârtieipanților la ședințele publice, numărul dezbaterilor publice organizate pe marginea proiectelor de acte normative, situația cazurilor în care autoritatea publică a fost acționată în justiție pentru nerespectarea prevederilor prezentei legi, evaluarea proprie a parteneriatului cu cetățenii și asociațiile legal constituite ale acestora, numărul ședințelor care nu au fost publice și motivația restricționării accesului;

 • 23. Centralizează datele primite (de la direcțiile aflate în subordinea Consiliului Local Sector 4 și de la departamentele din cadrul Aparatului de Specialitate) în vederea transmiterii rapoartelor trimestriale și anuale, referitoare la stadiul îndeplinirii obiectivelor asumate, solicitate de către Instituția Prefectului Municipiului București.

BIROUL SPAȚIU LOCATIV
 • 1. Primește, verifică și ia în evidență dosarele petenților care solicită locuințe în baza Legii nr. 152/1998, OG nr. 19/1994 și Legii nr. 114/1996 cu modificările și completările ulterioare;

 • 2. Soluționează petițiile prin care se solicită sprijin pentru rezolvarea altor probleme decât includerea pe listele de priorități în vederea atribuirii locuințelor;

 • 3. Efectuează anchete sociale pentru verificarea în teren a autenticității datelor declarate și a constatării situației familiale la fața locului în ceea ce privește cererile pentru acordarea unei locuințe conform Legii nr. 114/1996;

 • 4. Redactează raportul privind ancheta socială în urma deplasării pe teren cu consemnarea celor constatate;

 • 5. întocmește rapoarte de specialitate pentru proiectele de hotărâri referitoare la stabilirea criteriilor de punctaj pentru repartizarea locuințelor în baza Legii nr. 114/1996;

 • 7. Supune anual aprobării Consiliului Local al Sectorului 4, listele de priorități avizate de Comisia socială pentru repartizarea locuințelor, ulterior fiind date publicității prin afișare într-un loc accesibil publicului;

 • 8. întocmește documentația necesară în vederea repartizării locuințelor ce fac obiectul următoarelor acte normative: Legea nr. 114/1996, OG nr. 19/1994, OUG nr. 83/2001, Legea nr. 152/1998, OUG nr. 51/2006, OUG nr. 74/2007 și HCGMB nr. 42/2003;

 • 9. Verifică și întocmește notele tehnice care însoțesc dosarele de repartizare a locuințelor mișcarea I și a H-a puse la dispoziția Sectorului 4 de Primăria Municipiului București, respectiv AFI;

 • 10. întocmește borderoul de locuințe ce urmează a fi repartizate conform procesului-verbal al Comisie pentru repartizarea locuințelor, instituita în acest sens;

 • 11. Verifică în vederea avizării dosarele persoanelor care solicită schimburi de locuință, transcrieri de contracte de închiriere, intrări în spațiu (aceste dosare sunt întocmite de instituțiile de administrare a fondului imobiliar conform HCGMB nr. 42/2003);

 • 12. Verifică și soluționează cererile de schimb de locuință precum și cele de modificare a contractelor de închiriere pentru locuințele administrare de Sectorul 4 privind transcrierea, includerea sau radierea unor persoane în/din fișa suprafeței locative;

 • 13. Verifică în teren și întocmește documentația necesară extinderilor de spațiu solicitate de către locatarii spațiilor administrate de Consiliul Local al Sectorului 4;

 • 14. întocmește documentația necesară în vederea încheierii contractelor de închiriere și prelungirii acestora conform prevederilor legale pentru locuințele aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 4;

 • 15. Ține evidența lunară a încasărilor provenite din plata chiriilor pentru locuințelor aflate în administrarea Sectorului 4 și întocmește documentația necesară efecturării acestei operațiuni;

 • 16. Ia măsuri împotriva chiriașilor care încalcă clauzele contractuale (somații, notificări);

 • 17. înaintează Direcției Juridice referatul aprobat de primar întocmit în vederea acționării în instanță a chiriașilor care încalcă clauzele contractuale;

 • 18. Participă alături de conducerea Sectorului 4 la audiențe;

 • 19. Primește, verifică, analizează, încadrează și întocmește răspunsurile la cererile de locuințe depuse de către cetățenii sectorului 4, având situații locative ce necesită un spațiu de locuit sau extinderea celui existent;

 • 20. întocmește listele de priorități, pe categorii de locuințe (sociale, cu chirie pentru tineri, în vederea contractării sau cumpărării, ș.a.), structurate pe număr de camere, în funcție de punctajul obținut și le

 • 22. Verifică în vederea avizării, cererile de modificare a contractelor de închiriere pentru locuințele administrate de A.F.I., privind transcrierea, includerea sau excluderea unor persoane din/în fișa locativă;

 • 23. Verifică pe teren sesizările și reclamațiile cu privire la unele aspecte ce țin de spațiu locativ, în imobilele proprietate de stat și ia măsuri corespunzătoare pentru stingerea litigiilor;

 • 24. Calculează cotele de cheltuieli pentru fiecare chiriaș al blocului social F2 si F3 și încasează pe bază de chitanță, în termen de 30 zile de la plata facturii de către Primăria Sectorului 4;

 • 25. încasează pe bază de borderou și eliberează chitanțe pentru blocul Z il și Z i2 din șos. Vitan Bârzești nr.20, reprezentând cheltuieli cu utilitățile, prin intermediul președinților de bloc;

 • 26. Participă alături de executorul judecătoresc la acțiunile de evacuare a chiriașilor din blocurile de locuințe sociale F2 - F3 și pentru chiriașii blocurilor ANL Z il - Z i2, precum și din alte unități locative aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 4;

 • 27. Urmărește lunar dacă chiriașii din unitățile locative aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 4 înregistrează restanțe la plata cheltuielilor de întreținere.

BIROUL ASOCIAȚII DE PROPRIETARI
 • 1. îndrumă, sprijină și verifică asociațiile de proprietari, în condițiile Legii nr.196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilorde proprietari și administrarea condominiilor;

 • 2. Efectuează controale ale activității financiar-contabile la asociațiile de proprietari, verificând întocmirea și completarea la zi a registrelor contabile obligatorii, în baza Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 3103/2017 privind aprobarea Reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, precum și a Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 2.634/2015 privind documentele financiar-contabile;

 • 3. Informează asociațiile de proprietari cu privire la obligativitatea montării contoarelor pentru individualizarea consumurilor la nivel de proprietate individuală, conform legislației în vigoare;

 • 4. înaintează petițiile cu privire la nerespectarea legislației ce prevede obligativitatea montării contoarelor pentru individualizarea consumurilor la „nivel de proprietate individuală către departamentele cu atribuții în acest domeniu;

 • 5. întocmește o bază de date cu datele de contact privind președintele, membrii comitetului executiv, membrii comisiei de cenzori sau, după caz, cenzorul și administratorul, ca urmare a transmiterii acestora de către reprezentanții asociației;

 • 6. Primește, înregistrează și întocmește răspunsuri scrise la sesizările și cererile cetățenilor pe teme specifice date în competență și transmite răspunsurile către petiționar;

 • 7.  în timpul controalelor asupra activității financiar-contabile a asociațiilor de proprietari,

reprezentanții compartimentului întocmesc Note de Constatare sau Procese Verbale de Constatare;


♦ DIRECȚIA

> RESURSE

8. Se deplasează în teren pentru a verifica situațiile deosebite semnalate^ întocmește Procese Verbale de Constatare;Regulamentul de Organizare și Funețiumtre

al Aparatului de Specia lila te ai Primarului Sectorului 4 ni Mnnidiiinhii RnoBrocH _
 • 9. Primește/arhivează depunerile semestriale ale situațiilor soldurilor elementelor de activ și pasiv;

 • 10. Constată și sancționează contravențional, conform Legii nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilorde proprietari și administrarea condominiilor;

 • 11. Gestionează cererile de atestare depuse de persoanele care doresc să dobândească calitatea de administrator de condominii și ține evidența administratorilor de condominii care au fost atestați la Sectorul 4 al Municipiului București;

BIROUL CALL-CENTER
 • 1. Infonnează și consiliază cetățenii sectorului pentru rezolvarea problemelor sociale sau de interes general, din diversele domenii de activitate specifice administrației publice locale, încercând soluționarea acestora pe loc, iar în cazul în care problemele necesită analize și verificări din partea altor structuri, solieitanții primesc îndrumările necesare, oferindu-le informațiile cu privire la datele de contact ale autorităților sau instituțiilor în sarcina cărora revin;

 • 2. Colaborează cu toate compartimentele aparatului propriu pentru stabilirea unei strategii adecvate privind comunicarea informațiilor de interes public cu privire la activitatea desfășurată de fiecare compartiment;

 • 3. Preia apelurile telefonice de la cetățenii și răspunde rapid solicitărilor acestora ori, în situația necesității îndeplinirii unor proceduri prealabile ori a unei evaluări, oferă informațiile necesare cu privire la modul de soluționare;

 • 4. întocmește fișele de eveniment cu privire la solicitările, sesizările și reclamațiile cetățenilor transmise prin apeluri telefonice;

 • 5. Desfășoară activități specifice în scopul creșterii gradului de satisfacție a cetățeanului în relația sa cu autoritățile administrației publice locale prin acordarea de informații utile ce vizează domenii din sfera relațiilor cu publicul (informații de interes public, relația cu asociațiile de proprietari, spațiul locativ, poliție locală, asistență socială și protecția copilului, impozite și taxe locale);

 • 6. Identifică moduri practice / funcționale necesare dezvoltării managementului informației la nivelul Sectorului 4;

 • 7. Furnizează cetățenilor sectorului 4 informații cu privire la activitatea instituției ce vizează

comunitatea locală, precum și modalitatea de a obține documente care intră în sfera de competență a consiliului local si a primăriei;

 • 8. Respectă prevederile legale privind publicarea de date și protecția datelor personale;

 • 9. Cunoaște modul de utilizare/logare în sistemul informatic, prin user și parolă, și folosește aparatura tehnică destinată preluării apelurilor telefonice, prin aplicația informatică specifică Caii Center;

 • 10. Operează în aplicația informatică, respectiv fișa de eveniment;

 • 11. Se asigură de cunoașterea structurii organizatorice a Aparatului de specialitate, a principalelor atribuții ale structurilor acesteia, precum și a celorlalte instituții descentralizate de la nivelul Sectorului 4, aflate în subordinea Consiliului Local al Sectoruhij


DIRECȚIA

■            $


*           a//

 • 12. Asigură cunoașterea teritoriului de competență a Sectorului 4, străzi și obiective, a Indexului cu evenimentele, a modului de transmitere-transfer a fișei de eveniment, a procedurilor de lucru, în cazul întreruperii comunicațiilor în Call-Center, a Procedurii de cooperare cu celelalte entități, în cazul unor situații de urgență;

 • 13. Asigură predarea-primirea serviciului în Call-Center, respectiv a fișelor de eveniment aflate în curs de rezolvare operatorului care intră în serviciu;

 • 14. Colaborează permanent cu dispecerul Direcției Generale de Poliție Locală, prin telefon, stație radio și aplicația informatică;

 • 15. Informează conducerea despre evenimentele deosebite sau situațiile de urgență și execută dispozițiile acestora;

 • 16. Menționează în registrul de adnotări dispozițiile primite referitoare la evenimentele sesizate prin linia telefonică 021-9441.

 • 17. Urmărește finalizarea evenimentului;

 • 18. Analizează sistematic, cel puțin o dată pe an, riscurile privind activitatea proprie;

 • 19. întocmește răspunsuri la lucrările repartizate de conducerea ierarhic superioară;

 • 20. îndeplinește orice alte dispoziții legale stabilite sau delegate de conducerea ierarhic superioară.

COMPARTIMENT SITUAȚII DE URGENȚĂ
 • 1. Colaborează cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii” București Ilfov, cu serviciile deconcentrate la nivelul Sectorului 4 și alte instituții cu atribuții în gestionarea situațiilor de urgență;

 • 2. Participă la ședințele și video-conferințele organizate de Instituția Prefectului Municipiului București și Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii” București Ilfov;

 • 3. Prezintă documentele și oferă relațiile solicitate de către organele de control din partea Instituției Prefectului sau alte organe abilitate;

 • 4. Propune includerea în buget a fondurilor necesare organizării activității de protecție civilă și de apărare împotriva incendiilor și achiziționării de echipamente și mijloace de intervenție specifice la nivelul Sectorului 4;

 • 5. La solicitarea conducerii ierarhic superioare participă la încheierea de contracte, convenții sau protocoale de cooperare cu alte servicii de urgență profesioniste precum și cu alte instituții cu funcții de sprijin în gestionarea situațiilor de urgență;

 • 6. Participă la evaluarea și centralizarea solicitărilor de ajutoare și despăgubiri, în situații de protecție

civilă, precum și distribuirea celor primite;

ja apărării • 7. Elaborează acte administrative prin care se stabilesc măsuri și răspiipd împotriva incendiilor și protecției civile;


Regulamentul de Organizare și Funcționare

al Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4 tal    i»ntoîfiîijIut                - 'ÎO (Q

 • 8. Asigură personalul și condițiile necesare pentru instituirea serviciului de permanență în situațiile prevăzute de legislația în vigoare;

 • 9. Asigură asistență tehnică de specialitate Centrului Ooperativ cu Activitate Temporară constituit la nivelul Sectorului 4;

 • 10. Gestionează baza de date referitoare la situațiile de urgență;

 • 11. Asigură controlul respectării măsurilor de apărare împotriva incendiilor pe timpul adunărilor sau al manifestărilor publice;

 • 12. Verifică îndeplinirea măsurilor stabilite prin avizele, autorizațiile și acordurile emise la nivelul Sectorului 4, conform prevederilor legale;

 • 13. întocmește planul de analiză și acoperire a riscurilor;

 • 14. Informează de îndată, prin orice mijloc, ISU despre izbucnirea și stingerea cu forțe și mijloace proprii oricărui incendiu pe raza unității administrativ-teritoriale, iar în termen de 3 zile lucrătoare completează și trimite acestuia raportul de intervenție;


 • 15. Analizează anual dotarea cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor și asigură completarea acesteia, conform normelor în vigoare;

 • 16. Analizează, semestrial și ori de câte ori este nevoie, capacitatea de apărare împotriva incendiilor a unității administrativ-teritoriale pe care o reprezintă și informează inspectoratul cu privire la măsurile stabilite pentru optimizarea acesteia;

 • 17. Comunică de îndată inspectoratului scoaterea și repunerea din/în funcțiune a oricărei autospeciale de intervenție, precum și, în scris, dotarea cu autospeciale de intervenție noi;

 • 18. Asigură controlul respectării măsurilor de apărare împotriva incendiilor la construcțiile și instalațiile tehnologice aparținând domeniului public și privat al unității administrativ-teritoriale, precum și la instituțiile publice;

 • 19. Asigură, prin mijloacele avute la dispoziție, desfășurarea activităților de informare și educație antiincendiu a populației;

 • 20. Analizează și soluționează petițiile cetățenilor referitoare la probleme privind apărărarea împotriva incendiilor;

 • 21. Planifică și pregătește desfășurarea exercițiilor de simulare a producerii unor situații de urgență;

 • 22. Efectuează controlul respectării regulilor de apărare împotriva incendiilor la gospodăriile cetățenești;

 • 23. întocmește Planul de Pregătire în domeniul Situațiilor de Urgență la nivelul Sectorului 4;

 • 24. întocmește Planul de asigurare cu resurse umane, materiale și financiare la nivelul Sectorului 4;

 • 25. Dispune măsuri și controlează modul de întreținere a spațiilor de cazare/adăpostire colective de către administratorul acestora;

 • 26. Duce la îndeplinire măsurile stabilite în planul de cooperare cu localitățile învec^ryRegulamentul de Organizare și Funcționare

al Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4 ■>i xi.inuanaa»;

 • 27. întocmește Planul de măsuri pentru prevenirea și eliminarea efectelor fenomenelor meteo periculoase generate de căderi de zăpadă, viscol, ger și polei;

 • 28. întocmește Planul de apărare împortiva inundațiilor, ghețurilor și poluărilor accidentale al Comitetului local pentru situații de urgență al Sectorului 4 și procedează la afișarea extraselor din acest plan;

 • 29. Afișează în locuri publice semnificațiile codurilor de culori pentru avertizările meteorologice și hidrologice, precum și semnificația semnalelor de alarmare acustică a populației;

 • 30. Activează punctele de distribuție a apei potabile amenajate, în special în zonele aglomerate, și activează punctele de prim ajutor în spațiile identificate și semnalizate vizibil, pentru eliminarea efectelor caniculei asupra populației;

 • 31. întocmește Planul de măsuri pentru prevenirea și diminuarea efectelor caniculei;

 • 32. întocmește Planul de prevenire și gestionare a situațiilor de urgență specifice riscului la cutremure și/sau alunecări de teren;

 • 33. Urmărește realizarea, întreținerea si funcționarea legăturilor și mijloacelor de înștiințare și alarmare în situații de protecție civilă;

 • 34. Răspunde de alarmarea, protecția și pregătirea populației pentru situațiile de protecție civilă;

 • 35. Solicită asistență tehnică și sprijin pentru gestionarea situațiilor de protecție civilă;

 • 36. Stabilește pentru salariați instituției obligațiile și răspunderile ce le revin în domeniul situațiilor de urgență;

 • 37. Asigură cunoașterea, instruirea și aplicarea de către toți salariații instituției a normelor generale în domeniul situațiilor de urgență;

 • 38. Asigură informarea fiecărei persoane, anterior angajării în muncă, asupra riscurilor la care aceasta este expusă la locul de muncă;

 • 39. Asigură întocmirea și completarea, în termenul prevăzut de lege, a fișelor individuale de instructaj în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor;

 • 40. Propune conducerii luarea de măsuri pentru asigurarea de materiale necesare informării și educării salariaților pe linia prevenirii și stingerii incendiilor;

 • 41. Asigură auditarea prevenirii și stingerii incendiilor, ori de câte ori sunt modificate condițiile de muncă și stabilește nivelul de securitate;

 • 42. Controlează, pe baza programului de activitate, toate locurile de muncă, în scopul prevenirii și stingerii incendiilor;

 • 43. Asigură evaluarea cunoștințelor, în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor în procesul de instruire prin examene, teste, probe practice etc.;

 • 44. Efectuează instruirea semestrială a salariaților, întocmirea și completarea la termenele prevăzute de lege a fișelor individuale de instructaj în domeniul situațiilor de uRegulamentul (le Organizare și Funcționare al Aparatului de Specialitate al Primarului Sectoru ->i m.i,,; r.>...... 'tatu

 • 45. întocmește Planul privind organizarea și asigurarea activității de evacuare a angajaților și bunurilor instituției;

 • 46. Prezintă documentele și dă relațiile solicitate organelor de control abilitate;

 • 47. Asigură realizarea măsurilor stabilite de organele de control;

 • 48. Propune măsuri pentru formarea/perfecționarea personalului cu responsabilități în domeniul S.U. și P.S.I., în funcție de necesitățile concrete;

 • 49. Propune achiziționarea și asigură amplasarea/afișarea mijloacelor, materialelor și instrucțiunilor pe linie de P.S.I. la nivelul instituției;

 • 50. Elaborează documentele pe linia prevenirii și stingerii incendiilor specifice instituției, pe care le înaintează aprobării conducerii;

 • 51. Analizează sistematic, cel puțin o dată pe an, riscurile privind activitatea proprie;

 • 52. întocmește răspunsuri la lucrările repartizate de conducerea ierarhic superioară;

 • 53. îndeplinește orice alte dispoziții legale stabilite sau delegate de conducerea ierarhic superioară.

DIRECȚIA CORP CONTROL PRIMAR
 • 1. Primește, verifică și răspunde în termen legal petițiilor ce sunt repartizate serviciului;

 • 2. Execută dispozițiile primarului privind declanșarea acțiunilor de control și propune modalități de soluționare a cazurilor repartizate;

 • 3. în cadrul acțiunilor de control, solicită note explicative și relații de la persoanele controlate, documente și acte oficiale, pentru a fi analizate și concluzionate în procesele - ■ verbale sau rapoartele de control;

 • 4. Verifică și propune măsuri privind cazurile semnalate în legătură cu corupția, traficul de influență, sustrageri de valori și bunuri materiale de natură a prejudicia patrimoniul și imaginea Sectorului 4 al Municipiului București;


 • 5. Colaborează cu celelalte direcții, servicii și compartimente din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4, în baza dispozițiilor exprese ale Primarului Sectorului 4;

 • 6. Colaborează cu organele specializate în vederea definitivării acțiunilor de control;

 • 7. Asigură reprezentarea primăriei la manifestările organizate de diferite instituții;

 • 8. Extinde controlul, în vederea stabilirii eventualelor prejudicii, cu ocazia semnalării unor iregularități, constatate de serviciile cu atribuții în acest sens și, în cazul depistării unor deficiențe, recuperează, după caz, sumele încasate necuvenit și sesizează organele în drept (Poliția Economică, Parchet etc);

 • 9. Asigură îndeplinirea obiectivelor generale ale instituției Sectorului 4 al Municipiului București evaluarea sistematică și menținerea, la un nivel considerat acceptabil, a riscurilor asociate structurilor, programelor, proiectelor sau operațiunilor specifice compartimentelor Apaț Primarului Sectorului 4;


  Specialitate alRegulamentul de Organizare Funcționare

al Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4 XIhnif'îninhj« Rimmi

 • 10. Urmărește și controlează modul în care sunt aduse la îndeplinire prevederile tuturor actelor normative emise de autoritățile statului, a hotărârilor adoptate de către Consiliul General al Municipiului București, Consiliul Local al Sectorului 4, precum și a dispozițiilor emise de Primarul Sectorului 4, de toate departamentele;

 • 11. întocmește raportul care să cuprindă rezultatele activității de cercetare la solicitarea comisiei de disciplină din cadrul instituției;

 • 12. Stabilește obiectivele specifice controlului intern, astfel încât acestea să fie adecvate, cuprinzătoare, rezonabile și integrate misiunii Primăriei Sectorului 4 și obiectivelor de ansamblu ale instituției;

 • 13. Elaborează planul anual de acțiuni aprobat de către Primarul Sectorului 4;

 • 14. Efectuează acțiuni de control în cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4 și la nivelul instituțiilor publice aflate sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 4, atât în baza planului anual de acțiuni cât și din dispoziția Primarului Sectorului 4;

 • 15. Urmărește înregistrarea și păstrarea, în condițiile legii, în mod adecvat, a documentelor, astfel încât acestea să fie disponibile cu promptitudine pentru a fi examinate de cei în drept: operațiunile și evenimentele semnificative vor fi înregistrate de îndată și în mod corect; accesarea resurselor și documentelor se va realiza numai de persoane îndreptățite și responsabile în legătură cu utilizarea și păstrarea lor, în condițiile legii;

 • 16. Formulează propuneri de optimizare a activității administrative și management al sectoarelor controlate și, după aprobarea lor de către conducătorul instituției, verifică modul în care acestea sunt aduse la îndeplinire. în situația în care acestea nu sunt aduse la îndeplinire va informa conducătorul instituției pentru luarea deciziilor ce se impun;

 • 17. Primește formularul de constatare și raportare a iregularităților întocmit de compartimentul de audit public intern al instituției, în condițiile legii, în cazul identificării unor iregularități sau posibile prejudicii;

 • 18. Analizează situația raportată în urma controlului de audit efectuat, propune măsuri de soluționare a iregularităților constatate și le supune spre aprobare conducătorului instituției;

 • 19. Urmărește modul de punere în aplicare a deciziilor emise în cauză și monitorizează rezultatele obținute în urma punerii în executare a acestora;

 • 20. Face propuneri de eficientizare a activității, în urma rapoartelor de control;

 • 21. Susține sesizările în fața Primarului care convoacă membri Comisiei de disciplină în cazurile în care se constată săvârșirea, de către personalul controlat, a unor fapte care, potrivit legii, se sancționează, disciplinar;

 • 22. Verifică îndeplinirea, în termenele stabilite, a măsurilor dispuse în somațiile emise și repartizate


de Primarul Sectorului 4;

 • 23. întocmește rapoarte de control intern, note și informări cu privire la as


Regulamentul de Organizare și Funcționare

al Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4 ol Al 11 nîniniu liti Rh        - 71HU

 • 24. Ține sub strictă evidență dosarele întocmite în urma controalelor efectuate și răspunde direct de confidențialitatea lor;

 • 25. Controlează și verifică modul de aplicare a actelor normative emise de Consiliul Local al Sectorului 4 și Primarul Sectorului 4;

 • 26. Rapoartele de Control le înaintează Primarului Sectorului 4 spre aprobare și ulterior le aduce la cunoștința terților;

 • 27. Respectă prevederile managementului calității;

 • 28. Răspunde de implementarea prevederilor Ordinul Secretarului General al Guvernului nr. 600/2018, modificat.

 • 29. Execută orice alte sarcini atribuite de Primarul Sectorului 4.

SERVICIUL AUDIT PUBLIC INTERN
 • 1. Serviciul Audit Public Intern este organizat conform prevederilor art. 12 alin. (1) din Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ca o structură funcțională, în subordinea directă a primarului;

 • 2. Auditul public intern este definit, prin lege, ca activitate funcțional independentă și obiectivă, de asigurare și consiliere, concepută să adauge valoare și să îmbunătățească activitățile instituției;

 • 3. Răspunderea pentru asigurarea cadrului organizatoric și funcțional necesar desfășurării activității de audit public intern, revine primarului, conform prevederilor art. 11 lit. a) din Legea nr. 672/2002 (r) privind auditul public intern, cu modificările și completările ulterioare.

 • 4. Coordonatorul Serviciului Audit Public Intern, numit de primar, în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (2) din Legea nr. 672/2002 (r), cu modificările și completările ulterioare, este responsabil pentru organizarea și desfășurarea activităților de audit public intern, conform prevederilor art. 12 alin. (3) din Legea nr. 672/2002 (r), cu modificările și completările ulterioare.


 • 5. Serviciul Audit Public Intern ajută instituția să își îndeplinească obiectivele, evaluează și îmbunătățește eficiența și eficacitatea managementului riscului, controlului și proceselor de guvemanță printr-o abordare sistematică, metodică, independentă și obiectivă.

 • 6. Elaborează și actualizează, ori de câte ori este cazul, norme metodologice de audit public intern specifice instituției și norme metodologice cadru privind exercitarea activității de audit intern, aplicabile entităților aflate în subordinea Consiliului Local al Sectorului 4 le supune aprobării primarului și avizării de U.C.A.A.P.I.

 • 7. Elaborează și depune spre aprobare primarului proiectul planului multianual de audit public intern


 • 9. Elaborează și implementează proceduri specifice/instrucțiuni de Iucru/manuale, precum și alte documente operaționale specifice serviciului audit public intern, în cadrul sistemului de control intem/managerial proiectat și implementat la nivelul instituției;

 • 10. Asigură respectarea la nivelul Serviciului Audit Public Intern, a procedurilor generale aprobate în cadrul sistemului de control intem/managerial al instituției, precum și implementarea cerințelor Standardului nr. 16 Auditul intern din cadrul Ordinului Secretarului General al Guvernului, nr. 600/2018, modificat;

 • 11.    Efectuează misiuni de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management financiar și control ale entității publice sunt transparente și sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficiență și eficacitate și pentru evaluarea conformității cu prevederile legale și operaționale asupra tuturor activităților desfășurate în cadrul entității pentru îndeplinirea obiectivelor acesteia, inclusiv evaluarea sistemului de control managerial;

 • 12. Serviciul Audit Public Intern, raportează imediat Primarului Sectorului 4 al Municipiului București/conducătorului entității subordonate Consiliului Local al Sectorului 4 al și structurii de control intern abilitate, iregularitățile sau posibilele prejudicii identificate în realizarea misiunilor de audit public intern;

 • 13. Monitorizează modul de implementare a recomandărilor prevăzute și asumate prin rapoartele de audit și raportează asupra îndeplinirii lor, cu respectarea normelor proprii de audit și a normelor metodologice generale;

 • 14. Informează UCAAPI/structură cu atribuții delegate de UCAAPI despre recomandările neînsușite de către conducătorii entităților publice audiate;

 • 15. întocmește și aduce periodic la cunoștința Primarului Sectorului 4 constatările, concluziile și recomandările cuprinse în cadrul rapoartelor de audit precum și rezultate din derularea altor activități dispuse de acesta;

 • 16. Raportează la UCAAPI/structura cu atribuții delegate de UCAAPI, asupra constatărilor, concluziilor și recomandărilor, la solicitarea acestora;

 • 17. Elaborează raportul anual al activității de audit public intern care prezintă modul de realizare a obiectivelor serviciului audit public intern din cadrul Sectorului 4 al Municipiului București;

 • 18. Verifică respectarea Normelor, instrucțiunilor precum și a Codului privind conduita etică a auditorului intern la compartimentele de audit public intern organizate la nivelul entităților publice aflate în subordinea Consiliului Local al Sectorului 4 al Municipiului București;

 • 19. Asigură elaborarea și avizarea planurilor de măsuri/acțiuni față de recomandările primite în urma

auditurilor externe a activităților specific^Și^^gUrF^^ljzarea acestora în termenele stabilite, în conformitate cu legislația specifică în vip'&fa*-*             -


Regulamer                           re

al Aparatului de Specialitate ai Primarului Sectorului 4 \|nir*tnnihil Riiph

 • 20. Asigură activitățile de răspuns la solicitările structurilor din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4, privind legislația din domeniile de competență, în conformitate cu prevederile legale;

 • 21. Realizează și alte activități dispuse de conducerea instituției, în baza legislației în vigoare, în limita competențelor specifice.

 • 22. In realizarea misiunilor de audit public intern, coordonatorul serviciului audit public intern poate decide, cu acordul conducătorului instituției, asupra oportunității contractării de servicii de expertiză/consultanță din afara instituției, în conformitate cu prevederile art. 18, alin. (6) din Legea nr. 672/2002 (r), cu modificările și completările ulterioare.

 • 23. Serviciul de Audit Public Intern auditează cel puțin o dată la 3 ani, fără a se limita, următoarele:

 • a)  Activitățile financiare sau cu implicații financiare desfășurate de entitatea publică din momentul constituirii angajamentelor până la utilizarea fondurilor de către beneficiarii finali, inclusiv a fondurilor provenite din finanțare externă;

 • b) Plățile asumate prin angajamente bugetare și legale, inclusiv din fondurile comunitare;

 • c)  Administrarea patrimoniului, precum și vânzarea, gajarea sau închirierea de bunuri din domeniul privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale;

 • d)  închirierea de bunuri din domeniul public al statului ori al unităților administrativ-teritoriale;

 • e)  Constituirea veniturilor publice, respectiv modul de autorizare si stabilire a titlurilor de creanță, precum și a facilităților acordate la încasarea acestora;

 • f)  Alocarea creditelor bugetare;

 • g)  Sistemul contabil și fiabilitatea acestuia;

 • h)  Sistemul de luare a deciziilor.

DIRECȚIA RELAȚII INTERINSTITUȚIONALE
 • 1. Asigură legătura cu instituțiile administrației publice locale și/sau centrale, direcțiile de specialitate, conform rezoluțiilor conducerii;

 • 2. Inițiază și organizează programe pentru diverse activități publice și evenimente artistice și cultural-științifice; organizează întâlniri, dezbateri, seminarii, ateliere de lucru, pe teme de interes public;

 • 3. Urmărește programul U.E. de manifestări sociale, culturale și organizează, împreună cu celelalte direcții diferite manifestări locale;

 • 4. Analizează cererile și propune proiecte care privesc rezolvarea unor aspecte referitoare la manifestările culturale de la nivelul Sectorului 4;

 • 5. Stabilește legături cu organizațiile nonguvemamentale, în scopul derulării unor manifestări cultural-artistice;

 • 8. întocmește baza de date cu persoanele care solicită participarea la evenimentele organizate de Primăria Sectorului 4;

 • 9. Participă la identificarea și realizarea de activități cultural-sportive și recreative în sector;

 • 10. Informează direcțiile și serviciile din cadrul Primăriei Sector 4 și Consiliul Local cu privire la evenimentele ssportive și cele ale vieții comunitare la zi;

 • 11. Analizează cererile și propunerile diverselor proiecte care privesc activități referitoare la evenimente publice, cultură, tineret, sport;

 • 12. Efectuează activități de protocol inițiate de Primarul Sectorului 4;

 • 13. Concepe machete pentru afișe, diplome, invitații, cadouri și alte materiale promoționale;

 • 14. Asigură managementul proiectelor inițiate și a diseminării rezultatelor.

DIRECȚIA ADMINISTRATIVĂ

SERVICIUL LOGISTICĂ ȘI ARHIVARE
 • 1. Participă la organizarea și efectuarea activității de inventariere a patrimoniului;

 • 2. Asigură funcționarea corespunzătoare a aparaturii, instalațiilor, centralelor termice și echipamentelor din sediul Primăriei sau perimetrul acesteia;

 • 3. Asigură efectuarea legăturilor telefonice solicitate de serviciile din Primăria Sectorului 4.

 • 4. Urmărește și controlează modul de furnizare a energiei electrice, a gazelor naturale, apei potabile și evacuarea apelor uzate din instituție și pentru locațiile aflate în administrare;

 • 5. Urmărește și controlează modul de derulare a contractului de salubritate încheiat pentru sediul central al Primăriei Sector 4 și celelalte locații aflate în administrare;

 • 6. Asigură contractarea materialelor electrice, mecanice, de instalații etc. necesare întreținerii imobilelor din patrimoniul Primăriei;

 • 7. Prin magazinerii din subordine, gestionează și ține evidența primară: - a mijloacelor fixe, obiectelor de inventar, furniturilor de birou, imprimatelor și tipizatelor cu regim special, a consumabilelor, materialelor și pieselor de schimb pentru copiatoare, calculatoare și imprimante, materialelor de curățenie, echipamentelor de lucru și de protecție, a carburanților și lubrefîanților etc.;

 • 8. în baza referatelor aprobate de cei îndreptățiți sau a contractelor încheiate, întocmește notele de intrare-recepție și constatare a diferențelor, bonurile de consum, de mișcare, de transfer, predare -primire etc., operându-le în fișele de magazie;

 • 9. întocmește ordonanțările de plată pentru facturile ce fac obiectul contractelor/achizițiilor directe urmărite de acest serviciu;

  umane

  • 10. Organizează și asigură multiplicarea docume Primăria Sectorului 4;

  • 11. Asigură curieratul Primăriei Sectorului 4// *  orate de unele direcții si servicii din


  Regulamentul ele Or&ăi             ,

  al Aparatului de Specialitate al PnirȚaritjurSectorului 4 al        rUtditî RnrHPWtl - llHU


 • 12. Organizează și desfășoară întreaga activitate de administrare, gestionare, gospodărire, exploatare și întreținere a bunurilor din patrimoniul Primăriei Sectorului 4;

 • 13. Asigură spațiile corespunzătoare pentru desfășurarea în condiții optime a angajaților Primăriei Sectorului 4;

 • 14. Asigură funcționarea la parametrii normali a centralelor termice din sediul Primăriei Sectorului 4, blocurilor sociale F2 si F3 din Aleea Nehoiu 2-12, blocurilor ANL Zii si Zi2, prin efectuarea verificărilor periodice, precum și reautorizarea acestora conform normelor ISCIR în vigoare;

 • 15. Pentru evitarea producerii unor eventuale accidente asigură verificarea periodică a coloanelor de gaz metan, conform normelor tehnice în vigoare;

 • 16. Asigură buna funcționare a centralei telefonice, a sistemului audio și optic, a sistemului de alarmare efracție, detecție automată de incendiu, precum și a celorlalte echipamente tehnice din dotarea instituției și pentru locațiile aflate în administrare;


 • 17. Asigură și întocmește documentațiile tehnice necesare perfectării contractelor de utilități, servicii și lucrări cu furnizorii și urmărește derularea acestora pe specificul său de activitate;

 • 18. Asigură întocmirea notelor de fundamentare pentru lucrările de investiții, modernizare și reparații capitale necesare a fi executate și le transmite structurilor de specialitate;

 • 19. Asigură, planifică și urmărește executarea lucrărilor de întreținere și reparații curente la construcțiile și instalațiile clădirilor aflate în administrarea Primăriei Sectorului 4;

 • 20. Asigură verificarea cu regularitate a stării clădirilor, încăperilor și celorlalte elemente aferente construcțiilor din administrarea Primăriei Sectorului 4;

 • 21. Asigură condiții optime de folosirii sălii de ședințe și se îngrijește de dotarea și buna funcționalitate a acesteia;

 • 22. Efectuează aprovizionarea cu piese de schimb pentru utilaje, aparate, agregate și instalații aflate în custodia Direcției Administrative;

 • 23. Asigură dotarea cu mobilier pentru spațiile aflate în administrarea Primăriei Sector 4;

 • 24. împreună cu Direcția Generală de Poliție Locală întocmește planurile de pază pentru obiectivele Primăriei Sectorului 4;

 • 25. Asigură buna funcționare a aparatelor de aer condiționat și a copiatoarelor din dotare;

 • 26. Analizează situația convorbirilor telefonice lunare, reactualizează dispoziția și anexele acesteia privind plafoanele de cheltuieli cu telefoanele fixe si mobile, conform dispozițiilor legale în vigoare;

 • 27. Centralizează referatele de necesitate primite de la direcțiile și serviciile Primăriei Sectorului 4 pentru bidoanele de apă necarbonatată, le comandă la furnizor și se îngrijește de distribuirea acestora;

 • 28. întocmește lista principalelor dotări independente necesare Direcției Administrative, ce se procura din fondurile de investiții;

 • 29. Face propuneri privind reparațiile imobilelor din patrimoniul Primări


instalațiilor din dotare, întocmește documentația în vederea achiziționării contracteldwlpl


Regulamentul de Organizare și Funcționare

al Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4

a) M m nirinmhi i Rum »***<! I î -   1U

 • 30. Răspunde de arhiva instituției creată de către compartimentele de specialitate și înaintată spre păstrare;

 • 31. Organizează activitatea privind constituirea unităților arhivistice de către compartimentele creatoare, în vederea predării acestora la depozitul de arhivă;

 • 32. Convoacă comisia de selecționare, prin secretarul acesteia, în vederea analizării documentelor al căror termen de păstrare a expirat și care nu mai prezintă importanță practică pentru instituție;

 • 33. întocmește dosarul lucrării de selecționare a documentelor în vederea confirmării de către Serviciul Municipiului București al Arhivelor Naționale și transmite acestuia dovada predării documentelor la unitățile de recuperare a hârtiei;

 • 34. întocmește inventare pentru documentele aflate în depozitul de arhivă, pentru care nu există instrumente de evidențiere;

 • 35. Pune la dispoziția salariaților instituției documentele solicitate în vederea copierii/cercetării în depozitul de arhivă/împrumutului spre consultare, pe baza cererii tip specificată în Procedura Operațională a Procesului de Arhivare Documente și monitorizează retumarea acestora, verificând integritatea lor;

 • 36. întocmește răspunsuri către persoanele fizice și juridice care solicită eliberarea de copii certificate după documentele aflate în arhiva instituției, în conformitate cu prevederile legislative din domeniu;

 • 37. Inițiază și organizează activitatea de completare sau reactualizare a nomenclatorului arhivistic al Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4, colaborând în acest sens cu toate direcțiile instituției, în vederea confirmării acestuia de către Serviciul Municipiului București al Arhivelor Naționale;

 • 38. întocmește procedura operațională a procesului de arhivare documente din cadrul instituției și o reactualizează, ori de câte ori se impune acest fapt, în vederea îmbunătățirii continue a activității de constituire/predare/păstrare/ conservare a fondului arhivistic;

 • 39. Acordă consultanță de specialitate funcționarilor din cadrul instituției în ceea ce privește modul de arhivare al documentelor pe care departamentele au obligația sa le predea spre păstrare la arhiva instituției;

 • 40. Organizează pregătirea documentelor cu termen de păstrare permanent (care, având valoare istorică, fac parte din fondul arhivistic național) în vederea predării lor la Serviciul Municipiului București al Arhivelor Naționale;

 • 41. Se îngrijește de arhivarea documentelor serviciului în vederea predării acestora către arhivă instituției.

BIROUL PARC AUTO ȘI RIDICĂRI
 • 1. Desfășoară activitățile necesare organizării și coordonării^ care presupun:


Regulamentul de Organizare și al Aparatului de Specialitate al Primarului'^ ol Munlrini»]»: R...........8 - '>(110

_____• sxt'


 • a) întocmirea documentelor legale și necesare asigurării echipamentelor, materialelor și a pieselor de schimb sau pentru contractarea service-ului auto, prin intermediul serviciului Achiziții Publice;

 • b) întocmirea referatelor și caietelor de sarcini pentru contractarea, în condițiile legii, a carburanților auto și asigurărilor RCA si CASCO;

 • c) calcularea consumului normat de carburanți si lubriflanți pentru fiecare autovehicul al parcului auto propriu și urmărește încadrarea în consumurile legale sau cele aprobate de Consiliul Local al Sectorului 4. Face propuneri de imputare pentru consumurile depășite.

 • d) urmărirea consumurilor de piese de schimb, materiale, carburanți si uleiuri.

 • e) evidența rulajului anvelopelor pentru fiecare autovehicul în parte;

 • f) răspunderea de parcarea în siguranță a parcului propriu de autovehicule;

 • 2. Organizează și asigură transportul personalului din Aparatul de Specialitate al Primarului Sectorului 4 care se deplasează în interes de serviciu;

 • 3. Asigură predarea-primirea autovehiculelor către și de la utilizatori;

 • 4. Actualizează evidența Parc Auto;

 • 5. Verifică Parcul Auto;

 • 6. Se ocupă de efectuarea instructajului de utilizare parc auto;

 • 7. Verifică completarea foilor de parcurs pentru utilizatorii de autovehicule;

 • 8. Verifică și urmărește alimentările de combustibil și informează pentru orice neconformitate constatată;

 • 9. Ține evidența la zi a fișelor auto pentru autovehiculele din parcul auto;

 • 10. Asigură deplasarea autoutilitarei de ridicări auto la locul indicat de polițistul local cu atribuții în domeniul ridicării autovehiculelor;

 • 11. întocmește nota de constatare a stării fizice a autovehiculului care va fi ridicat;

 • 12. Procedează la pregătirea autoutilitarei și macaralei pentru ridicarea autovehiculului parcat ilegal, întocmește planșe foto cu starea mașinii la momentul ridicării, sigilează mașina care este ridicată și întocmește o nouă planșă foto;

 • 13. Fixează chingile pentru ridicarea mașinii în prezența polițistului local cu atribuții în domeniul ridicării autovehiculelor;

 • 14. Manevrează macaraua pentru a ridica autovehiculul și a-1 depune pe platforma autoutilitarei de transport;

 • 15. Asigură stabilitatea autovehiculului pe platforma autospecialei de transport;

 • 16. Transportă autovehiculul la locul de depozitare al mașinilor ridicate de pe domeniul public;

 • 17. Descarcă autovehiculul de pe platforma autoutilitarei pe locul de parcare indicat de polițistul

local aflat în obiectiv la locul de depozitare;


 • 18. Predă documentele aferente ridicării polițistului local aflat în autovehiculul ridicat;

 • 19. Ține legătura în permanență cu personalul din cadrul structurii cu atribuții în domeniul ridicării autovehiculelor pentru a se informa unde trebuie să se deplaseze pentru a ridica autovehicule;

 • 20. Asigură întreținerea elementară a macaralei;

 • 21. Verifică starea tehnică a autovehiculului din dotare (nivel ulei, sistem de frânare, sistem de direcție, instalația de iluminat și semnalizare, starea de curățenie interioară și exterioară, starea anvelopelor, etc);

 • 22. Semnalează orice defecțiune tehnică constatată la autovehicul înainte de plecare în trafic sau apărută pe parcursul desfășurării programului normal de lucru;

 • 23. Exploatează autovehiculul din dotare la parametrii optimi de funcționare pentru obținerea unei durate de funcționare maxime și a unui consum de combustibil minim;

 • 24. Răspunde de integritatea autovehiculului din dotare pe toată durata derulării programului de lucru;

 • 25. Respectă cu strictețe legislația în vigoare referitoare la circulația pe drumurile publice și legislația privind manipularea și ridicarea sarcinilor;

DIRECȚIA AUTORIZĂRI

SERVICIUL AUTORIZĂRI COMERCIALE
 • 1. Eliberează acorduri de funcționare pentru diverse activități desfășurate de agenții economici, conform legislației în vigoare;

 • 2. Eliberează autorizații de funcționare pentru activitățile de alimentație publică, activități recreative și distractive, pentru piețe cât și pentru parcurile de distracții și spațiile dejoacă de pe raza Sectorului 4, conform legislației în vigoare;

 • 3. Eliberează acorduri de funcționare pentru desfășurarea activităților comerciale sezoniere, temporare, permanente sau ambulante pe domeniul public, conform legislației în vigoare;

 • 4. Eliberează acorduri de funcționare pentru operatorii economici care solicită terase sezoniere sau permanente;

 • 5. întocmește și actualizează permanent lista agenților economici de pe raza Sectorului 4;

 • 6. Sesizează alte organe de control asupra unor nereguli constatate sau reclamate care fac obiectul de activitate al acestora;

 • 7. Arhivează documentele serviciului.

BIROUL PATRIMONIU

Are ca obiect principal de activitate organizarea și coordonarea activităților de identificare, defalcare, evidențiere și reactualizare a inventarierii bunurilor aparținând domeniului public și privat al Sectorului 4 al Municipiului București, a fondului imobiliar de recum și organizarea

nomenclaturii stradale pe raza administrativ-teritorială a Sectorulujt w) _ J

Regulamentul de Organizare și Funcționa re


al Aparatului de Specialitate a! Primarului S^toridui X                tir 7 

 • 1. întocmește, asigură și actualizează evidența imobilelor și a terenurilor aflate în proprietatea municipiului București și/sau în administrarea Consiliului Local al Sectorului 4;

 • 2. Urmărește și participă la punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 7/1996, legea cadastrului și a publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare, pentru bunurile din domenialitatea proprie și domenialitatea municipiului București;

 • 3. întocmește evidența bunurilor ce aparțin domeniului public și domeniului privat al Sectorului 4. Prin bunuri aparținând domeniului public al municipiului București se înțeleg bunuri prevăzute de Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, precum și bunurile de uz sau interes public local, declarate ca atare prin hotărâri ale Consiliului Local sau Consiliului General, daca nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau interes public național. Prin bunuri aparținând domeniului privat se înțeleg bunurile imobile (construcții și/sau terenuri) aflate în proprietatea municipiului București și care nu fac parte din domeniul public;

 • 4. Participă la inventarierea bunurilor ce alcătuiesc domeniul public și privat al municipiului București, ori de câte ori este necesar;

 • 5. Asigură evidența bunurilor din domeniul public/privat al municipiului București Sector 4 transmise în administrarea regiilor autonome și instituțiilor de interes local și întocmește documentația necesară atunci când intervin schimbări din acest punct de vedere;

 • 6. întocmește rapoarte de specialitate cu privire la:

 • -  intrările și ieșirile în/și din patrimoniu, modificarea administratorului bunurilor aflate în domeniul public și privat, în vederea actualizării evidențelor bunurilor ce aparțin domeniului public și privat al municipiului București sector 4;

 • -  trecerea unor bunuri din domeniul public în domeniul privat;

 • 7. Verifică periodic situația imobilelor, reactualizând documentațiile existente în funcție de modificările survenite pe teren și legislația la zi;

 • 8. Furnizează informații privind regimul juridic, situația juridică, după caz, al unor bunuri la solicitarea instituțiilor publice, persoanelor fizice și juridice, conform evidențelor deținute, conform actelor normative.

 • 9. Comunică Direcției Economice toate datele necesare ca urmare a modificărilor survenite în structura sau natura patrimoniului pentru a fi consemnate în fișele contabile ale bunurilor;

 • 10. întocmește și fundamentează proiectele de Hotărâri ale Consiliului Local al Sectorului 4 în domeniul sau de activitate;

 • 11. Participă, în cadrul comisiei de casare a mijloacelor fixe și obiectelor de inventar, la întocmirea formalităților de scoatere din funcțiune a bunurilor casate, cu respectarea legislației în materie;

 • 12. îndeplinește orice alte atribuții dispuse de conducerea instituției, în ligitele^gompetențelor legale.

  (* DIRECȚIA

  UMANE ///COMPARTIMENT DOCUMENTE CLASIFICATE
 • 1. Se subordonează direct primarului;

 • 2. Ține evidența documentelor clasificate, primite și expediate la nivelul Aparatului de Specialitate al

Primarului Sectorului 4;

 • 3. Informațiile secrete de serviciu se stabilesc de conducătorul instituției, pe baza normelor prevăzute prin hotărâre a Guvernului;

 • 4. Stabilește informațiile care constituie secrete de serviciu și regulile de protecție a acestora;

 • 5. Coordoneză activitatea și controleză măsurile privitoare la păstrarea secretului de serviciu, potrivit competențelor, în conformitate cu normele stabilite prin hotărâre a Guvernului.

 • 6. Primește și verifică corespondența clasificată, secret de serviciu, primită prin poșta specială (integritatea sigiliilor, seria ștampilelor de expediție și ambalajele în care a fost împachetată aceasta);

 • 7. înregistrează documentele clasificate destinate expedierii: împachetează, sigilează și predă documentele destinate expedierii organelor însărcinate cu transportul acestora;

 • 8. Efectuează inventarierea documentelor secret de serviciu existente la nivelul Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4;

 • 9. Pune la dispoziția persoanelor care dețin autorizații de acces la informații clasificate, spre consultare, pe baza aprobărilor, documentele clasificate aflate în arhiva curentă;

 • 10. Ține evidența fondului arhivistic al aparatului propriu al Primarului Sectorului 4 cu privire la informațiile clasificate, secret de serviciu, până la predarea acestuia, conform reglementărilor în vigoare;

 • 11. îndeplinește orice alte atribuții care decurg din legislația specifică privind protecția informațiilor clasificate, în vigoare;

 • 12. întocmește Carnetul de Mobilizare stabilind necesarul de produse alimentare și nealimentare pentru aprovizionarea populației din sectorul 4 în sistem raționalizat, conform Programului de aprovizionare a populației în caz de mobilizare și război;

 • 13. Colaborează cu Centrul Militar zonal București, centrele militare ale sectoarelor municipiului București și județene precum și cu Serviciul pentru Probleme Speciale a municipiului București (fost O.M.E.P.T.A.);

 • 14. Face propuneri de constituire, prin decizia conducătorului instituției, a Comisiei pentru Probleme de Apărare;

 • 15. Ține la zi evidența salariaților cu obligații militare și comunică lunar Centrului Militar Zonal -București, centrelor militare de sector sau județene încadrările, plecările din serviciu precum și schimbările în datele de evidență a acestora;

  16. Verifică dacă rezerviștii respectă regulile prezinte la centrele militare pentru clarificare si


  /A ntRECȚIA

  1 > RESURSE wl UMANE ffj


  Regulamentul de Organizare șl al Aparatului de Specialitate al Primai17. Ține evidența rezerviștilor angajați și elaborează și actualizează lucrările de mobilizare la locul de muncă a personalului cu obligații militare, pentru asigurarea forței de muncă necesare pe timpul stării de asediu, la mobilizare și pe timpul stării de război, in vederea continuării activității autorității administrației publice locale a sectorului 4;

DIRECȚIA URBANISM ȘI AMENAJAREA TERITORIULUI

ARHITECT ȘEF
 • 1. Coordonează, controlează și răspunde de activitatea de amenajare a teritoriului și de urbanism precum și a Serviciului Urbanism și Amenajarea Teritoriului;

 • 2. Urmărește respectarea disciplinei în domeniul autorizării executării lucrărilor de construcții, precum și respectarea disciplinei în urbanism și amenajarea teritoriului pe raza administrativ teritorială;

 • 3. Verifică, răspunde și semnează certificatele de urbanism și autorizațiile de construire pentru lucrări pe teritoriul sectorului, avizele tehnice ale documentaților de urbanism, pe care Primăria de Sector are competenta de a le autoriza/aproba.

 • 4. Răspunde de eliberarea certificatelor de urbanism, autorizațiilor de construire/desființare, pentru lucrările a căror competență de rezolvare este stabilită prin lege;

 • 5. Răspunde de aplicarea Planul Urbanistic General (P.U.G.) al Municipiului București pe raza administrativa a sectorului 4;

 • 6. Participă la ședințele Comisiilor de specialitate și in plen ale Consiliului Local, prezentând proiectele de hotărâri inițiate în domeniu;

 • 7. Asigură prezentarea și promovarea documentațiilor urbanistice (P.U.D.), fiind membru al Comisiei speciale Tehnice de Urbanism si Amenajarea Teritoriului;


 • 8. Răspunde de rezolvarea cererilor cetățenilor care solicită relații privind activitatea serviciului/direcției în sector, răspunde de buna organizare a relațiilor acesteia cu publicul si primește audiențe;

 • 9. Răspunde de cunoașterea și aplicarea legislației în vigoare în domeniu de către toți salariații;

 • 10. Pune la dispoziția organelor de control datele și documentațiile solicitate;

 • 11. întocmește rapoarte de activitate și le transmite conducerii la solicitarea acesteia;

 • 12. Răspunde interpelărilor consilierilor locali, cu aprobarea Primarului;

 • 13. Aprobă procedurile operaționale (de proces) pentru activitățile pe care le coordonează;

 • 14. Efectuează instructaje de protecția muncii la locul de munca pentru șefii de compartimente;

 • 15. Face propuneri privind: promovarea, premierea, sancționarea salariaților dmjuhQrdjne;


 • 16. îndeplinește și alte atribuții în domeniu, specifice primăriei, disp superioară.


Regulamentul de Organizare și Funcționare

al Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4 ol Mnmt'imiiliii RncHrocii _

SERVICIUL URBANISM ȘI AMENAJAREA TERITORIULUI
 • 1.  Emite în baza legală în vigoare certificate de urbanism și autorizații de construire pentru lucrări de complexitate ridicată.

 • 2.   Verifică solicitările petenților și răspunde pentru documentațiile incomplete ce se vor regăsi ulterior în procesul de autorizare.

 • 3. întocmește adrese și referate cu privire la documentele primite și alte sarcini dispuse de Arhitectul Șef;

 • 4. Propune și susține programe de pregătire a personalului din cadrul serviciului.

 • 5. Participă la rezolvarea reclamațiilor și sesizărilor persoanelor fizice sau juridice referitoare la domeniul său de activitate, verifică în teren solicitările de certificate de urbanism sau autorizații de construire;

 • 6. Participă la organizarea și desfășurarea manifestărilor științifice, specifice domeniului de activitate (simpozioane, colocvii, etc.);

 • 7. Răspunde de aplicarea tuturor documentațiilor de urbanism în vigoare ;

 • 8. Participă la rezolvarea reclamațiilor și a sesizărilor persoanelor fizice sau juridice referitoare Ia domeniul (obiectul) de activitate ;

 • 9. Asigură legătură cu serviciile ce au atribuții în domeniul urbanismului sau cu alte Direcții/servicii;

 • 10. Emite în baza documentațiilor de urbanism, aprobate de organele competente, certificate de urbanism și autorizații de construire pentru lucrări de complexitate ridicată, conform competențelor;

 • 11. Asigură păstrarea și conservarea în siguranță a copiilor după documentele si informațiile ce constituie sistemul de evidență a datelor urbane pe teritoriul administrativ al sectorului 4;

 • 12. Identifică posibilități și avansează propuneri pentru dezvoltarea urbanistica a sectorului;

 • 13. Urmărește realizarea lucrărilor de construcții autorizate asigurând reprezentare la recepția finală a lucrărilor.

 • 14.  Verifică respectarea parametrilor tehnici în documentațiile tehnice în vederea eliberării autorizațiilor de construire pentru lucrări de complexitate ridicată;

 • 15.  întocmește referate de specialitate și colaborează cu Direcția Juridică inclusiv în vederea elaborării proiectelor de dispoziții ale Primarului și de hotărâri ale Consiliului Local Sector 4 specifice activității serviciului;

 • 16. Asigură efectuarea de copii ale autorizațiilor de construire și documentațiilor tehnice aferente, la solicitarea instanțelor de judecată sau a altor organe abilitate.

 • 17. Răspunde de eliberarea copiilor certificate după documentații, autorizații, la solicitarea celor în

drept;


 • 18. Verifică în teren starea imobilelor, terenuri și construcții, înainte

Urbanism;


Regulamentul de Organizare și Funcționare al Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului ■>i UnniHniul.,; .......


 • 19. Verifică în teren starea imobilelor înaintea emiterii Autorizațiilor de Construire și furnizează toate informațiile privind reactualizarea situației față de stadiul emiterii Certificatului de Urbanism;

 • 20. Realizează inventarierea clădirilor autorizate și reactualizează permanent acest inventar.

 • 21. Verifică, întocmește și eliberează certificatul de atestare al edificării construcțiilor, conform legislației în vigoare.

 • 22. îndeplinește și alte sarcini trasate de șeful ierarhic superior.

BIROUL AUTORIZAȚII DE CONSTRUIRE
 • 1.  Emite în baza legală în vigoare certificate de urbanism și autorizații de construire pentru lucrări de branșamente Ia utilități și pentru lucrări de complexitate redusă,

 • 2.   Verifică solicitările petenților și răspunde pentru documentațiile incomplete ce se vor regăsi ulterior în procesul de autorizare,

 • 3. întocmește adrese și referate cu privire la documentele primite și alte sarcini dispuse de Arhitectul Șef;

 • 4. Propune și susține programe de pregătire a personalului din cadrul serviciului.

 • 5. Participă la rezolvarea reclamațiilor și sesizărilor persoanelor fizice sau juridice referitoare la domeniul său de activitate, verifică în teren solicitările de certificate de urbanism sau autorizații de construire;

 • 6. Participă la organizarea și desfășurarea manifestărilor științifice, specifice domeniului de activitate (simpozioane, colocvii, etc.);

 • 7. Răspunde de aplicarea tuturor documentațiilor de urbanism în vigoare ;

 • 8. Participă la rezolvarea reclamațiilor și a sesizărilor persoanelor fizice sau juridice referitoare la domeniul (obiectul) de activitate ;

 • 9. Asigură legătură cu serviciile ce au atribuții în domeniul urbanismului sau cu alte Direcții/servicii;

 • 10. Emite în baza documentațiilor de urbanism, aprobate de organele competente, certificate de urbanism și autorizații de construire pentru lucrări de branșamente Ia utilități și pentru lucrări de complexitate redusă,

 • 11. Asigură păstrarea și conservarea în siguranță a copiilor după documentele si informațiile ce constituie sistemul de evidență a datelor urbane pe teritoriul administrativ al sectorului 4;

 • 12. Identifică posibilități și avansează propuneri pentru dezvoltarea urbanistica a sectorului;

 • 13. Urmărește realizarea lucrărilor de construcții autorizate asigurând reprezentare la recepția finală a lucrărilor.

 • 14. Verifică respectarea parametrilor tehnici în documentațiile tehnice în vederea eliberării autorizațiilor de construire pentru lucrări redusă; • 15.  întocmește referate de specialitate și colaborează cu Direcția Juridică inclusiv în vederea elaborării proiectelor de dispoziții ale Primarului și de hotărâri ale Consiliului Local Sector 4 specifice activității serviciului;

 • 16. Asigură efectuarea de copii ale autorizațiilor de construire și documentațiilor tehnice aferente, la solicitarea instanțelor de judecată sau a altor organe abilitate.

 • 17. Răspunde de eliberarea copiilor certificate după documentații, autorizații, la solicitarea celor în drept;

 • 18. Verifică în teren starea imobilelor, terenuri și construcții, înainte de emiterea Certificatelor de Urbanism;

 • 19. Verifică în teren starea imobilelor înaintea emiterii Autorizațiilor de Construire și furnizează toate informațiile privind reactualizarea situației față de stadiul emiterii Certificatului de Urbanism;

 • 20. Realizează inventarierea clădirilor autorizate și reactualizează permanent acest inventar.

 • 21. Verifică, întocmește și eliberează certificatul de atestare al edificării construcțiilor, conform legislației în vigoare.

 • 22. îndeplinește și alte sarcini trasate de șefii ierarhici superiori.

SERVICIUL PUBLICITATE ȘI AVIZE
 • 1.  Oferă toate informațiile din domeniul de activitate (în limita competențelor legale) în cadrul unui program stabilit de către conducerea Sectorului 4 al Municipiului București;

 • 2.  Efectuează în mod obligatoriu controlul în teren înainte de întocmirea certificatelor de urbanism, autorizațiilor de construire și autorizațiilor de desființare - pentru publicitate;

 • 3.  Colaborează cu Serviciul Disciplină în Construcții și Afișaj Stradal din cadrul Direcției Generale de Poliție Locală, pe probleme de disciplină în construcții;

 • 4.  Verifică documentațiile tehnice pentru emiterea următoarelor acte și întocmește: certificate de urbanism, autorizații de construcții/desființare pentru publicitate (firme, reclame, mobilier urban);

 • 5.   întocmește referate (cu respectarea cadrului legislativ) în vederea eliberării certificatelor de urbanism, autorizațiilor de construire/desființare pentru publicitate (firme, reclame, mobilier urban);

 • 6. Verifică documentațiile tehnice în vederea emiterii avizului de primar, avizului arhitectului șef, aviz de ocupare a domeniului public, aviz de ocupare a domeniului public și alte tipuri de avize în conformitate cu legislația în vigoare

 • 7.  Verifică solicitările petenților și răspunde pentru documentațiile incomplete ce se vor regăsi ulterior în aprobare a P.U.D.-ului.

 • 8.   întocmește Notificări vecinilor beneficiarului pentru a lua documentații P.U.D.Regulamentul de Organizare și Funcționare al Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului -1 Al nnîptrmibti Rirejr r-ptjfJ «

 • 9.   Răspunde de aducerea la cunoștința inițiatorului P.U.D.-ului, privind modificări ale documentației urbanistice, ca urmare a observațiilor întemeiate ale vecinilor sau a obiecțiunilor dispuse în Comisia tehnică de Urbanism (CTU)

 • 10.  Răspunde ca raportului de informare și consultare a publicului să facă parte din documentația P.U.D ce va fi supusă aprobării Consiliului Local.

 • 11.  Asigura secretariatul comisiei tehnice de urbanism.

 • 12.  Răspunde de întocmirea Avizului Favorabil, înaintândul Arhitectului Șef pentru semnare,

 • 13.  Răspunde ca dosarul documentației de urbanism să fie complet, însoțit de toate referatele și avizele comisiilor pentru prezentare în ședințele Consiliului Local.

 • 14.   Inițiază și promovează proiecte de hotărâri privind activitatea de emitere a certificatelor de urbanism și a autorizațiilor de construire;

 • 15.  Cunoaște și aplica legislația specifică atât în domeniului autorizării construcțiilor cât și în cel al funcției publice;

 • 16.  Duce la îndeplinire dispozițiile Primarului și a Hotărârilor Consiliului Local;

 • 17.  Urmărește aplicarea Regulamentului de publicitate

 • 18.  Răspunde la adrese, note de audienta, după o verificare prealabilă în teren;

 • 19.  Asigură arhivarea actelor pe dosare, conform reglementărilor în vigoare;

 • 20.  Răspunde de legalitatea soluțiilor și încadrarea în termene;

 • 21.  întocmește referate, informări și situații statistice ori de câte ori se solicită;

 • 22.   întocmește, operarează și prelucrează pe calculator actele specifice: certificate de urbanism, autorizații de construire, autorizații de desființare și a adreselor.

 • 23. Ține evidența documentelor și a fluxului acestora , precum și sarcini de secretariat în interiorul serviciului.

 • 24. Asigură reactualizarea taxei de autorizație după declararea valorii finale de către beneficiarul investiției;

SERVICIUL CADASTRU ȘI FOND FUNCIAR
 • 1. Analizează cererile formulate pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenului reprezentând propuneri pentru rezolvarea lor în conformitate cu prevederile Legii fondului funciar și înaintarea lor spre validare Prefecturii Municipiului București. Aceste cereri sunt verificate la Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale, Direcția Patrimoniu, Evidența Proprietăți, Cadastru și Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului din cadrul Primăriei Municipiului București;

 • 2. Eliberează titlurile de proprietate emise în baza legilor Fondului Funciar;

 • 3. Completează planurile cadastrale și registrul cadastral cu terenurile redobândite prin sentințe judecătorești, prin dispozițiile Primarului General și prin titlurile de proprie legilor fondului funciar;Regulamentul de Organizare și Funcționare

al Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4

*i! Muniptnîiilut            - 'ÎIHQ

 • 4. Participă la expertize tehnice ale instanțelor atunci când există solicitare;

 • 5. Eliberează adeverințe care atestă dreptul de proprietate a terenurilor;

 • 6. întocmește procese-verbale de punere în posesie;

 • 7. Identifică, măsoară terenurile și pune în posesie proprietarii acestor terenuri;

 • 8. Colaborează cu alte servicii la identificarea și măsurarea terenurilor care se încadrează în prevederile Legii Fondului Funciar și a Legii Cadastrului;

 • 9. Ia în evidență și comunică instituțiilor și serviciilor Dispozițiile Primarului General privind modificarea denumirii străzilor și a numerelor poștale de pe raza Sectorului 4;

 • 10. întocmește liste anexe cu persoanele îndreptățite să li se atribuie teren conform legilor fondului funciar;

 • 11. înaintează Comisiei municipale contestațiile cu privire la modul de aplicare a legilor fondului funciar;

 • 12. în urma validării lucrărilor de Prefectura Municipiului București participă împreună cu membrii comisiei la punerea în posesie a persoanelor îndreptățite să primească terenuri;

 • 13. Ia în evidență cererile persoanelor care beneficiază de prevederile Legii nr. 341/2004, Legii nr. 44/1994 și Legii nr. 15/2003, urmând să fie analizate în funcție de disponibilitățile de teren sau în vederea acordării de despăgubiri;

 • 14. Răspunde în termen legal sesizărilor cetățenilor;

 • 15. înaintează Direcției Municipale de Statistică rapoartele statistice în materie;

 • 16. Completează și ține la zi datele din registrul agricol;

 • 17. Eliberează certificatele de producător agricol și biletele de proprietate a animalelor;

 • 18. Eliberează adeverințele de teren pentru șomaj și burse sociale;

 • 19. Eliberează adeverințe din registrul agricol;

 • 20. întocmește centralizatoare referitoare la numărul gospodăriilor populației, terenurile din proprietate pe categorii de folosință, suprafețele cultivate și producția obținută, efectivele de animale (din speciile: bovine, porcine, ovine, cabaline) și familiile de albine, mijloace de transport și mașini agricole;

 • 21. Analizează și soluționează cererile pentru acordarea unui sprijin financiar pentru producătorii agricoli;

 • 22. întocmește chestionare anuale cu privire la producția vegetală și animală obținută de gospodăriile populației;

 • 23. Informează cetățenii despre obligațiile ce le revin cu privire la registrul agricol;

 • 24. Transmite situații Direcției de statistică a C.G.M.B.;


 • 25. Colaborează cu Direcția Agricolă din cadrul C.G.M.B. și cu circumscripțiilg pe raza sectorului 4;

Regulamentul de Organizare și Funcționare

ai Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4 ol M JiriMMnîllbl t R11 r*l 1    f î

 • 26. în anul în care se efectuează recensământul general agricol, șeful serviciului activează în cadrul Comisiei constituite la nivelul sectorului și furnizează datele necesare pentru identificarea exploatațiilor agricole și împărțirea teritoriului în sectoare de recensământ;

 • 27. Participă la audiențele ținute de primar, viceprimar si asigura detalii specifice problemelor solicitate de persoana audiată;

 • 28. Colaborează la redactarea proiectelor de hotărâri specifice serviciului;

 • 29. întocmește referate de specialitate și colaborează cu Direcția Juridică în vederea elaborării proiectelor de dispoziții ale Primarului și de hotărâri ale Consiliului Local Sector 4 specifice activității serviciului;

DIRECȚIA GOSPODĂRIRE LOCALĂ

SERVICIUL MONITORIZARE ȘI CONTROL SPATII VERZI
 • 1. Urmărește programul prestațiilor de servicii privind amenajarea/reamenajarea și întreținerea spațiilor verzi,

 • 2. Urmărește activitățile de pe domeniul public privind:

 • -  întreținere, gazonat, plantări flori, plantări arbuști, precum și alte activități specifice spațiilor verzi;

 • -  dotarea cu mobilier urban și întreținerea acestuia;

 • 3. Stabilește împreună cu prestatorul de servicii necesarul de material dendrologic (gazon, flori, pomi, etc) cât și necesarul de mobilier urban (bănci, coșuri, gărdulețe metalice, etc.);

 • 4. în baza programului transmis de către prestator se întocmește comandă și se monitorizează lucrările privind amenajarea/reamenajarea, întreținerea spațiilor verzi cât și a mobilierului urban;

 • 5. Controlează și verifică zilnic prestațiile efectuate de către prestator, privind întreținerea spațiilor verzi și a mobilierului urban, consemnează în scris, împreună cu reprezentanții prestatorului, rezultatele controlului;

 • 6. Verifică rapoartele săptămânale și lunare privind rezultatele activității prestatorului, rezultatele monitorizării activităților (centralizatoarele) sunt prezentate conducerii pentru a fi semnate, iar după semnare simt transmise prestatorului pentru a emite facturile prestațiilor;

 • 7. Colaborează cu toate serviciile de specialitate ale Sectorului 4 al Municipiului București, cu instituțiile publice de interes local și cu agențiile teritoriale de protecția mediului sau alte organe specializate, în vederea rezolvării cât mai rapide a problemelor comunității locale din sectorul 4;

 • 8. Participă la acțiuni comune inițiate de Sectorul 4 al Municipiului București (împreună cu celelalte servicii de control, Direcția Generală de Poliția Locală Sector 4, Jandarmerie, Agenția pentru Protecția Mediului, etc.);

 • 9. Verifică și soluționează                                                            ir economici, în

limita competențelor.BIROUL TOALETĂRI
 • 1. Urmărește activitățile de pe domeniul public privind plantarea și transplantarea, toaletarea și defrișarea arborilor:

- solicită instituțiilor abilitate avizele necesare în vederea toaletării și defrișării arborilor;

 • 2. Stabilește împreună cu prestatorul necesarul de arbori ce urmează a fi plantați;

 • 3. Verifică rapoartele săptămânale și lunare privind rezultatele activității prestatorului, rezultatele monitorizării activităților (centralizatoarele) sunt prezentate conducerii pentru a fi semnate, iar după semnare sunt transmise prestatorului pentru a emite facturile prestațiilor;

 • 4. Colaborează cu toate serviciile de specialitate ale Sectorului 4 al Municipiului București, cu instituțiile publice de interes local și cu agențiile teritoriale de protecția mediului sau alte organe specializate, în vederea rezolvării cât mai rapide a problemelor comunității locale din sectorul 4;

 • 5. Participă la acțiuni comune inițiate de Sectorul 4 al Municipiului București (împreună cu celelalte servicii de control, Direcția Generală de Poliția Locală Sector 4, Jandarmerie, Agenția pentru Protecția Mediului, etc.);

 • 6. Verifică și soluționează sesizările cetățenilor, asociațiilor de proprietari și agenților economici, în limita competențelor.

 • 7. îndeplinește și alte atribuții în domeniu, specifice instituției;

SERVICIUL MONITORIZARE ȘI CONTROL SALUBRIZARE
 • 1. Urmărește programul de salubrizare, cu frecvențele operațiilor stradale, programul de salubrizare menajeră;

 • 2. Monitorizează salubrizarea stradală pe teren ori prin intermediul unui sistem de monitorizare tip GPS;

 • 3. Urmărește programul de deszăpezire și controlează desfășurarea acțiunilor conform acestui program;

 • 4. Stabilește numărul de utilaje și tipul de utilaje necesar împreună cu operatorul de salubrizare;

 • 5. întocmește comandă pentru alte prestări decât cele cuprinse în programul de salubrizare, dar în cadrul contractului;

 • 6. Verifică, prin sondaj, respectarea programelor de salubrizare stradală și menajeră de către operatorul de salubrizare ce prestează astfel de servicii;

 • 7. Aplică sancțiuni contravenționale în cazul depozitării gunoaielor sau a oricăror alte deșeuri în locuri neautorizate;

 • 8. Preia și rezolvă sesizările privind activitățile de salubrizare;

 • 9. Participă la acțiuni comune inițiate de Sectorul 4 al Municipiului București (împreună cu celelalte servicii de control, Direcția Generală de Poliția Locală Sector 4, Jandarmeri Protecția Mediului, etc.);

  \\

  ///Regulamentul de Organizare și Funcționare al Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4

 • 10. Verifică periodic organizarea de activități specifice de sortare și colectare a deșeurilor pe categorii de materiale de către societățile specializate;

 • 11. îndeplinește și alte atribuții în domeniu, specifice instituției;

BIROUL ADMINISTRARE PARCURI
 • 1. Administrează Parcul „Lumea Copiilor” din str. Pridvorului nr. 28, sector 4 și Parcul „Orășelul Copiilor” din str. Olteniței nr. 15, sector 4, aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 4;

 • 2. Verifică starea locurilor de joacă, de alimentație publică și a locurilor ocupate cu echipamente de agrement din parcurile aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 4, depistând și asigurând remedierea de urgență a eventualelor defecte constatate;

 • 3. Planifică lucrările de reparații și întreținere, propune amenajarea de noi spații de joacă, zone alimentație, utilaje de agreement și asigură întocmirea documentațiilor necesare investițiilor noi;

 • 4. întocmește procese verbale de constatare atunci când depistează distrugeri ca urmare a vandalizărilor sau folosirii necorespunzătoare a spațiilor;

 • 5. Primește sesizările cetățenilor, pe care le rezolvă cu celeritate;

 • 6. întocmește și ține la zi un registru de evidență al sesizărilor și reclamațiilor cetățenilor și a modului de soluționare a acestora;

 • 7. Face demersuri pentru obținerea autorizației de funcționare a parcului de distracții emisă de autoritățile publice locale;

 • 8. Solicită atunci când exploatarea echipamentelor de agrement impune acest lucru, execuția de branșamente necesare în conformitate cu legislația aplicabilă în vigoare;

 • 9. Informează consumatorii, printr-un panou de avertizare, amplasat la intrarea în parcul de distracții, despre:

 • a) denumirea parcului de distracții;

 • b) numărul autorizației de funcționare a parcului de distracții emisă de autoritățile publice locale;

 • c) datele de identificare a administratorului, inclusiv adresa unde acesta are sediul;

 • d) numerele de telefon ale serviciilor profesioniste pentru situații de urgență (salvare, pompieri, poliție) și al autorității pentru protecția consumatorilor, pentru situații de urgență;

 • 10. Ține evidența echipamentelor pentru agrement, prin indicarea amplasamentului acestora pe harta parcului de distracții;

 • 11. Verifică activitatea de amenajare și întreținere a parcurilor - Lumea Copiilor, Orășelul Copiilor;

 • 12. Administrează dotările specifice din parcuri: mobilier urban, obiecte dejoacă, agrement și sport, garduri împrejmuitoare și interioare;

 • 13. Urmărește realizarea programelor de întreținere și reparații a dotărilor existente precum și a celor noi, informând conducerea instituției cu privire la stadiul de realizare a acest

A

Regulamentul de Organizare și Funcționare

al Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4 ți! ’MhiTir*înînhtî             f

 • 14. Asigură împreună cu Direcția Generală de Poliție Locală Sector 4, conservarea patrimoniului din administrare și sporirea gradului de siguranță a vizitatorilor;

 • 15. Participă la întocmirea propunerilor bugetare, a notelor de fundamentare, a rapoartelor și a proiectelor de hotărâri, când este cazul;

 • 16. Ia măsuri pentru supravegherea parcului de distracții;

 • 17. Asigură împrejmuirea parcului de distracții;

 • 18. Asigură dotarea parcului de distracții cu alimentare cu apă curentă, toalete publice, canalizare corespunzătoare, instalații de iluminat pe timpul nopții și mijloace adecvate de colectare a gunoiului;

 • 19. Solicită operatorilor economici delimitarea aleilor de acces la echipamentele pentru agrement din parcurile de distracții, astfel încât să se evite intrarea consumatorilor în raza de acțiune a echipamentelor aflate în mișcare sau în alte zone care pot prezenta pericol pentru viața, sănătatea sau securitatea acestora;


 • 20. Anunță autoritățile competente producerea oricărui accident sau incident grav;

 • 21. Asigură dotarea cu truse de prim ajutor pentru cazuri de urgență și să afișeze în mod vizibil consumatorilor locul unde acestea sunt amplasate, în parcul de distracții;

 • 22. Solicită autorizația de Securitate la incendiu, în condițiile legii, și să asigure mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor adecvate, funcționale și în cantitățile necesare;

 • 23. Asigură remedierea în cel mai scurt timp posibil, a defecțiunilor sesizate și transmise prin programul de lucrări urgente;

 • 24. în cazul lucrărilor urgente în care este necesară demontarea echipamentelor sau a unor părți din acestea, are obligația să semnalizeze corespunzător zona, în vederea evitării producerii unor accidente. Aceasta se va face prin împrejmuirea locului și aplicarea Ia vedere a afișajului „Pericol de accident!” sau „Echipament defect, a nu se utiliza, pericol de accident!”;

 • 25. Cunoaște legislația și reglementările în vigoare referitoare la locurile de joacă, utilajele de agrement, alimentație publică, și să se asigure de respectarea acestora;

 • 26. Este prezent la toate inspecțiile organelor de îndrumare și control;

 • 27. Verifică respectarea regulamentului de organizare și funcționare al parcurilor;

 • 28. în funcție de sesizările primite și de rezultatele verificărilor efectuate în teren de către inspectorii serviciului, împreună cu angajații Direcției Generale de Poliție Locală Sector 4, verifică modul de executare a lucrărilor de curățenie, întreținere, revizii pentru echipamentele din parcuri;

 • 29. Solicită operatorilor economici să asigure informarea beneficiarilor în legătură cu denumirea

echipamentelor/utilajelor de agrement, potențialele pericole, modul adecvat de utilizare;


 • 30. Propune scoaterea din uz a echipamentelor/ utilajelor de agrement car securitatea consumatorilor, din cauza uzurii, respectiv a exploatării ^corespu vandalizării;


Regulamentul de Organizare și Funcționare

al Aparatului de Speciali tute ai Primarului Sectorului 4 ■al XIttnirîrGuhii Rumrt'ciî ~

 • 31. Propune scoaterea din uz a echipamentelor din spațiile de joacă care nu mai pot asigura securitatea consumatorilor, din cauza uzurii, respectiv a exploatării necorespunzătoare sau a vandal izării;

 • 32. Asigură, prin intermediul Direcției Generale de Poliție Locală, respectarea ordinii în spațiile de joacă prin inspecțiile periodice cu aplicarea sancțiunilor pentru nerespectarea regulamentului de utilizare a spațiilor dejoacă;

 • 33. Asigură îndeplinirea obligației de aducere la cunoștința beneficiarilor a programului de funcționare al parcurilor, prin afișaje montate la intrarea în parc precum și incinta acestora;

 • 34. Face demersuri pentru aprobarea solicitărilor persoanelor fizice/juridice de ocupare a terenurilor/construcțiilor din parcuri, în vederea amplasării de construcții, chioșcuri, tonete, echipamente agrement, inclusiv a locurilor dejoacă etc. Ocuparea terenurilor din parc se face pe bază de contract, potrivit legii. Pentru ocuparea acestor suprafețe, se vor percepe tarifele/taxele aprobate prin H.C.G.M.B;

 • 35. Transmite, periodic, Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale Sector 4, lista cu persoanele juridice și/sau fizice validate, care au obținut aprobarea pentru ocuparea domeniului public, în vederea încheierii contractelor și a încasării taxelor aferente;

 • 36. Propune Primarului Sectorului 4, în cazul activităților și acțiunilor nonprofit de interes public sau cu impact social promovate de organizații, fundații și alte asemenea, acordarea de scutiri de taxă pentru ocuparea domeniului public;

 • 37. Urmărește, în colaborare cu Poliția Locală Sector 4, felul în care sunt respectate clauzele contractuale stabilite prin contracte și face propuneri de încetare, în cazul nerespectării lor;

 • 38. încheie protocoale pentru organizarea unor evenimente în parc;

 • 39. încheie contracte cu furnizorii de utilități;

 • 40. întocmește proces-verbal de predare/primire a amplasamentelor/spații care fac obiectul acordurilor de ocupare a domeniului public;

 • 41. Ia măsuri pentru eliberarea terenului/spațiului în cazul nerespectării clauzelor contractuale/acordurilor;

 • 42. Inventariează construcțiile existente în parcuri și întocmește un plan de situație cu amplasamentele acestora;

 • 43. Orice alte atribuții în legătură cu activitatea de administrare a domeniului public, potrivit legii.

BIROUL LUCRĂRI EDILITARE
 • 1. în baza contractelor în vigoare, pentru prestația lucrărilor, întocmește comandă și monitorizează lucrările de: “demolare a construcțiilor ilegale amplasate pe domeniul public/privat al Municipjtfl


-punerea în funcțiune, întreținere și reglaj, punerea în conservare a instalațiilo^de^sperșoare;

IS • I.

Regulamentul de Organizare și Funcționare

al Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4 vl XtunMniul,.; R.wnrovti -

-punerea în funcțiune, întreținerea, supravegherea, reparațiile accidentale necesare și punerea în conservare a fântânilor arteziene;

-întreținerea aparatelor dejoacă și a echipamentelor de sport, amplasate pe terenurile amenajate;

- punerea în funcțiune, verificare, întreținere și supraveghere instalații de iluminat din spațiile special amenajate de către Sectorul 4.

 • 2. Urmărește achitarea în termenele legale a facturilor de plată a energiei electrice, apă-canal, gaze și termoficare, etc.;

 • 3. Emite acorduri de principiu la solicitarea compartimentelor din cadrul Primăriei Sector 4 sau Primăriei Municipiului București;

 • 4. Eliberează avize de traseu și machete, soluționează petițiile, rezolvă sesizările și reclamațiile primite în legătură cu activitatea serviciului;

 • 5. Ține legătură cu compartimentele similare din cadrul Primăriei Municipiului București, precum și cu societățile de utilități: Apele Romane, Electrica, Distrigaz, RADET, Apa Nova, Luxten etc.;

 • 6. Preia și rezolvă sesizările privind activitățile de lucrări edilitare;

 • 7. Asigură evidența recepțiilor preliminare și finale și a proceselor verbale rezultate;

 • 8. Monitorizează lucrările edilitare care se desfășoară pe raza Sectorului 4: branșamente, racorduri, avarii, investiții;

 • 9. Eliberează avize de traseu pentru branșamente, racorduri și investiții, pentru obținerea autorizațiilor de construire;

 • 10. Participă la predări/primiri de amplasamente pentru executarea lucrărilor edilitare avizate și întocmește documentația aferentă;

 • 11. Participă la recepții provizorii și definitive în urma lucrărilor edilitare avizate și întocmește documentația aferentă;

 • 12. Participă la recepții provizorii și definitive în urma lucrărilor edilitare executate în regim de avarie;

 • 13. Ia măsuri contravenționale, în urma verificărilor în teren, împotriva firmelor executante a unor lucrări edilitare, în cazul în care acestea nu respectă legislația în vigoare;

 • 14. în urma verificărilor în sector, face propuneri privind repararea sau modernizarea unor artere (carosabil, trotuare);

 • 15. Intervine la RADET, SC Apa Nova București, RATB, ENEL, etc., în urma sesizărilor cetățenilor, pentru remedierea deficiențelor sesizate și constatate;

 • 16. Colaborează cu Direcția Investiții din cadrul Aparatului de Specialitate cât și cu Direcția Generală de Poliție Locală Sector 4, pentru amplasarea unor indicatoare rutiere privind circulația auto și pietonală (instituire de sens unic, Iimitatoare de tonaj, montare semafoare, marcare și semnalizare trc


  viteză, stâlpișorijjd^^dțpcție ;ceri pentru pțt


  îlțuar, restricții de


  are și FuncționarcK Primarului Sectorul


Regulamentul de Organiz

wjj                                al Aparatului de Specialitate al

 • 17. Urmărește și recepționează lucrările de intervenții la avarii pe rețelele de utilități publice (din punct de vedere al refacerii pavajelor și spațiilor verzi afectate) și aplică sancțiuni contravenționale când este cazul;

 • 18. Participă la acțiuni comune inițiate de Sectorul 4 al Municipiului București împreună cu alte servicii și instituții;

 • 19. îndeplinește și alte atribuții în domeniu, specifice instituției;

DIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE LOCALĂ
 • 1. Direcția Generală de Poliție Locală se înființează și funcționează în temeiul Legii nr. 155/2010 -Legea Poliției Locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și a Hotărârii de Guvern nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare al poliției locale.

 • 2. Activitatea Poliției Locale se realizează în interesul comunității locale, exclusiv pe baza și în executarea legii, precum și a actelor autorității deliberative și ale celei executive ale administrației publice locale.

 • 3. în exercitarea atribuțiilor ce îi revin, Poliția Locală cooperează cu unitățile, respectiv cu structurile teritoriale ale Poliției Române, ale Jandarmeriei Române, ale Poliției de Frontieră Române și ale Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, cu celelalte autorități ale administrației publice centrale și locale și colaborează cu organizații neguvemamentale, precum și cu persoane fizice și juridice, în limitele legii.

DIRECTOR GENERAL
 • 1. își îndeplinește atribuțiile în mod nemijlocit sub autoritatea și controlul primarului;

 • 2. Organizează, planifică și conduce întreaga activitate a poliției locale;

 • 3. întreprinde măsurile necesare pentru încadrarea cu personal corespunzător;


 • 4. Asigură cunoașterea și aplicarea întocmai de către întregul personal a prevederilor legale;

 • 5. Răspunde de pregătirea profesională continuă a personalului din subordine;

 • 6. Aprobă planurile de pază întocmite pentru obiectivele din competență;

 • 7. Studiază și propune unităților beneficiare de pază introducerea amenajărilor tehnice și a sistemelor de alarmare împotriva efracției;

 • 8. Analizează trimestrial activitatea poliției locale și indicatorii de performanță stabiliți de comisia locală de ordine publică;

 • 9. Asigură informarea operativă a consiliului local/consiliului general al municipiului bucurești, a structurii teritoriale corespunzătoare a poliției române, precum și evenimentele deosebite ce au avut loc în cadrul activității poliției

  despre
Regulamentul de Organizare și Funcționare              V-

al .Aparatului tle Specialitate al Primarului Sectorului 4

*il Mimii'mîulm

 • 10. Reprezintă poliția locală în relațiile cu alte instituții ale statului, cu celelalte autorități ale administrației publice centrale și locale și colaborează cu organizații neguvemamentale, precum și cu persoane fizice și juridice pentru îndeplinirea atribuțiilor stabilite de lege;

 • 11. Asigură ordinea interioară și disciplina în rândul personalului din subordine, având dreptul să propună acordarea de recompense și aplicarea de sancțiuni în condițiile legii;

 • 12. Propune primarului adoptarea de măsuri pentru eficientizarea activității;

 • 13. Asigură măsurile pentru rezolvarea operativă a cererilor, a sesizărilor și a reclamațiilor cetățenilor, în conformitate cu prevederile legale;

 • 14. Organizează și participă la audiențele cu cetățenii;

 • 15. întocmește sau aprobă aprecierile de serviciu ale personalului, potrivit competenței;

 • 16. Coordonează activitatea de evidență, aprovizionare, de repartizare, de întreținere și de păstrare, în condiții de siguranță, a armamentului și a muniției din dotare;

 • 17. Urmărește modul de echipare a personalului cu uniforme și însemnele distinctive de ierarhizare, repartizarea și utilizarea corespunzătoare a acestora;

 • 18. întreprinde măsuri de aprovizionare și menținere în stare de funcționare a aparaturii de pază și alarmare, radiocomunicații și a celorlalte amenajări destinate serviciului de pază și ordine;

 • 19. Menține legătura permanentă cu beneficiarii privind modul în care se desfășoară activitatea de pază, semnalează neregulile referitoare la îndeplinirea obligațiilor contractuale și propune măsurile necesare pentru creșterea eficienței pazei;

 • 20. Analizează contribuția funcționarilor publici din poliția locală la menținerea ordinii și liniștii publice, la constatarea contravențiilor în domeniile prevăzute de lege și ia măsuri de organizare și îmbunătățire a acesteia;

 • 21. Organizează și execută controale tematice și inopinate asupra modului în care sunt îndeplinite atribuțiile de serviciu de către funcționarii publici din poliția locală;

 • 22. Organizează sistemul de alarmare a personalului în cazuri deosebite;

 • 23. Organizează activitățile de protecție a muncii, de prevenire și stingere a incendiilor;

 • 24. îndeplinește orice alte atribuții stabilite prin lege.

DIRECȚIA INSPECȚIE ȘI CONTROL
 • 1. Organizează, planifică, conduce și controlează activitatea personalului poliției locale cu atribuții în verificarea și asigurarea respectării legii în domeniul protecției mediului, disciplinei în construcții și afișaj stradal și activității comerciale, conform atribuțiilor prevăzute de lege;

 • 2. Asigură cunoașterea și aplicarea întocmai de către subordonați a prevederilor legale ce

reglementează activitatea compartimentului;


 • 3. Asigură pregătirea de specialitate a personalului din subordine, stabilită;

  tematica


Regulamentul <ie Organizare și Funcționare

al Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4 *1 >>nij*înnihi> Rnniirnstî _ OlIIU

 • 4. Ține evidența sancțiunilor contravenționale aplicate de personalul din subordine;

 • 5. Stabilește măsurile referitoare Ia utilizarea tehnicii aflate în dotarea compartimentului și răspunde de modul de îndeplinire a acestora;

 • 6. Gestionează și asigură circulația și operarea documentelor, inclusiv arhivarea acestora;

 • 7. Informează de îndată conducerea poliției locale despre toate evenimentele survenite în activitatea compartimentului și ține evidența acestora;

 • 8. Analizează lunar activitatea personalului din subordine;

 • 9. Desfășoară activități pentru ca întregul personal să execute corespunzător sarcinile ce îi revin, să aibă o comportare civilizată, să respecte regulile disciplinare stabilite, propunând recompense și sancțiuni corespunzătoare;

 • 10. întocmește zilnic nota cu principalele evenimente și o prezintă șefului poliției locale.

A

 • 11. îndeplinește orice alte atribuții stabilite prin lege.

SERVICIUL PROTECȚIA MEDIULUI
 • 1. Controlează respectarea prevederilor legale privind condițiile de ridicare, transport și depozitare a deșeurilor menajere și industriale;

 • 2. Supraveghează depozitele de deșeuri aflate în circumscripția teritorială a unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale pentru prevenirea declanșării unor incendii, cu consecințe negative pentru viața oamenilor, mediu și bunuri materiale;

 • 3. Sesizează autorităților și instituțiilor publice competente cazurile de nerespectare a normelor legale privind nivelul de poluare, inclusiv fonică;

 • 4. Participă la acțiunile de combatere a zoonozelor deosebit de grave și a epizootiilor;

 • 5. Identifică bunurile abandonate pe domeniul public sau privat al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale sau pe spații aflate în administrarea autorităților administrației publice locale ori a altor instituții/servicii publice de interes local și aplică procedurile legale pentru ridicarea acestora;

 • 6. Verifică igienizarea surselor de apă, a malurilor, a albiilor sau cuvetelor acestora;

 • 7. Verifică asigurarea salubrizării străzilor, a căilor de acces, a zonelor verzi, a rigolelor, îndepărtarea zăpezii și a gheții de pe căile de acces, dezinsecția și deratizarea imobilelor;

 • 8. Verifică existența contractelor de salubrizare încheiate de către persoane fizice sau juridice, potrivit legii;

 • 9. Verifică ridicarea deșeurilor menajere de operatorii de servicii de salubrizare, în conformitate cu graficele stabilite;

 • 10. Verifică și soluționează, potrivit competențelor specifice ale a ăritâțllpr administrației publice locale, sesizările cetățenilor privind nerespectarea normelo                  ge a mediului și a


surselor de apă, precum și a celor de gospodărire a localităților^

i( *

Regulamentul de Organizare și Fuuoionarc al Aparatului de Specialitate al Primarul uixSecto; t>t Monu-iniobH R...........  _

 • 11. Verifică respectarea programului de lucrări privind asigurarea curățeniei stradale de către firmele de salubritate;

 • 12. Verifică respectarea măsurilor de transportare a resturilor vegetale rezultate de la toaletarea spațiilor verzi, de către firmele abilitate;

 • 13. Verifică respectarea obligațiilor privind întreținerea curățeniei de către instituțiile publice, operatorii economici, persoanele fizice și juridice, respectiv curățenia fațadelor, a locurilor de depozitare a diferitelor materiale, a anexelor gospodărești, a terenurilor aferente imobilelor pe care le dețin sau în care funcționează, a trotuarelor, a rigolelor, a căilor de acces, a parcărilor, a terenurilor din apropierea garajelor și a spațiilor verzi;

 • 14. Verifică respectarea normelor privind păstrarea curățeniei în locurile publice;

 • 15. Veghează la respectarea standardelor și a normelor privind nivelul de zgomot și poluarea sonoră;

 • 16. Verifică respectarea normelor privind păstrarea curățeniei albiilor râurilor și a cursurilor de ape ce traversează unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială;

 • 17. Veghează la respectarea normelor privind protejarea și conservarea spațiilor verzi;

 • 18. Veghează la aplicarea legislației în vigoare privind deversarea reziduurilor lichide și solide pe domeniul public, în ape curgătoare și în lacuri;

 • 19. Verifică respectarea prevederilor legale de mediu de către operatorii economici, în limita competențelor specifice autorităților administrației publice locale;

 • 20. Constată contravenții și aplică sancțiuni pentru încălcarea normelor legale specifice realizării atribuțiilor specifice, stabilite în sarcina autorităților administrației publice locale.

 • 21. îndeplinesc orice alte atribuții stabilite prin lege.

SERVICIUL DISCIPLINA ÎN CONSTRUCȚII ȘI AFIȘAJ STRADAL
 • 1. Efectuează controale pentru identificarea lucrărilor de construcții executate fără autorizație de construire sau desființare, după caz, inclusiv a construcțiilor cu caracter provizoriu;

 • 2. Efectuează controale pentru identificarea persoanelor care nu respectă autorizația de executare a lucrărilor de reparații ale părții carosabile și pietonale;

 • 3. Verifică respectarea normelor legale privind afișajul publicitar, afișajul electoral și orice altă formă de afișaj/reclamă, inclusiv cele referitoare la amplasarea firmei la locul de desfășurare a activității economice;

 • 4. Participă la acțiunile de demolare/dezmembrare/ dinamitare a construcțiilor efectuate fără autorizație pe domeniul public sau privat al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale ori pe spații

aflate în administrarea autorităților administrației publice locale sau a altor instituții/scrvicii publice  de interes local, prin asigurarea protecției perimetrului și a libertății de ac,țiifîie\^pcrsonăți.ilui care participă la aceste operațiuni specifice;Regulamentul de Organizare ți Funcționare al Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului ■>i m>>i»i ...............

 • 5. Constată, după caz, conform atribuțiilor stabilite prin lege, contravențiile privind disciplina în domeniul autorizării executării lucrărilor în construcții și înaintează procesele-verbale de constatare a contravențiilor, în vederea aplicării sancțiunii, șefului compartimentului de specialitate care coordonează activitatea de amenajare a teritoriului și de urbanism sau, după caz, președintelui consiliului județean, primarului unității administrativ-teritoriale ori al sectorului municipiului bucurești în a cărui rază de competență s-a săvârșit contravenția sau persoanei împuternicite de aceștia.

 • 6. Constată contravenții în cazul nerespectării normelor privind executarea lucrărilor de construcții și stabilesc măsurile necesare intrării în legalitate, în condițiile legii;

 • 7. Verifică existența autorizației de construire și respectarea documentației tehnice autorizate pentru lucrările de construcții;

 • 8. Verifică legalitatea amplasării materialelor publicitare;

 • 9. Verifică și identifică imobilele și împrejmuirile aflate în stadiu avansat de degradare;

 • 10. Verifică și soluționează sesizările și reclamațiile primite din partea cetățenilor, legate de problemele specifice compartimentului.

 • 11. îndeplinesc orice alte atribuții stabilite prin lege.

SERVICIUL CONTROL COMERCIAL
 • 1. Acționează pentru respectarea normelor legale privind desfășurarea comerțului stradal și a activităților comerciale ale agenților economici mari, respectiv a condițiilor și a locurilor stabilite de autoritățile administrației publice locale;

 • 2. Verifică legalitatea activităților de comercializare a produselor desfășurate de operatori economici, persoane fizice și juridice autorizate și producători particulari în piețele agroalimentare, târguri și oboare, precum și respectarea prevederilor legale de către administratorii piețelor agroalimentare;

 • 3. Verifică existența la locul de desfășurare a activității comerciale a autorizațiilor, a aprobărilor, a documentelor de proveniență a mărfii, a buletinelor de verificare metrologică pentru cântare, a avizelor și a altor documente stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităților administrației publice centrale și locale;

 • 4. Verifică respectarea normelor legale privind comercializarea obiectelor cu caracter religios;

 • 5. Verifică respectarea normelor legale privind amplasarea materialelor publicitare și a locurilor de

comercializare a produselor din tutun și a băuturilor alcoolice;


i funcționare al


 • 6. Verifică respectarea prevederilor legale privind orarul de operatorilor economici;

Regulamentul de Organizare și Funcționare al Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4

 • 7. Identifică mărfurile și produsele abandonate pe domeniul public sau privat al unității administrativ-teritoriale și pe raza sectoarelor municipiului bucurești sau pe spații aflate în administrarea autorităților administrației publice locale ori a altor servicii/instituții de interes local și aplică procedurile legale de ridicare a acestora;

 • 8. Verifică respectarea regulilor și normelor de comerț și prestări de servicii stabilite prin acte normative în competența autorităților administrației publice locale;

 • 9. Cooperează și acordă sprijin autorităților de control sanitar, de mediu și de protecție a consumatorilor în exercitarea atribuțiilor de serviciu specifice domeniului de activitate al acestora;

 • 10. Verifică respectarea obligațiilor ce revin operatorilor economici cu privire la afișarea prețurilor, a produselor comercializate și a serviciilor și sesizează autoritățile competente în cazul în care identifică nereguli;

 • 11. Verifică și soluționează, în condițiile legii, petițiile primite în legătură cu activități de producție, comerț sau prestări de servicii desfășurate în locuri publice cu încălcarea normelor legale;

 • 12. Constată contravenții și aplică sancțiuni contravenționale pentru încălcarea regulilor de comerț stabilite prin lege, în limita competențelor specifice autorităților administrației publice locale;

 • 13. Urmăresc dezvoltarea ordonată a comerțului și desfășurarea activităților comerciale în locuri autorizate de primar în vederea eliminării oricărei forme privind comerțul ambulant neautorizat;

 • 14. Controlează respectarea normelor legale privind comercializarea produselor agroalimentare și industriale în piețe, în târguri și în oboare;

 • 15. Colaborează cu organele de control sanitare, sanitar-veterinare și de protecție a consumatorilor, în exercitarea atribuțiilor de serviciu;

 • 16. Controlează modul de respectare a obligațiilor ce revin operatorilor economici cu privire la afișarea prețurilor;


 • 17. Verifică dacă în incinta unităților de învățământ, a căminelor și a locurilor de cazare pentru elevi și studenți, precum și pe aleile de acces în aceste instituții se comercializează sau se expun spre vânzare băuturi alcoolice, tutun;

 • 18. Verifică modul de respectare a normelor legale privind amplasarea materialelor publicitare la tutun și băuturi alcoolice;

 • 19. Verifică și soluționează sesizările și reclamațiile primite din partea cetățenilor, legate de problemele specifice compartimentului.

 • 20. îndeplinesc orice alte atribuții stabilite prin lege.

 • 21. Acționează pentru respectarea normelor legale privind desfășurarea comerțului stradal și a • 22. Verifică legalitatea activităților de comercializare a produselor desfășurate de operatori economici, persoane fizice și juridice autorizate și producători particulari în piețele agroalimentare, târguri și oboare, precum și respectarea prevederilor legale de către administratorii piețelor agroalimentare;

 • 23. Verifică existența la locul de desfășurare a activității comerciale a autorizațiilor, a aprobărilor, a documentelor de proveniență a mărfii, a buletinelor de verificare metrologică pentru cântare, a avizelor și a altor documente stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităților administrației publice centrale și locale;

 • 24. Verifică respectarea normelor legale privind comercializarea obiectelor cu caracter religios;

 • 25. Verifică respectarea normelor legale privind amplasarea materialelor publicitare și a locurilor de comercializare a produselor din tutun și a băuturilor alcoolice;

 • 26. Verifică respectarea prevederilor legale privind orarul de aprovizionare și funcționare al operatorilor economici;

 • 27. Identifică mărfurile și produsele abandonate pe domeniul public sau privat al unității administrativ-teritoriale și pe raza sectoarelor municipiului bucurești sau pe spații aflate în administrarea autorităților administrației publice locale ori a altor servicii/instituții de interes local și aplică procedurile legale de ridicare a acestora;

 • 28. Verifică respectarea regulilor și normelor de comerț și prestări de servicii stabilite prin acte normative în competența autorităților administrației publice locale;

 • 29. Cooperează și acordă sprijin autorităților de control sanitar, de mediu și de protecție a consumatorilor în exercitarea atribuțiilor de serviciu specifice domeniului de activitate al acestora;

 • 30. Verifică respectarea obligațiilor ce revin operatorilor economici cu privire la afișarea prețurilor, a produselor comercializate și a serviciilor și sesizează autoritățile competente în cazul în care identifică nereguli;

 • 31. Verifică și soluționează, în condițiile legii, petițiile primite în legătură cu activități de producție, comerț sau prestări de servicii desfășurate în locuri publice cu încălcarea normelor legale;

 • 32. Constată contravenții și aplică sancțiuni contravenționale pentru încălcarea regulilor de comerț stabilite prin lege, în limita competențelor specifice autorităților administrației publice locale;

 • 33. Urmăresc dezvoltarea ordonată a comerțului și desfășurarea activităților comerciale în locuri autorizate de primar în vederea eliminării oricărei forme privind comerțul ambulant neautorizat;

 • 34. Controlează respectarea normelor legale privind comercializarea produselor agroalimentare și industriale în piețe, în târguri și în oboare;

 • 35. Colaborează cu organele de control sanitare, sanitar-veterinare și de protecție a consumatorilor, în

exercitarea atribuțiilor de serviciu;


 • 36. Controlează modul de respectare a obligațiilor ce revin operatorilor

afișarea prețurilor;


Regulamentul de Organizare ții Funcționare

al Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4 ■>i M.ir,r,.<i;_

 • 37. Verifică dacă în incinta unităților de învățământ, a căminelor și a locurilor de cazare pentru elevi și studenți, precum și pe aleile de acces în aceste instituții se comercializează sau se expun spre vânzare băuturi alcoolice, tutun;

 • 38. Verifică modul de respectare a normelor legale privind amplasarea materialelor publicitare la tutun și băuturi alcoolice;

 • 39. Verifică și soluționează sesizările și reclamațiile primite din partea cetățenilor, legate de problemele specifice compartimentului.

 • 40. îndeplinesc orice alte atribuții stabilite prin lege.

DIRECȚIA ORDINE PUBLICĂ
 • 1. Organizează, planifică, conduce și controlează activitatea personalului poliției locale din subordine cu atribuții în menținerea ordinii și liniștii publice, circulației pe drumurile publice, dispeceratului, intervenției rapide, inspecției generale și evidenței persoanelor;

 • 2. întocmește planurile de pază ale obiectivelor din competență;

 • 3. Asigură cunoașterea și aplicarea întocmai de către personalul din subordine a prevederilor legale ce reglementează activitatea de pază, menținerea ordinii și a liniștii publice, regulile de conviețuire socială și integritatea corporală a persoanelor;

 • 4. Asigură pregătirea de specialitate a personalului din subordine, în conformitate cu tematica stabilită;

 • 5. Ia măsurile ce se impun pentru organizarea unei evidențe riguroase a armamentului, a munițiilor și a mijloacelor cu acțiune iritant- lacrimogenă din dotarea personalului și a structurilor proprii, păstrarea în condiții de deplină siguranță, portul, manipularea și folosirea lor în strictă conformitate cu dispozițiile legale, în scopul prevenirii pierderii, sustragerii, înstrăinării, degradării și producerii de accidente sau orice alte evenimente negative, potrivit legilor, ordinelor și instrucțiunilor de specialitate în vigoare;

 • 6. Informează de îndată conducerea poliției locale despre toate evenimentele deosebite înregistrate în activitatea de pază și menținere a ordinii publice și ține evidența acestora;

 • 7. Analizează lunar activitatea personalului din subordine;

 • 8. întreprinde măsuri eficiente pentru ca întregul personal să execute corespunzător sarcinile ce îi revin, să aibă o comportare civilizată, să respecte regulile disciplinare stabilite, propunând recompense și sancțiuni corespunzătoare;

 • 9. Participă, alături de conducerea poliției locale, la întocmirea sau reactualizarea planului de ordine și siguranță publică al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale;

 • 12. Stabilește, în colaborare cu șeful serviciului rutier, respectiv al brigăzii rutiere din cadrul poliției române, itinerarele de patrulare și intervalele orare de patrulare în zonele de competență;

 • 13. Asigură continuitatea dispozitivului rutier în zona de competență, pe bază de grafice de control, întocmite în colaborare cu șeful serviciului rutier, respectiv al brigăzii rutiere din cadrul poliției române;

 • 14. Coordonează activitatea personalului din subordine la acțiuni proprii și participă, conform solicitării, la acțiunile organizate de unitățile/structurile teritoriale ale poliției române sau de către administratorul drumului public;

 • 15. Propune șefului serviciului rutier, respectiv al brigăzii rutiere din cadrul poliției române, în situații deosebite, luarea unor măsuri de reglementare, cum ar fi închidere, restricționare pentru anumite categorii de participanți la trafic a circulației, în anumite zone sau sectoare ale drumului public;

 • 16. Ia măsuri pentru ca în exercitarea atribuțiilor ce le revin polițiștii locali care execută activități în domeniul circulației pe drumurile publice să poarte uniforma specifică cu înscrisuri și însemne distinctive, conform prevederilor legale;

 • 17. Participă, alături de conducerea poliției locale, la încheierea protocoalelor standard de cooperare cu serviciile publice comunitare locale de evidență a persoanelor pe linia distribuirii de cărți de alegător și a punerii în legalitate a persoanelor cu acte de identitate expirate și a minorilor peste 14 ani, care nu au acte de identitate;

 • 18. Urmărește și răspunde de punerea în aplicare de către funcționarii publici din poliția locală, din subordine, a prevederilor protocoalelor standard încheiate cu serviciile publice comunitare locale de evidență a persoanelor;

 • 19. Ține evidența proceselor-verbale de constatare a contravențiilor întocmite de personalul din subordine și monitorizează punerea în executare a amenzilor contravenționale, cu respectarea prevederilor legale în domeniu;

 • 20. Organizează și execută controale asupra activității desfășurate de efectivele din subordine;

 • 21. Ia măsuri pentru ca personalul din subordine să execute sarcinile ce îi revin în conformitate cu prevederile legale, să aibă un comportament civilizat, să respecte regulile disciplinare stabilite, propunând recompense sau, după caz, sancțiuni corespunzătoare;

 • 22. întocmește zilnic nota cu principalele evenimente și o prezintă șefului poliției locale.

 • 23. îndeplinește orice alte atribuții stabilite prin lege.

SERVICIUL ORDINE ȘI LINIȘTE PUBLICĂ

Biroul 1 Ordine Publică
 • 1. Menține ordinea și liniștea publică în zonele și locurile stabilite prin planul d hje^i siguranță publică al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale, aprobat în condiții


Regulamentul ck* Organizare și Funcționare al Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4

șl

 • 2. Menține ordinea publică în imediata apropiere a unităților de învățământ publice, a unităților sanitare publice, în parcările auto aflate pe domeniul public sau privat al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale, în zonele comerciale și de agrement, în parcuri, piețe, cimitire, precum și în alte asemenea locuri publice aflate în proprietatea și/sau în administrarea unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale sau a altor instituții/servicii publice de interes local, stabilite prin planul de ordine și siguranță publică;

 • 3. Participă, împreună cu autoritățile competente prevăzute de lege, potrivit competențelor, la activități de salvare și evacuare a persoanelor și bunurilor periclitate de calamități naturale ori catastrofe, precum și de limitare și înlăturare a urmărilor provocate de astfel de evenimente;

 • 4. Acționează pentru identificarea cerșetorilor, a copiilor lipsiți de supravegherea și ocrotirea părinților sau a reprezentanților legali, a persoanelor fără adăpost și procedează la încredințarea acestora serviciului public de asistență socială în vederea soluționării problemelor acestora, în condițiile legii;

 • 5. Constată contravenții și aplică sancțiuni, potrivit competenței, pentru nerespectarea legislației privind regimul de deținere a câinilor periculoși sau agresivi, a celei privind programul de gestionare a câinilor fără stăpân și a celei privind protecția animalelor și sesizează serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân despre existența acestor câini și acordă sprijin personalului specializat în capturarea și transportul acestora la adăpost;

 • 6. Asigură protecția personalului din aparatul de specialitate al primarului, din instituțiile sau serviciile publice de interes local la efectuarea unor controale ori acțiuni specifice;

 • 7. Participă, împreună cu alte autorități competente, la asigurarea ordinii și liniștii publice cu ocazia mitingurilor, marșurilor, demonstrațiilor, procesiunilor, acțiunilor de pichetare, acțiunilor comerciale promoționale, manifestărilor culturalartistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum și a altor asemenea activități care se desfășoară în spațiul public și care implică aglomerări de


persoane;

 • 8. Asigură paza bunurilor și obiectivelor aflate în proprietatea unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale și/sau în administrarea autorităților administrației publice locale sau a altor servicii/instituții publice de interes local, stabilite de consiliul local/consiliul general al municipiului bucurești;

 • 9. Constată contravenții și aplică sancțiuni pentru nerespectarea normelor legale privind conviețuirea socială stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităților administrației publice centrale și locale, pentru faptele constatate în raza teritorială de competență;

 • 10. Execută, în condițiile legii, mandatele de aducere emise de organele de urmărire penală și instanțele de judecată care arondează unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială, pentru persoanele care locuiesc pe raza de competență;

  un sistemul


 • 11. Participă, alături de poliția română, jandarmeria română și celelalte forțe ce c integrat de ordine și siguranță publică, pentru prevenirea și combaterea infracțioriâlități^strădafe^


/z t-*

//• DIRECȚIA


Regulamentul de Organizare și Funcționare al Aparatului de Specialitate al Primarului Sector

 • 12. Cooperează cu centrele militare zonale în vederea înmânării ordinelor de chemare la mobilizare și/sau de clarificare a situației militare a rezerviștilor din ministerul apărării naționale;

 • 13. Asigură măsuri de protecție a executorilor judecătorești cu ocazia executărilor silite;

 • 14. Acordă, pe teritoriul unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, sprijin imediat structurilor competente cu atribuții în domeniul menținerii, asigurării și restabilirii ordinii publice.

 • 15. Acționează în zona de competență stabilită prin planul de ordine și siguranță publică al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale pentru prevenirea și combaterea faptelor antisociale, precum și pentru menținerea ordinii și liniștii publice sau curățeniei localității;

 • 16. Intervin la solicitările dispeceratului la evenimentele semnalate prin serviciul de urgență 112, pe principiul "cel mai apropiat polițist de locul evenimentului intervine", în funcție de specificul atribuțiilor de serviciu stabilite prin lege și în limita competenței teritoriale;

 • 17. Acționează, în condițiile art. 6 lit. K) din legea nr. 155/2010, pentru depistarea persoanelor și a bunurilor urmărite în temeiul legii;

 • 18. Participă la executarea măsurilor stabilite în situații de urgență;

 • 19. în cazul constatării în flagrant a unei fapte penale, imobilizează făptuitorul, iau măsuri pentru conservarea locului faptei, identifică martorii oculari, sesizează imediat organele competente și predau făptuitorul structurii poliției române competente teritorial, pe bază de proces-verbal, în vederea continuării cercetărilor;

 • 20. Conduc la sediul poliției locale/structurii poliției române competente persoanele suspecte a căror identitate nu a putut fi stabilită, în vederea luării măsurilor ce se impun;

 • 21. Verifică și soluționează sesizările și reclamațiile primite din partea cetățenilor unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, legate de problemele specifice compartimentului.


 • 22. Efectuează verificări la fața locului și aplică procedura internă pentru identificarea și sancționarea contravențională a persoanelor care ocupă abuziv locurile de parcare de reședință, precum și pentru identificarea și sancționarea proprietarilor/deținătorilor/utilizatorilor de autovehicule expuse spre vânzare/închiriere pe domeniul public sau privat al Sectorului

 • 23. Pe timpul executării atribuțiilor de serviciu, polițiștii locali au obligația de a acționa în scopul identificării oricăror situații care ar putea aduce atingere drepturilor cetățenilor, ar putea pune în pericol siguranța fizică a acestora ori ar putea periclita bunurile care le aparțin și de a interveniRegulamentul de Organizare și Fuucționare


 • 25. înaintează structurii cu atribuții în domeniu toate procesele-verbale de constatare a contravențiilor întocmite de polițiștii locali cu atribuții specifice de constatare a contravențiilor și aplicare a sancțiunilor, în vederea înregistrării acestora în Registrul de Evidență a Proceselor-Verbale de Constatare și Sancționare a Contravențiilor și îndeplinirii procedurilor de comunicare și executare a acestora.

 • 26. Comunică deîndată Serviciului Dispecerat și Monitorizare Obiective toate evenimentele, situațiile și acțiunile la care participă, modul în care s-a acționat, precum și măsurile luate, indiferent de căile prin care au luat cunoștință de producerea acestor evenimente/acțiuni;

 • 27. întocmește note raport cu privire la evenimentele/acțiunile la care au participat, modul în care s-a acționat, precum și măsurile luate și le transmite conducerii ierarhic superioare;

 • 28. îndeplinesc orice alte atribuții stabilite prin lege.Biroul 2 Ordine Publică
 • 1. Menține ordinea și liniștea publică în zonele și locurile stabilite prin planul de ordine și siguranță publică al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale, aprobat în condițiile legii;

 • 2. Menține ordinea publică în imediata apropiere a unităților de învățământ publice, a unităților sanitare publice, în parcările auto aflate pe domeniul public sau privat al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale, în zonele comerciale și de agrement, în parcuri, piețe, cimitire, precum și în alte asemenea locuri publice aflate în proprietatea și/sau în administrarea unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale sau a altor instituții/servicii publice de interes local, stabilite prin planul de ordine și siguranță publică;

 • 3. Participă, împreună cu autoritățile competente prevăzute de lege, potrivit competențelor, la activități de salvare și evacuare a persoanelor și bunurilor periclitate de calamități naturale ori catastrofe, precum și de limitare și înlăturare a urmărilor provocate de astfel de evenimente;

 • 4. Acționează pentru identificarea cerșetorilor, a copiilor lipsiți de supravegherea și ocrotirea părinților sau a reprezentanților legali, a persoanelor fără adăpost și procedează la încredințarea acestora serviciului public de asistență socială în vederea soluționării problemelor acestora, în condițiile legii;

 • 5. Constată contravenții și aplică sancțiuni, potrivit competenței, pentru nerespectarea legislației privind regimul de deținere a câinilor periculoși sau agresivi, a celei privind programul de gestionare a câinilor fără stăpân și a celei privind protecția animalelor și sesizează serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân despre existența acestor câini și acordă sprijin personalului specializat în capturarea și transportul acestora la adăpost;

 • 6. Asigură protecția personalului din aparatul de specialitate al primarului, din serviciile publice de interes local la efectuarea unor controale ori acțiuni șpecrfiCeJA


 • 7. Participă, împreună cu alte autorități competente, la asigurarea ordinii și liniștii publice cu ocazia mitingurilor, marșurilor, demonstrațiilor, procesiunilor, acțiunilor de pichetare, acțiunilor comerciale promoționale, manifestărilor culturalartistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum și a altor asemenea activități care se desfășoară în spațiul public și care implică aglomerări de persoane;

 • 8. Asigură paza bunurilor și obiectivelor aflate în proprietatea unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale și/sau în administrarea autorităților administrației publice locale sau a altor servicii/instituții publice de interes local, stabilite de consiliul local/consiliul general al municipiului bucurești;

 • 9. Constată contravenții și aplică sancțiuni pentru nerespectarea normelor legale privind conviețuirea socială stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităților administrației publice centrale și locale, pentru faptele constatate în raza teritorială de competență;

 • 10. Execută, în condițiile legii, mandatele de aducere emise de organele de urmărire penală și instanțele de judecată care arondează unitatea/subdiviziunea administratîv-teritorială, pentru persoanele care locuiesc pe raza de competență;

 • 11. Participă, alături de poliția română, jandarmeria română și celelalte forțe ce compun sistemul integrat de ordine și siguranță publică, pentru prevenirea și combaterea infracționalității stradale;

 • 12. Cooperează cu centrele militare zonale în vederea înmânării ordinelor de chemare la mobilizare și/sau de clarificare a situației militare a rezerviștilor din ministerul apărării naționale;

 • 13. Asigură măsuri de protecție a executorilor judecătorești cu ocazia executărilor silite;

 • 14. Acordă, pe teritoriul unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, sprijin imediat structurilor competente cu atribuții în domeniul menținerii, asigurării și restabilirii ordinii publice.

 • 15. Acționează în zona de competență stabilită prin planul de ordine și siguranță publică al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale pentru prevenirea și combaterea faptelor antisociale, precum și pentru menținerea ordinii și liniștii publice sau curățeniei localității;

 • 16. Intervin la solicitările dispeceratului la evenimentele semnalate prin serviciul de urgență 112, pe principiul "cel mai apropiat polițist de locul evenimentului intervine", în funcție de specificul atribuțiilor de serviciu stabilite prin lege și în limita competenței teritoriale;

 • 17. Acționează, în condițiile art. 6 lit. K) din legea nr. 155/2010, pentru depistarea persoanelor și a bunurilor urmărite în temeiul legii;

 • 18. Participă la executarea măsurilor stabilite în situații de urgență;

 • 19. în cazul constatării în flagrant a unei fapte penale, imobilizează făptuitorul, iau măsuri pentru conservarea locului faptei, identifică martorii oculari, sesizează imediat organele competente și predau făptuitorul structurii poliției române competente teritorial, pe bază de proces-verbal, în

vederea continuării cercetărilor;

 • 20. Conduc la sediul poliției locale/structurii poliției române competep^^erș^nelevsuspectc a căror identitate nu a putut fi stabilită, în vederea luării măsurilor ce se iinpuîQv              X


  Regulamentul <i<* Organizare și Funcționa^                / $qIt

  al Aparatului de Specialitate al Primarului Secfunului 4

  ol                _ mto                   V


f» DRECȚIA ’ V p» RESURSE tJ UMANE a//

x&z,

 • 21. Verifică și soluționează sesizările și reclamațiile primite din partea cetățenilor unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, legate de problemele specifice compartimentului.

 • 22. Efectuează verificări la fața locului și aplică procedura internă pentru identificarea și sancționarea contravențională a persoanelor care ocupă abuziv locurile de parcare de reședință, precum și pentru identificarea și sancționarea proprietarilor/deținătorilor/utilizatorilor de autovehicule expuse spre vânzare/închiriere pe domeniul public sau privat al Sectorului 4;

 • 23. Pe timpul executării atribuțiilor de serviciu, polițiștii locali au obligația de a acționa în scopul identificării oricăror situații care ar putea aduce atingere drepturilor cetățenilor, ar putea pune în pericol siguranța fizică a acestora ori ar putea periclita bunurile care le aparțin și de a interveni imediat pentru remediere - dacă soluționarea aspectelor constatate sunt de competența lor;

 • 24. Asigură respectarea prevederilor legale privind desfășurarea activităților de picnic, în conformitate cu Legea nr.54/2012;

 • 25. înaintează structurii cu atribuții în domeniu toate procesele-verbale de constatare a contravențiilor întocmite de polițiștii locali cu atribuții specifice de constatare a contravențiilor și aplicare a sancțiunilor, în vederea înregistrării acestora în Registrul de Evidență a Proceselor-Verbale de Constatare și Sancționare a Contravențiilor și îndeplinirii procedurilor de comunicare și executare a acestora.

 • 26. Comunică deîndată Serviciului Dispecerat și Monitorizare Obiective toate evenimentele, situațiile și acțiunile la care participă, modul în care s-a acționat, precum și măsurile luate, indiferent de căile prin care au luat cunoștință de producerea acestor evenimente/acțiuni;

 • 27. întocmește note raport cu privire la evenimentele/acțiunile la care au participat, modul în care s-a acționat, precum și măsurile luate și le transmite conducerii ierarhic superioare;

 • 28. îndeplinesc orice alte atribuții stabilite prin lege.

Biroul 3 Ordine Publică
 • 1. Menține ordinea și liniștea publică în zonele și locurile stabilite prin planul de ordine și siguranță publică al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale, aprobat în condițiile legii;

 • 2. Menține ordinea publică în imediata apropiere a unităților de învățământ publice, a unităților sanitare publice, în parcările auto aflate pe domeniul public sau privat al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale, în zonele comerciale și de agrement, în parcuri, piețe, cimitire, precum și în alte asemenea locuri publice aflate în proprietatea și/sau în administrarea unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale sau a altor instituții/servicii publice de interes local, stabilite prin planul de ordine și siguranță publică;

 • 3. Participă, împreună cu autoritățile competente prevăzute de lege, potrivit competențelor, Ia activități de salvare și evacuare a persoanelor și bunurilor periclitate de calamități naturale ori catastrofe, precum și de limitare și înlăturare a urmărilor provocate de astfe


Regulamentul de Organizare și Funcționare al Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4

 • 4. Acționează pentru identificarea cerșetorilor, a copiilor lipsiți de supravegherea și ocrotirea părinților sau a reprezentanților legali, a persoanelor fără adăpost și procedează la încredințarea acestora serviciului public de asistență socială în vederea soluționării problemelor acestora, în condițiile legii;

 • 5. Constată contravenții și aplică sancțiuni, potrivit competenței, pentru nerespectarea legislației privind regimul de deținere a câinilor periculoși sau agresivi, a celei privind programul de gestionare a câinilor fără stăpân și a celei privind protecția animalelor și sesizează serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân despre existența acestor câini și acordă sprijin personalului specializat în capturarea și transportul acestora la adăpost;

 • 6. Asigură protecția personalului din aparatul de specialitate al primarului, din instituțiile sau serviciile publice de interes local la efectuarea unor controale ori acțiuni specifice;

 • 7. Participă, împreună cu alte autorități competente, la asigurarea ordinii și liniștii publice cu ocazia mitingurilor, marșurilor, demonstrațiilor, procesiunilor, acțiunilor de pichetare, acțiunilor comerciale promoționale, manifestărilor culturalartistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum și a altor asemenea activități care se desfășoară în spațiul public și care implică aglomerări de persoane;

 • 8. Asigură paza bunurilor și obiectivelor aflate în proprietatea unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale și/sau în administrarea autorităților administrației publice locale sau a altor servicii/instituții publice de interes local, stabilite de consiliul local/consiliul general al municipiului bucurești;

 • 9. Constată contravenții și aplică sancțiuni pentru nerespectarea normelor legale privind conviețuirea socială stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităților administrației publice centrale și locale, pentru faptele constatate în raza teritorială de competență;

 • 10. Execută, în condițiile legii, mandatele de aducere emise de organele de urmărire penală și instanțele de judecată care arondează unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială, pentru persoanele care locuiesc pe raza de competență;

 • 11. Participă, alături de poliția română, jandarmeria română și celelalte forțe ce compun sistemul integrat de ordine și siguranță publică, pentru prevenirea și combaterea infracționalității stradale;

 • 12. Cooperează cu centrele militare zonale în vederea înmânării ordinelor de chemare la mobilizare și/sau de clarificare a situației militare a rezerviștilor din ministerul apărării naționale;

 • 13. Asigură măsuri de protecție a executorilor judecătorești cu ocazia executărilor silite;

 • 14. Acordă, pe teritoriul unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, sprijin imediat structurilor competente cu atribuții în domeniul menținerii, asigurării și restabilirii ordinii publice.

 • 15. Acționează în zona de competență stabilită prin planul de ordine și siguranță publică al

unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale pentru prevenirea și combaterea faptelor antisociale, precum și pentru menținerea ordinii și liniștii publice sau curățeniei ljoj^py$|Â


DIRECȚIA •!

1» RESURSE E

UMANE 47


Regulamentul de Organizare și Funcționa al Aparatului de Specialitate al Primarului Seci ol MFinirimuliiî • 16. Intervin la solicitările dispeceratului la evenimentele semnalate prin serviciul de urgență 112, pe principiul "cel mai apropiat polițist de locul evenimentului intervine", în funcție de specificul atribuțiilor de serviciu stabilite prin lege și în limita competenței teritoriale;

 • 17. Acționează, în condițiile art. 6 lit. K) din legea ar. 155/2010, pentru depistarea persoanelor și a bunurilor urmărite în temeiul legii;

 • 18. Participă la executarea măsurilor stabilite în situații de urgență;

 • 19. în cazul constatării în flagrant a unei fapte penale, imobilizează făptuitorul, iau măsuri pentru conservarea locului faptei, identifică martorii oculari, sesizează imediat organele competente și predau făptuitorul structurii poliției române competente teritorial, pe bază de proces-verbal, în vederea continuării cercetărilor;

 • 20. Conduc la sediul poliției locale/structurii poliției române competente persoanele suspecte a căror identitate nu a putut fi stabilită, în vederea luării măsurilor ce se impun;

 • 21. Verifică și soluționează sesizările și reclamațiile primite din partea cetățenilor unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, legate de problemele specifice compartimentului.

 • 22. Efectuează verificări la fața locului și aplică procedura internă pentru identificarea și sancționarea contravențională a persoanelor care ocupă abuziv locurile de parcare de reședință, precum și pentru identificarea și sancționarea proprietarilor/deținătorilor/utilizatorilor de autovehicule expuse spre vânzare/închiriere pe domeniul public sau privat al Sectorului 4;

 • 23. Pe timpul executării atribuțiilor de serviciu, polițiștii locali au obligația de a acționa în scopul identificării oricăror situații care ar putea aduce atingere drepturilor cetățenilor, ar putea pune în pericol siguranța fizică a acestora ori ar putea periclita bunurile care le aparțin și de a interveni imediat pentru remediere - dacă soluționarea aspectelor constatate sunt de competența lor;

 • 24. Asigură respectarea prevederilor legale privind desfășurarea activităților de picnic, în conformitate cu Legea nr.54/2012;

 • 25. înaintează structurii cu atribuții în domeniu toate procese le-verbale de constatare a contravențiilor întocmite de polițiștii locali cu atribuții specifice de constatare a contravențiilor și aplicare a sancțiunilor, în vederea înregistrării acestora în Registrul de Evidență a Proceselor-Verbale de Constatare și Sancționare a Contravențiilor și îndeplinirii procedurilor de comunicare și executare a acestora.

 • 26. Comunică deîndată Serviciului Dispecerat și Monitorizare Obiective toate evenimentele, situațiile și acțiunile la care participă, modul în care s-a acționat, precum și măsurile luate, indiferent de căile

  prin care au luat cunoștință de producerea acestor evenimente/acțiuni; 27. întocmește note raport cu privire la evenimentele/acțiunile la careul


  îăfpcitoat modul în care s-a

  acționat, precum și măsurile luate și le transmite conducerii ierarhic Șjjpcrioare

  A                                                                                           --

  28. îndeplinesc orice alte atribuții stabilite prin lege.  (far

  A DIRECȚIA *1
  > resurse £

  X* UMANE
  Regulamentul de Organizare și Funcționare

  al Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4 ■    '

  ol vii,u


BIROUL INSPECȚIE ZONALĂ
 • 1. Stabilește împreună cu superiorii ierarhici modalitățile de acțiune în care se va desfășura activitatea privind monitorizarea zilnică a Sectorului 4, conform planurilor care stabilesc obiectivele și responsabilitățile, precum și zonele în care se va acționa;

 • 2. Colaborează cu celelalte structuri din cadrul Direcției Generale de Poliție Locală, precum și cu celelalte entități de la nivelul Aparatului de specialitate al Primarului ori de la nivelul unității administrative-teritoriale pentru a oferi sprijin în ducerea la îndeplinire a activităților specifice acestora;

 • 3. Răspunde, pe zona de competență repartizată, de ducerea la îndeplinire a tuturor dispozițiilor primite de la conducerea ierarhic superioară;

 • 4. Pe timpul executării atribuțiilor de serviciu, polițiștii locali din cadrul structurii au obligația de a acționa în scopul identificării oricăror situații care ar putea aduce atingere drepturilor cetățenilor, ar putea pune în pericol siguranța fizică a acestora ori ar putea periclita bunurile care Ie aparțin și de a interveni imediat pentru remediere - dacă soluționarea aspectelor constatate sunt de competența lor;

 • 5. Monitorizează situația deșeurilor depozitate pe domeniul public, precum și situația deșeurilor menajere produse atat de societățile comerciale, asociațiile de proprietari cât și de persoanele fizice, urmând ca orice neconcordanță să o semnaleze imediat, pentru o rezolvare rapidă, structurii cu atribuții în domeniu;

 • 6. Monitorizează respectarea prevederilor legale în vigoare cu privire la colectarea selectivă a deșeurilor de către agenții economici și asociațiile de proprietari;

 • 7. Monitorizează respectarea obligațiilor care revin persoanelor fizice și asociațiilor de proprietari cu privire la menținerea în bună stare de funcționare pe toată durata existenței a locuințelor/imobilelor, scop în care trebuie efectuate lucrări periodice de întreținere și reparare;

 • 8. Monitorizează situația carosabilului și a trotuarelor (gropi, borduri, asfalt degradat), a iluminatului public, a bannerelor și afișelor, arbori degradați, terenuri insalubre și neîngrădite, auto posibil abandonate/fară stăpân, construcții abandonate/ fara autorizație, urmând ca orice neregula sa o

semnaleze imediat structurii competente pentru rezolvare;

 • 9. Monitorizează respectarea obligațiilor ce revin proprietarilor de terenuri și imobile cu privire la împrejmuirea corespunzătoare și salubrizarea acestora;

 • 10. Ține, în permanență, legătură cu reprezentanții asociațiilor de proprietari pentru rezolvarea problemelor semnalate de către aceștia;

 • 11. în cazul unor sesizari/solicitari din partea asociațiilor de proprietari/cetățenilor de pe raza de competență și efectuează verificări la locație, vine cu soluții pentru rezolvare, luând în același timp măsurile legale ce se impun;

 • 12. Identifică locațiile cu comerț ambulant neautorizat sa structura cu atribuții în domeniu, cu privire la locațiile re

  f*                   •'

  > Rgșimse E to. UMANE  întâmpinare,*u


 • 13. Comunică de îndată Serviciului Dispecerat toate evenimentele, situațiile și acțiunile în care sunt implicate sau la care participă, modul în care s-a acționat, precum și măsurile luate, indiferent de căile prin care au luat cunoștință de producerea acestor evenimente/acțiuni;

 • 14. Desfășoară orice alte activități de suport pentru structurile din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4 și al altor instituții descentralizate de la nivelul Sectorului 4, în vederea ducerii la îndeplinire a obiectivelor de dezvoltare a unității administrativ-teritoriale;

 • 15. întocmește note raport cu privire la evenimentele/acțiunile la care au participat, modul în care s-a acționat, precum și măsurile luate și le transmite superiorilor ierarhici;

 • 16. întocmește și verifică planificarea în serviciu a personalului din cadrul structurii și face modificările de rigoare;

 • 17. întocmește răspunsuri la lucrările repartizate de conducerea ierarhic superioară;

 • 18. îndeplinește orice alte dispoziții legale stabilite sau delegate de conducerea ierarhic superioară.

BIROUL EVIDENȚA PERSOANELOR ȘI A CONTRAVENȚIILOR
 • 1. Cunoaște și aplică actele normative ce reglementează activitatea de evidență a persoanelor;

 • 2. Cunoaște și respectă întocmai prevederile legale ce reglementează prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;

 • 3. Colaborează cu șefii serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor în vederea realizării sarcinilor privind distribuirea cărților de alegător și a punerii în legalitate a persoanelor cu acte de identitate expirate și a minorilor peste 14 ani, care nu au acte de identitate;

 • 4. Ține evidența sancțiunilor contravenționale aplicate de personalul din subordine;

 • 5. înmânează cărțile de alegător persoanelor la împlinirea vârstei de 18 ani;

 • 6. Cooperează cu alte autorități competente în vederea verificării, la cererea acestora, a unor date cu caracter personal, dacă solicitarea este justificată prin necesitatea îndeplinirii unei atribuții prevăzute de lege, cu respectarea reglementărilor legale privind prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;

 • 7. Constată contravenții și aplică sancțiuni pentru nerespectarea normelor legale privind domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, inclusiv asupra obligațiilor pe care le au persoanele prevăzute la ari. 38 alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • 8. Cooperează cu serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor pentru punerea în legalitate a persoanelor cu acte de identitate expirate și a minorilor cu vârstă peste 14 ani, care nu au acte de identitate.

 • 9. Asigură evidența centralizată a contravențiilor constatate și aplicate de polițiștii locali din cadrul structurilor operative în vederea întocmirii de situații informative si


  (fir

  direcția •'

  resurse l ta UMANE /j


Regulamentul de Organizare și Funcționare al Aparatului de Specialitate al Primarului Sector al MR........««I» - ■>(>10

 • 10. Primește și înregistrează în Registrul de Evidență a Proceselor-Verbale de Constatare și Sancționare a Contravențiilor, Procesele-Verbale de Constatare și Sancționare a Contravențiilor întocmite de polițiștii locali din cadrul structurilor operative;

 • 11. Ține evidența centralizată, scriptic și electronic, a tuturor fazelor până la soluționarea definitivă a Proceselor-Verbale de Constatare și Sancționare a Contravențiilor;

 • 12. Comunică la domiciliul contravenientului Procesul-Verbal de Constatare și Sancționare a Contravențiilor;

 • 13. Comunică organelor competente Procesul-Verbal de Constatare și Sancționare a Contravențiilor, în vederea îndeplinirii procedurii de afișare a acestuia;

 • 14. Asigură transmiterea Procesului-Verbal Constatare și Sancționare a Contravențiilor care îndeplinește condițiile de executare silită, la organul de executare aferent;

 • 15. Pentru fiecare Proces-Verbal de Constatare și Sancționare a Contravențiilor contestat, asigură transmiterea către structura juridică din cadrul instituției a documentelor necesare în vederea susținerii cauzei în instanță, solicitând referate de specialitate, note de constatare, precum și orice alte documente relevante de la polițiștii locali care au întocmit procesele-verbale;

 • 16. înregistrează și prelucrează achitarea amenzilor în baza chitanței transmise, de contravenient sau de organele de executare;

 • 17. înregistrează și prelucrează confirmările de primire a debitelor transmise de organele de

executare;

 • 18. întocmește situații lunare și anuale cu privire la sancțiunile contravenționale aplicate în baza diferitelor acte normative și le transmite spre informare conducerii;

 • 19. Asigură evidența centralizată a contravențiilor constatate și aplicate cu ocazia executării unor misiuni temporare de ordine publică;

 • 20. Solicită de la structurile cu atribuții în domeniul constatării și sancționării contravențiilor situații privind aplicarea sancțiunilor contravenționale în vederea centralizării acestora cu scopul de a întocmi sinteza privind fenomenul contravențional de pe raza Sectorului 4;

 • 21. întocmește și prezintă la cererea conducerii ierarhice sau altor instituții abilitate situații cu privire la sancțiunile contravenționale aplicate;

 • 22. Primește solicitările de afișare a proceselor-verbale de constatare și sancționare a contravențiilor și a altor documente, venite din partea altor instituții publice, și aduce la îndeplinire procedura de comunicare a acestora prin afișare, prin intermediul structurilor de ordine publică din cadrul Direcției Generale de Poliție Locală;

 • 23. Informează conducerea instituției cu privire la neconform ități le sesizate referitoi^launodul de întocmire de către polițiștii locali a proceselor-verbale de constatare ^a^rfcare a saiicțițmilor contravenționale;                                                                               &


>6-A*//

direcția y

« REBunse £

 • 24. întocmește situații zilnice, săptămânale, lunare, trimestriale și anuale cu privire la sancțiunile contravenționale aplicate în baza diferitelor acte normative;

A

 • 25. întocmește răspunsuri la lucrările repartizate de conducerea ierarhic superioară;

 • 26. îndeplinește orice alte atribuții legale stabilite sau delegate de conducerea ierarhic superioară.

COMPARTIMENTUL ARMAMENT ȘI BUNURI CONFISCATE
 • 1. Desfășoară activități de verificare a personalului dotat cu arme și muniții, precum și a stării tehnice a armelor și a munițiilor, în condițiile art 71 din Legea nr. 295/2004, cu modificările și completările ulterioare;

 • 2. Prezintă, la solicitarea Direcției Generale de Poliție a Municipiului București pe raza căruia/căreia aceasta funcționează fiecare armă letală de apărare și pază deținută, împreună cu câte 5 cartușe corespunzătoare calibrului fiecărei arme, în vederea înregistrării proiectilului și a tubului-martor în evidențele operative ale Inspectoratului General al Poliției Române.

 • 3. Organizează evidența riguroasă a armamentului, a munițiilor și a mijloacelor cu acțiune iritant-lacrimogenă din dotarea personalului și a structurilor proprii, păstrarea în condiții de deplină siguranță, portul, manipularea și folosirea lor în strictă conformitate cu dispozițiile legale, în scopul prevenirii pierderii, sustragerii, înstrăinării, degradării și producerii de accidente sau orice alte evenimente negative, potrivit legilor, ordinelor și instrucțiunilor de specialitate în vigoare.

 • 4. Asigură primirea-predarea armamentului din dotarea polițiștilor locali care au drept de port armament, conform planificării, cu respectarea procedurilor specifice acestui domeniu;

 • 5. întocmește răspunsuri la lucrările repartizate de conducerea ierarhic superioară;

 • 6. îndeplinește orice alte dispoziții legale stabilite sau delegate de conducerea ierarhic superioară.

 • 7. îndeplinesc orice alte atribuții stabilite prin lege.

SERVICIUL DISPECERAT ȘI MONITORIZARE OBIECTIVE
 • 1. Funcționează în regim permanent, program de lucru 12 ore serviciu de zi, 24 ore libere, 12 ore serviciu de noapte și 48 ore libere;

 • 2. Se asigură de existența și cunoașterea planificărilor în serviciu de la structurile operative care își desfășoară activitatea în teren și au în dotare stații radio;

 • 3. Se asigură de cunoașterea canalelor de comunicații existente în dispecerat, respectiv ordine publică, circulație, Administrația Domeniului Public Sector 4, stația Motorola care se află în legătură cu intituțiile aflate în subordinea Primăriei Municipiului București, stația care are legătură cu toate polițiile locale din Bucuresti-rețeaua LOBY;

 • 4. Menționează în registru de adnotări dispozițiile primite și transmise personalului aflat în teren din


partea conducerii unității și evenimentele sesizate prin linia telefonică 021-9£4îp fit (

Regulamentul de Organizare și Funcționare

al Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului -î\ j, v          v

QI M HniPiI,> i R|>,•>.     f î _ 't O IQ


* DlfiECȚlA •! Resurse Fi


 • 5. Transmite personalului de serviciu sau celui aflat în afara sediului, dispozițiile și sarcinile trasate de șefii ierarhici pentru optimizarea îndeplinirii misiunilor;

 • 6. Trimite la evenimentele sesizate, cel mai apropiat echipaj de poliție de locul sesizat.

 • 7. Se informează și pune în funcțiune la nevoie grupul generator;

 • 8. Cunoaște modul de folosire a alarmei de incediu instalată în dispecerat;

 • 9. Predă turei următoare fișele de eveniment în curs de rezolvare, dispoziții primite, pe bază de proces-verbal predare-primire;

 • 10. Preia apelurile telefonice primite de la cetățeni prin linia 021-9441 sau la numerele centralei instituției, în afara orelor de program și comunică aceste sesizări în cel mai scurt timp structurilor de specialitate în vederea soluționării;

 • 11. întocmește fișele de evenimente și completează toate datele speficate;

 • 12. Transmite fișa dispecerului radio pentru alocarea resurselor la evenimentul sesizat;


 • 13. Ține legătură telefonic cu alte instituții din sector sau Municipiul București pentru rezolvarea evenimentelor sesizate;

 • 14. Urmărește finalizarea evenimentului;

 • 15. Informează secțiile de poliție, când se constată fapte de competența acestora, sesizate de cetățeni sau constatate de către personalul Direcției Generale de Politie Locală;

 • 16. Realizează legătura de cooperare cu organele de Poliție, Jandarmerie, Pompieri, Ambulanță, în situații de urgență, conform protocoalelor de colaborare și în baza legilor în vigoare;

 • 17. Informează șefii ierarhici, conform documentelor operative, despre evenimentele deosebite sau situațiile de urgență și execută ordinele acestora până la venirea lor în sediu;

 • 18. Cunoaște prevederile O.M.A.I. nr.128/22.06.2011 și Protocolul privind accesul Poliției Locale Sector 4 București, la bazele de date ale Ministerului Administrației si Internelor, precum și alte protocoale existente;

 • 19. Efectuează verificări numai prin sistemele de comunicații securizate prevăzute în Protocol, completează datele verificate în registrele destinate verificărilor în bazele de date, stabilite conform Protocolului;

 • 20. Efectuează verificări în bazele de date pentru structurile care solicită în scris;

 • 21. Folosește pentru verificări stația radio în sistem de comunicații TETRA și telefonul cu număr de interior;

 • 22. îi este strict interzisă comunicarea de date din evidență prin telefonul mobil sau alte sisteme;

 • 23. Informează de îndată când se întrerup comunicațiile la bazele de date, mențioanează în scris în registrul destinat acestui scop și informază tot personalul care are în dotare stații radio, despre faptul că s-a întrerupt conexiunea la bazele de date și când s-au repus în funcțiune;

 • 24. îi este strict interzis să permită accesul altor persoane pcntabefeGtu^rea dc verificări în bazele de date sau divulgarea userului și parolei de acces la baza de


//♦ direcția

I > RESunce UMANE &

 • 25. Predă turei următoare activitățile efectuate, dispoziții primite, lucrările primite de la structuri care trebuie efectuate, pe bază de proces-verbal de predare-primire;

 • 26. Asigură supravegherea monitoarelor care sunt conectate la sistemul de supraveghere video instalat în perimetrul interior/exterior al instituției;

 • 27. Asigură accesul persoanelor sau autoturismelor din exterior conform procedurilor operaționale, precum și accesul autoturismelor salariaților instituției în parcarea destinată acestora;

 • 28. Primește sesizările scrise depuse de petenți în afara orelor de program, în absența personalului cu atribuții în domeniu;

 • 29. Asigură monitorizarea prin sistemul camerelor de luat vederi a unităților de învățământ de pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 4;

 • 30. întocmește procedura de lucru specifică monitorizării unităților de învățământ, respectiv a activităților privind vizionarea imaginilor primite de la unitățile de învățământ de pe raza administrativ-teritorială Sectorului 4, precum și planificarea modului de intervenție la evenimentele apărute;

 • 31. Organizează activitățile privind vizionarea imaginilor primite de la unitățile de învățământ de pe raza administrativ-teritorială Sectorului 4;

 • 32. Planifică intervenția la evenimente, pe principiul cel mai apropiat echipaj intervine, astfel încât să fie respectați timpii asumați și cei maximali pentru realizarea acesteia;

 • 33. Asigură, prin Direcția Ordine Publică, intervenția în cazul alarmelor semnalate în dispeceratul de monitorizare;

 • 34. Instruiește personalul desemnat să vizioneze imaginile video și cele de semnalare prin senzori din unitățile de învățământ;

 • 35. Păstrează imaginile pe spațiile de stocare 30 de zile;

 • 36. Pune la dispoziția organelor abilitate imaginile solicitate de către administratorii locurilor unde sunt instalate camerele de luat vederi;

 • 37. Organizează activitățile privind obținerea avizului de la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal-pentru imagini video;

 • 38. Centralizează și ține evidența semnalărilor de la camerele de luat vederi și senzorii din cadrul unităților de învățământ;

 • 39. Funcționează în regim permanent, cu un program de lucru de 8 ore serviciu de zi și 16 ore libere și 8 ore serviciu de noapte și 24 ore libere;

 • 40. Ține legătura de cooperare cu Secțiile de poliție teritoriale, polițiile locale, ISU București -Ilfov, Ambulanța București Ilfov, Primăria Sectorului 4, Primăria Municipiului București și alte instituții ale statului;


 • 41. Transmite prin stația radio toate evenimentele sesizate de la unitățile dej dispeceratul de monitorizare;

Regulamentul de Organizare și Funcționare

al Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4 nîoirUtU»»» RtuMiriMiP*

 • 42. Urmărește finalizarea evenimentului sesizat;

 • 43. întocmește răspunsuri la lucrările repartizate de conducerea ierarhic superioară;

 • 44. îndeplinește orice alte dispoziții legale stabilite sau delegate de conducerea ierarhic superioară,

 • 45. îndeplinesc orice alte atribuții stabilite prin lege.

SERVICIUL INTERVENȚIE RAPIDĂ
 • 1. Menține ordinea și liniștea publică în zonele și locurile stabilite prin Planul de Ordine și Siguranță Publică aprobat la nivelul Sectorului 4;

 • 2. Menține ordinea publică în imediata apropiere a unităților de învățământ publice, a unităților sanitare publice, în parcările auto aflate pe domeniul public sau privat al unității administrativ-teritoriale, în zonele comerciale și de agrement, în parcuri, piețe, cimitire, precum și în alte asemenea locuri publice aflate în proprietatea și/sau în administrarea unității administrativ-teritoriale sau a altor instituții/servicii publice de interes local, stabilite prin Planul de Ordine și Siguranță Publică aprobat la nivelul Sectorului 4;

 • 3. Intervine cu echipe de intervenție rapidă, independent sau împreună cu organele abilitate, la solicitarea cetățenilor, pentru aplanarea stărilor conflictuale, prinderea unor făptuitori, rezolvarea unor cazuri sociale, stabilirea situațiilor de fapt sesizate și rezolvarea acestora;

 • 4. Acționează de urgență, până la sosirea altor forțe, împreună cu organele Poliției, Jandarmeriei, Pompierilor, Protecției Civile sau al altor autorități prevăzute de lege, la activitățile de salvare și evacuare a persoanelor și bunurilor periclitate de incendii, explozii, avarii, accidente, epidemii, calamități și catastrofe precum și de limitare și înlăturare a urmărilor provocate de astfel de situații de urgență;

 • 5. Asigură în regim de urgență fluența traficului rutier în situația apariției unor avarii pe drumurile publice, până la sosirea organelor abilitate;

 • 6. Participă, împreună cu alte autorități competente, la asigurarea ordinii și liniștii publice cu ocazia mitingurilor, acțiunilor de pichetare, acțiunilor comerciale promoționale, manifestărilor cultural artistice, sportive, după caz, precum și a altor asemenea activități care se desfășoară în zonele de competență și care implică aglomerări de persoane;

 • 7. îndeplinește, în regim de urgență, atribuții specifice de pază și ordine publică, precum și alte misiuni stabilite prin lege;

 • 8. Asigură însoțirea reprezentanților primăriei, sau a altor persoane din instituțiile publice locale, desemnate de primar, la executarea unor activități de control și punerea în executare a unor Hotărâri

ale Consiliului Local, asigurând protecția acestora și prevenirea oricăror acte de tulburare a ordinii publice;


 • 9. Constată contravenții și aplică sancțiuni posesorilor de animal Zov' obligațiile ce le revin în timpul plimbării animalelor pe domeniul public;Regulamentul de Organizare și Funcționare al Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorul^ oî Mj.nipinîi.ln; Rimin-tli _ OlIKj

 • 10. în situația în care, pe timpul exercitării atribuțiilor de serviciu, constată existența câinilor fără stăpân pe raza Sectorului 4, polițiștii locali au obligația de a semnala acest aspect Serviciului Dispecerat și Monitorizare Obiective în vederea transmiterii informației structurii de cu atribuții în domeniu și autorității competente;

 • 11. Pe timpul misiunilor de capturare a câinilor fără stăpân executate de autoritatea competentă cu gestionarea acestor animale, polițiștii locali au obligația de a acorda sprijin personalului specializat;

 • 12. Acționează pentru prevenirea încălcării normelor de conduită în parcurile, miniparcurile și locurile dejoacă de pe raza Sectorului 4, în vederea păstrării investițiilor făcute de Consiliul Local al Sectorului 4, aplicând sancțiuni contravenționale persoanelor care încalcă prevederile legale;

 • 13. Efectuează verificări la fața locului și aplică procedura internă pentru identificarea și sancționarea contravențională a persoanelor care ocupă abuziv locurile de parcare de reședință, precum și pentru identificarea și sancționarea proprietarilor/deținătorilor/utilizatorilor de autovehicule expuse spre vânzare/închiriere pe domeniul public sau privat al Sectorului 4;

 • 14. Pe timpul executării atribuțiilor de serviciu, polițiștii locali au obligația de a acționa în scopul identificării oricăror situații care ar putea aduce atingere drepturilor cetățenilor, ar putea pune în pericol siguranța fizică a acestora ori ar putea periclita bunurile care le aparțin și de a interveni imediat pentru remediere - dacă soluționarea aspectelor constatate sunt de competența lor;

 • 15. Constată contravenții și aplică sancțiuni pentru nerespectarea normelor legale privind conviețuirea socială stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităților administrației publice centrale și locale, pentru faptele constatate în raza teritorială de competență;

 • 16. Constată contravenții, aplică sancțiuni și poate dispune măsura confiscării, pentru comercializarea produselor în zone neautorizate precum și a mărfurilor pentru care nu se prezintă documente legale de proveniență;

 • 17. Asigură respectarea prevederilor legale privind desfășurarea activităților de picnic, în conformitate cu Legea nr.54/2012;

 • 18. înaintează structurii cu atribuții în domeniu toate procesele-verbale de constatare a contravențiilor întocmite de polițiștii locali cu atribuții specifice de constatare a contravențiilor și aplicare a sancțiunilor, în vederea înregistrării acestora în Registrul de Evidență a Proceselor-Verbale de Constatare și Sancționare a Contravențiilor și îndeplinirii procedurilor de comunicare și executare a acestora.

 • 19. Comunică deîndată Serviciului Dispecerat și Monitorizare Obiective toate evenimentele, situațiile și acțiunile la care participă, modul în care s-a acționat, precum și măsurile luate, indiferent de căile

prin care au luat cunoștință de producerea acestor evenimente/acțiuni;

 • 20. întocmește note raport cu privire la evenimentele/acțiunile la care au participat, modul în care s-a

acționat, precum și măsurile luate și le transmite conducerii ierarhic superioare;

 • 21. întocmește răspunsuri la lucrările repartizate de conducerea ierarhic suneri^ar^^^75^


  S-


  *X1


Regulamentul de Organizare și Funcționare al Aparatului de Specialitate al Primarului Sectoruluioi vii,>; rbh-.u-.-dJ.niiu

 • 22. îndeplinește orice alte dispoziții legale stabilite sau delegate de conducerea ierarhic superioară.

 • 23. îndeplinesc orice alte atribuții stabilite prin lege.

SERVICIUL CIRCULAȚIA PE DRUMURILE PUBLICE
 • 1. Asigură fluența circulației pe drumurile publice din raza teritorială de competență, având dreptul de a efectua semnale regulamentare de oprire a conducătorilor de autovehicul exclusiv pentru îndeplinirea atribuțiilor conferite de prezenta lege în domeniul circulației pe drumurile publice;

 • 2. Verifică integritatea mijloacelor de semnalizare rutieră și sesizează nereguli constatate privind funcționarea semafoarelor, starea indicatoarelor și a marcajelor rutiere și acordă asistență în zonele unde se aplică marcaje rutiere;

 • 3. Participă Ia acțiuni comune cu administratorul drumului pentru înlăturarea efectelor fenomenelor naturale, cum sunt: ninsoare abundentă, viscol, vânt puternic, ploaie torențială, grindină, polei și alte asemenea fenomene, pe drumurile publice;

 • 4. Participă, împreună cu unitățile/structurile teritoriale ale poliției române, Ia asigurarea măsurilor de circulație ocazionate de adunări publice, mitinguri, marșuri, demonstrații, procesiuni, acțiuni de pichetare, acțiuni comerciale promoționale, manifestări cultural-artistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum și de alte activități care se desfășoară pe drumul public și implică aglomerări de persoane;

 • 5. Sprijină unitățile/structurile teritoriale ale poliției române în asigurarea măsurilor de circulație în cazul transporturilor speciale și al celor agabaritice pe raza teritorială de competență;

 • 6. Acordă sprijin unitățiIor/structurilor teritoriale ale poliției române în luarea măsurilor pentru asigurarea fluenței și siguranței traficului;

 • 7. Asigură, în cazul accidentelor soldate cu victime, paza locului acestor accidente și ia primele măsuri ce se impun pentru conservarea urmelor, identificarea martorilor și a făptuitorilor și, dacă se impune, transportul victimelor la cea mai apropiată unitate sanitară;

 • 8. Constată contravenții și aplică sancțiuni pentru încălcarea normelor legale privind oprirea, staționarea, parcarea autovehiculelor și accesul interzis, având dreptul de a dispune măsuri de ridicare a autovehiculelor staționate neregulamentar;

 • 9. Constată contravenții și aplică sancțiuni pentru încălcarea normelor legale privind masa maximă admisă și accesul pe anumite sectoare de drum, având dreptul de a efectua semnale de oprire a conducătorilor acestor vehicule;

 • 10. Constată contravenții și aplică sancțiuni pentru încălcarea normelor rutiere de către pietoni, bicicliști, conducători de mopede și vehicule cu tracțiune ani


Regulamentul de Organizare și Funcționarei:

al .Aparatului de Speciali tute al Primarului Sectorului 4 VIjinloinudul R»>fMi»B**«ti « 7R1O

 • 11. Constată contravenții și aplică sancțiuni pentru nerespectarea prevederilor legale referitoare la circulația în zona pietonală, în zona rezidențială, în parcuri și zone de agrement, precum și pe locurile de parcare adaptate, rezervate și semnalizate prin semnul internațional pentru persoanele cu handicap;

 • 12. Aplică prevederile legale privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale;

 • 13. Cooperează cu unitățile/structurile teritoriale ale poliției române pentru identificarea deținătorului/utilizatorului autovehiculului ridicat ca urmare a staționării neregulamentare sau al autovehiculelor abandonate pe domeniul public.

 • 14. Efectuează verificări la fața locului și aplică procedura internă pentru identificarea și sancționarea contravențională a persoanelor care ocupă abuziv locurile de parcare de reședință, precum și pentru identificarea și sancționarea proprietarilor / deținătorilor / utilizatorilor de autovehicule expuse spre vânzare/închiriere pe domeniul public sau privat al Sectorului 4;

 • 15. înaintează structurii cu atribuții în domeniu toate procesele-verbale de constatare a contravențiilor întocmite de polițiștii locali cu atribuții specifice de constatare a contravențiilor și aplicare a sancțiunilor, în vederea înregistrării acestora în Registrul de Evidență a Proceselor-Verbale de Constatare și Sancționare a Contravențiilor și îndeplinirii procedurilor de comunicare și executare a acestora;

 • 16. Comunică deîndată Serviciului Dispecerat și Monitorizare Obiective toate evenimentele, situațiile și acțiunile la care participă, modul în care s-a acționat, precum și măsurile luate, indiferent de căile prin care au luat cunoștință de producerea acestor evenimente/acțiuni;

 • 17. întocmește note raport cu privire la evenimentele/acțiunile la care au participat, modul în care s-a acționat, precum și măsurile luate și le transmite conducerii ierarhic superioare;

 • 18. întocmește răspunsuri la lucrările repartizate de conducerea ierarhic superioară;

 • 19. îndeplinește orice alte dispoziții legale stabilite sau delegate de conducerea ierarhic superioară.

 • 20. îndeplinesc orice alte atribuții stabilite prin lege.

DIRECȚIA DESERVIRE ȘI SUPORT GENERAL
 • 1. Organizează, planifică, conduce și controlează activitatea personalului contractual din subordine;

 • 2. Asigură paza bunurilor și obiectivelor aflate în proprietatea unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale și/sau în administrarea autorităților administrației publice locale sau a altor servicii/instituții publice de interes local, stabilite de consiliul local/Consiliul General al Municipiului București;

 • 3. Asigură cunoașterea și aplicarea întocmai de către personalul contractual din subordine a prevederilor legale ce reglementează activitatea de pază și acces în obiective; • 5. Asigură cunoașterea, respectarea și aplicarea regulilor stabilite în planurile de pază, de către personalul contractual din subordine cu atribuții în domeniul pazei obiectivelor;

 • 6. Monitorizează/supraveghează obiective aflate în raza Sectorului 4, în scopul asigurării unui climat de siguranță în zona acestora, prin prevenirea și combaterea faptelor antisociale, asigurarea și menținerea ordinii, liniștii publice și curățeniei localității;

 • 7. Organizează și execută activități de pregătire/coordonare/informare cu personal din subordine;

 • 8. Conduce activitatea personalului din subordine pe timpul executării misiunilor/acțiunilor organizate și desfășurate cu efective proprii;

 • 9. Controlează ducerea la îndeplinire a sarcinilor de către personalul din subordine, precum și modul de realizare a acestora;

 • 10. Asigură suport, la cerere, corespunzător pregătirii profesionale a personalului din subordine și în limita competențelor legale, pentru acțiunile/activitățile organizate și desfășurate de structurile din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4, inclusiv de structurile din cadrul Direcției Generale de Poliție Locală, precum și la operațiunile/acțiunile organizate de unitățile/structurile teritoriale ale Poliției Române, Jandarmeriei Române ori de alte structuri din cadrul sistemului național de siguranță și ordine publică;

 • 11. Informează Serviciul Dispecerat și Monitorizare Obiective din cadrul Direcției Generale de Poliție Locală cu privire la misiunile/acțiunile în care este implicat sau la care participă personalul propriu, precum și la evenimentele/situațiile/manifestările care ar putea genera situații deosebite ce ar avea drept rezultat punerea în pericol a vieții, sănătății și integrității corporale a cetățenilor, petrecute în zona obiectivelor la care se asigură paza sau supravegherea;

 • 12. Asigură dotarea personalului din subordine cu echipament, mijloace auto, mijloace tehnice și de comunicații, armament, muniții, dispozitive cu substanțe iritant-lacrimogene și paralizante, precum și alte mijloace de imobilizare care nu pun în pericol viața sau nu produc o vătămare corporală gravă;


 • 13. întreprinde măsurile necesare pentru ca personalul din subordine să poarte echipamentul și să utilizeze mijloacele cu care este dotat, doar în timpul și în interesul serviciului, în strictă conformitate cu dispozițiile legale aplicabile;

 • 14. întreprinde măsurile necesare pentru ca întregul personal să cunoască, să respecte și să aplice dispozițiile legislației care reglementează în domeniul poliției locale și în domeniul pazei obiectivelor, precum și dispozițiile legale care reglementează conduita personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice;

 • 15. Planifică în serviciu personalul din subordine cu respectarea dispozițiilor legale aplicabile;

 • 16. Ține evidența prezenței la serviciu a personalului din subordine;

 • 17. Organizează și execută controale asupra activității desfășurate de efectivele din subordine;


 • 18. Planifică și ține evidența concediilor de odihnă efectuate de personaluLdii


Regulamentul de Organizare și Funcționa re

al Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4 ol Munu-inb.hn Rnenr.xli _ IUI O

 • 19. Analizează periodic activitatea personalului din subordine și evaluează performanțele profesionale ale acestuia;

 • 20. întocmește corect, în termen, în volum complet și cu respectarea dispozițiilor legale aplicabile lucrările repartizate de conducerea ierarhic superioară;

 • 21. întocmește rapoarte, cereri, fișe de operațiuni, informări, sinteze, prezentări, note, pontaje pe care le înaintează spre informare sau aprobare, după caz, conducerii ierarhic superioară;

 • 22. Asigură cunoașterea, respectarea și aplicarea de către personalul din subordine a prevederile legale privind lucrul cu documentele;

 • 23. îndeplinește orice alte dispoziții legale stabilite sau delegate de conducerea ierarhic superioară.

SERVICIUL SIGURANȚĂ ȘI PAZĂ OBIECTIVE
 • 1. Asigură paza bunurilor și obiectivelor aflate în proprietatea unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale și/sau în administrarea autorităților administrației publice locale sau a altor servicii/instituții publice de interes local, stabilite de consiliul local/Consiliul General al Municipiului București, conform planurilor de pază întocmite și aprobate în condițiile legii;

 • 2. Asigură cunoașterea, respectarea și aplicarea regulilor stabilite în planurile de pază, de către personalul contractual din subordine;

 • 3. Verifică obiectivele încredințate spre pază, cu privire la existența unor surse care ar putea produce incendii, explozii sau alte evenimente grave, iar în cazul în care acestea s-au produs, ia primele măsuri de salvare a persoanelor și a bunurilor, precum și pentru limitarea consecințelor acestor evenimente și sesizează organele competente;

 • 4. Verifică locurile și punctele vulnerabile ale obiectivelor, existența și starea încuietorilor, a amenajărilor tehnice și a sistemelor de pază și alarmare și ia, în caz de nevoie, măsurile care se impun;


 • 5. Supraveghează ca persoanele cărora li s-a permis accesul în incinta obiectivelor, pe baza documentelor stabilite, să se deplaseze numai în locurile pentru care au primit permisiunea de acces;

 • 6. Monitorizează/supraveghează obiective aflate în raza Sectorului 4, în scopul asigurării unui climat de siguranță în zona acestora, prin prevenirea și combaterea faptelor antisociale, asigurarea și menținerea ordinii, liniștii publice și curățeniei localității;

 • 7. Asigură suport operativ, corespunzător pregătirii profesionale a personalului din subordine și în limita competențelor legale, pentru acțiunile/activitățile organizate și desfășurate de structurile din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4, inclusiv de structurile din cadrul

Direcției Generale de Poliție Locală, precum și la operațiuni le/acțiunile organizate de unitățile/structurile teritoriale ale Poliției Române, Jaudamieripi Române ori de alte structuri din cadrul sistemului național de siguranță și ordineumane


LLÎ fr— h tx o f, ■'p Regulamentul de Organizare

al Aparatului de Specialita •>1 M Diitpinhiîiit • 8. Asigură cunoașterea, respectarea și aplicarea de către personalul din subordine a dispozițiilor legale care reglementează în domeniul poliției locale și în domeniul pazei obiectivelor, precum și a dispozițiile legale care reglementează conduita personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice;

 • 9. Asigură cunoașterea, respectarea și aplicarea de către personalul din subordine a dispozițiilor legale referitoare la portul echipamentului și utilizarea mijloacelor cu care este dotat, inclusiv a mijloacelor auto;

 • 10. Organizează și execută activități de pregătire/coordonare/informare cu personal din subordine;

 • 11. Conduce și coordonează activitatea personalului din subordine pe timpul executării misiunilor/ acțiunilor organizate și desfășurate cu efective proprii și/sau din alte structuri ale direcției;

 • 12. Monitorizează ducerea la îndeplinire a sarcinilor de către personalul din subordine și informează directorul asupra stadiului și a modului de realizare a acestora;

 • 13. Recomandă participanților la trafic în incinta obiectivelor, precum și în zona adiacentă acestora, să respecte dispozițiile legale referitoare la circulația pe drumurile publice, iar în cazul în care participanțiî la trafic refuză să dea curs recomandărilor asigură informarea imediată, prin intermediul Serviciului Dispecerat și Monitorizare Obiective (SDMO), a structurilor cu competențe în domeniu pentru aplicarea măsurilor legale;

 • 14. Supraveghează afluirea și defluirea cetățenilor la și de la obiective, inclusiv staționarea acestora în zona de responsabilitate, face recomandări și acționează pentru prevenirea producerii accidentelor de circulație în curtea sau în zona adiacentă obiectivelor și, dacă este cazul, pentru limitarea efectelor acestora;

 • 15. Asigură supravegherea activităților desfășurate în zonele de responsabilitate, în scopul prevenirii și combaterii săvârșirii de fapte antisociale și asigură informarea imediată, prin intermediul SDMO, a structurilor cu competențe în domeniu pentru aplicarea măsurilor legale;

 • 16. Asigură supravegherea activităților desfășurate în zonele de responsabilitate, în scopul identificării oricăror situații care ar putea aduce atingere drepturilor cetățenilor, ar putea pune în pericol integritatea fizică a acestora ori ar putea aduce prejudicii proprietății publice sau private, ia măsurile necesare în vederea evitării producerii acestor evenimente ori, după caz, a limitării efectelor produse, în limitele competențelor legale, și asigură informarea imediată, prin intermediul SDMO, a structurilor cu competențe în domeniu pentru aplicarea măsurilor legale;

 • 17. Acționează în zonele de responsabilitate pentru identificarea locurilor în care se desfășoară comerț ambulant neautorizat și asigură informarea imediată,., ^intermediul SDMO, a structurilor cu competențe în domeniu pentru aplicarea măsurilor f


Regulamentul de Organizare și KuUcțîSnare

al Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4

 • 18. Verifică, fără a se limita la acestea, starea împrejmuirilor existente la obiectiv, starea carosabilului și a trotuarelor (sub aspectul identificării gropilor, deteriorări ale bordurilor, asfalt degradat, etc), starea mobilierului urban, funcționarea corespunzătoare a iluminatului public, instalarea/funcționarea și starea în care sunt mijloacele de publicitate prin afișaj și reclamă, spațiile verzi (acordând atenție deosebită curățeniei și igienizării acestora, existenței arborilor, arbuștilor ornamentali, aranjamentelor florale, precum și a arborilor uscați/netoaletați și/sau care prezintă pericol de prăbușire), existența autovehiculelor posibil abandonate aflate pe carosabil/trotuar și care îngreunează circulația în zonele/locurile respective, precum și existența imobilelor (construcții, terenuri) care prezintă un grad ridicat (vizibil) de degradare sau un aspect neîngrijit și asigură informarea imediată, prin intermediul SDMO, a structurilor cu competențe în domeniu pentru aplicarea măsurilor legale;

 • 19. Supraveghează zonele de responsabilitate în scopul prevenirii ori, după caz, depistării eventualelor depozitări de deșeuri, menajere sau provenite din construcții, pe domeniul public sau privat al Sectorului 4 și asigură informarea imediată, prin intermediul SDMO, a structurilor cu competențe în domeniu pentru aplicarea măsurilor legale;

 • 20. Supraveghează zonele de responsabilitate în scopul respectării de către cetățeni a dispozițiilor Legii nr. 54/2012 privind activitățile de picnic, iar în cazul în care cetățenii refuză să dea curs recomandărilor asigură informarea imediată, prin intermediul Serviciului Dispecerat și Monitorizare Obiective (SDMO), a structurilor cu competențe în domeniu pentru aplicarea măsurilor legale;

 • 21. Acționează pentru oprirea și legitimarea persoanelor despre care există date sau indicii că au săvârșit infracțiuni sau alte fapte ilicite în obiectivul păzit sau aflat sub supraveghere;

 • 22. în cazul infracțiunilor flagrante, acționează pentru oprirea și predarea făptuitorului/ făptuitorilor, a bunurilor sau valorilor care fac obiectul infracțiunii sau al altor fapte ilicite, către structurilor Poliției Române competente potrivit legii; dacă făptuitorul a dispărut, asigură paza bunurilor, nu permite pătrunderea în câmpul infracțional a altor persoane și anunță unitatea de poliție competentă, întocmind totodată proces-verbal cu cele constatate;

 • 23. Planifică în serviciu personalul din subordine cu respectarea dispozițiilor legale aplicabile;

 • 24. Ține evidența prezenței la serviciu a personalului din subordine;

 • 25. întocmește note raport cu privire la evenimentele/acțiunile în care a fost implicat sau Ia care a participat personalul din subordine, modul în care s-a acționat, precum și măsurile luate și le înaintează conducerii ierarhic superioare;

 • 26. Colaborează cu celelalte structuri din cadrul Direcției Generale de Poliție Locală, în scopul îndeplinirii în bune condiții a misiunilor primite;

 • 27. Planifică și ține evidența concediilor de odihnă efectuate de nersonaluLdimșubordinc;

 • 28. Analizează periodic activitatea personalului din subordme^^i^^^hî^^L^pcrfbrmanțele profesionale ale acestuia;

  «a            r

  țp DIRECȚIA ’l

  RESURSE £ • 29. Cercetează și analizează detaliat aspectele semnalate de cetățeni prin petițiile, sesizările și reclamațiile repartizate spre soluționare;

 • 30. întocmește corect, în termen, în volum complet și cu respectarea dispozițiilor legale aplicabile lucrările repartizate de conducerea ierarhic superioară;

 • 31. întocmește rapoarte, cereri, fișe de operațiuni, informări, sinteze, prezentări, pontaje, note pe care le înaintează spre informare sau aprobare, după caz, conducerii ierarhic superioară;

 • 32. Asigură cunoașterea, respectarea și aplicarea de către personalul din subordine a prevederile legale privind lucrul cu documentele;

 • 33. îndeplinește orice alte dispoziții legale stabilite sau delegate de conducerea ierarhic superioară.

SERVICIUL SUPORT OPERATIV

 • 1. Asigură suport operativ, corespunzător pregătirii profesionale a personalului din subordine și în limita competențelor legale, pentru acțiunile/activitățile organizate și desfășurate de structurile din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4, inclusiv de structurile din cadrul Direcției Generale de Poliție Locală, precum și la operațiunile/acțiunile organizate de unitățile/structurile teritoriale ale Poliției Române, Jandarmeriei Române ori de alte structuri din cadrul sistemului național de siguranță și ordine publică;

 • 2. Asigură cunoașterea, respectarea și aplicarea de către personalul din subordine a dispozițiilor legale care reglementează în domeniul poliției locale și în domeniul pazei obiectivelor, precum și a dispozițiile legale care reglementează conduita personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice;

 • 3. Asigură suport operativ pentru executarea misiunilor/acțiunilor organizate și desfășurate cu efective din alte structuri ale direcției;

 • 4. Conduce și coordonează activitatea personalului din subordine pe timpul executării misiunilor/ acțiunilor organizate și desfășurate cu efective proprii;

 • 5. Monitorizează ducerea la îndeplinire a sarcinilor de către personalul din subordine și informează directorul asupra stadiului și a modului de realizare a acestora;

 • 6. Asigură cunoașterea, respectarea și aplicarea de către personalul din subordine a dispozițiilor legale referitoare la portul echipamentului și utilizarea mijloacelor cu care este dotat, inclusiv a mijloacelor auto;

 • 7. Organizează și execută activități de pregătire/coordonare/informare cu personal din subordine;

 • 8. Asigură utilizarea eficientă, păstrarea, întreținerea, gestionarea și menținerea în stare de

funcționare a dispozitivelor, mijloacelor și sistemelor tehnice speciale aflate în dotarea Direcției


Generale de Poliție Locală;

 • 9. Asigură întreținerea curentă a imobilelor și instalațiilor aferei^^cestora, aflate lă^ediul Direcției Generale de Politie Locală;                                  ?/


ț

o w t-

re


[/ 'O

DIRECȚIA Resurse £ UMANE


Regulamentul de Organizare și Funcționiu al Aparatului de Specialitate al Primarului Sccf< -a I M ii nîoirGniuî             ~ (Q

 • 10. Pregătește autovehiculele din dotarea Direcției Generale de Poliție Locală pentru buna desfășurare a misiunilor;

 • 11. Planifică în serviciu personalul din subordine cu respectarea dispozițiilor legale aplicabile;

 • 12. Ține evidența prezenței la serviciu a personalului din subordine;

 • 13. întocmește note raport cu privire la evenimentele/acțiunile în care a fost implicat sau la care a participat personalul din subordine, modul în care s-a acționat, precum și măsurile luate și le înaintează conducerii ierarhic superioare;

 • 14. Colaborează cu celelalte structuri din cadrul Direcției Generale de Poliție Locală, în scopul îndeplinirii în bune condiții a misiunilor primite;

 • 15. Planifică și ține evidența concediilor de odihnă efectuate de personalul din subordine;

 • 16. Analizează periodic activitatea personalului din subordine și evaluează performanțele profesionale ale acestuia;


 • 17. Cercetează și analizează detaliat aspectele semnalate de cetățeni prin petițiile, sesizările și reclamațiile repartizate spre soluționare;

 • 18. întocmește corect, în termen, în volum complet și cu respectarea dispozițiilor legale aplicabile lucrările repartizate de conducerea ierarhic superioară;

 • 19. întocmește rapoarte, cereri, fișe de operațiuni, informări, sinteze, prezentări, planuri, note pe care le înaintează spre informare sau aprobare, după caz, conducerii ierarhic superioară;

 • 20. Asigură cunoașterea, respectarea și aplicarea de către personalul din subordine a prevederile legale privind lucrul cu documentele;

 • 21. îndeplinește orice alte dispoziții legale stabilite sau delegate de conducerea ierarhic superioară.

BIROUL PLANIFICARE ȘI CONTROL
 • 1. Asigură întocmirea corectă, în termen și cu respectarea prevederilor legale aplicabile, a planificărilor lunare, precum și a planificărilor zilnice în serviciu a personalului din cadrul direcției, Ie înaintează conducerii ierarhic superioară spre aprobare și, ulterior, aduce conținutul acestora la cunoștința personalului și le transmite, dacă este cazul, către celelalte structuri din cadrul Direcției Generale de Poliție cu care direcția colaborează;

 • 2. Organizează și controlează desfășurarea corectă a activității ce vizează ținerea unei evidențe

corecte a orelor de muncă prestate suplimentar de către salariații din cadrul direcției și propune

măsurile necesare pentru compensarea acestora cu timp liber, în tcQTienuHegal prevăzut de legislația în vigoare;


Regulamentul de Organizare și Funcționare


'. OI^-CȚIA 'V » RESURSE SJl UMANE

 • 3. Organizează activitatea de instruire și aducere la cunoștința personalului direcției, pe bază de semnătură, a prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4, Regulamentului Intern, a prevederilor legale care reglementează conduita a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice, precum și a prevederilor actelor normative care reglementează activitatea poliției locale, aplicabile personalului contractual;

 • 4. întocmește corect, în termen, în volum complet și cu respectarea dispozițiilor legale aplicabile lucrările repartizate de conducerea ierarhic superioară;

 • 5. Controlează și monitorizează ducerea la îndeplinire a sarcinilor de serviciu de către personalul din cadrul direcției și informează directorul asupra stadiului și a modului de realizare a acestora;

 • 6. Propune directorului, prin referat, măsuri pentru diminuarea/eliminarea disfuncțiilor constatate și creșterea eficienței activităților desfășurate de către personalul direcției;

 • 7. Asigură și monitorizează respectarea de către personalul subordonat a prevederilor actelor normative, a ordinelor și dispozițiilor aplicabile activităților specifice desfășurate de acesta;


 • 8. Stabilește necesarul de bunuri materiale, uniforme de serviciu, legitimații de serviciu, echipamente de comunicații, autovehicule, armament, muniții și mijloace cu acțiune iritant-lacrimogenă, mijloace individuale de apărare, intervenție și imobilizare, pentru desfășurarea în bune condiții a activităților specifice de către personalul din cadrul direcției și propune directorului, prin referat, inițierea demersurilor în vederea achiziționării acestora de către structurile specializate din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4;

 • 9. întocmește fișele de post pentru personalul din cadrul direcției, asigură aducerea acestora la cunoștința personalului, pe bază de semnătură, le înaintează directorului, spre semnare, și, ulterior, le transmite Direcției Resurse Umane în vederea înaintării Primarului Sectorului 4, spre aprobare;

 • 10. Propune directorului organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul direcției și, după aprobare, transmite către Direcția Resurse Umane documentele prevăzute de legislația în vigoare pentru organizarea și desfășurarea concursurilor;


 • 11. Organizează ținerea evidenței, monitorizează și controlează îndeplinirea condițiilor de calificare și atestare a agenților de securitate din cadrul direcției;

 • 12. Propune directorului, prin referat, măsurile legale necesare, în situația în care constată că agenții de securitate din cadrul direcției nu îndeplinesc condițiile de calificare și atestare, conform prevederilor legale în vigoare;

 • 13. Monitorizează și controlează elaborarea rapoartelor periodice aferente tuturor activităților desfășurate la nivelul direcției;

 • 14. Asigură colaborarea eficientă a personalului direcției cu personalul din_compunerea celorlalte structuri din cadrul Direcției Generale de Poliție Locală, pentru încle|lS^^a^î^lS'une condiții a atribuțiilor specifice;


Regulamentul de Organizare și Funcționare al Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului

 • 15. Asigură colaborarea eficientă a direcției cu celelalte structuri specializate din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4, pentru îndeplinirea în bune condiții a atribuțiilor specifice direcției și respectarea dispozițiilor actelor normative aplicabile în vigoare;

 • 16. organizează și participă la activitățile de pregătire/coordonare/informare desfășurate la nivelul direcției, stabilite de director;

 • 17. Respectă și aplică prevederile legale privind lucrul cu documentele, controlează și monitorizează desfășurarea acestei activități de către personalul din cadrul direcției;

 • 18. Planifică și ține evidența concediilor de odihnă efectuate de personalul din subordine;

 • 19. Analizează periodic activitatea personalului din subordine și evaluează performanțele profesionale ale acestuia;

 • 20. Cercetează și analizează detaliat aspectele semnalate de cetățeni prin petițiile, sesizările și reclamațiile repartizate spre soluționare;


 • 21. întocmește rapoarte, cereri, fișe de operațiuni, informări, sinteze, prezentări, pontaje, note pe care le înaintează spre informare sau aprobare, după caz, conducerii ierarhic superioară;

 • 22. îndeplinește orice alte dispoziții legale stabilite sau delegate de conducerea ierarhic superioară.

CAPITOLUL VI

ATRIBUȚII COMUNE TUTUROR STRUCTURILOR DIN CADRUL APARATULUI DE

SPECIALITATE AL PRIMARULUI SECTORULUI 4

1. Toți salariații au obligația de a manifesta o preocupare permanentă pentru păstrarea patrimoniului instituției și a dotărilor, luând măsuri de reducere la minim a cheltuielilor materiale;

 • 2. Răspunderea pentru bunurile materiale din dotarea birourilor revine șefului de compartiment în cauză, împreună cu angajații care au aceste bunuri în fișele de inventar.

 • 3. întregul personal al aparatului propriu are obligația de a respecta actele normative în vigoare, privind legislația muncii, Statutul funcționarilor publici, Codul de conduită a funcționarilor publici și al personalului contractual și Regulamentul de Ordine Internă.

 • 4. Toți salariații au atribuții în ceea ce privește implementarea Ordinului Secretarului General al Guvernului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, cuprinzând standardele de control intem/managerial;

 • 5. Toți salariații respectă Regulamentul privind redactarea, înregistrarea, multiplicarea, circuitul,

păstrarea și arhivarea documentelor în Aparatul de Specialitate al Sectorului


 • 6. Toți salariații țin evidența comunicărilor și corespondenței în progr

Regulamentul de Organizare și Funcționare

 • 7. Salariații vor studia legislația specifică domeniului de activitate si vor răspunde de aplicarea corecta a acesteia. în cazul apariției de noi reglementări legislative în domeniu, șefii compartimentelor vor repartiza salariaților din subordine sarcinile ce le revin acestora, completând fișele de post. Atribuțiile ce decurg din legislația nou apărută se consideră parte integrantă a Regulamentului de Organizare și Funcționare al Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4.

 • 8. Neîndeplinirea integrală și în termen legal a sarcinilor de serviciu, incluse în fișa postului, se sancționează conform legislației muncii, statutului funcționarilor publici și Regulamentului de Ordine Internă;

 • 9. Analizarea faptelor de indisciplină se va face în cadrul Comisiei de disciplină, constituită în conformitate cu prevederile art. 494 din Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

 • 10. Personalul din Aparatul de Specialitate al Primarului Sectorului 4, care efectuează deplasări în teren în interes de serviciu, au obligația să întocmească un raport privind constatarea în teren și să-l prezinte șefului de serviciu;

 • 11. Toți salariații instituției au obligația de a respecta programul de lucru stabilit de conducere. Deplasările în teren în timpul programului de lucru, efectuate de salariații Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4, vor fi consemnate în registrul aflat la poarta B a instituției;

 • 12. Toți salariați au obligația să arhiveze documente create în serviciu.

APROBAT

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Cosmin - Constantin BĂRBĂLĂURegulamentul de Organizare și Funcționare