Hotărârea nr. 226/2019

Hotărârea nr. 226 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 126/10.06.2019 privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de adoptare a unei hotărâri pentru aprobarea trecerii imobilelor construcții, situate în str. Aliorului nr.6A, Sector 4, București din proprietatea publică în proprietatea privată a C.G.M.B., în vederea casării și demolării acestora


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 126/10.06.2019 privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de adoptare a unei hotărâri pentru aprobarea trecerii imobilelor construcții, situate in str. Aliorului nr.6A, sector 4, București din proprietatea publică in proprietatea privata a C.G.M.B., in vederea casării si demolării acestora

Consiliul Local al Sectorului 4

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Sector 4;

Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 nr. 47654/23.09.2019 și expertiza tehnică realizată de către Expert tehnic autorizat i. t ■. A : • -r,

Văzând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4;

Având în vedere prevederile Legii nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 80/17.12.2012 privind transmiterea din administrarea Consiliului Local Sector 4 în administrarea Direcției Generale de Asistentă Socială si Protecția Copilului Sector 4 a imobilului situat in Str.Aliorului nr. 6A, din Sectorul 4;

Ținând seama de Lista anexă la H.C.G.M.B. nr. 186/2008 privind inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului București, poziția 5358;

Văzând Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr.135/29.08.2013 privind delimitarea imobilelor (construcții și teren) proprietatea privată a Municipiului București aflate în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială si Protecția Copilului Sector 4;

în temeiul art.139 alin.(3), art. 166 alin. (2) lit. g), art.196 alin.(l) lit. a și art.197 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. Se modifică și completează art. 2 din Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 126/10.06.2019 privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de adoptare a unei hotărâri pentru aprobarea trecerii imobilelor construcții, situate in str. Aliorului nr.6A, sector 4, București din proprietatea publică in proprietatea privata a C.G.M.B., in vederea casării si demolării acestora, după cum urmează:

”(1) Se solicită acordul Consiliului General al Municipiului București în vederea demolării imobilelor construcții în suprafața totală de 332 mp. situate în str. Aliorului nr. 6A, sector 4, București, după finalizarea procedurilor de casare, în vederea construirii unui loc de joacă și. spațiu verde pe amplasamentul fostelor imobile.                                                  ■ -/-j’f

(2) Se aprobă și se însușește raportul de expertiză realizat de către Expert țehriic autorizat ’  ....A

'       ■. •, conform Anexei nr. 2 la prezenta”                                              \ \      \

Art.II. Primarul Sectorului 4, Secretarul General al Sectorului 4. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 26.09.2019

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Cosmin-Constantin BĂRBĂLĂU


Contrasemnează

Conform Codului administrativ

Secretarul General al Sectorului 4 Diana Anca ARTENE

Nr. 226/26.09.2019