Hotărârea nr. 225/2019

Hotărârea nr. 225 pentru modificarea și completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 347/27.12.2018 pentru aprobarea Regulamentului, procedurii și modelului de contract privind parcările/parcajele publice aflate în administrarea Sectorului 4 al Municipiului București, prin Direcția Mobilitate Urbană Sector 4, cu modificările și completările ulterioare

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea Anexei nr. 1 Ia Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 347/27.12.2018 pentru aprobarea Regulamentului, procedurii și modelului de contract privind parcările/parcajele publice aflate în administrarea Sectorului 4 al Municipiului București, prin Direcția Mobilitate Urbană Sector 4, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Local al Sectorului 4

Având în vedere:

Raportul de Specialitate al Direcției Mobilitate Urbană Sector 4 nr. 4108/27.08.2019;

Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 4 al Municipiului București;

Procesul-Verbal de afișare nr. P.l 1.4/982/04.09.2019;

Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4;

Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 8/31.01.2018 privind înființarea Direcției Mobilitate Urbană Sector 4, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 159/14.06.2018 privind predarea în vederea administrării de către Direcția Mobilitate Urbană Sector 4 a parcajelor publice de pe raza Sectorului 4 al Municipiului București și aprobarea modelului protocollui de predare-primire;

Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 347/27.12.2018 - Regulamentul privind Parcările Publice aflate în administrarea Sectorului 4 al Municipiului București, prin Direcția Mobilitate Urbană Sector 4, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 124/2008 privind aprobarea strategiei de parcare pe teritoriul Municipiului București, modificată și completată prin H.C.G.M.B nr. 61/2009, H.C.G.M.B. nr. 313/2009 și H.C.G.M.B. nr. 231/2017;

în baza Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art. 139 alin. (3) lit. g), art. 166 alin. (2) lit. g) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. Se modifică și completează Anexa, nr. 1 la HCL Sector 4 nr. 347/27.12.2018 pentru aprobarea Regulamentului, procedurii și modelului de contract privind parcările/ parcajele publice aflate în

administrarea Sectorului 4 al Municipiului București, prin Direci conform Anexei la prezenta.

tia Mobilitate Urbană Rector 4,

.,z v          X

Art. II. Primarul Sectorului 4, Secretarul General al Sectorului 4 și Direcția Mobilitate Urbană Sector 4 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri conform competențelor, iar comunicarea acesteia se va efectua de către Serviciul Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 26.09.2019

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Cosmin-Constantin BARBĂLĂU


Contrasemnează

Conform Codului administrativ

Secretarul General al Sectorului 4 Diana Anca ARTENE

Nr. 225/26.09.2019

ANEXA la

HCLS4 nr. 225/26.09.2019

Regulament privind Parcările Publice aflate în administrarea Sectorului 4 al Municipiului București, prin Direcția Mobilitate Urbană Sector 4 ,

I. Preambul

Prezentul regulament se aplică în gestionarea, operarea și utilizarea parcajelor/parcărilor publice aflate în administrarea Sectorului 4 al Municipiului București, prin Direcția Mobilitate Urbană Sector 4, denumită în continuare Administrator.

II. Definiții

Termenul de parcări publice se referă la parcajele la sol, parcaje construite, park&ride-uri, precum și parcările de pe stradă și/sau orice alte spații sau sisteme utilizate pentru staționarea autovehiculelor în spatii/locații special amenajate în acest scop, contra cost și/sau gratuite, după caz.

Parcare publică - totalitatea parcărilor/parcajelor amenajate aflate pe domeniul public sau privat, aflate în administrarea Sectorului 4 al Municipiului București, prin Direcția Mobilitate Urbană Sector 4;

Parcare publică cu plată - parcare amenajată pe domeniul public sau privat al Municipiului București, aflat în administrarea Sectorului 4, altele decât cele de reședință, pentru folosirea căruia se percepe un tarif de staționare, semnalizată în mod corespunzător inclusiv cu indicatoare de parcare cu plată, care în continuare se va numi „parcare cu plată";

Parcaj public la sol - spațiu amenajat, pe sol, dat în folosință publică, cu sau fără plată, pentru staționarea în aer libera autovehiculelor pe diferite durate de timp;

Parcaj public construit - spațiu amenajat, în subteran sau etajat, dat în folosință publică, cu sau fără plată, pentru staționarea în stații închise a autovehiculelor pe diferite durate de timp;

Parcaj public de tip PARK&RIDE - spațiul amenajat pe sol sau în construcții speciale (subterane sau etajate), dat în folosință publică, cu sau fără plată, pentru staționarea în aer liber, respectiv pentru adăpostirea în construcții a autoturismelor pe o durată a parcării de 8-10 ore/zi, parcaj conceput pentru a încuraja șoferii să-și parcheze mașinile la distanță de centrul orașului, atracții turistice etc. și să-și finalizeze călătoria cu mijloacele de transport public în comun;

Parcare publică pe stradă - spațiu amenajat, delimitat prin marcaje orizontale, perpendiculare sau oblice față de marginea părții carosabile a drumului, dat în folosință publică> cu sau fără plată, semnalizat prin indicatoare specifice, destinat în mod special staționării autovehiculelor;

Parcarea autovehiculului - staționarea și/sau oprirea autovehiculelor în/^pSțiKsjgecial Nk amenajate sau stabilite și semnalizate în mod corespunzător;             ff    f r-’îA     u

Staționare - imobilizarea voluntară a unui autovehicul în spatii special amenajate sau stabilite și semnalizate în mod corespunzător pe o durata mai mare de 5 minute;

Oprire - imobilizarea voluntară a unui vehicul, pe o durata de cel mult 5 minute. Peste această durată, imobilizarea se. consideră staționare.

Autovehicule - orice vehicule echipate prin construcție, cu un motor cu propulsie, în scopul deplasării pe drumurile publice; inclusiv mopeduri și motociclete.

 • III. Parcaje publice la sol sau construite

1. Accesul în parcajele publice la sol sau în cele construite și consecințele juridice ale acestuia

 • a. Prin solicitarea de emitere a tichetului de acces în parcajele publice la sol ori prin utilizarea cârdului de abonat, conducătorul autovehiculului acceptă și se obligă să respecte toate condițiile prezentului Regulament.

 • b. Este permis accesul în parcajele publice la sol sau construite al autovehiculelor care nu depășesc masa totală maxim autorizată de 3,5 tone, iar dimensiunile acestora să fie de maxim 2,5 m lățime și 5,5 m lungime.

 • c. Este interzis accesul în parcajele publice la sol sau construite a autocamioanelor, rulotelor sau autorulotelor, remorcilor și semiremorcilor, independent de încadrarea în dimensiunile și masa totală maxim autorizată precizată la punctul b.

 • d. Fac excepție de la litera c. parcajele publice situate la Nițu Vasile nr. 1 și Șos. Olteniței nr. 9, unde este permis accesul autoturismelor care depășesc dimensiunile prevăzute la lit. b., rulotelor, autorulotelor, remorcilor sau semiremorcilor, iar tariful pentru utilizarea acestora pe bază de abonament este de 300 lei/lună (TVA inclus).

2. Orarul de funcționare și planurile tarifare.

 • a. Orarul de funcționare a parcajelor la sol este de luni până duminică, în intervalul orar 00.00-24.00

 • b. Intervalul de taxare de referință este de 2 (două) ore, interval nefracționabil, iar planul tarifar include două variante, respectiv taxarea pe interval de referință sau abonamente lunare.

 • i. 1 leu/interval tarifar de 2 (două) ore (TVA indus). Orice diviziune a intervalului orar va fi tarifată luând în considerare tariful pentru un interval de referință întreg de 2 (două) ore.

 • ii. pentru persoane fizice 10 lei/lună (TVA inclus), în intervalul orar 00.00-24.00 pe bază de abonament/loc nenominal. Abonamentul se achită integral (anual) în momentul încheierii/prelungirii contractului de utilizare;

 • iii. pentru persoane fizice 20 lei/lună (TVA inclus), în intervalul orar 00.00-24.00 pe bază de abonament/loc cu rezervarea unui anumit loc, prin utilizarea unui sistem tip blocator al locului respectiv de parcare, montat exclusiv de Administrator, pe cheltuiala acestuia. Abonamentul se achită integral (anual) în momentul încheierii/prelungirii contractului de utilizare;

 • iv. pentru persoane juridice 30 lei /lună (TVA inclus), în intervalul orar 00,00-24.00 pe bază de abonament/loc nenominal. Abonamentul se achită integral (anual) în momentul încheierii/prelungirii contractului de, utilizare;

 • v. pentru persoane juridice 40 lei /lună (TVA inclus), în intervalul orar 00.00-24.00 pe

bază de abonament/loc cu rezervarea unui anumit loc, prin utilizarea unui sistem tip blocator al locului respectiv de parcare, montat exclusiv de Administrator, pe cheltuiala acestuia. Abonamentul se achită integral (anual) în momentul încheierii/prelungirii contractului de utilizare;                              '

 • vi. în funcție de numărul de abonamente, sistemul informatic de gestiune va ține cont de capacitatea totală a parcajului respectiv, astfel fiecare abonat putând să găsească un loc liber în parcaj, pentru abonamentele fără rezervare de loc, precum și de locurile pentru abonații care optează pentru locuri rezervate prin sistemele de blocatoare ale locurilor de parcare instalate exclusiv de Administratorul parcajului;

 • vii. Contractele de abonamente în parcajele publice la sol se pot încheia până la sfârșitul calendaristic al anului, urmând a fi reînnoite la începutul fiecărui an, iar numărul abonamentelor va fi stabilit pentru fiecare parcaj în parte de Administrator;

 • viii. Modelul de contract de abonament pentru parcajele publice la sol și construite este în Anexa 3 a prezentei hotărâri;

 • ix. Plata tarifului de la punctul i. se amână până în Decembrie 2020. Termenul se poate reduce, în funcție de progresul înregistrat pe parcursul lucrărilor și va putea fi modificat prin hotărâre a Consiliului Local Sector 4.

3. Modalitățile de plată ale tarifelor de parcare/abonamente

 • a. Plata tarifelor de parcare, altele decât abonamente, se poate realiza, în general, prin următoarele modalități:

 • i. în numerar la automatele de plată a parcajului;

 • ii. plata cu cârdul la automatele de plată a parcajului, dar pentru cârduri de tip contactless;

 • iii. prin aplicația informatică a Administratorului pentru telefoanele mobile de tip Android și IOS;

 • iv. prin SMS.

 • b. Plata abonamentelor se va realiza prin numerar, la terminalele self-service indicate de Administrator, sau on-line pe site-ul Direcției Mobilitate Urbană Sector 4.

 • c. în funcție.de posibilitățile existente în fiecare parcaj, Administratorul va afișa la loc vizibil modalitățile de plată existente.

 • d. în cazul nefuncționării sistemelor de plată, utilizatorii vor contacta Dispeceratul

Administratorului parcajului și vor obține informațiile necesare pentru validarea plății tarifului

datorat, precum și ieșirea din parcaj.


U-e ieșirea dirr


P'

aiiathita/in|feciTVen


 • e. Pentru anumite situații extreme, Administratorul poate lua decizia de a parcare a unui sau mai multor autovehicule, cu obligația utilizatorilor de de 24 de ore de la ieșirea din parcaj plata tarifului datorat, prin mijloacele indicate de Administrator (on-line, aplicație, terminale self-service, sms.etc). Neplata tarifului datorat în termenul maxim indicat, constituie o baza legală pentru ca Administratorul să se îndrepte împotriva utilizatorului în culpă, precum și să-i blocheze accesul, pe viitor, în parcajele publice aflate în administrarea Sectorului 4 al Municipiului București, până la stingerea debitului înregistrat.

 • f. numărul de abonamente din fiecare parcaj va fi stabilit de Administrator și va fi publicat pe pagina de internet a instituției, precum și modalitățile de încheiere a unui contract de abonament.

4. Reguli de utilizare a parcajelor publice la sol și construite

 • a. în funcție de gradul de ocupare a locurilor de parcare sau de alte situații excepționale, Administratorul poate restricționa temporar accesul în incinta parcajului, inclusiv pentru abonați, pe o anumită perioadă indicată. în această situație, abonații nu vor solicita recuperarea sumelor pentru perioada în care nu au avut acces în parcaj. Abonaților li se va putea solicita prin telefon/e-mail sau notificare scrisă, eliberarea parcajului, indicându-se motivul și perioada de timp.

 • b. Ruperea barierei de către utilizatorii parcajului se tarifează cu 500 de lei și se poate achita la casieria Administratorului din Bd. Metalurgiei, Nr. 12-18, Grand Arena, Et.l, Sector 4, București, de luni până vineri în intervalul orar 09.00-17.00.

 • c. După achitarea tarifului, dreptul de parcare se anulează. Ieșirea din parcare se va realiza în maximum 15 (cincisprezece) minute de la achitarea tarifului. în caz contrar, se va datora tariful pentru încă un interval de referință de tarifare.

 • d. în cazul pierderii tichetului de parcare, conducătorul auto trebuie să precizeze ora aproximativă de intrare în parcare, în scopul identificării în sistemul automat.

 • e. Pierderea tichetului de parcare se tarifează suplimentar cu 10 de lei/zi, fără a fi exonerat utilizatorul de plata datorată pentru timpul în care a utilizat parcajul public.

 • f. Parcarea pe locurile destinate persoanelor cu dizabilități, semnalizate pe orizontală și/sau verticală, ca atare, cât și pe locurile prevăzute cu stații de încărcare pentru autoturismele electrice, semnalizate corespunzător, se sancționează cu blocarea roții autovehiculului, iar tariful pentru această situație este de 500 de lei/zi. Administratorul, concomitent cu blocarea roții, poate decide și ridicarea și relocarea autovehiculului într-un alt spațiu din parcaj, situație în care se aplică suplimentar tarifele aferente acestor operațiuni.

 • g. Pentru nerespectarea modului corect de a parca, respectiv ocuparea mai multor locuri de parcare cu un singur autovehicul, se va proceda la blocarea roții autovehiculului sau, dacă se impune, pentru motive de blocare a căilor de acces sau evacuare, blocare a căilor de rulare, la ridicarea și depozitarea acestuia într-o altă secțiune a parcajului. în această situație tariful de deblocare este de 50 de lei/zi, si 50 de lei pentru operațiunea de ridicare și mutare cu platforma a autovehiculului, fără a fi exonerat utilizatorul de plata datorată pentru timpul în care a utilizat parcajul public.

 • h. Pierderea cârdului de abonat se va anunța de îndată Administratorului pentru blocarea acestuia în sistemul informatic, utilizând datele de contact din contractul de abonament pentru utilizarea parcajului public la sol și construite, iar tariful pentru configurarea și furnizarea unui nou cârd de abonat pentru acces fiind de 10 lei.

 • i. Deteriorarea sau încercarea de deteriorare a sistemelor de blocare a roților, în conformitate cu legislația în vigoare, constituie infracțiune. Administratorul, după constatarea incidentului, dispune formularea unei plângeri penale, precum și deschiderea unui proces civil pentru recuperarea eventualelor pagube create.

 • j. Intervalul în care Administratorul intervine pentru deblocarea roții, în cazul încălcării regulamentului, variază în funcție de gradul de ocupare a echipelor care realizează respectivele operațiuni, dar nu va fi mai mare de 3 (trei) ore, timp care va fi tarifat în condițiile menționate precedent pentru ieșirea din parcaj a autovehiculului.

 • k. Plata tarifului de deblocare și/sau ridicare, transport, depozitare a autovehiculului se face pe loc la reprezentanții Administratorului prin plata în numerar sau prin cârd, sume pentru care conducătorul autovehiculului va primi chitanță.

 • l. Toate incidentele, respectiv blocarea roții și/sau ridicarea, transportul și depozitarea autovehiculului se înregistrează automat de Administrator într-o bază de date informatică, neputând fi evitată în nici un fel plata tarifelor datorate pentru serviciile respective.

 • m. Până la achitarea tuturor sumelor datorate Administratorului, autovehiculul nu va putea părăsi incinta parcajului public la sol sau construit, iar încălcarea acestei norme se va sancționa conform legislației în vigoare, de organele abilitate.

 • n. Locurile de parcare rezervate persoanelor cu dizabilități vor putea fi utilizate doar de către autovehiculele ce au afișat cardul-legitimație eliberat de autoritățile competente, care conține semnul internațional reprezentativ. Persoanele cu dizabilități care dețin cardul-legitimație au dreptul de a parca gratuit pe locurile special amenajate marcate corespunzător, în acest sens, se va utiliza cardul-legitimație în aplicația informatică a Administratorului în vederea anulării tichetului de acces, implicit a tarifului pentru parcare. Folosirea cardurilor-legitimații false în scopul obținerii avantajelor mai sus menționate se va reclama organelor de poliție, iar conducătorul autovehiculului va fi obligat să achite integral tariful de parcare.

 • o. Abonații care au optat pentru un loc de parcare nominal, rezervat, au obligația de a efectua toate operațiunile necesare pe timp de iarnă, privind deszăpezirea respectivului loc, fără a bloca celelalte locuri de parcare, sau căile de acces, în cazul în care Administratorul parcajului îi solicită în mod expres aceste operațiuni. în situația în care deszăpezirea/curățarea locului de parcare sau orice alte operațiuni de marcare, remarcare etc. sunt necesare, abonatul are obligația de a elibera de îndată locul de parcare ocupat, sub sancțiunea rezilierii unilaterale a contractului de abonat.

 • p. Toți utilizatorii parcajului se obligă și acceptă următoarele: • iii.    să nu organizeze în parcare nicio reuniune politică sau publică, greve, spectacole sau activități comerciale;

 • iv.    să nu campeze în parcare și să nu organizeze picnicuri, sporturi sau alte activități în aria acesteia;

 • v.    să nu distribuie materiale publicitare sau alte afișaje fără acordul scris al Administratorului;

 • vi.   să nu întreprindă nimic de natură a genera perturbarea ordinii publice, pagube sau inconveniente, atât parcării, cât și utilizatorilor acestora;

 • vii.   să nu lase în autovehicule animale nesupravegheate sau substanțe periculoase;

 • viii.   să nu lase minorii nesupravegheați în parcare sau în autovehiculele parcate;

 • ix.   să nu desfășoare sesiuni Foto-Video profesionale fără acordul scris al Administratorului;

 • x.    să nu utilizeze claxoanele autovehiculelor;

 • xi.   să nu staționeze voluntar autovehiculele cu motorul aflat în funcțiune;

 • xii.   să nu polueze cu substanțe inflamabile, periculoase ori de natură organică;

 • xiii.    să nu inițieze sau să participe la întreceri in cadrul parcării;

 • xiv.   să nu-și lase la vedere bunurile, Administratorul/Sectorul 4 al Municipiului București neasumându-și răspunderea pentru dispariția acestora;

 • xv.    să păstreze curățenia în cadrul parcării și să arunce resturile în locurile special amenajate, iar depozitarea de gunoi sau aruncarea de gunoi pe jos se va sancționa contravențional de către autoritățile competente, ținând cont de datele care se pot obține prin sistemul de supraveghere video al parcajului;

 • xvi. - să nu efectueze manevre ce pot fi periculoase pentru ceilalți participanți la trafic.

 • q. Administratorul parcajului și/sau Sectorul 4 al Municipiului București va asigura utilizatorilor parcării condiții civilizate de parcare, respectiv curățarea și iluminarea corespunzătoare a locurilor de parcare. Camerele video instalate în parcaj sunt destinate exclusiv supravegherii fluxurilor de trafic; înregistrările video nu vor fi disponibile publicului, dar vor putea fi puse la dispoziția autorităților.

 • r. Este interzisă parcarea pe o perioadă mai mare de 2 (două) zile calendaristice consecutive cu excepția abonamentelor pe locurile de parcare, iar Administratorul poate bloca și/sau ridica, înlătura din incinta parcării, pe cheltuiala conducătorului auto, orice autovehicul ce depășește acest termen.

 • s. Conducătorii autovehiculelor sunt obligați să respecte în totalitate Regulamentul de funcționare a parcajelor publice la sol sau construite, iar, în cazul în care vor încălca oricare dintre prevederile prezentului Regulament, conducătorului în cauză i se va aplica sancțiunea corespunzătoare, inclusiv blocarea și/sau ridicarea, transportul și depozitarea autovehiculului parcat necorespunzător sau cu încălcarea prevederilor prezentului Regulament sau ale legislației aplicabile.

 • t. Conducătorii autovehiculelor, alții decât posesorii cârdurilor de abonați, nu vor intra în parcare fără tichetul eliberat la deschiderea barierei de acces, având în vedere faptul că ieșirea din parcare este permisă numai după achitarea și validarea tichetului de parcare. parcajelor publice la sol sau construite, vor fi suportate de persoanele vinovate, cu excluderea răspunderii Administratorului și/sau Sectorului 4 al Municipiului București. • v.  La parcarea autovehiculului, conducătorul acestuia este obligat să își asigure bunurile lăsate în interiorul autovehiculului prin închiderea ușilor, capotelor motor și portbagajului, a. geamurilor, trapei, bușonului rezervor etc., Administratorul și/sau Sectorul 4 al Municipiului București nerăspunzând în niciun fel pentru securitatea acestora.

w. Ocupanților autovehiculelor li se recomandă să nu își lașe bunuri de valoare în autovehicule, indiferent de zona în care se află, Administratorul și/sau Sectorul 4 al Municipiului București nefiind responsabil de dispariția acestora.

 • x. Conducătorii autovehiculelor și ceilalți ocupanți ai autovehiculelor sunt obligați să respecte normele P.S.I. specifice (Prevenirea și Stingerea Incendiilor), precum și indicațiile reprezentanților Administratorului și/sau ai Sectorului 4 al Municipiului București.

y. Constituie abatere de la prezentul Regulament și se sancționează cu blocarea roților autovehiculului oprirea sau staționarea vehiculului pe alte locuri decât cele special amenajate și marcate sau ocupând mai multe locuri de parcare, în dreptul căilor de acces/evacuare sau pe locurile de parcare destinate persoanelor cu dizabilități, fără a avea acest drept sau pe locurile destinate încărcării mașinilor electrice, precum șî expunerea, spre vânzare a autovehiculului în parcare.

z. Conducerea repetată a autovehiculului cu viteză peste limita impusă de către Administrator în parcare se va sancționa cu restricționarea accesului în parcare a autovehiculului respectiv pe o perioadă de 1 an.

aa. Constatarea abaterilor se face în conformitate cu prezentul Regulament și cu respectarea prevederilor legislației în vigoare referitoare la circulația pe drumurile publice, de către reprezentanții Administratorului și/sau ai Sectorului 4 al Municipiului București, sau orice alte organe abilitate de lege.

5. Blocarea și/sau transportul autovehiculelor care încalcă prevederile prezentului Regulament

 • a. Vor fi supuse blocării și/sau ridicării, transportării și depozitării, cu precădere autovehiculele care blochează ori îngreunează circulația, autovehiculele parcate în alte locuri de parcare decât cele special amenajate și marcate, autovehiculele parcate pe o perioadă mai mare decât durata maxim admisă (///. Pct.4 lit.r), autovehiculele care ocupă locurile de parcare destinate persoanelor cu dizabilități fără a deține cardul-legitimație menționat la ///. Pct.4 lit.n, precum și cele care ocupă locurile prevăzute cu stații de încărcare pentru autoturismele electrice.                                                           1

 • b. Conducătorul vehiculului acceptă, în mod expres blocarea roților, precum și ridicarea, transportul și depozitarea autovehiculului în locuri special destinate la interiorul și/sau exteriorul parcajului, de către reprezentanții Administratorului, Poliția Locală Sectojhfc^s companii care au contract în acest sens cu Administratorul, sau Sectorul 4 akMbnifeîplu București, dacă încalcă prevederile prezentului Regulament, caz în care'fe vehiculului va plăti integral toate costurile de ridicare, transport și depozitare, pldsAaxa^ deblocare menționată la III. Pct.4 lît.f, lit.g.                                     ftVi

 • c. Administratorul parcajului și/sau Sectorul 4 al Municipiului București nu își asumă răspunderea pentru prejudiciile ce pot apărea ca urmare a blocării și/sau ridicării, transportului și/sau depozitării autovehiculului.

 • d. Prin procedura de blocare se va bloca una dintre roțile din față ale autovehiculului cu dispozitive special fabricate în acest sens. Dispozitivul va asigura imposibilitatea îndepărtării acestuia, nepermițând demontarea roții blocate.

 • e. De asemenea, după blocarea roții vor fi realizate fotografii cu autovehiculul având roata blocată. Pe parbrizul autovehiculelor blocate va fi aplicată o înștiințare care va cuprinde informații cu privire la abaterea săvârșită, precum și la pașii pe care conducătorul autovehiculului trebuie să-i urmeze pentru deblocare, plata tarifului de deblocare și semnarea procesului verbal de deblocare a roții.

 • f. Deblocarea roții se face numai după ce în prealabil i-au fost reamintite conducătorului auto prevederile Regulamentului și a fost achitat tariful de deblocare.

 • g. Ridicarea autovehiculelor, atunci când se impune, conform prevederilor prezentului Regulament, se va tarifa cu suma de 50 de lei, tarif care se va plăti concomitent cu cel de deblocare a roții.

 • h. Operațiunile de ridicare vor fi însoțite automat de blocarea roții, iar, cu ocazia ridicării, se vor realiza fotografii și se va întocmi un proces verbal de constatare a situației care a condus la respectiva măsură.

6. Daune cauzate autovehiculelor

 • a. Personalul Administratorului nu are atribuțiuni de pază a autovehiculelor parcate în incinta parcajelor publice la sol sau construite.

 • b. Administratorul nu își asumă în niciun fel responsabilitatea civilă sau penală pentru orice pagubă sau prejudiciu cauzat autovehiculelor, inclusiv ca urmare a blocării și/sau ridicării, transportării și depozitării lor, pentru bunurile lăsate în interiorul acestora sau pentru eventualele daune, furturi, incendii, precum și pentru orice fel de daune cauzate de utilizatori ai parcajelor publice la sol sau construite, ori de terțe persoane, autovehiculelor aflate în parcare.

 • c. Administratorul parcajului nu are nicio responsabilitate după ieșirea autovehiculului din parcare.

7. Dispoziții finale

 • a. Prevederile prezentului Regulament se aplică și autovehiculelor destinate aprovizionării sau livrării, precum și celor care efectuează servicii de taximetrie.

 • b. Prezentul Regulament și/sau extrase din acesta vor fi afișate pe site-ul Direcției Mobilitate Urbană Sector 4 și cât mai vizibil, atât la intrările, cât și în interiorul parcajelor.

JV^a^șajepublice de tip PARK&RIDE

 • 1. Accesul în parcaj și consecințele juridice ale acestuia ■f f I few ’ •


 • a. Prin solicitarea de emitere a tichetului de acces în parcajele publice de tip Park&Ride, conducătorul, autovehiculului acceptă și se obligă să respecte condițiile prezentului Regulament.

 • b. Este permis accesul în parcajele publice de tip Park&Ride (indiferent dacă sunt la sol sau construite) al autovehiculelor care nu depășesc masa totală maxim autorizată de 3,5 tone, iar dimensiunile acestora să fie de maxim 2,5m lățime.și 5,5 m lungime.

 • c. Este interzis-accesul în parcajele publice de tip PARK&RIDE a camioanelor, rulotelor sau autorulotelor, remorcilor și semiremorcilor, independent de încadrarea în dimensiunile și masa totală maxim autorizată precizată la punctul b.

2. Orarul de funcționare și planurile tarifare în parcajele de tip Park&Ride.

 • a. Orarul de funcționare a parcajelor de tip Park&Ride este de luni până duminică, în intervalul orar 00.00-24.00.

 • b. Intervalul 7.00-19.00 se tarifează ca interval întreg, indiferent de ora la care se parchează (în interiorul intervalului) cu 3 lei/interval (TVA inclus).

 • c. în afara intervalului menționat anterior, tariful este de 3 lei/oră (TVA inclus).

 • d. în parcajele de tip Park&Ride se pot face abonamente valabile numai pentru intervalul de referință 700-1900, iar tariful pentru utilizarea parcajului în acest interval este de 100 lei/lună (TVA inclus).

 • e. Plata tarifului de la punctele a. și b. se amănă până în Decembrie 2020. Termenul se poate red.uce, în funcție de progresul înregistrat pe parcursul lucrărilor și va putea fi modificat prin hotărâre a Consiliului Local Sector 4.

3. Modalitățile de plată a tarifelor de parcare în parcajele tip Park&Ride

 • a. Plata tarifelor de parcare se poate realiza, în general, prin următoarele modalități:

 • i. în numerar, la automatele de plată a parcajului; .

 • ii. plata cu cârdul la automatele de plată a parcajului, dar numai pentru cârduri de tip contactless;

 • iii. prin aplicația informatică a Administratorului pentru telefoanele mobile de tip Android și IOS;

 • iv. prin SMS.

 • b. în funcție de posibilitățile existente în fiecare parcaj, Administratorul va afișa la loc vizibil modalitățile de plată existente.

 • c. în cazul nefuncționării sistemelor de plată, utilizatorii vor contacta Dispeceratul Administratorului parcajului și vor obține informațiile necesare pentru validarea plății tarifului

datorat, precum și ieșirea din parcaj.

 • d. Pentru anumite situații extreme,.Administratorul poate lua decizia de a permite

parcare a unui sau mai multor autovehicule, cu obligația utilizatorilor de a achita plat^feriful^j


datorat în termen de 24 de ore de la ieșirea din parcaj, prin mijloacele inafcat “

li

g

Administrator (on-line, aplicație, terminale self-service, sms etc). Neplata tarifului datorat, în termenul maxim indicat, constituie o bază legală pentru ca Administratorul să se îndrepte împotriva utilizatorului în culpă, precum și să-i blocheze accesul pe viitor în parcajele publice aflate în administrarea Sectorului 4 al Municipiului București, până la stingerea debitului înregistrat.

4. Reguli de utilizare a parcajelor publice de tip Park&Ride

 • a. în funcție de gradul de ocupare a locurilor de parcare sau de alte situații excepționale, Administratorul poate restricționa temporar accesul în incinta parcajului.

 • b. Ruperea barierei de către utilizatorii parcajului se tarifează cu 500 de lei și se poate achita la casieria Administratorului din Bd. Metalurgiei, Nr. 12-18, Grand Arena, Et.l, Sector 4, București, de luni până vineri în intervalul orar 09.00-17.00.

 • c. După achitarea tarifului, dreptul de parcare se anulează. Ieșirea din parcare se va realiza în maximum 15 (cincisprezece) minute de la achitarea tarifului. în caz contrar, se va datora tariful pentru încă un interval de referință de tarifare, pentru intervalul 07.00-19.00, sau pentru încă o oră, în afara acestui interval.

 • d. în cazul pierderii tichetului de parcare, conducătorul auto trebuie să precizeze ora aproximativă de intrare în parcare, în scopul identificării în sistemul automat.

 • e. Pierderea tichetului de parcare se tarifează suplimentar cu 10 de lei/zi, fără a fi exonerat utilizatorul de plata datorată pentru timpul în care a utilizat parcajul public de tip Park&Ride.

 • f. Parcarea pe locurile destinate persoanelor cu dizabilități, semnalizate pe orizontală și/sau verticală, ca atare, cât și pe locurile prevăzute cu stații de încărcare pentru autoturismele electrice, semnalizate corespunzător, de către persoane neîndreptățite, se sancționează cu blocarea roții autovehiculului, iar tariful pentru această situație este de 500 de lei/zi. Administratorul, concomitent cu blocarea roții, poate decide și ridicarea și relocarea autovehiculului într-un alt spațiu din parcaj, situație în care se aplică suplimentar tarifele aferente acestor operațiuni.

 • g. Pentru nerespectarea modului corect de a parca, respectiv ocuparea mai multor locuri de parcare cu un singur autovehicul, se va proceda la .blocarea roții autovehiculului sau, dacă se impune, pentru motive de blocare a căilor de acces sau evacuare, blocare a căilor de rulare, la ridicarea și depozitarea acestuia într-o altă secțiune a parcajului. în această situație, tariful de deblocare este de 50 de lei/zi și 50 de lei pentru operațiunea de ridicare și mutare cu platforma a autovehiculului, fără a fi exonerat utilizatorul de plata datorată pentru timpul în care a utilizat parcajul public.

 • h. Deteriorarea sau încercarea de deteriorare a sistemelor de blocare a roților, în conformitate cu legislația în vigoare, constituie infracțiune. Administratorul, după constatarea incidentului, dispune formularea unei plângeri penale, precum și deschiderea unui proces civil pentru recuperarea eventualelor pagube create.

care Administratorul intervine pentru deblocarea roții, în cazul încălcării <egulamenru(]ui)\, variază în funcție de gradul de ocupare a echipelor care realizează

c                      //

respectivele operațiuni, dar nu va fi mai mare de 3 (trei) ore, timp care va fi tarifat în condițiile menționate precedent, pentru ieșirea din parcaj a autovehiculului.

 • j. Plata tarifului de deblocare și/sau ridicare, transport, depozitare a autovehiculului se face pe loc, la reprezentanții Administratorului, prin plata în numerar sau prin cârd, sume pentru care conducătorul autovehiculului va primi chitanță.

 • k. Toate incidentele, respectiv blocarea roții și/sau ridicarea, transportul și depozitarea autovehiculului se înregistrează automat de Administrator într-o bază de date informatică, neputând fi evitată în nici un fel plata tarifelor datorate pentru serviciile respective.

 • l. Până la achitarea tuturor sumelor datorate Administratorului, autovehiculul nu va putea părăsi incinta parcajului public la sol sau construit, iar încălcarea acestei norme se va sancționa conform legislației în vigoare, de organele abilitate.

 • m. Locurile de parcare rezervate persoanelor cu dizabilități vor putea fi utilizate doar de către autovehiculele ce au afișat cardul-legitimație eliberat de autoritățile competente, care conține semnul internațional reprezentativ. Persoanele cu dizabilități, care dețin cardul-legitimație, au dreptul de a parca gratuit pe locurile special amenajate marcate corespunzător. în acest sens, se va utiliza cardul-legitimație în aplicația informatică a Administratorului în vederea anulării tichetului de acces, implicit a tarifului pentru parcare. Folosirea cardurilor-legitimații false în scopul obținerii avantajelor mai sus menționate se va reclama organelor de poliție, iar conducătorul autovehiculului va fi obligat să achite integral tariful de parcare.

  • i.

  • ii.

  • iii.

  • iv.

  • v.

  • vi.

  • vii.

  • viii.

  • ix.

  • x.

  • xi.

  • xii.

  • xiii.

  • xiv.


 • n. Toți utilizatorii parcajelor de tip Park&Ride se obligă și acceptă următoarele: să nu utilizeze parcarea pentru activități periculoase, ilegale, imorale sau pentru practicarea cerșetoriei;

să nu utilizeze parcarea în vederea reparației autovehiculelor, activităților de mentenanță auto sau altor activități de acest gen;

să nu organizeze în parcare nicio reuniune politică sau publică, greve, spectacole sau activități comerciale;

să nu campeze în parcare și să nu organizeze picnicuri, sporturi sau alte activități în aria acesteia;

să nu distribuie materiale publicitare sau alte afișaje fără acordul scris al Administratorului;

să nu întreprindă nimic de natură a genera perturbarea ordinii publice, pagube sau inconveniente, atât parcării, cât și utilizatorilor acestora;

să nu lase în autovehicule animale nesupravegheate sau substanțe periculoase;

să nu lase minorii nesupravegheați în parcare sau în autovehiculele parcate;

să nu desfășoare sesiuni Foto-Video profesionale fără acordul scris al Administratorului;

să nu utilizeze claxoanele autovehiculelor;

să nu staționeze voluntar autovehiculele cu motorul aflat în funcțiune;

să nu polueze cu substanțe inflamabile, periculoase ori de natură organică; să nu inițieze sau să participe'la întreceri în cadrul parcării;

să nu-și lase la vedere bunurile, Administratorul/Sectorul 4 al MunicipiuM BușCr^șî^ neasumându-și răspunderea pentru dispariția acestora;


 • xv.    să păstreze curățenia în cadrul parcării și să arunce resturile în locurile special amenajate, iar depozitarea de gunoi sau aruncarea acestuia pe jos se va sancționa contravențional de către autoritățile competente, ținând cont de datele care se pot obține prin sistemul de supraveghere video al parcajului.;

 • xvi.    să nu efectueze manevre ce pot fi periculoase pentru ceilalți participanți la trafic.

 • o. Administratorul parcajului și/sau Sectorul 4 al Municipiului București a asigura utilizatorilor parcării condiții civilizate de parcare, respectiv curățarea și iluminarea corespunzătoare a locurilor de parcare. Camerele video instalate în parcaj sunt destinate exclusiv supravegherii fluxurilor de trafic; înregistrările video nu vor fi disponibile publicului, dar vor putea fi puse la dispoziția autorităților.

 • p. Este interzisă parcarea pe o perioadă mai mare de 2 (două) zile calendaristice consecutive, iar Administratorul poate bloca și/sau ridica, înlătura din incinta parcării, pe cheltuiala conducătorului auto, orice autovehicul ce depășește acest termen.

 • q. Conducătorii autovehiculelor sunt obligați să respecte în totalitate Regulamentul de funcționare a parcajelor publice de tip Park&Ride, iar în cazul în care vor încălca oricare dintre prevederile prezentului Regulament, conducătorului în cauză i se va aplica sancțiunea corespunzătoare, inclusiv blocarea și/sau ridicarea, transportul și depozitarea autovehiculului parcat necorespunzător sau cu încălcarea prevederilor prezentului Regulament sau ale legislației aplicabile.

 • r. Eventualele avarii produse atât autovehiculelor proprii, cât și altor autovehicule sau instalații de către conducătorii autovehiculelor, pe timpul deplasării sau staționării în incinta parcajelor publice la sol sau construite, vor fi suportate de persoanele vinovate, cu excluderea răspunderii Administratorului și/sau Sectorului 4 al Municipiului București.

 • s.  La parcarea autovehiculelor, conducătorul acestuia este obligat să își asigure bunurile lăsate în interiorul autovehiculului prin închiderea ușilor, capotelor motor și portbagajului, a geamurilor, trapei, bușonului rezervor etc., Administratorul și/sau Sectorul 4 al Municipiului București nerăspunzând în niciun fel pentru securitatea acestora.

 • t. Ocupanților autovehiculelor li se recomandă să nu își lase bunuri de valoare în autovehicule, indiferent de zona în care se află,.Administratorul și/sau Sectorul 4 al Municipiului București nefiind responsabil de dispariția acestora.

 • u. Conducătorii autovehiculelor și ceilalți ocupanți ai autovehiculelor sunt obligați să respecte normele P.S.I. specifice (Prevenirea și Stingerea Incendiilor), precum și indicațiile reprezentanților Administratorului și/sau ai Sectorului 4 al Municipiului București.

 • v. Constituie abatere de la prezentul Regulament și se sancționează cu blocarea roților autovehiculului oprirea sau staționarea vehiculului pe alte locuri decât cele special amenajate și marcate sau ocupând mai multe locuri de parcare, în dreptul căilor de acces/evacuare sau pe locurile de parcare destinate persoanelor cu dizabilități, fără â avea acest drept, pe locurile special amenajate pentru încărcarea mașinilor electrice, precum și expunerea spre vânzare a

pa-rcare-

 • w. Conducerea repetată a autovehiculului cu viteză peste limita impusă de către Administrator în parcare se va sancționa cu restricționarea accesului în parcare a autovehiculului respectiv pe o perioadă de 1 an.

 • x. Constatarea abaterilor se face în conformitate cu prezentul Regulament și cu respectarea prevederilor legislației în vigoare referitoare la circulația pe drumurile publice, de către reprezentanții Administratorului și/sau ai Sectorului 4 al Municipiului București sau orice alte organe abilitate de lege.

5. Blocarea și/sau transportul autovehiculelor care încalcă prevederile prezentului Regulament

 • a.  Vor fi supuse blocării și/sau ridicării, transportării și depozitării, cu precădere autovehiculele care blochează ori îngreunează circulația, autovehiculele parcate în alte locuri de parcare decât cele special amenajate și marcate, autovehiculele parcate pe o perioadă mai mare decât durata maxim admisă (IV. Pct.4 lit.p), autovehiculele care ocupă locurile de parcare destinate persoanelor cu dizabilități, fără a deține cardul-legitimație menționat la IV. Pct.4 lit.n, precum și cele care ocupă locurile prevăzute cu stații de încărcare pentru autoturismele electrice.

 • b. Conducătorul vehiculului acceptă în mod expres blocarea roților, precum și ridicarea,

transportul și depozitarea autovehiculului în locuri special destinate la interiorul și/sau exteriorul parcajului, de către reprezentanții Administratorului, Poliția Locală Sector 4 și/sau companii care au contract în acest sens cu Administratorul, sau Sectorul 4 al Municipiului București, dacă încalcă prevederile prezentului Regulament, caz în care conducătorul vehiculului va plăti integral toate costurile de ridicare, transport și depozitare, plus taxa de deblocare menționată la IV. Pct.4 lit.f, llt.g.               ,   .

 • c. Administratorul parcajului și/sau Sectorul 4 al Municipiului București nu își asumă răspunderea pentru prejudiciile ce pot apărea ca urmare a blocării și/sau ridicării, transportului și/sau depozitării autovehiculului.

 • d. Prin procedura de blocare se va bloca una din roțile din față a autovehiculului cu dispozitive special fabricate în acest sens. Dispozitivul va asigura imposibilitatea îndepărtării acestuia, nepermițând demontarea roții blocate.

 • e. De asemenea, după blocarea roții vor fi realizate fotografii cu autovehiculul având roata blocată. Pe parbrizul autovehiculelor blocate va fi aplicată o înștiințare care va cuprinde informații cu privire la abaterea săvârșită, precum și la pașii pe care conducătorul autovehiculului trebuie să-i urmeze pentru deblocare, plata tarifului de deblocare și semnarea procesului verbal de deblocare a roții.

 • f. Deblocarea roții se face numai după ce în prealabil i-au fost reamintite conducătorului auto prevederile Regulamentului și a fost achitat tariful de deblocare.


  p reved eri Ior^prezehtjJ


 • g. Ridicarea autovehiculelor, atunci când se impune, conform Regulament, se va tarifa cu suma de 50 de lei, tarif care se va pl deblocare a roții.

 • h. Operațiunile de ridicare vor fi însoțite automat de blocarea roții, iar cu ocazia ridicării se vor realiza fotografii și se va întocmi un proces verbal de constatare a situației care a condus Ea respectiva măsură.

6. Daune cauzate autovehiculelor

 • a. Personalul Administratorului nu are atribuțiuni de pază a autovehiculelor parcate în incinta parcajelor publice de tip Park&Ride.

 • b. Administratorul nu își asumă în niciun fel responsabilitatea civilă sau penală pentru orice pagubă sau prejudiciu cauzat autovehiculelor, inclusiv ca urmare a blocării și/sau ridicării, transportării și depozitării lor, pentru bunurile lăsate în interiorul acestora sau pentru eventualele daune, furturi, incendii, precum și pentru orice fel de daune cauzate de utilizatori ai parcajelor publice la sol sau de terțe persoane, autovehiculelor aflate în parcare.

 • c. Administratorul parcajului nu are nicio responsabilitate după ieșirea autovehiculului din parcare.

7. Dispoziții finale

 • a. Prevederile prezentului Regulament se aplică și autovehiculelor destinate aprovizionării sau livrării, precum și celor care efectuează servicii de taximetrie.

 • b. Prșzentul Regulament și/sau extrase din acesta vor fi afișate pe site-ul Direcției Mobilitate Urbană Sector 4 și cât mai vizibil atât la intrările, cât și în interiorul parcajelor.

V. Parcări publice pe stradă

 • 1. Utilizarea parcărilor publice de pe stradă.

 • a. Prin staționarea și/sau oprirea autovehiculului într-un spațiu special amenajat sau stabilit și semnalizat în mod corespunzător ca parcare publică cu plată, pe stradă, conducătorul autovehiculului acceptă și se obligă să respecte condițiile prezentului Regulament.

 • b. Este permis accesul în parcajele publice pe stradă al autovehiculelor care nu depășesc masa totală maxim autorizată de 3,5 tone, iar dimensiunile acestora să fie de maxim 2,5 m lățime și 5,5 m lungime.

 • c. Este interzis accesul în parcajele publice pe stradă a camioanelor, rulotelor sau autorulotelor, remorcilor și semiremorcilor, independent de încadrarea în dimensiunile și masa totală maxim autorizată precizată la punctul b.

2. Orarul de funcționare și planurile tarifare pentru parcările publice pe stradă.

a. Orarul de funcționare a parcărilor publice pe stradă este de luni până duminică, în intervalul orar 08.00-19.00.

b. Intervalul de taxare de referință este de 2 (două) ore, interval nefracționabil, iar planul tarifar include două variante, respectiv taxarea pe interval de referință sau abonamente

^^țmjresjjentru riverani:


n IJeu/interval tarifar, de 2 (două) ore (TVA inclus). Orice diviziune a intervalului orar ^â-fi^tă/ifată juând în considerare tariful pentru un interval de referință întreg de 2 (două) ore; *^//                                     14

 • ii. pentru persoane fizice 10 lei/lună (TVA inclus), în intervalul orar 00.00-24.00 pe bază de abonament/loc nenominal într-o parcare definită ca locație și marcată ca parcare publică pe stradă pentru abonați. Abonamentul se achită integral (anual) în momentul încheierii/prelungirii contractului de utilizare;

 • iii. pentru persoane fizice 20 lei/lună (TVA inclus), în intervalul orar 00.00-24.00 pe bază de abonament/loc cu rezervarea unui anumit loc, prin utilizarea unui sistem tip blocator al locului respectiv de parcare, montat exclusiv de Administrator, pe cheltuiala acestuia, într-o parcare definită ca locație și marcată ca parcare publică pe stradă pentru abonați. Abonamentul se achită integral (anual) în momentul încheierii/prelungirii contractului de utilizare;

 • iv. pentru persoane juridice 30 lei/lună (TVA inclus), în intervalul orar 00.00-24.00 pe bază de abonament/loc nenominal într-o pajcare definită ca locație și marcată ca parcare publică pe stradă pentru abonați. Abonamentul se achită integral (anual) în momentul încheierii/prelungirii contractului de utilizare;

 • v. pentru persoane juridice 40 lei/lună (TVA inclus), în intervalul orar 00.00-24.00 pe bază de abonament/loc cu rezervarea unui anumit loc, prin utilizarea unui sistem tip blocator al locului respectiv de parcare, montat exclusiv de Administrator, pe cheltuiala acestuia, într-o parcare definită ca locație și marcată ca parcare publică pe stradă pentru abonați. Abonamentul se achită integral (anual) în momentul încheierii/prelungirii contractului de utilizare;

 • vi. Contractele de abonamente în parcările publice de pe stradă se pot încheia până la sfârșitul calendaristic al anului, urmând a fi reînnoite la începutul fiecărui an, iar numărul abonamentelor va fi stabilit pentru fiecare parcare în parte de Administrator;

 • vii. Modelul de contract de abonament pentru parcările publice de pe stradă este în Anexa 3 a prezentei hotărâri.

 • viii. Plata tarifului de la punctul i. se amână până în Decembrie 2020. Termenul se poate reduce, în funcție de progresul înregistrat pe parcursul lucrărilor și va putea fi modificat prin hotărâre a.Consiliului Local Sector 4.

3. Modalitățile de plată a tarifelor de parcare/abonamente

 • a. Plata tarifelor de parcare, altele decât abonamente, se poate realiza, în general, prin următoarele modalități:

 • i. Plata cu cârdul la automatele de plată a parcării publice de pe stradă (parcometre), dar numai pentru cârduri de tip contactless;

 • ii. prin aplicația informatică a Administratorului pentru telefoanele mobile de tip Android si IOS;

 • iii. prin SMS.

  terminalele             :-

  Urbană Sector 4.


  sșfeservice indfcăte de

  ec | } □ P I


 • b. Plata abonamentelor se va realiza prin numerar, la Administrator, sau on-line pe site-ul Direcției Mobilitate


 • c. în funcție de posibilitățile existente în fiecare parcaj, Administratorul va afișa la loc vizibil modalitățile de plată existente.

 • d. în cazul nefuncționării sistemelor de plată, utilizatorii vor contacta Dispeceratul Administratorului parcajului și vor obține informațiile necesare efectuării plății.

 • e. Plata parcării se va efectua în avans pentru intervalul dorit, în maxim 5 minute de la ocuparea locului de parcare.

 • f. După plată, numărul mașinii, precum și intervalul selectat vor fi incluse automat în sistemul informatic de gestiune a parcărilor publice a Administratorului, iar la expirarea intervalului selectat și achitat, în mod automat este sesizată echipa de intervenție tehnică a Administratorului, care va putea lua măsura blocării roții autoturismului, dacă într-un interval de maxim 15 minute de la expirarea duratei achitate, nu se realizează o nouă plată în sistem, pentru cel puțin încă un interval de referință.

 • g. Utilizatorii parcărilor publice de pe stradă pot înregistra costuri suplimentare față de tarifele afișate, în funcție de metodele de plată selectate, costuri pe care nu le pot solicita Administratorului și/sau Sectorului 4 al Municipiului București spre a fi recuperate.

4. Reguli de utilizare a parcărilor publice de pe stradă

 • a. Parcarea pe locurile destinate persoanelor cu dizabilități sau pe cele destinate încărcării autovehiculelor electrice, semnalizate pe orizontală și/sau verticală, ca atare, se sancționează cu blocarea roții autovehiculului, iar tariful pentru această situație este de 500 de lei/zi. Administratorul, concomitent cu blocarea roții, poate decide și ridicarea și relocarea autovehiculului într-un alt spațiu din parcaj, situație în care se aplică suplimentar tarifele aferente acestor operațiuni.

 • b. Pentru nerespectarea modului corect de a parca, respectiv ocuparea mai multor locuri de parcare cu un singur autovehicul, se va proceda la blocarea roții autovehiculului sau, dacă se impune, pentru motive de blocare a căilor de acces sau evacuare, blocare a căilor de rulare, cu ridicarea și depozitarea acestuia într-o altă secțiune a parcajului. în această situație tariful de deblocare este de 50 de lei, la care se adaugă suplimentarîncă 50 de lei pentru operațiunea de ridicare și mutare cu platforma a autovehiculului, fără a fi exonerat utilizatorul de plata datorată pentru timpul în care a utilizat parcarea publică de pe stradă.

 • c. Pierderea cârdului de abonat se va anunța de îndată Administratorului pentru blocarea acestuia în sistemul informatic, utilizând datele de contact din contractul de abonament pentru utilizarea parcării publice de pe stradă, iar tariful pentru configurarea și furnizarea unui nou cârd de abonat este de 10 de lei.

 • d. Deteriorarea sau încercarea de deteriorare a sistemelor de blocare a roților, în conformitate cu legislația în vigoare, constituie infracțiune. Administratorul, după constatarea incidentului dispune formularea unei plângeri penale, precum și deschiderea unui proces civil pentru recuperarea eventualelor pagube create.

^î^lnteryalul în care Administratorul intervine pentru deblocarea roții, în cazul încălcării ®^âiâmentu|ui, variază în funcție de gradul de ocupare a echipelor care realizează rpsp^cțryeîe d'berațiuni, dar nu va fi mai mare de 3 (trei) ore, timp care va fi tarifat în condițiile

 • f. Plata tarifului de deblocare și/sau ridicare, transport, depozitare a autovehiculului se face pe loc la reprezentanții Administratorului, prin plata în numerar sau prin cârd, sume pentru care conducătorul autovehiculului va primi chitanță.

 • g. Toate- incidentele, respectiv blocarea roții și/sau ridicarea, transportul și depozitarea autovehiculului se înregistrează automat de Administrator într-o bază de date informatică, n.eputând fi evitată în nici un fel plata tarifelor datorate pentru serviciile respective.

 • h. Până la achitarea tuturor sumelor datorate Administratorului, în situația blocării și/sau ridicării, autovehiculul nu va putea părăsi parcarea publică de pe stradă, iar încălcarea acestei • norme se va sancționa conform legislației în vigoare, de organele abilitate.

 • i. Locurile de parcare rezervate persoanelor cu dizabilități vor putea fi utilizate doar de către autovehiculele ce au afișat cardul-legitimație eliberat de autoritățile competente, care conține semnul internațional reprezentativ. Persoanele cu dizabilități care dețin cardul-legitimație au dreptul de a parca gratuit pe locurile special amenajate, marcate corespunzător. în acest sens, se va utiliza cardul-legitimație în aplicația informatică a Administratorului în vederea anulării tarifului pentru parcare. Folosirea cardurilor-legitimații false în scopul obținerii avantajelor mai sus menționate se va reclama organelor de poliție, iar conducătorul autovehiculului va fi obligat să achite integral tariful de parcare.

 • j. Abonații care au optat pentru un loc de parcare nominal, rezervat, au obligația de a efectua toate operațiunile necesare pe timp de iarnă, privind deszăpezirea respectivului loc, fără a bloca celelalte locuri de parcare sau strada, în cazul în care Administratorul parcării îi solicită în mod expres aceste operațiuni. în situația în care deszăpezirea/curățarea locului de parcare sau orice alte operațiuni de marcare, remarcare etc. sunt necesare, abonatul are obligația de a elibera de îndată locul de parcare ocupat, sub sancțiunea rezilierii unilaterale a contractului de abonat.

 • k. Orice intervenție în regie proprie asupra locului de parcare (marcare, instalarea de plăcute, semne, lanțuri, blocatoare etc) se va sancționa cu rezilierea unilaterală a contractului de abonament și pierderea sumelor achitate în avans, precum și imposibilitatea pe o perioadă de 6 (șase) luni de a încheia un nou contract de abonament pentru orice tip de parcare aflată în adrhinistrarea.Sectorului 4 al Municipiului București, prin Direcția Mobilitate Urbană Sector 4.

 • l. Toți utilizatorii parcărilor publice de pe stradă se obligă și acceptă următoarele:

 • i.

  ' să nu utilizeze parcarea pentru activități periculoase, ilegale, imorale, comerciale sau pentru practicarea cerșetoriei;

  să nu utilizeze parcarea în vederea reparației autovehiculelor, activităților de mentenanță auto sau altor activități de acest gen, inclusiv spălarea, curățarea acestora;

  să nu distribuie materiale publicitare sau alte afișaje fără acordul scris al Administratorului;

  șă nu întreprindă nimic de natură a genera perturbarea ordinii publice, pagubg sau inconveniente, atât parcării, cât și utilizatorilor acestora;

  să nu lase în autovehicule animale nesupravegheate sau substanțe

  să nu lase minorii nesupravegheațiîn parcare sau în autovehiculel


 • ii.

 • iii.

 • iv.


 • v.

 • vi.

 • vii.    să nu utilizeze claxoanele autovehiculelor;

 • viii.   să nu staționeze voluntar autovehiculele cu motorul aflat în funcțiune;

 • ix.   să nu polueze cu substanțe inflamabile, periculoase ori de natură organică;

 • x.   să nu-și lase la vedere bunurile, Administratorul/Sectorul 4 al Municipiului București neasumându-și răspunderea pentru dispariția acestora;

 • xi.    să păstreze curățenia în cadrul parcării și să arunce resturile în locurile special amenajate, iar depozitarea de gunoi sau aruncarea acestuia pe jos se va sancționa contravențional de către autoritățile competente;

 • xii.   să nu efectueze manevre ce pot fi periculoase pentru ceilalți participanți la trafic.

 • m. Administratorul parcajului și/sau Sectorul 4 al Municipiului București va asigura utilizatorilor parcării condiții civilizate de parcare, respectiv curățarea și iluminarea corespunzătoare a locurilor de parcare. Acolo unde există, camerele video instalate în parcările publice de pe stradă sunt destinate exclusiv supravegherii fluxurilor de trafic; înregistrările video nu vor fi disponibile publicului, dar vor putea fi puse la dispoziția autorităților.

 • n. Este interzisă parcarea pe o perioadă mai mare de 2 (două) zile calendaristice consecutive, cu excepția abonamentelor pe locurile de parcare, iar Administratorul poate bloca și/sau ridica, pe cheltuiala conducătorului auto, orice autovehicul ce depășește acest termen.

 • o. Conducătorii autovehiculelor sunt obligați să respecte în totalitate Regulamentul de funcționare a parcărilor publice de pe stradă, iar în cazul în care vor încălca oricare dintre prevederile prezentului Regulament, conducătorului în cauză i se va aplica sancțiunea corespunzătoare, inclusiv blocarea și/sau ridicarea, transportul și depozitarea autovehiculului în cauză.

 • p. Eventualele avarii produse atât autovehiculelor proprii, cât și altor autovehicule sau instalații de către conducătorii autovehiculelor, pe timpul manevrelor de parcare sau staționării în parcările publice de pe stradă vor fi suportate de persoanele vinovate, cu excluderea răspunderii Administratorului și/sau Sectorului 4 al Municipiului București.

 • q.  La parcarea autovehiculelor, conducătorul acestuia este obligat să își asigure bunurile lăsate în interiorul autovehiculului prin închiderea ușilor, capotelor motorului și portbagajului, a geamurilor, trapei, bușonului rezervor etc., Administratorul și/sau Sectorul 4 al Municipiului București nerăspunzândîn niciun fel pentru securitatea acestora.

 • r. Ocupanților autovehiculelor li se recomandă să nu își lase bunuri de valoare în autovehicule, indiferent de zona în care se află, Administratorul și/sau Sectorul 4 al Municipiului București nefiind responsabil de dispariția acestora.

 • s. Conducătorii autovehiculelor și ceilalți ocupanți ai autovehiculelor sunt obligați să respecte normele P.S.I. specifice (Prevenirea și Stingerea Incendiilor), precum și indicațiile reprezentanților Administratorului și/sau ai Sectorului 4 al Municipiului București.

 • t. Constituie abatere de la prezentul Regulament și se sancționează cu blocarea roților jjjtovehiculului oprirea sau staționarea vehiculului pe alte locuri decât cele special amenajate ^Pmarcște sau ocupând mai multe locuri de parcare, pe locurile de parcare destinate, lor^G^i dizabilități, fără a avea acest drept, sau pe locurile destinate încărcării ^jnți[ol; electrice, precum și expunerea spre vânzare a autovehiculului în parcare.


 • u. Constatarea abaterilor se face în conformitate cu prezentul Regulament și cu respectarea prevederilor legislației în vigoare referitoare la circulația pe drumurile publice, de către reprezentanții Administratorului și/sau ai Sectorului 4 al Municipiului București, sau orice alte organe abilitate de lege.

5. Blocarea și/sau transportul autovehiculelor care încalcă prevederile prezentului Regulament al parcărilor publice pe stradă

 • a. . Vor fi supuse blocării și/sau ridicării, transportării și depozitării, cu precădere autovehiculele care blochează ori îngreunează circulația, autovehiculele parcate în alte locuri de parcare decât cele special amenajate și marcate, autovehiculele parcate pe o perioadă mai mare decât durata maxim admisă de 2 zile consecutive, autovehiculele care ocupă locurile de parcare destinate persoanelor cu dizabilități fără a deține cardul-legitimație menționat la art. V.4.i., precum și cele care ocupă locurile prevăzute cu stații de încărcare pentru autoturismele electrice.

 • b. Conducătorul vehiculului acceptă în mod expres blocarea roților, precum și ridicarea, transportul și depozitarea autovehiculului de către reprezentanții Administratorului, Poliția Locală Sector 4 și/sau companii care au contract în acest sens cu Administratorul sau Sectorul 4 al Municipiului București, dacă încalcă prevederile prezentului Regulament, caz în care conducătorul vehiculului va plăti integral toate costurile de ridicare, transport și depozitare, plus taxa de deblocare menționată la art. V.4.f..

 • c. Administratorul parcărilor publice de pe stradă și/sau Sectorul 4 al Municipiului București, nuîși asumă răspunderea pentru prejudiciile ce pot apărea ca urmare a blocării și/sau ridicării, transportului și/sau depozitării autovehiculului.

 • d. Prin procedura de blocare se va bloca una dintre roțile din față ale autovehiculului cu dispozitive special fabricate în acest sens. Dispozitivul va asigura imposibilitatea îndepărtării acestuia, nepermițând demontarea roții blocate.

 • e. De asemenea, după blocarea roții vor fi realizate fotografii cu autovehiculul având roata blocată. Pe parbrizul autovehiculelor blocate va fi aplicată o înștiințare care va cuprinde informații cu privire la abaterea săvârșită, precum și la pașii pe care conducătorul autovehiculului trebuie să-i urmeze pentru deblocare, plata tarifului de deblocare și semnarea procesului verbal de deblocare a roții.

 • f. Deblocarea roții se face numai după ce în prealabil i-au fost reamintite conducătorului auto prevederile Regulamentului și a fost achitat tariful de deblocare.

 • g. Ridicarea autovehiculelor, atunci când se impune, conform .prevederilor prezentului Regulament, se va tarifa cu suma de 50 de lei, tarif care se va plăti concomitent cu cel de deblocare a roții.

  ocazia <idîcarn se^ ti/cSre

  f /Hf-* fiAx ‘-.'fi*


 • h. Operațiunile de ridicare vor fi însoțite automat de blocarea roții, iar cu vor realiza fotografii și se va întocmi un proces verbal de constatare a situa la respectiva măsură.

 • 6. Daune cauzate autovehiculelor

a. Administratorul nu își asumă în niciun fel responsabilitatea civilă sau penală pentru orice pagubă sau prejudiciu cauzat autovehiculelor inclusiv ca urmare a blocării și/sau ridicării, transportării și depozitării lor, pentru bunurile lăsate în interiorul acestora sau pentru eventualele daune, furturi, incendii, precum și pentru orice fel de daune cauzate de utilizatori ai parcajelor publice pe stradă sau de terțe persoane, autovehiculelor aflate în parcare.

7. Dispoziții finale

 • a. Prevederile prezentului Regulament se aplică și autovehiculelor destinate aprovizionării sau livrării, precum și celor care efectuează servicii de taximetrie.

 • b. Prezentul Regulament și/sau extrase din acesta vor fi afișate pe site-ul Direcției Mobilitate Urbană Sector 4 și cât mai vizibil în arealele unde sunt organizate parcări publice pe stradă.