Hotărârea nr. 224/2019

Hotărârea nr. 224 privind reglementarea desfășurării în bune condiții a activităților de salubrizare, igienizare, deszăpezire, întreținere spațiu verde ce ar putea fi împiedicate de către vehiculele staționate pe domeniul public al Sectorului 4 al Municipiului București

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1. Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE privind reglementarea desfășurării în bune condiții a activităților de salubrizare, igienizare, deszăpezire, întreținere spațiu verde ce ar putea fi împiedicate de către vehiculele staționate pe domeniul public al Sectorului 4 al Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 4

Având în vedere Raportul de specialitate al Direcției Generale de Poliție Locală nr. P. 19/10544/09.09.2019, a adresei nr. P. 18.2/6087/03.09.2019 emisă de către Direcția de Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare și Control Salubritate precum și a Referatului de aprobare al Primarului Sectorului 4;

Văzând Procesul-Verbal de afișare nr. P. 11.4/1025/10.09.2019;

Luând act de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local sector 4

Ținând seama de prevederile Legii poliției locale nr. 155/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (3) din Ordonanța Guvernului României nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare și cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (3), art. 166 alin. (4) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art 1 (1) Se interzice împiedicarea asigurării serviciilor de salubrizare, igienizare, deszăpezire, întreținere spațiu verde de către vehiculele staționate pe domeniul public al sectorului 4 al Municipiului București.

(2) Această restricție se exceptează pe timpul efectuării operațiunilor de încărcare/descărcare sau îmbarcare/debarcare, conducătorii acestor vehicule având obligația să respecte semnalizarea rutieră din zonă.

(3) Interdicțiile de la alin. (1) nu sunt aplicabile vehiculelor aparținând instituțiilor prevăzute la art.32 alin. 2 lit. a) și lit. b) din O.U.G. nr. 195/2002 privind ci^J^a^pe,^drumuri le publice, cu modificările și completările ulterioare, atunci când se află în ac în misiuni care impun urgența.


Art. 2 Restricțiile menționate la art 1 se aplică și vehiculelor care staționează pe domeniul public și încalcă marcajul, distrug spațiul verde precum și pentru cele care încalcă bordura.

Art 3 (1) încălcarea prevederilor art. 1 și art. 2 din prezenta hotărâre se sancționează cu amendă contravențională de la 2.000 la 2.500 lei.

  • (2) Constatarea contravențiilor si aplicarea sancțiunilor se fac de către personalul Direcției Generale de Poliție Locală din cadrul Sectorului 4 al Municipiului București, conform competențelor ce le revin, potrivit legii.

  • (3) Contravenientul poate achita jumătate din minimul amenzii în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului verbal.

Art. 4 Primarul Sectorului 4, Secretarul General al Sectorului 4 și Direcția Generală de Poliția Locală vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotătâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 26.09.2019

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Cosmin-Constantin BARBĂLĂU

Diana Anca ARTENE

Nr. 224/26.09.2019