Hotărârea nr. 223/2019

Hotărârea nr. 223 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Sector 4 în Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii în unitățile de învăţământ preuniversitar particular ce funcţionează la nivelul Sectorului 4

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București Tel.+(4)021.335.92.30 Fax.+(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Sector 4 în Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității în unitățile de învățământ preuniversitar particular ce funcționează Ia nivelul Sectorului 4

Consiliul Local Sector 4

Având în vedere:

Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 4;

Raportul de specialitate nr. P.7/1150/17.09.2019, întocmit de Serviciul Tehnic Consiliul Local;

Adresa Inspectoratului Școlar Sector 4 înregistrata la Sectorul 4 al Municipiului București sub nr. 65910/16.09.2019;

Avizul Comisiei nr. 4 - Comisia pentru resurse umane, învățământ, protecția copilului, protecție socială, muncă, sănătate și familie;

Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 128/10.06.2019 privind organizarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular, la nivelul Sectorului 4, în anul școlar 2019-2020, cu completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile cuprinse la art.ll alin.(4) din O.U.G. nr.75/2005 privind asigurarea calității educației, aprobată prin Legea cu nr.87/2006, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1), art. 166 alin. (2) lit. 1), 196 alin. (1) lit. a) și art. 197 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se desemnează câte un reprezentant al Consiliului Local Sector 4 în Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității în unitățile de învățământ preuniversitar particular ce funcționează la nivelul Sectorului 4, conform Anexei, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 327/28.11.2017, cu modificările și completările ulterioare, își încetează aplicabilitatea.

Art.3 Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Primarul Sectorului 4, Secretarul General al Sectorului 4, Inspectoratul Școlar al Municipiului București, precum și de toate persoanele nominalizate în Anexă, conform competențelor legale, iar comunicarea se va face prin grija Serviciului Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 26.09.2019

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Nr. 223/26.09.2019ĂRBĂLĂU


Contrasemnează Conform Codului administrativ Secretarul General al Sectorului 4 Diana Anca ARTENE

ANEXA

La HCLS4 nr. 223/26.09.2019

Nr. Crt.

Denumirea unității de învățământ

Adresa

Reprezentant Consiliul Local în CEAC al unității de învățământ

1

Grădinița „ANA LUGOJANA”

Str. Cuțitu de Argint nr. 8

TRIFU VASILE

2

Grădinița „CHILDREN’S JOY”

Str. Gramont nr. 3

ANDRUȘCEAC ANTONIO

3

Grădinița „EUROKID”

Str. Alunișului nr. 125

NEGRILĂ VASILE

4

Grădinița „PRIKINDEL”

Str. Sfântul Ilie nr. 5

ANDRUȘCEAC ANTONIO

5

Grădinița „ȘAPTE ANI”

Str. Drumul Gilăului nr. 1B

BĂRBĂLĂU COSMIN CONSTANTIN

6

Grădinița „TIC-PITIC”

Str. Costescu Petre nr. 26

STĂNOI LUCIA

7

Grădinița „GĂRGĂRIȚA”

Str. Dumbrăveni nr. 35

PÎNZARU GEORGE DANIEL

8

Grădinița „ELITE”

Str. Lânăriei nr. 136

CEACÂR SORIN IOAN

9

Grădinița „MARIA WARD”

Cal. Șerban Vodă nr. 223

MATACHE CRISTINEL NICUȘOR

10

Grădinița „PRICHINDEL”

Str. Grigore Vodă nr. 28

TRIFU VASILE

11

Grădinița „ARICI POGONICI”

Str. Aurel Perșu nr. 117

SIMION SAMIR

12

Grădinița „GAN EDEN”

Str. Vitejescu nr. 19

CEACÂR SORIN IOAN

13

Grădinița „DORA”

Str. Farului nr. 3

BĂRBĂLĂU COSMIN CONSTANTIN

14

Grădinița cu program prelungit „CĂSUȚA DACILOR”

Intr. Călțuna nr. 9

TURMAC GEORGE ADRIAN

15

Grădinița cu program prelungit „HAPPY JUNIOR”

Șos. Berceni nr. 8

TURMAC GEORGE ADRIAN

16

Grădinița „IQ-EST”

Str. Măriuca nr. 40

ȘTEFAN GEORGE ALIN

17

Grădinița „IILO”

Str. Iarba Câmpului nr. 4

SIMION SAMIR

18

Grădinița „PARADISUL COPIILOR”

Str. Gen Nicolae Haralambie nr. 38

STĂNOI LUCIA

19

Grădinița „LICURICI”

Str. Cuza Vodă nr. 141

SAVA IOAN RĂZVAN

20

Grădinița cu program prelungit „PRIETENII MEI”

B-dul. Metalurgiei nr. 87

CĂLINA SIMION DAN

21

Grădinița „Garmy Kids”

Șos. Vitan - Bârzești nr. 7D-7E, Corp B, Etaj 2, Ap. 7

ȘTEFANDANIEL

la^^ț4îA^^(-

22

Grădinița cu program normal și prelungit „MICII POZNAȘI”

B-dul. Mărăsesti nr. 63

9     9

PW&ĂjCÎMME ‘

V? BUC^V'

X*<OCAl.

23

Școala Gimnazială „KIDS PALACE”

Str. Obolului nr. 10

ȘTEFAN DANIEL LAURENȚIU

24

Școala Primară „IEPURAȘUL BOCĂNILĂ”

Str. Iarba Câmpului nr. 91

BĂRBĂLĂU COSMIN CONSTANTIN

25

Școala Primară „DREAMLAND”- sediul 2

Str. Plugarilor nr. 20

MARIN ȘTEFĂNEL DAN

26

Școala Primară „KING GEORGE II”

Str. Cimpoierilor nr. 2

CEACÂR SORIN IOAN

27

Școala Gimnazială „SEB”

Str. Mărțișor nr. 22

ANDREESCU MARIAN

28

Școala Primară „MONTESARA”

Intrarea Bălăci nr. 9-11

BALMUȘ MIRCEA

29

Școala Gimnazială „INTERNATIONAL PREMIUM SCHOOL OF BUCHAREST”

Sos. Berceni nr. 24

*

DINU DOREL-MARIUS

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Cosmin-Constantin BĂRBĂLĂU