Hotărârea nr. 222/2019

Hotărârea nr. 222 privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 4 în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat și particular din sectorul 4


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE privind numirea reprezentanților Consiliului Local Sector 4 în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din sectorul 4

Consiliul Local al Sectorului 4;

Având în vedere:

Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 4;

Raportul de specialitate nr. P.7/1148/17.09.2019, întocmit de Serviciul Tehnic Consiliul Local;

Adresa Inspectoratului Școlar Sector 4 înregistrată la Sectorul 4 al Municipiului București sub nr. 65910/16.09.2019;

Avizul Comisiei nr. 4 - Comisia pentru resurse umane, învățământ, protecția copilului, protecție socială, muncă, sănătate și familie;

Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 128/10.06.2019 privind organizarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular, la nivelul Sectorului 4, în anul școlar 2019-2020, cu completările ulterioare;

Ținând cont de prevederile art.7 alin.(l) lit.b) din Metodologia-cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar aprobată prin Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 4619/22.09.2014, cu modificările și completările ulterioare;

In baza prevederilor art.96 alin.(2) și alin. (5) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare ;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1), art. 166 alin. (2) lit. 1), 196 alin. (1) lit. a) și art. 197 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă lista cu reprezentanții Consiliului Local Sector 4 în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat din sectorul 4, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă lista cu reprezentanții Consiliului Local Sector 4 în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ preuniversitar particular din sectorul 4, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului..Local al sectorului 4 nr. 270/17.10.2018, cu modificările și completările ulterioare^stAî’H^eteăză aplicabilitatea.


Art.4. Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către Primarul Sectorului 4, Secretarul General al Sectorului 4, Inspectoratul Școlar al Municipiului București, precum și de toate persoanele nominalizate în anexă, conform competențelor legale, iar comunicarea se va face prin grija Serviciului Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 26.09.2019

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Cosmin-Constantin BĂRBĂLĂU


Contrasemnează Conform Codului administrativ Secretarul General al Sectorului 4 Diana Anca ARTENE

Nr. 222/26.09.2019

ANEXA NR. 1 La HCLS4 nr. 222/26.09.2019

REPREZENTANȚII CONSILIULUI LOCAL ÎN CONSILIILE DE ADMINISTRAȚIE ALE UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT DIN SECTORUL 4, CONFORM OMEN NR. 4619/2014


Nr. crt.

Denumirea unității de învățământ

Nume reprezentanți Consiliu Local

1

Clubul Copiilor Sector 4

PETCU DANIELA GABRIELA

2

Clubul Sportiv

Școlar nr. 6

TRIFU VASILE

NEGRILĂ VASILE

3

Colegiul National de Arte „Dinu Lipatti”

PÂNZARU GEORGE-DANIEL SAVAIOANRĂZVAN

4

Colegiul Național „ Gheorghe Șincai”

ANDRUȘCEAC ANTONIO

TECUCEANU MARIOARA

5

Colegiul Național “Ion Creangă”

TRIFU VASILE

ANDRUȘCEAC ANTONIO

6

Colegiul Național „ Mih ai Eminescu ”

TRIFU VASILE

ȘTEFAN DANIEL-LAURENȚIU

7

Colegiul Național „Octav Onicescu”

STĂNOI LUCIA

MURGOCI MIHAELA

8

Colegiul Romano - Catolic “Sfântul Iosif”

MOULIN GUILHEM CHRISTIAN

9

Grădinița „101 Dalmațieni”

STĂNOI LUCIA

10

Grădinița

„Albă ca Zăpada si Piticii”

NICULAE ADRIAN GEORGE

11

Grădinița „Ciupercuța”

ȘTEFAN DANIEL-LAURENȚIU

12

Grădinița

„Dumbrava Minunată”

NEGRILĂ VASILE

13

Grădinița

„Floare Albastră ”

ANDRUȘCEAC ANTONIO

14

Grădinița

„însir”te Mărgărite”

CĂLINA SIMION DAN

1 vSiNr. crt.

Denumirea unității de învățământ

Nume reprezentanți Consiliu Local

15

Grădinița „Mărțișor”

IANCU ELENA

16

Grădinița „Panseluța”

ȘTEFAN DANIEL LAURENȚIU

17

Grădinița „Pisicile Aristocrate”

TRIFUVASILE

18

Grădinița „Piticot”

SIMION SAMIR

19

Grădinița „Scufița Roșie”

TECUCEANU MARI O AR A

20

Grădinița „Strop de Rouă”

SAVAIOAN-RĂZVAN

21

Grădinița nr. 4

BĂRBĂLĂU COSMIN CONSTANTIN

22

Grădinița nr. 30

MARIN ȘTEFĂNEL-DAN

23

Grădinița nr. 62

CĂLINA SIMION DAN

24

Grădinița nr. 149

MURGOCIMIHAELA

25

Grădinița nr. 224

ANDRUSCEAC ANTONIO

26

Grădinița nr. 225

CEACÂR SORIN IOAN

27

Liceul de Coregrafie „Floria Capsali”

SIMION SAMIR

SAVA IOAN RĂZVAN

28

Liceul Tehnologic de Metrologie “Traian Vuia”

MARIN ȘTEFĂNEL DAN

29

Liceul Tehnologic „Mirce a Vulcănescu”

CEACÂR SORIN-IOAN

ANDREESCU MARIAN

30

Liceul Tehnologic „Dacia”

NICULAE ADRIAN GEORGE

31

Liceul Teologic Adventist „Ștefan Demetrescu”

MOULIN GUILHEM CHRISTIAN

MATACHE CRISTINEL NICUSOR

32

Liceul Teologic Penticostal “Emanuel”

PETCU DANIELA GABRIELA    fft '

ȘTEFAN GEORGE ALIN       ț

Nr. crt.

Denumirea unității de învățământ

Nume reprezentanți Consiliu Local

33

Școala Gimnazială

„G-ral Eremia Grigorescu”

BĂRBĂLĂU COSMIN CONSTANTIN

ȘTEFAN GEORGE ALIN

34

Școala Gimnazială „Avram lancu”

TECUCEANU MARIOARA

SIMION SAMIR

35

Școala Gimnazială „Emil Racoviță”

ȘUPEALĂ GHEORGHE

MATACHE CRISTINEL NICUȘOR

36

Școala Gimnazială „ George Bacovia”

ȘTEFAN DANIEL-LAURENTIU

NICULAE ADRIAN GEORGE

37

Școala Gimnazială „George Topârceanu”

NEGRILĂ VASILE

DINU DOREL-MARIUS

38

Școala Gimnaziala „Ionel Teodoreanu”

TRIFU VASILE

CĂLINA SIMION DAN

39

Școala Gimnaziala „lenăchiță Văcărescu”

SIMION SAMIR

40

Școala Gimnazială „Mărțișor”

LANCU ELENA

41

Școala Gimnazială

„Șerban Vodă”

ANDRUȘCEAC ANTONIO

NICULAE ADRIAN GEORGE

42

Școala Gimnazială nr. 79

TRIFU VASILE

NEGRILĂ VASILE

43

Școala Gimnazială nr. 96

CĂLINA SIMION DAN

BALMUȘ MIRCEA

44

Școala Gimnazială nr. 97

IANCU ELENA

PÂNZARU GEORGE-DANIEL

45

Școala Gimnazială nr. 99

MURGOCI MIHAELA

PUNGĂ NICOLAE

46

Școala Gimnazială nr. 108

MURGOCI MIHAELA            ____

SIMION SAMIR

47

Școala Gimnazială nr. 113

STĂNOI LUCIA            K'

ȘTEFAN GEORGE ALIN      \\Nr. crt.

Denumirea unității de învățământ

Nume reprezentanți Consiliu Local

48

Școala Gimnazială nr. 119

TURMAC GEORGE-ADRIAN

SIMION SAMIR

49

Școala Gimnazială nr. 129

CEACÂR SORIN-IOAN

DINU DOREL-MARIUS

50

Școala Gimnazială nr. 133

TURMAC GEORGE-ADRIAN

DINU DOREL-MARIUS

51

Școala Gimnazială nr. 165

TRIFU VASILE

NEGRILĂ VASILE

52

Școala Gimnazială nr. 189

MARIN ȘTEFĂNEL DAN

PUNGĂ NICOLAE

53

Școala Gimnazială nr. 190

BĂRBĂLĂU COSMIN CONSTANTIN

NEGRILĂ VASILE

TRIFU VASILE

54

Școala Gimnazială nr. 194

SUPEALĂ GHEORGHE

NEGRILĂ VASILE

55

Școala Gimnazială nr. 308

MATACHE CRISTINEL NICUȘOR

MOULIN GUILHEM CHRISTIAN

56

Seminarul Teologic Ortodox

ȘUPEALĂ GHEORGHE

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

ANEXA NR. 2

LaHCLS4nr. 222/26.09.2019

REPREZENTANȚII CONSILIULUI LOCAL ÎN CONSILIILE DE ADMINISTRAȚIE ALE UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR PARTICULAR DIN SECTORUL 4, CONFORM OMEN NR. 4619/2014

Nr. Crt.

Denumirea unității de învățământ

Nume reprezentant Consiliul Local

1

Școala Gimnazială „KIDS PALACE”

ȘTEFAN DANIEL-LAURENȚIU

2

Școala Primară „IEPURAȘUL BOCĂNILĂ”

BĂRBĂLĂU COSMIN-CONSTANTIN

3

Școala Primară „DREAMLAND” - sediul 2

MARIN ȘTEFĂNEL-DAN

4

Școala Primară „KING GEORGEII”

CEACÂR SORIN - IO AN

5

Școala Gimnazială „SEB”

ANDREESCU MARIAN

6

Școala Primară „MONTESARA”

BALMUS MIRCEA

7

Școala Gimnazială „INTERNATIONAL PREMIUM SCHOOL OF BUCHAREST”

DINU DOREL-MARIUS