Hotărârea nr. 221/2019

Hotărârea nr. 221 pentru completarea anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 128/10.06.2019 privind organizarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular, la nivelul Sectorului 4, în anul școlar 2019-2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

pentru completarea anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 128/10.06.2019 privind organizarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular, la nivelul Sectorului 4, în anul școlar 2019-2020

Consiliul Local al Sectorului 4

Având în vedere:

Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 4;

Raportul de specialitate al Direcției de Administrare a Unităților de învățământ Sector 4 nr. 9275/06.09.2019;

Avizul Comisiei nr. 4 - Comisia pentru resurse umane, învățământ, protecția copilului, protecție socială, muncă, sănătate și familie;

Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 4292/20.06.2019 privind acordarea autorizării de funcționare provizorie pentru nivelul de învățământ „gimnazial” din cadrul unității de învățământ preuniversitar particular Școala Primară „Kids Palace” din municipiul București;

Avizul conform al Inspectoratului Școlar al Municipiului București nr. 17984, 18798/28.08.2019, eliberat în baza art.61 alin.(l) și (2) din Legea nr. 1/2011 privind Educația Națională, cu modificările si completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1), art. 166 alin. (2) lit. 1), 196 alin. (1) lit. a) și art. 197 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.I Se aprobă completarea anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 128/10.06.2019 privind organizarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular, la nivelul Sectorului 4, în anul școlar 2019-2020, la poziția 81 astfel:

55


NR. CRT.

DENUMIREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT

NIVELUL

ȘCOLARIZAT

ADRESA

NR.

TELEFON

FORMA DE PROPRIETATE

81

Școala Gimnazială „Kids

Palace”

PRE, PRI, GIM

STR. OBOLULUI NR. 10

722612031

z

PARTICULARArt.II Prevederile prezentei vor fi aduse la îndeplinire de către Primarul Sectorului 4, Secretarul General al Sectorului 4, unitatea nominalizată la art.I, conform competențelor legale, iar comunicarea se va face prin grija Serviciului Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 26.09.2019

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Contrasemnează Conform Codului administrativ Secretarul General al Sectorului 4 Diana Anca ARTENE

Nr. 221/26.09.2019