Hotărârea nr. 220/2019

Hotărârea nr. 220 privind aprobarea achiziționării de către Directia Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 a unor servicii de reprezentare juridică pentru litigiile promovate de actuali și foști angajați


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București Tel.+(4)021.335.92.30 Fax.+(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind aprobarea achiziționării de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 a unor servicii de reprezentare juridică pentru litigiile promovate de actuali si foști angajați

Consiliul Local al Sectorului 4

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Sector 4;

Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcției Generale de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Sector 4 nr. 46893/18.09.2019;

Văzând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4;

In baza prevederilor O.U.G. nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative;

în temeiul prevederilor art.139 alin.(3), art. 166 alin. (2) lit. 1), art.196 alin.(l) lit. a) și art.197 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă achiziționarea, conform legii, de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 a unor servicii de reprezentare juridică pentru litigiile promovate de actuali si foști angajați.

Art.2. Primarul Sectorului 4, Secretarul General al Sectorului 4, Direcția Generală de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Sector 4 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 26.09.2019

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Contrasemnează Conform Codului administrativ Secretarul General al Sectorului 4 Diana Anca ARTENE

Nr. 220/26.09.2019