Hotărârea nr. 22/2019

Hotărâre privind respingerea ajustării prețurilor unitare în conformitate cu indicele prețurilor de consum pentru servicii, stabilit de Institutul Național de Statistică precum și a modelului actului adițional nr.6 la contractul nr.12669/15.03.2016 încheiat cu SC Amenajarea Domeniului Public 4 SA, privind delegarea gestiunii serviciului de administrare a domeniului public și privat pentru activități de amenajare, întreținere și înfrumusețare a zonelor verzi, a parcurilor și grădinilor publice, a terenurilor de sport, a locurilor de agrement și a locurilor de joacă din Sectorul 4 al Municipiului București


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE privind respingerea ajustării prețurilor unitare în conformitate cu indicele prețurilor de consum pentru servicii, stabilit de Institutul Național de Statistică precum și a modelului actului adițional nr.6 la contractul nr.12669/15.03.2016 încheiat cu SC Amenajarea Domeniului Public 4 SA, privind delegarea gestiunii serviciului de administrare a domeniului public și privat pentru activități de amenajare, întreținere și înfrumusețare a zonelor verzi, a parcurilor și grădinilor publice, a terenurilor de sport, a locurilor de agrement și a locurilor de joacă din Sectorul 4 al Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 4,

Având în vedere:

  • - Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 al Municipiului București;

  • - Raportul de Specialitate al Direcției Gospodărire Locală nr.P18.579/01.02.2019

Luând în considerare prevederile:

- Art. 19, alin. (1) și alin. (4), art. 27, alin. (1) din Contractul de Delegare a gestiunii nr. 12669/15.03.2016, încheiat între Sectorul 4 al municipiului București și S.C. Amenajarea Domeniului Public 4 S.A.;

în temeiul:

Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr.32/11.02.2016 privind aprobarea Regulamentului, a Caietului de sarcini și a Contractului nr.12669/15.03.2016 de delegare a gestiunii serviciului de administrare a domeniului public și privat pentru activitățile de amenajare, întreținere și înfrumusețare a zonelor verzi, a parcurilor și grădinilor publice, a terenurilor de sport, a locurilor de agrement și a locurilor dejoacă din Sectorul 4 al Municipiului București;

Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr.48/29.02.2016 privind aprobarea tarifelor/prețurilor negociate cu SC Amenajarea Domeniului Public și Privat 4 SA pentru activitățile de amenajare, întreținere și înfrumusețare a zonelor verzi, a parcurilor și grădinilor publice, a terenurilor de sport, a locurilor de agrement și a locurilor dejoacă din Sectorul 4 al Municipiului București;

Hotărârii de Guvern nr.955/2004, pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare;

Ordonanței de Guvern nr.71/2002, privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare;

Ordonanței de Guvern nr.21/2002, privind gospodărirea localităților urbane și rurale, cu modificările și completările ulterioare;

Legii nr.51/2006, privind serviciile comunitare de utilități publice, cu modificările și 1*11 ri ii1+zii*i

HOTĂRĂȘTE:

Articol unic. Se respinge ajustarea prețurilor unitare în conformitate cu indicele prețurilor de consum pentru servicii, stabilit de Institutul Național de Statistică, precum și a modelului actului adițional nr.6 la contractul nr. 12669/15.03.2016 încheiat cu SC Amenajarea Domeniului Public 4 SA, privind delegarea gestiunii serviciului de administrare a domeniului public și privat pentru activități de amenajare, întreținere și înfrumusețare a zonelor verzi, a parcurilor și grădinilor publice, a terenurilor de sport, a locurilor de agrement și a locurilor dejoacă din Sectorul 4 al Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 07.02.2019

Nr. 22 /07.02.2019