Hotărârea nr. 219/2019

Hotărârea nr. 219 privind aprobarea achiziționării de către Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 4 a unor servicii de consultanță juridică pentru aspectele legale cu privire la implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern managerial


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind aprobarea achiziționării de către Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 4 a unor servicii de consultanță juridică pentru aspectele legale cu privire la implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern managerial

Consiliul Local al Sectorului 4

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Sector 4;

Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale Sector 4 nr.176788/17/09/2019

Văzând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4;

în baza prevederilor Ordinului Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice și O.U.G. nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative;

în temeiul prevederilor art.139 alin.(3), art. 166 alin. (2) lit. 1), art.196 alin.(l) lit. a și art.197 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă achiziționarea, conform legii, de către Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 4 a unor servicii de consultanță juridică pentru aspectele legale cu privire la implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern managerial.

Art.2. Primarul Sectorului 4, Secretarul General al Sectorului 4, Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 4 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 26.09.2019

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Contrasemnează Conform Codului administrativ Secretarul General al Sectorului 4 Diana Anca ARTENE

Nr. 219/26.09.2019