Hotărârea nr. 218/2019

Hotărârea nr. 218 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 148/15.07.2019, cu modificările și completările ulterioare


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 148/15.07.2019, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Local al Sectorului 4,

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 4 precum si Raportul de specialitate al Direcției Autorizări nr.P.l 6.1/107/11.09.2019;

Luând în considerare avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4;

Ținând cont de prevederile art. 332 - art. 348 privind închirierea bunurilor proprietate publică din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

în baza Legii nr. 287/2009 - Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 164/30.07.2019 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 148/15.07.2019 privind aprobarea Regulamentului privind modul de organizare și desfășurare a licitațiilor publice pentru închirierea spațiilor comerciale din Complexul Agroalimentar „Piața Sudului” si din Piața „Progresul”, a caietului de sarcini, a modelului de Contract de închiriere, precum și a Fișei de date;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 47/18.03.2019 privind constatarea încetării Contractului de asociere în participație nr. 11803/17.09.1999, revenirea Pieței Agroalimentare Norilor în administrarea Sectorului 4 al Municipiului București, începând cu data de 17.09.2019 și aprobarea indicatorilor tehnico-economici la faza SF;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (3), art. 166 alin. (2) lit. g) și lit. 1), alin. (4) și art. 196 alin (1) lit.a b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.I Se modifică Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 148/15.07.2019 privind aprobarea Regulamentului privind modul de organizare și desfășurare a licitațiilor publice pentru închirierea spațiilor comerciale din Complexul Agroalimentar „Piața Sudului” si din Piața „Progresul”, a caietului de sarcini, a modelului de Contract de închiriere, precum și a Fișei de date, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

  • 1.  Titlul hotărârii va avea următorul cuprins:

” Hotărâre privind modul de organizare și desfășurare a licitațiilor publice pentru închirierea spațiilor comerciale libere din piețele și complexele agroalimentare aflate în administrarea Sectorului 4 al Municipiului București.”

  • 2.  Art. 1 va avea următorul cuprins:

”Se aprobă închirierea spațiilor comerciale libere din piețele și complexele

aflate în administrarea Sectorului 4 al Municipiului București.”


  • 3. Art. 2 va avea următorul cuprins:

"Se aprobă Regulamentul privind modul de organizare și desfășurare a licitațiilor publice pentru închirierea spațiilor comerciale libere din piețele și complexele agroalimentare aflate în administrarea Sectorului 4 al Municipiului București, a caietului de sarcini, a modelului de Contract de închiriere, precum și a Fișei de date, conform Anexelor nr. 2-5 la prezenta.”

Art. II Sintagma ” închirierea spațiilor comerciale din Complexul Agroalimentar „Piața Sudului” si din Piața „Progresul” se înlocuiește, în cuprinsul tuturor documentelor, cu sintagma "închirierea spațiilor comerciale libere din piețele și complexele agroalimentare aflate în administrarea Sectorului 4 al Municipiului București.”

Art. III Primarul Sectorului 4, Secretarul General al Sectorului 4 împreună cu direcțiile din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 4 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 26.09.2019

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

C<in BĂRBĂLĂU


Contrasemnează

Conform Codului administrativ Secretarul General al Sectorului 4

Diana Anca ARTENE

Nr. 218/26.09.2019