Hotărârea nr. 217/2019

Hotărârea nr. 217 pentru completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 259 din 02.10.2018 privind tarifele pentru serviciile prestate și utilizarea domeniului public aflat în administrarea Direcției Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

pentru completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 259 din 02.10.2018 privind tarifele pentru serviciile prestate și utilizarea domeniului public aflat în administrarea Direcției Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4

Consiliul Local al Sectorului 4

Având în vedere :

Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 4 al Municipiului București.

Raportul de specialitate al Directorului Direcției Piețe și Gestionare Activități Comerciale

Sector 4 nr. 1873 din 10.09.2019.

Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4;

Luând în considerare

Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr.145/15.07.2019 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr.58/18.11.2004 privind înființarea Direcției Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4, ca instituție publică cu personalitate juridică, finanțată prin alocații bugetare;

Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 259 din 02.10.2018. privind tarifele pentru serviciile prestate și utilizarea domeniului public aflat în administrarea Direcției Piețe și Gestionarea Activități Comerciale Sector 4;

Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 47/18.03.2019 privind constatarea încetării Contractului de asociere în participație nr. 11803/17.09.1999, revenirea Pieței Agroalimentare Norilor în administrarea Sectorului 4 al Municipiului București, începând cu data de 17.09.2019 și aprobarea indicatorilor tehnico-economici la faza SF;

Prevederile Legii nr. 287/2009 - Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Prevederile Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 3/2003, cu modificările și completările ulterioare,

Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 348/2004 privind exercitarea comerțului cu produse și servicii de piață în unele zone publice, cu modificările și completările ulterioare,

Prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 426/2018 privind reglementarea raporturilor contractuale privind spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință aflate în administrarea Municipiului București, precum și pentru abrogarea Hotărârii C.G.M.B. nr.32/2007 și a Hotărârii C.G.M.B. nr.268/2010,

Prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 236/2018 privind stabilirea nivelurilor impozitelor și taxelor locale în Municipiul București, începând cu anul 2Q19;...

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (3),art.l66 alin. (4), art.196 alin. (1) lit.

OUG nr. 57/05.07.2019 privind Codul administrativ;                             #          4

HOTĂRĂȘTE:


Art.I. Se aprobă completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului^^&k^S^^^ 02.10.2018 privind tarifele pentru serviciile prestate și utilizarea domeniului pubâ^^g^.îh^ administrarea Direcției Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4, precum și tarifele pentru serviciile prestate și utilizarea domeniului public aferent Pieței Norilor, aflat în administrarea Direcției Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.II Se împuternicește Directorul Direcției Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4, să încheie și să semneze acordurile privind ocuparea domeniului public pentru serviciile prestate și utilizarea domeniului public aflat în administrarea Direcției Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4.

Art.III Primarul Sectorului 4, Secretarul General al Sectorului 4 si directorul Direcției Piețe si Gestionare Activități Comerciale Sector 4, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor, iar comunicarea acesteia se va efectua de către Serviciul Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 26.09.2019

Conform Codului administrativ

Secretarul General al Sectorului 4

Diana Anca ARTENE

Nr. 217/26.09.2019

ANEXA


LAHCLS4 NR.217/26.09.2019

TARIFE PENTRU SERVICIILE PRESTATE ȘI UTILIZAREA DOMENIULUI PUBLIC AFERENT PIEȚEI NORILOR, AFLAT ÎN ADMINISTRAREA DIRECȚIEI PIEȚE ȘI GESTIONARE ACTIVITĂȚI COMERCIALE SECTOR 4


Nr. crt.

Modul de utilizare a structurilor de vânzare și a serviciilor prestate

U.M.

Piața Progres ul și Piața Sudului Taxa în lei

Piața Norilor Taxa în lei

Piața Apărătorii Patriei și Piața Covasna Taxa în lei

L

Taraba pentru agenți economici -lm

Buc/zi Buc/Iună

25

600

25

600

18

432

2.

Taraba pentru agenți economici -1.2 m

Buc/zi Buc/Iună

27

648

27

648

21

504

3.

Taraba pentru agenți economici -1.5 m

Buc/zi Buc/Iună

30

720

30

720

25

600

4.

Taraba pentru producători -1 m

Buc/zi

15

20

10

5.

Taraba pentru producători - 1.2 m

Buc/zi

20

25

15

6.

Taraba pentru producători - 1.5 m

Buc/zi

25

27

18

7.

Rezervare tarabă de către producătorii agricoli

Buc/Iună

150

150

100

8.

Vitrina cu cântar electronic destinată comercializării laptelui și produselor lactate(pentru producători individuali)

Buc/zi Buc/Iună

25

600

25

600

20

480

9.

Depozitare sac sau ladă

Buc/zi

3

3

2

10.

Depozitare boxpaleți

Buc/zi

7

7

5

11.

Depozitare în butoaie sau alți recipienți

Buc/zi

5

5

3

12.

Cântar

Buc/zi

8

5

5

13.

Parcare

Loc/oră

2

2

2

14.

Loc închiriere teren în exterior - sezonier, produse de sezon: pepen i, varză, brazi, mărțișoare, ș.a.)

Mp/zi

6

6

4

15.

Loc închiriere teren în exterior - vânzare flori, răsaduri, semințe, produse artizanale și meșteșugărești.

Mp/zi

8

8

7*

S (Ml

16.

Loc închiriere suprafață

- în interior

Mp/zi

10

10(automat plăți, automat de lapte, apă, răcoritoare, aparat de înghețată, vitrină înghețată)

17.

Loc închiriere suprafață - în interior pentru prestări servicii (GSM, asigurări, cosmetice, cismărie, reparații ceasuri, confecționare chei)

Mp/zi

5

5

3

18.

Loc închiriere teren -pentru amplasare rulotă

Mp/zi

5

5

2

19.

închiriere căsuțe cu terenul aferent de amplasare

Simplă 2/3m/zi Dublă 6/2m /zi

50

100

50

100

50

100

20.

Țarc miei/iezi

Țarc/zi

300

21

Loc închiriere teren în exterior- pentru chioșc vânzare presă, cărți și totem publicitar

Mp/zi

4

4

3

22

Loc închiriere teren (spațiu) pentru activități social culturale, prestate de persoane fizice și juridice private , cu caracter sezonier, cu ocazia sărbătorilor religioase, naționale și cu alte ocazii.

Mp/zi

4

4

3

Notă: Prezentele tarife includ utilitățile și prestațiile aferente, cu excepția celor de la poz. 8,16,17,18 și 19, pentru care se plătesc separat utilitățile.

Taxa de salubrizare se plătește de către toți comercianții, conform HCL S4 prin care se reglementează acest domeniu.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,