Hotărârea nr. 216/2019

Hotărârea nr. 216 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 107 din 10.06.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivelor de investiții de pe raza Sectorului 4


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București Tel.+(4)021.335.92.30 Fax.+(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea Hotărârii Cosiliului Local Sector 4 nr. 107 din 10.06.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivelor de investiții de pe raza

Sectorului 4

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

Având în vedere:

Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 4;

Raportul de specialitate al Direcției Investiții - Serviciul Investiții nr. P.9.1/1045/24.09.2019;

Avizele Comisiilor de specialitate al Consiliului Local Sector 4;

Văzând:

Hotărârea Cosiliului Local Sector 4 nr. 107 din 10.06.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivelor de investiții de pe raza Sectorului 4;

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (3), art. 166 alin.(2) lit. k) și art. 196 alin.(l) lit. a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. Se aprobă modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr.107 din data de 10.06.2019, cu Anexa nr. 10, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. Primarul Sectorului 4, Secretarul General al Sectorului 4, Direcția Investiții și Direcția Economică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor, iar comunicarea se va face prin grija Serviciului Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 26.09.2019


Contrasemnează Conform Codului administrativ Secretarul General al Sectorului 4 Diana Anca ARTENE

Nr. 216/26.09.2019

AWFxA L-k HCZ-

09.^0/°)

(/■/£■ to M         !(#/     }

DEVIZ GENERAL                       "006,%$

Conform nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținu tul-cadru ale documentațiilor tehnic o-economice a ferelii obicctivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, privind cheltuielile necesare realizării obiectivului:

AMENAJARE PARCARE ADIACENTA ALEEICICEUNR. 7A, SECTOR 4, BUCUREȘTI”

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare* (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

LEI

LEI

LEI

1

2

3.00

4.00

5.0

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului     v

1.1

Obținerea terenului

-

-

1.2

Amenajarea terenului

-

-

1.3

Amenajări pt.protectia mediului si aducerea la starea inițiala

-

-

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

-

-

Total Capitol 1

-

-

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

-

-

-

Total Capitol 2

-

-

-

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

-

-

-

3.1.1. Studii de teren

-

-

-

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

-

-

-

3.1.3. Alte studii specifice

-

-

-

3.2

Documentații-suport sî cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

3.3

Expertizare Tehnica

-

-

-

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

3.5

Proiectare

31,079.19

5,905.05

36,984.22

3.5.1. Tema de proiectare

-

-

-

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

-

-

-

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de execuție

31,079.19

5,905.05

36,984.23

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

-

-

-

3.7

Consultanta

-

-

45,000.00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul

-

-

3.7.2. Auditul financiar

-

-

3.8

Asistenta Tehnica                           ff     f

*\\ 13,519.61

2,569.00

16,088.61

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului( Wfâwl )

II

-

-

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

-

-

-

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

3.8.2. Dirigentic de șantier

13,519.61

2,569.00

16,088.6

Total Capitol 3

44,598.79

8,474.05

98,072.8'

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

1,351,960.51

256,872.00

1,608,832.5

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

-

-

-

4.3

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

89,373.24

16,981.00

106,354.2

4.4

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

112,625.57

21,399.00

134,024.5'

4.5

Dotări

-

-

-

4.6

Active necorporale

-

-

-

Total Capitol 4

1,553,959.32

295,252.00

1,849,211.31

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizarea de șantier

-

-

-

5.1.1. Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

-

-

-

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

-

-

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

121,837.56

-

121,837.5C

5.2.1. Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

-

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

77,697.97

-

77,697.91

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

15,539.59

-

15,539.5S

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

-

-

-

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/des ființare

28,600.00

-

28,600.01

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute 10%

155,395.93

29,525.23

184,921.1(

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

-

-

-

Total Capitol 5

277,233.49

29,525.23

306,758.72

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

-

-

-

6.2

Probe tehnologice si teste

-

-

-

Total. Capitol 6

-

-

-

TOTAL GENERAL

1,875,791.60

333,251.27

2,254,042.88

din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.14*4.24-5.1.1)

1,351,960.51

256,872.00

1,608,832.51

Proiectant,Beneficiar.


PRIMĂRIA SECTORULUI

BUCUREȘTI