Hotărârea nr. 215/2019

Hotărârea nr. 215 privind aprobarea și însușirea raportului de evaluare a terenului proprietate privată, în suprafață de 2.536 mp, situat în str. Aleea Ciceu nr. 7A, sector 4 , nr. cadastral 200434

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1. Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind aprobarea și însușirea raportului de evaluare a terenului proprietate privată, în suprafață de 2.536 mp, situat în str. Aleea Ciceu nr. 7A, sector 4 , nr. cadastral 200434

Consiliul Local al Sectorului 4

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 4 precum si Raportul de specialitate comun al Direcției Investiții și Direcției Autorizări, nr. P.9.1/1033/19.09.2019;

Luând în considerare avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al sectorului 4; în conformitate cu Raportul de evaluare întocmit de către Compania de evaluare Fairvalue Consulting, membru ANEVAR și evaluator autorizat a ’ ’ ’:V.           =1.2—~____înregistrat sub

nr. 67026/19.09.2019 la Sectorul 4 al Municipiului București;

în baza Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 212/23.04.2019 privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 4 să achiziționeze pentru și în numele municipiului București, imobilul situat în Aleea Ciceu nr. 7A, sector 4;

Ținând cont de prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare precum și de prevederile Legii nr. 287/2009, Codul civil, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (3), art. 166 alin. (4) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă și se însușește raportul de evaluare a terenului proprietate privată, în suprafață de 2.536 mp, situat în str. Aleea Ciceu nr. 7A, sector 4 , nr. cadastral 200434, întocmit de către Compania de evaluare Ful.•-membru             și evaluator autorizat '1     .  2

înregistrat sub nr. 67026/19.09.2019 la Sectorul 4 al Municipiului București.


Art.2 Se împuternicește Primarul Sectorului 4 să numească membrii Comisiei de negociere a prețului la care se va achiziționa terenul prevăzut la art. 1.

Art.3 Comisia de negociere va avea un mandat de negociere limitat la maxim în raportul de evaluare.                                                               J


Art.4 Prevederile prezentei vor fi aduse la îndeplinire de către Primarul Sectorului 4, Secretarul General al Sectorului 4, Direcțiile de specialitate din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 4 , iar comunicarea se va face prin Serviciul Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 26.09.2019

PREȘEDINTELE ȘEJHNȚĂ*\

Cosmin-Constantin

h')

Contrasemnează Conform Codului administrativ Secretarul General al Sectorului 4 Diana Anca ARTENE

Nr. 215/26.09.2019