Hotărârea nr. 214/2019

Hotărârea nr. 214 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: Edificarea unei stații de metrou la nivel suprateran, situată între stația de metrou Berceni și Soseaua de Centură


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4

Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: Edificarea unei stații de metrou la nivel suprateran, situată între stația de metrou Berceni și Șoseaua de Centură

Consiliul Local al Sectorului 4

Având în vedere:

Raportul de specialitate nr. P.9.1/991/10.09.2019 al Direcției Investiții - Serviciul Investiții;

Referatul de Aprobare al Primarului Sectorului 4 al Municipiului București;

Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4;

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (3), art. 166 alin.(2) lit. k) și art. 196 alin.(l) lit. a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă indicatorii tehnico-economici, în conformitate cu documentația tehnico -economică pentru obiectivul de investiții: Edificarea unei stații de metrou la nivel suprateran, situată între stația de metrou Berceni și Șoseaua de Centură, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Primarul Sectorului 4, Secretarul General al Sectorului 4, Direcția Investiții și Direcția Economică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor, iar comunicarea se va face prin grija Serviciului Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 26.09.2019


Contrasemnează Conform Codului administrativ Secretarul General al Sectorului 4 Diana Anca ARTENE

Nr. 214/26.09.2019

DEVIZ GENERAL


Privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiție:

EDIFICAREA UNEI STATtl DE METROU LA NJYEL SUFRaTERAH ^TUATĂ INTRE STAT IA OE METROU BERCENI Șt ȘOSEAUA DE CENTURĂ


Cursul leu/euro utilizat este cf. media BNR-2019-T2

Rata inflației utilizata este cf. valorii actualizate BNR {tul.2019 / iul.2018)


fii-/Nr.crt.

Valoare (fara TVA)

TVA

i/Ktiuitiifctf lapiujiEiur și suptipiwiciur Qc cneituieu

lei

curo

lei

lei

“‘euro

1

2

3

4

5

6

7-----

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea $i amenajarea terenului

,•             -i       i

28^150

,59;«50 i tas!

■■ .  533»,

.’•} 338,138 i

i,.’Z,!-7iv222

.■

An^îf^îiHwi^îȘrațBȘ^^K^IuTjiiSi^^rea’ța^r^întBaJafZ?*

£^i5j»S63

13.X

Terasamente și amenajări exterioare

616,654

129,885

117,164

733,818

154363

i

OSituieU^ntru^fotarea/pratecțiautiTItățildr     <.•/"'      /.■ ’.,l'.-.j:

iț36ioi»i

1 ’ '     <25ȘiI<7j 1

^Z1' ii„iF,6?4ț{^j. *

1,4.1

Apa potabila

344,884

72,642

65,528

410,412

86,444

1.4.2

Canalizare

230,105

48,467

43,720

273,825

57,675

1.4.3

Telefonie

453,472

95,514

86,160

539,631

113,662

1.4.4

Gaze naturale

135,471

28,534

25,739

161,210

33,955

1,4.5

Electricitate

201,160

42370

38,220

239380

50,420

TOTAL CAPÎTOL1

2,265,895

, 477362

430320

2,696,415

567,941

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utifrtatiior necesare obiectivului

? W-Zi

#sS^^igaîț»fiț^efte»^ifa^;carHlJ:f i CZZ •• ■'';                 ’? J' t z-''J

540^114

'■’li07-ț^39

Z•6370,326

' .1^78382

2.1.1

Branșament de apa - lbuc

18,742

3348

3,561

22,303

4,698

2.1.2

Racord canalizare - 2buc

77,049

16,229

14,639

91,688

19,312

2.1.3

Instalații de alimentare cu energie electrica MT

5,005323

1,054,263

951,011

5,956,335

1,254,573

2.1.3.1

Lucrări rețele de medie tensiune - conform studiu de soluție - alimentare cu energie electrica (ALM) - traseu 1

2,124,230

447,423

403,604

2,527,834

532,433

2.13.2

Lucrări rețele de medie tensiune - conform studiu de soluție - alimentare cu energie electrica (ALM) - traseu 2

2,124,230

447,423

403,604

2,527,834

532,433

2.133

Montare Celule medie tensiune si Puncte de conexiune distribuitor de energie electrica (complet echipate)

94,440

19,892

17344

112,383

23,671

2,13.4

Procurare Celule medie tensiune si Puncte de conexiune distribuitor de energie electrica (complet echipate)

662,423

139,525

125,860

788,283

166,035

TOTAL CAPITOL 2

5,101,114

1,074,439

969,212

6,070326

1,278,582

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare și asistenta tehnica

hSx; A

S&dîFdetefxn!-A '

:■ ' : .j; ■,.;S3;MS

f.î.:»/?.   15,7,86

kz-z'-zz

98,871

20,825

3.L1

Studii de teren

49,851

10300

9,472

59,323

12,495

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

33,234

7,000

6,314

39,548

8,330

3.13

Alte studii specifice

0

0

0

0

0

b^^^^^p^sîichefejieiliperrtiudbtirie'nerdfcavizeLacdrdurisiatJtbrizatiî’

,          43i?70

SililS

-.’i»

wwș

CertffitarMljwrfomanțerenergetice^l^uditul’eneiteb'c^^OO^Furo'^ĂiTA??)^1'^;'

m&mo

|552’.^r6ȚW6)«9

li-.îy621063 -

3.5.1

Temă de proiectare

0

0

0

0

0

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0

0

0

0

0

3.53

Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții ți deviz general

782,117

164,736

148,602

930,719

196,035

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avize! or/acordurilor/autorizații lor (1% din 3.5.6)

43,970

9,261

8,354

52,325

11,021

33.5

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție (4,8% din 3.5.6)

211,057

44,455

40,101

251,158

52,901

3.5.6

Proiect tehnlcșl detalii de execuție (335% din 1+2+4+5.1.1)

4,397,030

926,133

835,436

5,232,466

1,102,105

3.6

Organizarea.procedurilor de achiziție (0.1%‘din 3,5.6)

4,397

926

/              șiș

.. 5,232

i       i.102

3.7

Consultanți^' '

21,985

1 4,631

4,173

r‘ ,

26,162

8,511

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții (0,5 % din 3.5.6)

21,985

4,631

4,17"

26,162

5311

3.7.2

Auditul financiar

0

■ 'W' r

Asiste nț^țetinică

3,013,641

'          63'4,75!

572,591

3,S86>32

755362

3.8.1.

Asistenta tehnica din partea proiectantului

315,12f

171,68*

154,87'

970.00C

204,310

3.8.1.L

pe perioada de execuție a lucrărilor (15% din Proiectare)

815.12E

171,68!

154,87'

970,00(

204,310

3.8.I.2.

pentru participarea proiectantului la fazele induse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către ISC

0

3.8.2.

jDirigentie de șantier (50% din 3.5.6)

2,198,51.

463,07

3           417,711

5        2,615,23

551,053

TOTAL CAPITOLUL 3

8,610,74

3        1,813,66

S        1,627,68

S       10,238,43

7     2,156,505

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4,1

Construcții și inștalatiî

87,453,16

1       18,420,11

1 16,616,10

1      104,069,26

1   21,919,932

4.1.1

DOI - Șina a 3-a

3

0

0

0 0

4.1.2

DO2- Cate de rulare

14,656,51

3        3,087,07

8         2,784,73

8       17,441,25

7     3,673,622

4.1.3

DO3 -Achiziție material rulant

0

0

0

0 0

4.1.4

DO4 - Structură de rezistență Stație

21,865,59

1        4,605,51

2        4,154,46

2       26,020,05

3     5,480,560


Nr.crt

Denumirea capitolelor șl subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

lei

euro

lei

lei

euro

1

2

3

4

5

6

7

4.1.5

D05 - Structură de rezistență Interstație

877,170

184,757

166,662

1,043,832

219,861

4.1.6

DOG- Epuismentesi PMA

651,799

137,287

123,842

775,640

163,372

4.1.7

DO7 - Arhitectură

25,383,228

5,346,426

4,822,813

30,206,041

6,362,247

4.1.8

DOS - Arhitectură - semnalizare calatori

1,817,415

382,799

345,309

2,162,723

455,531

4.1.9

DO9 - Instalații electrice de medie tensiune si curent continuu

5,364,256

1,129,864

1,019,209

6,383,465

1,344,S38

4.1.10

OOIO - instalații electrice și telemecanică energetică

11,561,564

2,435,193

2,196,697

13,758,262

2,897,879

4.111

DO11 - Instalații de termoventilație și climatizare

969,266

204,155

184,161

1,153,427

242,944

4.112

DO12 - Instalații tehnico-sanitare și PSI

985,065

207,483

187,162

1,172,228

246,904

4.113

DO13 - Instalații de transport local călători

305,134

64,270

57,976

363,110

76,481

4.1.14

DOM - Rețea de cabluri cu fibre optice

151,229

31,853

28,733

179,962

37,905

4.115

DO15 - Instalații de radiocomunicații

448,483

94,463

85,212

533,694

112,411

4.1.16

DO16 - Instalații de telefonie

268,445

56,542

51,005

319,450

67,285

4.117

0017-instalații de ceasoficare

81,948

17,260

15,570

97,518

20,540

4.118

DO18 - Instalații de informare dinamică

392,390

82,648

74,554

466,944

98,352

4.119

DO19 - Instalații de televiziune în circuit închis

133,331

28,083

25,333

158,664

33,419

4.120

0020 - Instalații de taxare automată a călătorilor

42,940

9,044

8,159

51,098

10,763

4.121

DO21 - Instalații de detecție, semnalizare și alarmare a incendiilor

175306

36,924

33,308

208,614

43,940

4.1.22

DO22 - Instalații antiefracție

58,837

12393

11,179

70,016

14,747

4.1.23

DO23 - Instalații de siguranță a traficului

1,263,245

266,075

240,017

1,503,261

316,629

4.2; .

Montaj,ufilajetthholbjiee              .                         t/; .>/<,- v

■■   4;6i4,144

c k‘

?■. '."j 5,490)132

■;1’, 156)525

4.2.1

DOI - Sîna a 3-a

636,715

134,110

120,976

757,690

159,591

4.2.2

DO2-Cale de rulare

0

0

0

0

0

4.2.3

DO3 -Achiziție material rulant

0

0

0

0

0

4.2.4

D04 - Structură de rezistență Statle

0

0

0

0

0

4.2.5

DO5 - Structură de rezistență Interstatie

0

0

4.2.6

DO6- Epuismentesi PMA

0

0

0

0

0

4.2.7

DO7 - Arhitectură

0

0

0

0

0

4.18

DOS - Arhitectură - semnalizare calatori

0

0

0

0

0

4.2.9

DO9 - Instalații electrice de medie tensiune si curent continuu

196320

41,351

37,301

233,621

49,207

4.2.10

D010 - Instalații electrice șl telemecanică energetică

81,092

17,080

15,408

96,500

20,326

4.2.11

D011 - Instalații de termoventilație și climatizare

220,241

46,389

41,846

262,087

55,203

4.2.12

DO 12 - Instalații tehnico-sanitare și PSI

50,484

10,633

9,592

60,076

12,654

4.2.13

DO13 - Instalații de transport local călători

282,686

59,542

53,710

336,396

70,855

4.2.14

DOM - Rețea de cabluri cu-fibre optice

83,391

17;564

15;844

99,235

20,902

4.2.15

0015 - instalații de radiocomunicații

51,105

10,764

9,710

60,815

12,809

4.2.16

DO16 - instalații de telefonie

16,049

3,380

3,049

19,099

4,023

4.2.17

DO17 - Instalații de ceasoficare

24,430

5,146

4,642

29,071

6,123

4.2.18

DO18 - Instalații de informare dinamică

123455

25,940

23,399

146,554

30,868

4.2.19

DO19 - instalații de televiziune în circuit închis

89,291

18,807

16,965

106,256

22,381

4.2.20

DO20 - Instalații de taxare automată a călătorilor

208,781

43,975

39,668

248,450

52,331

4.2.21

DO21 - instalații de detecție, semnalizare și alarmare a incendiilor

17,214

3,626

3,271

20,485

4,315

4.2.22

DO22 - Instalații antiefracție

6,700

1,411

1,273

7,973

1,579

4.2.23

DO23 - Instalații de siguranță a traficului

2,526,490

532,150

480,033

3,006,523

633,259

43'

Utilaje, echipamente tehnologice și'functionale cu montaj

28,53i;49!7

!■ '     6,009)541

' 5,420,984

;   .  33,952,481

43.1

DOI - Șina a 3-a

2,316,791

487,982

440,190

2,756,981

580,698

4.3.2.

DO2 - Cale de rulare

0

0

0

0

0

43.3.

DO3 -Achiziție material rulant

0

0

0

0

0

43.4.

D04 - Structură de rezistență Statie

0

0

0

0

0

43.5

DOS - Structură de rezistență Interstatie

0

0

4.3.6. ■■

DO6 - Epuismente si PMA

o

0

0

0

' '0

43.7.

DO7 - Arhitectură

0

0

0

0

0

43.8

DOS - Arhitectură - semnalizare calatori

0

0

0

0

43.9.

DO9 - Instalații electrice de medie tensiune si curent continuu

4,565,606

961,646

867,465

5,433,071

1,144,358

43.10.

DOIO • Instalații electrice și telemecanică energetică

1,013,985

213,574

192,657

1,206,642

254,153

4.3.11.

DO11 - Instalații de termoventilație și climatizare

1,282,629

270,150

243,69=

1,526,328

321,488

4.3.12.

DO12 - instalații tehnico-sanitare și PSI

573,215

120,735

108,911

682,126

143,678

43.13.

DO13 - Instalații de transport local călători

2,768,115

583,04=

525,947

3,294,057

693,827

4.3.14.

DOM - Rețea de cabluri cu fibre optice

112368

23,71C

21,388

133,956

28,218

43.15.

DO15 - instalații de radiocomunicații

497,llf

104,70'

94,457

591,56?

124,601

43.16.

D016 - Instalații de telefonie

162,074

34,13’

30,79*

192,868

40,62-'

43.17.

DO17 - Instalații de ceasoficare

116,325

24,50.

22,107

138,42’

29,15’

4.3.18.

D018 - Instalații de informare dinamică

741,

156,10’

140,811

881,961

185,76’

43.19.

D019 - Instalații de televiziune în circuit închis

)

)

43.20.

D020-Instalații de taxare automată a călătorilor

2,971,21.

625,82

1          564,53

7        3,535,747

744,72

43.21.

DO21 - Instalații de detecție, semnalizare și alarmare a incendiilor

178,60

37,61

J           33,93

5          212,531

44,76

5

43.22.

DO22 - Instalații antiefracție

35,17

7,40

8 6,68

3           41,85

5         8,81

5

4.3.23.

DO23 - Instalații de siguranță a traficului

* \     11,196,93

2,358,39

2         2,127,41

8       13,324,35

5     2,806,48

5

4.4

Utilaje fara montaj și echipamente de transport ff *               *

921,79

J          194,15

6          175,14

1        1,096,93

4      231,04

5

4.4.1

DOI - Șina a 3-a                            ff *

\\

0

0

0

0

0

4.4.2.

D02 - Cale de rulare                          U        f

V

D

0

0

0

0

4.43.

D03 -Achiziție material rulant                     jțf         /                s

1

0

0

0

0

0

4.4.4.

DO4 - Structură de rezistență Statie              |        \ țgfiJK /

0

0

0

0

0

4.4.5.

DOS - Structură de rezistență Interstatie          W. O

0

0

4.4.6.

D06 - Epuismente si PMA

FSff

0

0

0

0

0

4.4.7.

DO7 - Arhitectură

0

0

0

0

0

4.4.8.

DOS - Arhitectura - semnalizare calatori

0

0

0

0

0

4.4.9.

DOS - Instalații electrice de medie tensiune si curent continulPs?!^^1*^!^?^'

0

0

0

0 0

Nr. cri.

-------

Denumirea capitolelor șl subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVAl

lei

euro

lei

lei

euro

1

2

3

4

5

6

7

4.4.10.

DOIO - Instalații electrice și telemecanicâ energetică

0

0

0

0

0

4.4.11.

DO11 - Instalații de termoventilație ți climatizare

0

0

0

0

0

4.4.12.

DO12 - Instalații tehnico-sanitare și PSI

0

0

0

0

0

4.4.13.

DO13 - Instalații de transport local călători

0

0

0

0

0

4.4.14.

DO14 - Rețea de cabluri cu fibre optice

0

0

0

o’

0

4.4.15.

DO15 - Instalații de radio comunicații

0

0

0

0

0

4.4.16.

0016 - Instalații de telefonie

0

0

0

0

0

4.4.17.

DO17 - Instalații de ceasoficare

0

0

0

0

0

4.4.18.

DO 13 - Instalații de Informare dinamică

0

0

0

0

0

4.4.19.

DO19 - Instalații de televiziune în circuit închis

921,793

194,156

175,141

1,096,934

231,045

4.4.20.

D020 - Instalații de taxare automată a călătorilor

0

0

0

0

' 0

4.4.21.

DO21 - instalații de detecție, semnalizare șî alarmare a incendiilor

0

0

0

0

0

4.4.22.

DO22 - Instalații antfefracție

0

0

0

0

0

4.4.23.

0023 - Instalații de siguranță a traficului

0

0

0

0

0

4&.. -,J

.   ; s*2;3z«;

122,655

110,642.

. 692371;

145,959

4.5.1.

DOI - Șina a 3-a

0

0

0

0

0

4.5.2.

DO2 - Cale de rulare

0

0

0

0

0

43.3.

DO3 -Achiziție materia! rulant

0

0

0

0

0

4.5.4.

DO4 - Structură de rezistență Statie

0

0

0

0

0

455.

DOS - Structură de rezistență Interstatie

0

0

0

0

0

45.6.

DOS - Epuismente si PMA

0

0

0

0

0

45.7.

DO7 - Arhitecturii

0

0

0

0

0

45.8.

DOS-Arhitectură-semnalizare calatori

0

0

0

0

0

4.5.9.

DOS - Instalații electrice de medie tensiune si curent continuu

259,071

54,568

49,224

308,295

64,936

4.5.10.

DOIO - instalații electrice șl telemecanicâ energetică

35,811

7,543

6,804

42,615

8,976

45.11.

DO11- Instalații de termoventilație șl climatizare

136,039

28,654

25,847

161,887

34,098

4.5.12.

1X312 - Instalații tehnico-sanitare șî PSI

16310

3,435

3,099

19,409

4,088

45.13.

DO 13-Instalații de transport local călători

0

0

0

0

0

45.14.

DO 14 - Rețea de cabluri cu fibre optice

0

0

0

0

0

4.5.15.

DO 15 - Instalații de radiocomunicații

72,095

15,185

13,698

85,734

18,071

45.16.

D016- Instalații de telefonie

0

0

0

0

0

4517.

D017 - Instalații de ceasoficare

0

0

0

0

0

4518.

D018 - instalații de Informare dinamică

0

0

0

0

0

. 4.5.19. .

□019 - Instalații detelcviziuneîn circuit închis.-

63,002

13,270

11,970

74,973

15,791

4520.

DO20- Instalații de taxare automata a călătorilor

0

0

0

0

452L

D021 - instalații de detecție, semnalizare și alarmare a Incendiilor

0

0

0

0

0

4.5.22.

DO22 - Instalații antiefracție

Q

0

0

0

0

4523.

DO23-Instalații de siguranță a traficului

0

0

0

0

0

:S35«I

TOTAL CĂRȚOIUL 4

122,102323

25,71*332

23,199,555

145302.479

30,604415

CAPITOLUL 5

Alte cfwttuiefî

! •''   ' l,354416

•'&7tâs

:.2i*02j232

‘£590)229

5.1.1

Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier (1.8% din 12+13+14+2+4.1+4.2)

1,784,703

375,909

339,094

2,123,797

447,332

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului (0.575% din 12+1.3+14+2+4.1+4.2)

570J13

120,082

108,322

678,435

142,898

•. ;S52t'<

>       1,15*966

•;         : 244,111

-J'C

5.2.1

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

c

£

0

0

5.2.2

Cota aferentă ISC pentru controlul calității, lucrărilor de construcții (05% din 12+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.11)

504,674

106,295

504,674

106,299

5.23

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism șî pentru autorizarea lucrărilor de construcții (0.1% din 1.2+13+14+2+4.1+4.2)

99,ISC

20,88*

99,15C

20,884

5.2.4

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC (0.5% din 1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.11)

504,67*

106,29

504,67*

106,299

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare (O.OSÎi din 12+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.11) - taxă timbru arhitect

50,46'

10,63

D

)           50,46'

10,630

s®..

iâwiWieOJ.'ierșefîi;nepțev»itLt*(S.9?4l4<h 1+2+3,5+3.Ă+4)

*137,14

, '     , 1,713,91

4J     . 1,546,05

8t.- . 9,683)20.

ș

TOTAL CAPITOLUL 5

11,650,93

0       2,454,016(       1393,47

3       13,644,40

J     2,873,897

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

‘          917,25

6      ' 19330

0         174,27

9      , 1,091,53

4      229,908

6.1.1

Perioada de pregătire (23 pers x 7zile x 600Euro/zi x4,7477lei/EyegJîZ=cc^\~.^

458,62

8           96,6C

0           87,13

9         545,76

7      114,954

6.12

Perioada de execuție (23 persx 7zile x 600Euro/zi x4,7477Jg£?Eu«A M

458,62

8           96,6C

0           87,13

9         545,76

7      114,954

6.2

Probei tehnologice șiteste (S«Vlcii ațțxifțare; LS71M7^Ko,9|W(whi

78541^

5       . ’ 16532

S          149,31

4 i         935,17

9:    ’ 19*97,5

TOTAL CAPITOL 6                                  /f ♦

1,708,12

1          358,72

5          323,5S

3        2,026,71

4      426,883

TOTAL GENERAL                                ff

V. 151,434,73

2       31,896,4411       28,544,0*

1     179,978,77

3   37,908,624

Din care C+M                                   fj      f rj"S”ț \

99,569,77

6       20,972,213]       18,918,25

7      118,488,03

3   24,956,933

PROIECTANT GEN METROUL S.A.

-ICIAR iRlA SECTOR 4

i ImUM 1 BENIz /

JeAMTTg