Hotărârea nr. 212/2019

Hotarare pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 261/02.10.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții CENTRU MEDICAL MULTIFUNCȚIONAL (UMF CAROL DAVILA)


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 261/02.10.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții CENTRU MEDICAL MULTIFUNCȚIONAL (UMF CAROL DAVILA)

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

Având în vedere:

Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 4;

Raportul de specialitate al Direcției Investiții - Serviciul Investiții nr. P.9.1/1047/24.09.2019;

Avizele Comisiilor de specialitate al Consiliului Local Sector 4;

Văzând:

Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 261/02.10.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții CENTRU MEDICAL MULTIFUNCȚIONAL (UMF CAROL DAVILA);

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.139 alin. (3), art.166 alin.(2) lit. k) și art.196 alin.(l) lit. a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. Se aprobă modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 261/02.10.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții CENTRU MEDICAL MULTIFUNCȚIONAL (UMF CAROL DAVILA), conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. Primarul Sectorului 4, Secretarul General al Sectorului 4, Direcția Investiții și Direcția Economică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor, iar comunicarea se va face prin grija Serviciului Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 26.09.2019

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Nr. 212/26.09.2019Contrasemnează Conform Codului administrativ Secretarul General al Sectorului 4 Diana Anca ARTENE

-

Proiectant,

VEGO CONCEPT ENGINEERING S.R.L.

Splaiul Independentei Nr. 291 • 293, EL14,Birou 1, sector 6, București. înmatriculata sub nr. JH 0/t3314/2011, CUI 29319742

/VleXA Z.A HC L Sit

00.2040


DEVIZ GENERAL

al obiectivului de Investiții

Centru Medical Multifuncțional (UMF Caro! Daviia) situat in Sos. Olteniței, nr. 9, sector 4. Mun. București

Nr.crL

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare dara TVA}

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

tei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea șl amenajarea terenului

1.1.

Obținerea teremAi

*

IX

Amenajarea terenuU

1.3.

Amenajări pentru proiecta mer&Ai p aducerea terenului la starea frirtiaîă

163.473,34

31.659,93

194.533,27

1.4.

CheîțtieS pentru feiecarea/protecțra

TOTAL CAPITOL 1

163.473,34

31.053,93

194.533,27

_

.... .

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utiHUțllur necesare obiectivului do investiții

2.1.

Chc/tuet pentru asigurarea uttu fior • Contract execuția lucrări

69.529.4S

13.210.60

82740,09

2.2.

Cheftj^li pentru asigurarea utilAțiter - Socktatf spedafizate branșamente

327.649,51

62451.70

389,892,21

TOTAL CAPJTOL2

357*170*06

75462,30

472432,30

~ "I        '1                                                       --------

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare ți asistență tehnică

3.1.

Studă

17255.00

3.278.45

40,533.45

3.1.1. Slutii de teren

17255,00

3378,45

20,533,45

3.12. Raport prhind impactul asupra rr.edkjțiH

3.1.3. Alte studi specifice

32.

DocumentațSeuport si chefttieî pentru obținerea de aviz, acorduri ți autoriza®

48.876,69

9,286.57

58,16326

3.3.

Expertiză tehnică

*

3.4.

Certificarea performanței enerdefice ți awfitul energetic al clădirilor

3*5*

Proiectare

526282.02

99.993,58

626275.60

3,5.1 .Teme de profectve

*

352. Studiu de pretezabBtate

*

3.5.3. Studiu de fezabîitaleJ documentația de avizare a lucrărilor de intervenție $î devizul general

25.802,02

4417,58

30.799,60

3,5.4, Documentație tehnice necesare In vederea obținerii avizelor/ acordurilor/ autoriza® qc

103.500.00

19.665,00

123.165.00

3.5.5. Verificarea tehnică de ratate a proiectului tehnic ți a detaSdor de execuție

3,5.6. Proiect tehnic d detaS de execuție

395.900,00

75,411,00

472311.00

3.6.

Organizarea procediador de achiziție

**

3.7,

Constanță

89.019.G0

13.113.61

82132.61

3,7,1. Managementul da proiect pentru oblecSvul de Investiții

69.019.00

13.113,61

82.132.61

3.7.2. AiriSui financiar

3.8.

Asistentă tehnică

231,062,47

44,072.87

276,035.34

3.8*1* Asistenți tehnică dtn partea prcîeclantuU

102.63326

19.50127

122.139.53

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

82.110.51

15401,02

97.711,63

3,8.12. pentru partjcțsarea pwiwtanftâi la fazele Induse In programul de control d lucrărilor de execuție, avizat de Inspectoratul de Stat In Constractf

20.527*65

3300.25

2442720

3,8.2, Dîrfaentte de șantier

129.324,21

24.571,60

153,895,81

TOTAL CAPITOL 3

893295,18

169.7494»

1463.14026

1                                                                          TVA

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1.

Construc® ți Instalară

17.857.484.93

3.392.922,14

21250.407,07

4.2a

Montai uHa|e tehnologice, echipamente tehnologice ți funcționate

308.674.77

58.64821

367.322,98

4.3.

Utilaje, echipamente tehnolooice ți funcționale care necesită montai

2.361.492,75

448.683,62

2.810.176.37

4.4.

Utilaje, echipamente tehnologice țl funcljonate care nu necesită montaj ți echipamente de transport

4.5.

Dotari

-

-

4.6.

Active necorp orale

-

-

TOTAL CAPITOL 4

20.527.652,45

3.900.253.97

24427.906,42

.

CAPITOLUL 5

Atte cheltuieli

5.1.

Orqarâzare de șantier

248388,69

47.193,85

295.582.54

5,1.1. Lucrări do canstrucțn și Instalații aferente organizări de șantier

248388,69

47*193,85

295.50254

5,1.2. Chefidefi conexe organizări șanfitnAji

5.2.

Comisioane, cote, taxe, costul crerfitatsă

206.520,87

206.520.87

52,1. cbnilslcanele șl dobânțfe aferente credthAii bfintii finanțatoare

52.2. cota aferentă J.S.C. pentru controlul catitățfi tucrărifer de construcții

89487,42

89287.42

5*2*3* cota aferentă l.S.C* pentru controlul statului bl amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărfio r de construcții

17.857.48

17.857.48

5.2,4, cota aferentă Casei Sociale a Construrro'tor -C.S.C.

94.87546

94.675.96

52.5. taxe pentru acorduri, avize conforme ți autorizația de construire/ desființare

4.500.00

4500.00

5.3.

Cheltuieli diverse și neprevăzute

1.529257,82

290358,9S

1.819.816,81

5.4.

Cheltuieli pentru informare ți publicitate

TOTAL CAPITOL 5

1.904.167,38

337.752.84

2321.93022

CAPITOLUL 6

Cheltuieli

pentru probe tehnologice ți tesle

6.1.

l Pregătirea persan iKAii de exploatare

-

‘ 1

62.

jpjobe tehneterj^e și teste

I

TOTAL CAPITOL 6

“ 1

TOTALGENERAL

23.905.858,3

5     4.514.274,12          28.480.132,47

l

Cin care OM (1.2 +14 +1.4 + 2 + 4.1 + 4,2 + 5.1.1)

18.975,191,7

3     3.605.286,43]          22580.478,16

  • 1) în prețuri la dala de

  • 2) LaunTVAtfer

47303 hi