Hotărârea nr. 209/2019

Hotarare privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr.119/10.06.2019 pentru aprobarea actualizării principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ”Lucrări de construire Grădiniță în incinta Școlii Gimnaziale nr 190”


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr.l 19/10.06.2019 pentru aprobarea actualizării principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiții ”Lucrări de construire Grădiniță în incinta Școlii Gimnaziale nr 190”

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

Având în vedere:

Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 4;

Raportul de specialitate al Direcției Investiții - Serviciul Investiții nr. Nr. P.9.1/1046/24.09.2019;

Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr.l 19/10.06.2019 pentru aprobarea actualizării principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Lucrări de construire Grădiniță în incinta Școlii Gimnaziale nr 190”;

Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4;

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (3), art. 166 alin.(2) lit. k) și art. 196 alin.(l) lit. a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. Se aprobă modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr.119/10.06.2019 pentru aprobarea actualizării principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiții ”Lucrări de construire Grădiniță în incinta Școlii Gimnaziale nr 190”, conform Anexei la prezenta hotărâre.

Art.II. Primarul Sectorului 4, Secretarul General al Sectorului 4, Direcția Investiții și Direcția Economică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor, iar comunicarea se va face prin grija Serviciului Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 26.09.2019


Contrasemnează

Conform Codului administrativ Secretarul General al Sectorului 4

Diana Anca ARTENE

Nr. 209/26.09.2019

<-A


Beneficiar: PRIMĂRIA SECTORULUI 4, BUCUREȘTI

Revizie 01 - cuprinzândadaa&a/»a tfev&utv;genera!țig cfswztt’orpe o&ferfcu prevederile O.U.G. ll4^018șîInsttus^iinsa A.NA.P, Nf. 1/H.P4.2013

DEVIZ GENERAL ACTUALIZAT

Privind cheltuielile necesare obiectivului de investiții

"LUCRĂRI DE CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ ÎN INCINTA ȘCOLI! GIMNAZIALE NR. 199”

4,7582 /EUR

19%


din date de


în mii tel / mii euro te cursul BCE cota TVA

Nr.crt |

Valoare (fărâTVA)

TVA     !

Valoare (inclusiv TVA)

lei

aura

lei           {

toi            |

euro

1 !

2

3

4

5         |

6 |

7

Capitolul 1

Cheltuiau pentru obUnerea și amenajarea terenului

1.1. {Obținerea terenului

0.00

0.00

6.00

000

0.00

1.2. I

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Amenajarea pentru protecția mediului șl aducerea te starea inițială

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.4. {Cheltuieli pentru relocarec/protecția utilităților

0.00

0.00

dw

0.00

0.66

TOTAL CAPITOL 1

0.0D

0.00

0.00

0,00

0.00

Capitelul 2

Cheltuieli pentru asigurarea itâ&tățffor necesare obiectNulul

2.1.

Alimentare cu apă

15.000,00!

3.152.45

2.850.00

17.850.00

3.751.42

2.2.

Canalizare

15.000,00

3.152.45

2.850.00

17.850.00

3,751.42

2.3.

Alimentare cu gaze naturale

20.000.00

4.203.27

3.800.00

23.800.00

5,001.89

2.4.

Alimentare ar agent termic

18,000.00

3.782.94

3.420.00

21.420.00

4.501.70

2.5.

Alimentare cu energie electrică

22.000.00

4.623.60

4.180.00

26.180.00

5.502.08

2.6.

Telecomunicații (telefonie, radio-tv, etc.5

5.000.00

1,050.62

950.00

5.950.00

1.250.47

2.7.

Alte tipuri de rețele exterioare

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

2.6.

Drumuri de acces

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.9.

Căi ferate Industriale

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

2.10.

Cheltuieli aferente racordării ia rețete de ulîlilăti

35.000,00

7.355.72

6.650,00

41.650.00

3.753.31

TOTAL CAPITOL 2

130.000.00l

27.321.26

24.700.00

154.700.00

32.512.29

Capitolul 3

Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1.

Cheltuieli pentru studii de teren (geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogremmetrice. topografice și de stabilitate a terenului pe care se ambiâseaza obiectivul de investiție)

OLJO

0.00

0.00

0.00

0.00'

1. Studii de teren

0.00

6.00

0.00

OOO

0.00

2. Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

0.00

0.60

3. Alte studii specifice

0.00

0.00

D.CC

0.00

0.00

Documentații suport și cheltuieli pentru obținere de avize, acorduri și autorizații -TOTAL, din caret

5.045.40

1.060.36

750.50

5.795.90

1.218.09

1. obținerea/pra'mgirera valabilității cerii ficatului de urbanism

0.00

0.00

D.OC

0.00

0.00

2. obținarea/praiungirea valabilității autorizației da construi ra'desllințare, obținere autorfeații do scoatere din circuitul agricol

0.00

0.00

C.OO

0,09

0.00

3.2.

3. obținerea avizelor și acordurilor pentru racorduri și branșamente te rețetele publice ce apă, penalizare, gaze, tenmficare, energie electrică, telefonie, eto

705.10

167.16

0.00

795.49

167.15

4. obținere arâ sanitar, sanitar-veterinar și fttosaniiar

200.00

42.03

C.00

SOO.OOț               42.03

5. obținerea certificatului de numenclalură stradală șl adresa

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5. întocmirea documentației, obținerea numărului Cadastral provizoriu ți Înregistrarea terenului în Cartea Funciară

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

7. obținerea avizului PSI

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8. obținerea Acordului de Mediu

100.00

21.02

0.00

100,00

I                21.02

9. alte avize, acorduri și autorizații solicitate prin lege

3.950.05

830.15

750.50

4.700.50

I               9S7.87

33.

Expertiză tehnică

0.00

0,00

0.00

0,00

04)0

3.4.

Certificarea performanței energetice și euditul energetic ai clădirilor

0.00

0,00

0,00

O.CD

0.00

Proiectare - TOTAL, din care:

80.408,63

16.893.96

15.277.64

95.686.26

j           20.1 OS .76

1. tema de prafectsra

0.00

0.00

0.00

O.OC

1                      atee

2. studiu «e proteza bit liste

0.00

0.0c

0.0c

0 COJ                    n.oB

3.5.

3. studiu da fewteltetetdMumentaJe de avizare a lucirilor cte tnlarvanji șl deviz gettera!

28272.13

5.521.44

4SS1.7C

31,253,8!

6570.52

4. tfocumwiteȘi tehnice necesara în vederea obținere a vizete rfaecrdurȘ oriauterizețîiot

0.00

O.«

C.OC

OJJt

0.00

5> witesm tehfifcâdo caii ațe 3 protaffjiutfehrâo h 0 dmfHor da e*ECti&r

0.00

OK

0.Or

0.01

0.00

6. prafuri tehnic șl detelăda execuția

54.138.Sf

11.377.5;

10205.&

04.422.4-

13.53924

3.6.

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

o.oc

0.0C

O.OC

0.00

Cheltuieli pentru consultanță - TOTAL, din care:

0.00

d.oc

O.OC

0.0(

) 0.00

.3.7.

1. Marteg cniontiT de proiect pentru oblsstivuJ de investiții

0.05

O.CK

0.0!

0.0

0.00

2. Audriti Jranchr

0.0c

O.ffl

o.ot

0.0

)               - C.D0

Asistență tehnică - JțȘTACtfjnjpaRjrl

90.867,55

19.097.0;

17.264.8:

108.132.31

i           22.725.48

1. asistența

3.389.01:

70B.1

7              638.4

3.998,4

3              840.32

3.B.

1. pe peria^fii de Xecuț e a lucrărilor    "t

3.380.CK

7M.1

5                     C3S.4'

0                  3.83 B. 4

0                 040,32

2. pertlrui&tsjdparoa pn>te<jtșp&4aț ta fazele jpjlifee fifprpgromt.1 de cantroî e^fctârilor do cxc^Sjs                       \\

0.0

0Z>

0 0.0

3                    0.0

0                     0.00

2. dîrîgi^tVe de șanti/lr               \

87.597.5.

18.390.8

9             16.026.4

3           104.133.9

3           21.885.16

TOTAL CAPITOL 3

176.321.581

37.056.36:

33.292.97]

209.614^51

44.053.33

Capitolul 4

Cheltuieli pentru în vestea de bază

4.1.

Construcții și instalații

4.757.345.00

999.82O.3i

903.895.55

5.66L24O.55Î

1.189.786.17

4.2.

Montaj utila* tehnologice

904.356,00

190.052.63

171,827.64

1.076.183.64

226.174.53

4.3.

Utilaje, echis. tohn. și tunet. cu montaj

260.006.00

54.643.77

49.401.14

309.407.14

65.026.09

4.4.

Utilaje fără montaj ți echtp. de transp.

0.00

0,00

0.00

0.00]

0.00

4J5.

Dctărî

434.371.00

91.288.93

82.530,49

516501.49

108.633.83

4.6.

Active necorporale

0.00

0.00

0,00

0.001

0.00

TOTAL CAPITOL 4

6.356.078.00

1,335.815.64

1.207.654.82

7.563.732132]

1.589.620.62

Capitolul 5

Afle cheltuhH

Organizate de șantier

156.901.95

33.395.39

30.191.37

189.093.32]

39.740.52

5.1.

1. Lucrări de construi® aferente oroanizâri de rentier

127.121.56

26.716.31

24.163.10

151.274.68

31.792.41

2. Cheltuieli conexe <xg. șantierului

31.780.39

G.679.C8

6.038.27

37.818.67

7.848.10

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

110.400.02

23.202.06

0.00

110.400.02

23,202.06

1. Comisioanele șl dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.0Q

0.03

0.00

2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de Construcții 0,5% din C+M (cf. Lege 1071995}

50.134.03

10.536.34

0.00

50.134.03

10.536.34

5.2.

3. Cota aferentă ISC pentru controM statului rn amenajarea teritoriu}uî, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

5.026.60

1.056.45

C.DO

5.026.80

1.056.45

4. Cota aferentă Casa! Sociala a Constructorilor - CSC

55.239,19

1W9J»

0.OT

55-239.19

11.60926

5. Taxe pentru acorduri, avize conforme ți autorizația de construire/desființare

0.00

0.00

0,00

0.0D

0.00

5.3.

Cheltuieli diverse ți neprevăzute

795.832.53

167.895,95

151.787.68

950.670.18

199.796.18

5.4.

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0.00

■ 0,00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 5

1.068.184.48

224.493.40

181.979.05

1^50.163.53

262.73B.75j

Capitolul 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare ta beneficiar

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

] ' ' 0.000

0.000

0.000

] 0.000

0.000

6.2.

Prob e tehnologice și teste

l               0.000

■b.6oo

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 6

| 0.000

0.000

0.003]          .   0.000

0.000

TOTAL GENERAL

j     7.730.584.06

1.624.685.66

1.447.626.84

|      9.178.210.90

1.928.924.99

din care C+M

|     5.918.822.56

1.243.920.51

1.124.576.29

|      7.043.398.85

1.480.265.40

PROIECTANT ELABORATORYARDMAN 5.R.L

Str. Garoafelor nr. 13.^, parter. Oraș Voluntari, lud. Ilfov, Remania Tel:+4 0730 557500

e-maiii yardmangrup^gmalLcom

Reg.Ccm.:J23/3BM/2M4

CUI: RO 23250562

W.eȘ^bitLfie’ 'bc

- CQĂ/S

£S

/ Ap oX