Hotărârea nr. 208/2019

Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru construire locuință individuală S+P+3E, pe terenul în proprietate particulară în suprafață de 191,00 mp, aparținând lui , situat în str.Drumul Găzarului nr. 100, Sector 4, București

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru construire locuință individuală S+P+3E, pe terenul în proprietate particulară în suprafață de 191,00 mp, aparținând lui

, situat în str. Drumul Găzarului nr. 100, Sector 4, București

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4;

Văzând Raportul de specialitate al Arhitectului-Șef cu nr. P.17.1/299/22.08.2019, Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 4 înregistrată cu nr. P.17.1/300/22.08.2019 și Raportul informării și consultării publicului înregistrat cu nr. P. 17.1/301/22.08.2019;

Văzând Avizul Comisiei tehnice de urbanism cu nr. 7/8 din data de 17.05.2019, ce funcționează în cadrul Primăriei Sectorului 4;

Având în vedere Avizul Comisiei pentru amenajarea teritoriului și urbanism, protecția mediului și turism;

Ținând seama de prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul prevederilor Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare,

în baza prevederilor Ordinului Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând prevederile Ordinului Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului nr. 2701/2010, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Planul Urbanistic General al Municipiului București aprobat prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 269/2000, a cărui valabilitate a fost prelungită succesiv prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 324/2010, nr. 241/2011, nr. 232/2012, nr. 224/2015 și nr. 877/2018;

în temeiul dispozițiilor ari. 139, alin. (1) și alin (3), lit. “e”, art. 166, alin. (2), lit. “j” și art. 196 alin. (1), lit. “a”, din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu, pentru construire locuință individuală S+P+3E, pe un teren situat în str. Drumul Găzarului nr. 100, Sector 4, București.

Art. 2. Terenul care face obiectul documentației de urbanism este proprietate particulară a lui în suprafață de 191,00 mp.

Art. 3. Prezenta documentație reprezintă regulament de urbanism și nu


Art.4. (1) Perioada de valabilitate a prezentei documentații de urbanism este de 2 ani.

(2) Documentația de Urbanism de tip P.U.D. aprobată anterior, devine nulă de drept.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 05.09.2019


NTE DE ȘEDINȚĂ,


iA-Con&antin BĂRBĂLĂU


Contrasemnează

Conform Codului administrativ

Secretarul General al Sectorului 4

Diana Anca ARTENE

Nr. 208/05.09.2019