Hotărârea nr. 205/2019

Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construire locuință cu regim de înălțime P+1E+M, pe terenul în proprietate particulară în suprafață de 231,00 mp din acte și 241,00 mp din măsurători, aparținând lui , situat în str. Cătrunești nr. 44, Sector 4, București


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construire locuință cu regim de înălțime P+1E+M, pe terenul în proprietate particulară în suprafață de 231,00 mp din acte și 241,00 mp din măsurători, aparținând lui

situat în str. Cătrunești nr. 44, Sector 4, București

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4;

Văzând Raportul de specialitate al Arhitectului-Șef cu nr. P.17.1/302/22.08.2019, Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 4 înregistrată cu nr. P. 17.1/303/22.08.2019 și Raportul informării și consultării publicului înregistrat cu nr. P.17.1/304/22.08.2019;

Văzând Avizul Comisiei tehnice de urbanism cu nr. 4/12 din data de 22.03.2019, ce funcționează în cadrul Primăriei Sectorului 4;

Având în vedere Avizul Comisiei pentru amenajarea teritoriului și urbanism, protecția mediului și turism;

Ținând seama de prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul prevederilor Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare,

în baza prevederilor Ordinului Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând prevederile Ordinului Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului nr. 2701/2010, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Planul Urbanistic General al Municipiului București aprobat prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 269/2000, a cărui valabilitate a fost prelungită succesiv prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 324/2010, nr. 241/2011, nr. 232/2012, nr. 224/2015 și nr. 877/12.12.2019;

în temeiul dispozițiilor art. 139, alin. (1) și alin (3), lit. “e”, art. 166, alin. (2), lit. “j” și art. 196 alin. (1), lit. “a", din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu, pentru construire locuință cu regim de înălțime P+1E+M, pe un teren situat în str. Cătrunești nr. 44, Sector 4, București.

Art. 2. Terenul care face obiectul documentației de urbanism este proprietate p^iGuteră^a lui

7suprafață de 231,00 mp din acte

r                 -- -

măsurători.


Art. 3. Prezenta documentație reprezintă regulament de urbanism și nu dă dreptjll de coi^^&eA d

Art.4. (1) Perioada de valabilitate a prezentei documentații de urbanism este de 2 ani.

(2) Documentația de Urbanism de tip P.U.D. aprobată anterior, devine nulă de drept.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 05.09.2019

Contrasemnează

Conform Codului administrativ

Secretarul General al Sectorului 4

Diana Anca ARTENE

Nr. 205/05.09.2019