Hotărârea nr. 203/2019

Hotărâre privind realizarea schimbului de locuinţe sociale, între , titularul Contractului de închiriere nr. 40261/27.10.2015 pentru locuința socială situată în București, Aleea Nehoiu nr. 2-12, bloc F3, etaj 4, ap. 113, Sector 4, și , titularul Contractului de închiriere nr. 73107/14.11.2018 pentru locuința socială situată în București, Aleea Nehoiu nr. 2-12, bloc F3, etaj 2, ap. 61, Sector 4


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

Blvd. Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, Sector 4, București

Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE privind realizarea schimbului de locuințe sociale, între                titularul

Contractului de închiriere nr. 40261/27.10.2015 pentru locuința socială situată în București, Aleea Nehoiu nr. 2-12, bloc F3, etaj 4, ap. 113, Sector 4, și                titularul

Contractului de închiriere nr. 73107/14.11.2018 pentru locuința socială situată în București, Aleea Nehoiu nr. 2-12, bloc F3, etaj 2, ap. 61, Sector 4

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4,

Având în vedere:

Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 4 al Municipiului București;

Raportul de specialitate al Direcției Relații Publice - Compartimentul Spațiu Locativ nr.

P.l 1.2/1196/03.09.2019;

Solicitările nr. 48129/10.07.2019, a                        și nr. 48127/10.07.2019 a •

. privind schimbul de locuință;

Avizul Comisiei nr. 4 - Comisia pentru resurse umane, învățământ, protecția copilului, protecție socială, muncă, sănătate și familie;

Ținând cont de prevederile:

Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 20/22.01.2019 privind încheierea contractelor de închiriere pentru suprafețele cu destinația de locuință socială aflate în administrarea Sectorului 4 al Municipiului București și aprobarea modelului de contract;

Prevederile art. 868, art. 1763 și art. 1777 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a noului Cod Civil;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (3), art. 166 alin. (4), art. 196 alin. (1) lit a) și art. 197 din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă schimbul de locuințe sociale, între

titularul Contractului


de închiriere nr. 40261/27.10.2015 pentru locuința socială situată în București.


2-12, bloc F3, etaj 4. ap. 113, Sector 4. și                 titularul Contractu

73107/14.11.2018 pentru locuința socială situată în București. Aleea Nehoi etaj 2, ap. 61. Sector 4.

ae închidere nr.^A nr. 2/1           3.

X $ o

SȘsWArt.2 Se împuternicește Primarul Sectorului 4 al Municipiului București să semneze contractele de închiriere, care se vor încheia cu beneficiarii prevăzuțl la art. 1.

Art.3 Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Primarul Sectorului 4, Direcția Relații Publice - Compartimentul Spațiu Locativ, iar comunicarea se va face prin Serviciul Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 05.09.2019

Contrasemnează Conform Codului administrativ Secretarul General al Sectorului 4

Diana Anca ARTENE

Nr. 203/05.09.2019