Hotărârea nr. 202/2019

Hotărâre privind aprobarea listei nominale de repartizare a locuințelor sociale situate în blocurile F2 și F3 din Aleea Nehoiu, nr. 2-12, Sector 4, București


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

Blvd. Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, Sector 4, București Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind aprobarea listei nominale de repartizare a locuințelor sociale situate în blocurile F2 și F3 din Aleea Nehoiu, nr. 2-12, Sector 4, București

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4,

Având în vedere:

Raportul de specialitate al Direcției Relații Publice ~ Compartimentul Spațiu Locativ nr. P.l 1.2/1197/03.09.2019;

Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 4 al Municipiului București;

Avizul Comisiei nr. 4 - Comisia pentru resurse umane, învățământ, protecția copilului, protecție socială, muncă, sănătate și familie;

Ținând seama de prevederile:

Legii locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

H.G. nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor Metodologice de punere în aplicare a Legii locuinței nr. 114/1996, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 36/2016 privind aprobarea „Regulamentului de repartizare, închiriere și administrare a locuințelor sociale și a locuințelor din fondul locativ de stat din Sectorul 4 al Municipiului București”, a „Criteriilor în baza cărora se repartizează locuințele sociale”, precum și pentru desemnarea „Comisiei de analiză a cererilor și de repartizare a locuințelor”;

Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 348/27.12.2018 privind aprobarea „Listei cu ordinea de prioritate pe anul 2018 pentru atribuirea de LOCUINȚE SOCIALE” persoanelor care au fost sau urmează a fi EVACUATE din casele retrocedate foștilor proprietari;

Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 349/27.12.2018 privind aprobarea „Listei cu ordinea de prioritate pe anul 2018 pentru atribuirea de LOCUINȚE SOCIALE”;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (3), art. 166 alin. (2) lit. p), art. 196 alin (1) lit. a) și art. 197 din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă lista nominală de repartizare a locuințelor sociale situate în blocurile F2 si F3 din Aleea Nehoiu, nr. 2-12, Sector 4, București, conform Anexei la prezenta.

Art. 2 Se împuternicește Primarul Sectorului 4 al Municipiului Bucuwșfî să><ȘEJT8/e * \ contractele de închiriere, care se vor încheia cu fiecare beneficiar cuprins înlftista          la

articolul 1.

Art. 3 Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Primarul Sectorului 4, Direcția Relații Publice - Compartimentul Spațiu Locativ, iar comunicarea se va face prin Serviciul Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 05.09.2019

Contrasemnează

Conform Codului administrativ Secretarul General al Sectorului 4

Diana Anca ARTENE

Nr. 202/05.09.2019

ANEXA LA H.C.L. S4 NRj?a2/(Z0« 00^0/ty

Lista nominală de repartizare a locuințelor sociale situate în blocurile F2/F3 din Aleea Nehoiu nr. 2-12, sector 4

Nr. crt.

Punctaj

Număr/dată dosar inițial

Număr garsonieră repartizată

1

33

32961/19.10.2010

68

2

32

44163/17.09.2009

89

3

20

23341/19.06.2014

75

4

40

90110/28.02.2008

110

5

26

90538/05.08.2008

91