Hotărârea nr. 201/2019

Hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită a unui spațiu în suprafaţă de 38.78 mp pentru relocarea Compartimentului de Evidenta a Persoanelor nr. 3 din cadrul Direcției Generale de Evidență a Persoanelor Sector 4 și atribuirea în folosință gratuită a unui spațiu în suprafaţă de 14.53 mp pentru relocarea Compartimentului de Evidenta a Persoanelor nr. 4 din cadrul Direcției Generale de Evidență a Persoanelor Sector 4


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București Tel.+(4)021.335.92.30 Fax.+(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind atribuirea în folosință gratuită a unui spațiu în suprafață de 38.78 m2 pentru relocarea Compartimentului de Evidenta a Persoanelor nr. 3 din cadrul Direcției Generale de Evidență a Persoanelor Sector 4 și atribuirea în folosință gratuită a unui spațiu în suprafață de 14.53m2 pentru relocarea Compartimentului de Evidenta a Persoanelor nr. 4 din cadrul Direcției Generale de Evidență a Persoanelor Sector 4

Consiliul Local al Sectorului 4

Având în vedere:

Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 4;

Raportul de specialitate nr. 2887/27.08.2019 al Direcției Generale de Evidență a Persoanelor Sector 4;

Avizul Comisiei nr. 3 - Comisia pentru administrarea domeniului public și privat, administrarea piețelor, organizarea instituțiilor și serviciilor publice de interes local și gospodărire comunală;

Prevederile art. 349-351 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

în temeiul dispozițiilor art. 139 alin. (3) lit. g), art. 166 alin.(2) lit. g), lit. 1) și alin. (4), art. 196 alin, (1) lit. a) și art. 197 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l (1) Se aprobă atribuirea în folosința gratuită a Direcției Generale de Evidență a Persoanelor Sector 4 a unui spațiu de 38.78 m2, situat în incinta Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale din str. Nițu Vasile nr. 50-54, Sector 4 București, în vederea relocării Compartimentului de Evidenta a Persoanelor nr. 3.

(2) Spațiul se atribuie pe o durată de 1 an, pentru crearea unui punct de lucru cu destinația de birouri pentru desfășurarea activității de evidență a persoanelor.

Art.2 (1) Se aprobă atribuirea în folosința gratuită a Direcției Generale de Evidență a Persoanelor Sector 4 a unui spațiu de 14.53 m2 situat în incinta Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale din Calea Șerban Vodă nr. 43, Sector 4 București, în vederea relocării Compartimentului de Evidenta a Persoanelor nr. 4.

(2) Spațiul se atribuie pe o durată de 1 an, pentru crearea unui punct de lucru cu destinația de birouri pentru desfășurarea activității de evidență a persoanelor.


Art.3 Direcția Generală de Evidență a Persoanelor Sector 4 va suporta cheltui^ lfc de j amenajare a spațiilor atribuite în folosință gratuită și va respecta drepturile și obligațiile și art. 351 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Art. 4 Predarea-primirea spațiilor se va efectua în termen de 5 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, pe bază de proces verbal.

Art 5 Primarul Sectorului 4, Secretarul General al Sectorului 4, Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 4 și Direcția Generală de Evidență a Persoanelor Sector 4 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 05.09.2019

Nr. 201/05.09.2019