Hotărârea nr. 200/2019

Hotărâre privind reorganizarea activităţii şi aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Direcţiei Generale de Evidenţă a Persoanelor Sector 4


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București

Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10


HOTĂRÂRE privind reorganizarea activității și aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Generale de Evidență a Persoanelor Sector 4

Consiliul Local al Sectorului 4,

Având în vedere:

Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 4 al Municipiului București;

 • -  Raportul de specialitate nr.II./501/29.08.2019 emis de Serviciul Resurse Umane, Informații și Relații cu Publicul din cadrul Direcției Generale de Evidență a Persoanelor Sector 4;

 • -  Avizul Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date înregistrat cu nr.3520137/02.09.2019;

 • -  Avizul Comisiei nr. 4 - Comisia pentru resurse umane, învățământ, protecția copilului, protecție socială, muncă, sănătate și familie;

 • -  Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 272/2002 privind aprobarea exercitării de către Consiliul Local al Sectorului 4 a atribuțiilor privind aprobarea organigramei, statului de funcții, numărului de personal și regulamentului de organizare și funcționare ale aparatului propriu de specialitate și ale serviciilor publice de interes local;

 • -   Prevederile art.391 alin.(l), art. 406, art.407, art. 408, art.409, art.610, art. 612, art.518 alin.(l) și alin.(2) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ ;

 • -  Legea nr.53/2003-Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

O.G. nr.84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale Metodologiei privind criteriile de dimensionare a numărului de funcții din aparatul serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, constituirea patrimoniului și managementul resurselor umane, financiare și materiale aprobată prin H.G. nr.2104/2004, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 139. alin.(l), art.166 alin.(2) lit.f), art.196 alin.(l) lit.a) și art. 197 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ:


Art,3 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prevederile H.C.L.S4 nr. 131/21.05.2018 privind reorganizarea activității și aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Evidență a Persoanelor Sector 4, își încetează aplicabilitatea.

Art.4 Direcția Generală de Evidență a Persoanelor Sector 4 va pune în aplicare prevederile prezentei hotărâri în termen de maxim 40 zile de la data adoptării acesteia.

Art.5 Directorul executiv al Direcției Generale de Evidență a Persoanelor Sector 4 poate transforma funcțiile publice vacante în funcții publice cu o altă denumire sau în funcții publice de nivel inferior ori superior, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat și în fondurile bugetare anuale alocate.

Art.6 Primarul Sectorului 4, Secretarul General al Sectorului 4 și Direcția Generală de Evidență a Persoanelor Sector 4 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar comunicarea acesteia va fi efectuată de către Serviciul Tehnic Consiliul Local, conform competențelor.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 05.09.2019


Contrasemnează


Conform Codului administrativ

Secretarul General al Sectorului 4

Diana Anca ARTENE

Nr. 200/05.09.2019

DIRECTOR EXECUTIV

FP=45+5

PC=5

DIRECȚIA GENERALĂ DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR SECTOR 4


Anexa nr.l la HCL sector 4 nr. <%Q0    / 0$ ,
TOTAL PERSONAL: 55 din care: 50 FP 5PC

PERSONAL CONDUCEREA Personal execuție: 50


STAT DE FUNCȚII

Anexa nr.2 la HCL Sector 4 nr. âOQl ! (90~ 00 ,^0/0

DIRECȚIA GENERALĂ DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR SECTOR 4


Nr. ort.

STRUCTURA

Funcția publica

Clasa

Gradul profesional

Nivelul studiilor

Funcția contractuală

Treapta profesio nală

/grad

Nivelu 1 studiil or

de conducere

A

de execuție

de conducere

de execuție

1

DIRECȚIA GENERALA DE EVIDENTA A PERSOANELOR SECTOR 4

Director executiv

II

S

2

SERVICIUL ECONOMIC, ADMINISTRATIV , ACHIZIȚII PUBLICE

Sef serviciu

II

S

3

Consilier

I

principal

s

COMPARTIMENT ADMINISTRATIV , ACHIZIȚII PUBLICE

4

Consilier achiziții publice

I

superior

s

5

Consilier achiziții publice

I

asistent

s

6

Referent de specialitate

II

superior

SSD

!,

7

Referent

III

superior

M

//

ÎL

8

Șofer

I

M 'Â

9

Muncitor calificat

III

M

10

SERVICIUL RESURSE UMANE, INFORMAȚII SI RELAȚII CU PUBLICUL

Sef serviciu

II

S

11

Consilier

I

principal

S

12

Consilier

I

principal

S

13

Consilier

I

asistent

’ S

14

Consilier

I

asistent

S

15

Consilier

I

asistent

S

16

Consilier

I

asistent

S

17

Referent

III

superior

M

COMPARTIMENT JURIDIC

18

Consilier juridic

I

superior

S

19

Consilier juridic

I

superior

S

20

Consilier juridic

I

asistent

S

21

DIRECȚIA DE EVIDENTA A PERSOANELOR SI STARE CIVILA

Director executiv adjunct

II

S

22

SERVICIUL STARE CIVILA

Sef Serviciu

II

S

23

Consilier

I

principal

S

24

Consilier

I

principal

S

Lj

25

Consilier

I

principal

S

te

26

Consilier

I

asistent

S


27

Consilier

I

asistent

S

28

Consilier

I

asistent

s

29

Referent

III

superior

M

30

Referent

III

superior

M

COMPARTIMENT EVIDENTA PERSOANELOR NR.1

3'1

Consilier

I

superior

S

32

Consilier

I

superior

S

33

Consilier

I

asistent

S

34

Consilier

I

asistent

S

35

Consilier

I

asistent

S

COMPARTIMENT EVIDENTA PERSOANELOR NR.2

36

Consilier

I

principal

S

37

Consilier

I

principal

S

38

Consilier

I

principal

S

39

Consilier

I

debutant

S

40

Inspector de specialitate

I

s

41

Inspector de specialitate

I

s

COMPARTIMENT EVIDENTA PERSOANELOR NR.3

J

A •

0

42

Consilier

I

principal

s43

Consilier

I

principal

S

44

Consilier

I

asistent

S

45

Referent

III

superior

M

46

Referent

IA

M

COMPARTIMENT EVIDENTA PERSOANELOR NR.4

47

Consilier

I

principaf

S

48

Consilier

I

superior

S

49

Consilier

I

principal

S

50

Consilier

I

principal

S

51

Consilier

I

principal

S

COMPARTIMENT EVIDENTA PERSOANELOR NR.5

52

Consilier

I

principal

S

53

Consilier

I

superior

s

ss &

54

Consilier

I

principal

s

55

Consilier

I

asistent

s

ff i
*Sub fiecare șef de structură se vor trece toate funcțiile publice și tot personalul contractual.


Nr. de posturi

Ocupate

Vacante

Total

Funcția

Nr. total de funcții publice de conducere

4

1

5

Nr. total de funcții publice de execuție

40

5

45

Nr. total de funcții contractuale de conducere**

0

0

0

Nr. total de funcții contractuale de execuție

5

0

5

Nr. total de posturi din cadrul instituții/autoritățiî publice

49

6

55


Sef Serviciu


Gabriela Ghiorghe

iFMUNICIPIUL BUCUREȘTI

Anexa nr. 3 la HCL Sector 4

nr._


Consiliul Local Sector 4

Direcția Generală de Evidență a Persoanelor Sector 4

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL DIRECȚIEI GENERALE DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR SECTOR 4

2019

CUPRINS

CAP. 1 DISPOZIȚII GENERALE..........................................................................................pagina 2

CAP. 2 ORGANIZAREA DIRECȚIEI GENERALE DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR

SECTOR 4................................................................................................................................pagina 3

Conducerea direcției


....................................................................................................pagina 4


 • I. Serviciul Economic, Administrativ, Achiziții Publice.....................................pagina

 • 1.1 Compartimentul Administrativ, Achiziții Publice..........................pagina

 • II.   Serviciul Resurse Umane, Informații și Relații cu Publicul.............................pagina

 • III.   Compartimentul juridic..................................................................................pagina

 • IV.   Direcția de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă.........................................pagina

IV. 1 Serviciul Stare Civilă.................................................................pagina

IV.2 Comp. Evidența Persoanelor nr.l

IV.3 Comp. Evidența Persoanelor nr.2

IV.4 Comp. Evidența Persoanelor nr.3

IV.5 Comp. Evidența Persoanelor nr.4

IV.6 Comp. Evidența Persoanelor nr.5

CAP. 3 DISPOZIȚII FINALE...............................................


CAP. 1 DISPOZIȚII GENERALE

Art.l(l) , Direcția Generală de Evidență a Persoanelor Sector 4 este organizată în subordinea Consiliului Local al Sectorului 4 - București și este instituție de interes public local, cu personalitate juridică, constituită în temeiul art. 1 alin.(l) din Ordonanța Guvenului nr. 84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, cu modificările și completările ulterioare.

Art.l(2) Direcția Generală de Evidență a Pesoanelor Sector 4 are următoarea structură organizatorică:

 • 1.  Serviciul Economic, Administrativ, Achiziții Publice

  • 1.1 Compartiment Administrativ, Achiziții Publice

 • 2.  Serviciul Resurse Umane, Informații și Relații cu Publicul

 • 3. Compartiment Juridic

 • 4.  Direcția de Evidență a Persoanelor si Stare Civilă

  • 4.1 Serviciul Stare Civilă

  • 4.2 Compartiment Evidența Persoanelor nr. 1

  • 4.3 Compartiment Evidența Persoanelor nr. 2

  • 4.4 Compartiment Evidența Persoanelor nr. 3

  • 4.5 Compartiment Evidența Persoanelor nr. 4

  • 4.6 Compartiment Evidența Persoanelor nr. 5

Art.2 (1) Scopul principal al Direcției Generale de Evidență a Persoanelor Sector 4 este acela de a exercita competențele ce îi sunt date prin lege pentru punerea în aplicare a prevederilor actelor normative care reglementează activitatea de stare civila, de evidență a persoanelor.

 • (2) Activitatea Direcției Generale de Evidență a Persoanelor sector 4 se desfășoară în interesul persoanei și al comunității, în sprijinul instituțiilor statului, exclusiv pe baza și în executarea legii.

 • (3) Direcția Generală de Evidență a Persoanelor Sector 4 asigură întocmirea, păstrarea, evidența și eliberarea actelor de stare civilă si a actelor de identitate.

Art.3 Directorul executiv al Direcției Generale de Evidență a Persoanelor Sector 4 este numit sau eliberat din funcție prin Hotărâre a Consiliului Local Sector 4, în condițiile legii, cu avizul Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date, în conformitate cu prevederile art.9 alin.(2) din Metodologia privind criteriile de dimensionare a numărului de funcții din aparatul serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, constituirea patrimoniului și managementul resurselor umane, financiare și material, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.2104/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Art.4 în îndeplinirea prerogativelor cu care este investita, Direcția Generală de Evidență a Persoanelor Sector 4 cooperează cu celelalte structuri ale aparatului de specialitate ?,.cu'CeIel.alte instituții descentralizate și subordonate Consiliului Local, ale Ministerului Afacerfo^ffiMe^ colaborează, pe probleme de interes comun, potrivit prevederilor actelor normatiVe*în vmoar autoritățile publice, societăți, agenți economici, precum și cu persoane fizice. II f

Art.5 Statul de funcții, numărul de posturi și regulamentul de organizare si funcționare ale Direcției Generale de Evidență a Persoanelor Sector 4 se stabilesc prin hotărâre a consiliului local sector 4 Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date;

CAP. 2 ORGANIZAREA DIRECȚIEI GENERALE DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR SECTOR 4

Art. 6 (1) Structura organizatorică și structura de funcții a Direcției Generale de Evidență a Persoanelor Sector 4 sunt stabilite conform statului de funcții și organigramei aprobate prin H.C.L...........................a Sectorului 4.

(2) Direcția Generală de Evidență a Persoanelor Sector 4 are atribuții pe linie de:

 • •  evidență a persoanelor si eliberarea actelor de identitate; informatică

 • •   stare civilă;

 • •  resurse umane, fînanciar-contabilitate și buget, juridic, achiziții publice, secretariat, relații publice, arhivă;

Art 7

 • (1)  In vederea atingerii obiectivelor stabilite, activitatea instituției are la bază relații de autoritate (ierarhice, funcționale) , de cooperare, de coordonare și de control, potrivit atribuțiilor stabilite pentru fiecare structură componenta în parte.

 • (2)   Direcția Generală de Evidență a Persoanelor Sector 4 are următoarea structură organizatorică:

Conducerea Direcției Generale de Evidență a Persoanelor Sector 4

Director executiv

• Serviciul Economic, Administrativ, Achiziții Publice

Șef serviciu

o Compartiment Administrativ, Achiziții Publice

 • •  Serviciul Resurse Umane, Informații si Relații cu Publicul

- Șef serviciu

 • •  Compartiment Juridic

 • •  Direcția de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă

Director executiv adjunct o Serviciul Stare Civila

- Șef serviciu

o Compartiment Evidența Persoanelor nr. 1 o Compartiment Evidența Persoanelor nr.2 o Compartiment Evidența Persoanelor nr.3 o Compartiment Evidența Persoanelor nr.4

Compartiment Evidența Persoanelor nr.5


Relațiile de autoritate ierarhice se stabilesc între conducercâ/ Uirecți^-și

Art. 8 (1)

structurile subordonate acesteia în scopul menținerii și perfecționării stării de


„ VW,

Direcției. Același tip de relație se stabilește între directorul executiv, directorul executiv adjunct, șefi serviciu și personalul subordonat acestora.

(2) în compartimentele unde nu sunt prevăzute funcții de conducere se stabilesc relații de autoritate funcțională între persoana desemnată de conducătorul instituției de a coordona compartimentul respectiv și restul personalului acestor structuri, în vederea îndrumării în mod unitar, în conformitate cu scopurile și obiectivele propuse activității acestora și echilibrării sarcinilor, armonizării eforturilor necesare și asigurării unității de acțiune în îndeplinirea obiectivelor.

Art. 9 La nivelul Direcției Generale de Evidență a Persoanelor Sector 4, activitatea de control și de coordonare este atributul conducerii instituției, fiind realizat direct, ori prin intermediul directorului executiv adjunct al Direcției de Evidență a Persoanelor si Stare Civilă, șefilor de serviciu sau coordonatorii compartimentelor. De asemenea, prin activitatea de control pe linii specifice de muncă, conducerea serviciului poate angrena și alt personal specializat din cadrul structurilor proprii.

CONDUCEREA DIRECȚIEI

Art. 10 Conducerea Direcției Generale de Evidență a Persoanelor Sector 4 este asigurată de către Directorul Executiv al Direcției.

Art. 11

 • (1) In aplicarea ordinelor și instrucțiunilor de nivel superior, Directorul executiv al Direcției Generale de Evidență a Persoanelor Sector 4 emite decizii obligatorii pentru tot personalul din subordine, în conformitate cu prevederile legale.

 • (2)   Directorul executiv reprezintă Direcția Generală de Evidență a Persoanelor Sector 4 în relațiile cu șefii celorlalte structuri din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Sector 4, cu șefii celorlalte instituții subordonte Consiliului Local Sector 4, cu comandanții (șefii) unităților Ministerului Afacerilor Interne, cu instituțiile și organismele din afara sistemului Ministerului Afacerilor Interne, potrivit competențelor legale.

 • (3) în condițiile legii și reglementărilor specifice, directorul executiv al Direcției Generale de Evidență a Persoanelor Sector 4 poate delega atribuții din competența sa, altor funcționari din subordine.

Art.12 Directorul executiv al Direcției Generale de Evidență a Persoanelor Sector 4 răspunde în fața Consiliului Local al Sectorului 4 de întreaga activitate pe care o desfășoară, potrivit prevederilor fișei postului.

Personalul Direcției Generale de Evidență a Persoanelor Sector 4 răspunde de întreaga activitate pe care o desfășoară în fața șefului serviciului/coordonatorului compartimentului.

I. SERVICIUL ECONOMIC, ADMINISTRATIV, ACHIZIȚII PUBLICE

Art. 13 Atribuții:

 • 1. Asigura respectarea prevederilor legale referitoare la administrarea finanțelor ®ublice^»^^s\

 • 2. Urmărește înregistrarea cronologica si sistematica, prelucrarea si pastrareajidocumentelbr contabile;

Asigura respectarea planului de conturi general, modelelor, registrelor si formularelor comune privind activitatea contabila si normelor metodologice privind intocmirea si utilizarea acestora;

Lunar întocmește balanța mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar, sintetică și analitică, și verifică exactitatea înregistrărilor contabile și concordante soldurilor;

Răspunde de îregistrarea corectă și la termenele stabilite de lege, în registrul inventar, a tuturor elementelor de activ și de pasiv pe baza rezultatelor inventarierii elementelor de active și de pasiv, grupate după natural or, conform posturilor din bilanț;

Răspunde de înregistrarea mijloacelor fixe în registrul mijloacelor fixe conform proceselor verbale de punere în funcțiune, pe gestiuni și duratele normate de funcționare conform Catalogului privind Clasifîcația mijloacelor fixe, aprobat;

înregistrează consumurile de materiale consumabile, carburanți și alte bunuri de natură materială, eliberate pe bază de bonuri de consum precum și cele constatate lipsă sau depreciate;

întocmește și verifica balanța lunara de materiale;

Verifica lunar stocurile de materiale existente în magazie, cu cele din balanța de materiale; Răspunde de înregistrarea cronologică în conformitate cu actele normative în vigoare, a plăților efectuate din credite bugetare deschise și disponibile pentru realizarea cheltuielilor prevăzute în buget din sursa de finanțare a bugetului local(contul 770);

Editează balanța de verificare și confruntă realitatea și legalitate operațiunilor contabile înregistrate in vederea întocmirii situațiilor financiare;

întocmește situații financiare in baza ultimei balanțe de verificare a conturilor sintetice puse de acord cu balanța conturilor analitice, încheiata după înregistrarea tuturor documentelor in care au fost consemnate operațiunile economico financiare aferenta perioadei raportate; Raportează formularele financiar contabile in Sistemul National de Raportare -Forexebug; Transmite situațiile financiare lunare, trimestriale si anuale la termenele stabilite de către Direcția Economica din cadrul Sectorului 4 al Municipiului București si in conformitate cu Normele metodologice emise de Ministerul Finanțelor Publice pentru completarea lor; Răspunde de înregistrarea cronologică în conformitate cu actele normative în vigoare, a plăților efectuate din credite bugetare deschise și disponibile pentru realizarea cheltuielilor prevăzute în buget din sursa de finanțare a bugetului local(contul 770);

Organizează și conduce evidența contabilă privind efectuarea cheltuielilor prevăzute prin bugetul de venituri și cheltuieli, a valorilor materiale, bunurilor de inventar, mijloacelor bănești, a decontărilor cu debitorii și creditorii;

întocmește Bugetul de cheltuieli, precum si rectificările bugetare din cursul anului; Raportează bugetul individual aprobat inițial si orice schimbare a acestuia survenita pe parcursul anului in Sistemul National de Raportare -Forexebug;

Organizează , conduce si raportează evidenta angajamentelor bugetare si legale, a ordonantarilor la plata, in conformitate prevederile legale;

înregistrează in Sistemul National de Raportare -Forexebug angajamentele bugetare si efectuează rezervări inițiale de credite bugetare precum si recepții in aplicația CAB ; Efectuează corecțiile necesare in aplicația CAB, a plăților eronate, in termen de 30 zile; Asigura pe’ntru fiecare subdiviziune a bugetului aprobat in exercițiul bugetar curent, informații cu privire la creditele bugetare disponibile, plățile efectuate in baza angajamentelor legale la un moment dat, datele necesare întocmirii, situației privind execuția cheltuielilor bugetare angajate la finele trimestrului;

întocmește contul de execuție bugetara in conformitate cu prevederile legale; întocmește periodic situația execuției bugetare si urmărește încadrarea acestei; de cheltuieli aprobate pentru exercițiul bugetar curent;                      //*              *

Efectuează controlul financiar preventiv asupra operațiunilor care afecteaza publice si /sau patrimoniul public in conformitate cu prevederile legale;

 • 26. Completarea Registrului privind operațiunile prezentate la viza de control financiar preventiv, conform normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv;

 • 27. întocmește statele de plată a salariilor personalului din Direcția Generala de Evidenta a Persoanelor sector 4;

 • 28. întocmește' monitorizarea numărului de posturilor și a cheltuielilor de personal lunare, trimestriale și/sau anuale;

 • 29. Evidențiază decontările cu salariații instituției pentru salarii și celelalte drepturi de personal;

 • 30. Răspunde de înregistrarea cronologică a reținerilor și popririlor din salarii, datorate terților ;

 • 31. Asigura evidenta decontărilor privind contribuțiile angajatorilor și a angajaților pentru asigurări sociale de stat, contribuțiile angajatorilor și a angajaților pentru asigurări sociale de sănătate contribuțiile angajatorilor și ale asiguraților pentru șomaj și contribuțiile pentru accidente de muncă și boli profesionale;

 • 32. Asigură evidența decontărilor cu bugetul statului privind impozitul pe venit din salarii și alte drepturi datorate;

 • 33. întocmește si transmite la Administrația Financiara declarațiile lunare privind obligațiile de plata a contribuțiilor sociale , impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate;

 • 34. întocmește si eliberează adeverințele privind veniturile salariate solicitate de către angajați;

 • 35. Transmite on-line formularul de cercetare statistica SI-lunar, ancheta asupra câștigurilor salariate; •

 • 36. Organizează si efectuează inventarierea tuturor elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii;

 • 37. înregistrează in evidenta contabila rezultatele inventarierii;

 • 38. înregistrează in evidenta contabila rezultatele activitatii de casare a mijloacelor fixe si obiecetelor de inventar;

 • 39. Urmărește împreună cu Compartimentul Juridic executarea creanțelor si a debitelor pentru angajații Direcției Generale de Evidenta a Persoanelor sector 4;

 • 40. Asigură înregistrarea intrării/ieșirii tuturor documentelor in serviciu și clasarea acestora în vederea arhivării corecte a documentelor specifice activității serviciului;

 • 41. Asigură legătura permanentă cu Trezoreria Sector 4 pentru ordonanțarea si plata cheltuielilor;

 • 42. Prezintă rapoarte despre activitatea serviciului, solicitate de directorul executiv al direcției, Consiliului Local al Sectorului 4;

 • 43. Asigura organizarea si implementarea standardelor de management /control intern cu privire la activitatile subordonate;

 • 44. Asigura organizarea si funcționarea serviciului conform legii sau a deciziilor conducerii instituției in condiții de economicitate , eficienta si efîcaciatate ;

1.1 COMPARTIMENTUL ADMINISTRATIV, ACHIZIȚII PUBLICE

 • 48. Participă, în cadrul comisiei de casare a mijloacelor fixe și obiectelor de inventar, la întocmirea formalităților de scoatere din funcțiune a bunurilor casate, cu respectarea legislației în vigoare.

 • 49. în baza referatelor de necesitate primite de la serviciile si compartimentele instituției, întocmește propunerile detaliate ale cheltuielilor bugetare anuale și notele de fundamentare, in vederea întocmirii Planului anual al Achizițiilor Publice;

 • 50. Efectuează aprovizionarea cu materiale consumabile si igienico-sanitare, furnituri de birou, necesare bunei desfășurări a activitatii si a întreținerii imobilelor din patrimoniul instituției;

 • 51. Asigură dotarea cu mobilier pentru spațiile aflate în administrarea instituției;

 • 52. Desfășoară activitățile necesare pentru buna funcționare a autovehiculelor folosite in cadrul Direcției Generale de Evidenta a Persoanelor sector 4;

 • 53. Organizează și asigură curățenia în sediul instituției, urmărește si controlează modul de derulare a contractului de salubritate încheiat.

 • 54. Urmărește buna funcționare a centralelor termice, verificarea perioadica a instalațiilor de gaze naturale, conform normelor tehnice in vigoare;

 • 55. Controlează si urmărește modul de furnizare a energiei electrice, a gazelor naturale , apei potabile si evacuarea apelor uzate;

 • 56. Tine evidenta facturilor ce fac obiectul contractelor de servicii încheiate si urmărește derularea acestora pe specificul sau de activitate;

  întreținere a


 • 57. Face propuneri privind reparațiile curente a imobilelor si lucrărilor de bunurilor din dotare, necesar a fi efectuate;

  periodica a


 • 58. Asigura aprovizionarea cu toate materialele pe linie PSI, incarcarea stingatoarelor, echipamente de lucru si de protecție pentru personalul din întreținere;

 • 59. Asigură și întocmește documentațiile tehnice necesare perfectării contractelor de utilități, servicii și lucrări cu furnizorii și urmărește derularea acestora pe specificul său de activitate;

 • 60. Asigură întocmirea notelor de fundamentare pentru lucrările de investiții, modernizare și reparații capitale necesare a fi executate;

 • 61. Asigură, planifică și urmărește executarea lucrărilor de întreținere și reparații curente la construcțiile și instalațiile clădirilor aflate în administrarea Direcției Generale de Evidenta a persoanelor sector 4;

 • 62. Organizează execuția lucrărilor, controlul și recepția acestora;

 • 63. Asigură pe linie de P.S.I. materialele, instalațiile și pichetul de incendiu;

 • 64. Analizează situația convorbirilor telefonice lunare, reactualizează dispoziția și anexele acesteia privind plafoanele de cheltuieli cu telefoanele fixe și mobile, conform dispozițiilor legale în vigoare.

 • 65. Centralizează referatele de necesitate primite de la serviciile/compartimentele Direcției pentru bidoanele de apă necarbonatată, le comandă la furnizor și se îngrijește de distribuirea acestora;

 • 66. Face propuneri privind reparațiile imobilelor din patrimoniul Direcției Generale de Evidenta a persoanelor sector 4 și a instalațiilor din dotare, întocmește documentația în vederea achiziționării contractelor de lucrări, urmărește executarea lor și participă la recepția finală.

 • 67. Centralizează și întocmește, în baza referatelor de necesitate primite de la

compartimentele și serviciile Direcției Generale de Evidenta a persoanelor sector 4, Planul anual al achizițiilor publice.                                                          .

 • 68. în baza referatelor de necesitate primite de la serviciile si comparrtimentek


  întocmește propunerile detaliate ale cheltuielilor bugetare anuale fundamentare, privind necesitatea și oportunitatea realizării acestor cheltuiau

  69. Asigură contractarea materialelor electrice, mecanice, de instalații etc. necesare î imobilelor din patrimoniul Direcției.                                      '& • 70. Realizează corespondența dintre produsele, serviciile și lucrările ce vor fi achiziționate, cu Vocabularul comun al achizițiilor publice - Regulamentului (CE) nr. 2195/2002 al Parlamentului European și al Consiliului, privind Vocabularul comun privind achizițiile publice (CPV);

 • 71. Estimează valoarea contractului de achiziție publică și selectează procedura de atribuire pentru încredințarea contractului (cumpărare directă, cerere de ofertă, licitație deschisă, licitație restrânsă, negociere cu/sau fără publicarea unui anunț de participare, concurs de soluțuii, licitație electronică);

 • 72. întocmește notele justificative specifice fiecărei proceduri de atribuire;

 • 73. întocmește documentația de atribuire, pentru elaborarea și prezentarea ofertei;

 • 74. Transmite în SEAP invitațiile de participare, anunțurile de intenție, de participare și de atribuire a contractului de achiziție publică;

 • 75. Asigură respectarea principiilor ce guvernează achizițiile publice: libera concurență, eficiența utilizării fondurilor publice, transparența, tratamentul egal și confidențialitatea;

 • 76. întocmește Procesul verbal al ședinței de deschidere al ofertelor, Raportul de atribuire al procedurii, transmite comunicările privind rezultatul procedurii;

 • 77. Propune membrii comisiilor de: inventariere, recepție si a comisiilor de evaluare;

 • 78. Asigură corespondența cu operatorii economici și cu ofertanții în ceea ce privește solicitările de clarificări referitoare atât la Documentația de atribuire, cât și la ofertele depuse;

 • 79. Elaborează contractul achiziției publice;

 • 80. întocmește dosarele achizițiilor publice pentru toate procedurile inițiate și finalizate;

 • 81. întocmește punct de vedere și transmite către CNSC toate documentele solicitate în cazul în care procedura de atribuire este contestată;

 • 82. Transmite către ANRMAP raportul anual privind contractele de achiziție publică atribuite;

 • 83. întocmește situații și rapoarte solicitate, atât către directorul executiv cât și pentru Consiliul Local sector 4;

 • II. SERVICIUL RESURSE UMANE, INFORMAȚII ȘI RELAȚII CU PUBLICUL

Art.14 Atribuții:

1.


2.


3.


Pregătește documentația necesară în vederea supunerii dezbaterii și aprobării Consiliului Local al Sectorului 4 a propunerilor de modificare a structurii organizatorice a instituției:

 • - referat de specialitate privind modificarea organigramei, statului de funcții Regulamentului de Organizare si Funcționare:

 • - proiect organigramă

 • - proiect stat de funcții

 • - proiect Regulament de Organizare si Funcționare;

Păstrează evidența organigramei, statului de funcții, Regulamentului de Organizare Funcționare, fișele de post pentru funcționarii publici si personalul contractual al instituției; Elaborează Regulamentul Intern cu consultarea tuturor structurilor din cadrul direcției, supune aprobării conducerii instituției si îl difuzează către toate compartimentele;


si


si


îl


4.


5.


Organizează și realizează gestionarea resurselor umane, a funcțiilor publice și a funcționarilor publici la nivelul instituției, conform legii;

Ține evidența funcțiilor publice și a funcționarilor publici potrivit formatului st^i^^.eLfetf§< Agenția Națională a Funcționarilor Publici și transmite Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, la termenele stabilite de lege, toate modificările intervenite;          ff

Asigură colaborarea pe toate planurile cu Agenția Națională a Funcționarilor (înștiințări, comunicări, organizare concursuri etc);                                      **


 • 7. întocmește dbcumentația privind reorganizarea instituției si solicită avizul Direcției pentru Evidența Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date ;

 • 8. Organizează și asigură procedurile de depunere a jurământului de către funcționarii publici conform legislației în vigoare;

 • 9. Răspunde de actualizarea permanentă a datelor în programul informatic de gestiune a resurselor umane si salarizare din cadrul instituției;

 • 10. Actualizează permanent datele în registrul general de evidenta a salariatilor (REVISAL) ;

 • 11. Actualizează permanent baza de date în funcție de modificările apărute în structura de funcții a instituției (angajări, încetări, modificări ale sporului de vechime, suspendări, promovări în grade profesionale, promovări in clasa, etc) ;

 • 12. întocmește procedura operaționala cu regulamentul de promovarea intr-o funcție superioara a personalului contractual , precum si de promovare în clasă si in grad profesional pentru funcționarii publici;

 • 13. Asigura desfășurarea conform legii, a procedurilor de promovare ;

 • 14. Tine evidenta permanenta a promovărilor pentru asigurarea accesului fiecărui angajat la dezvoltarea carierei;

 • 15. întocmește documentele pentru numirea în funcții publice, încetarea raporturilor de serviciu, încadrarea, promovarea, suspendarea, transferul, detașarea, delegarea, numirea temporară în funcții de conducere, schimbarea locului de muncă și desfacerea contractelor de muncă, sancționări, pentru personalul din direcție, funcționari publici, personal contractual (referat de aprobare și decizie);

 • 16. întocmește procedurile operaționale pe activitățile procedurabile specifice serviciului;

 • 17. întocmește foaia colectiva de prezenta la nivelul instituției, efectuează verificarea pontajelelor primite de la toate /serviciile/compartimentele, le centralizează, corectează eventualele neconcordante, o supune spre aprobare directorului instituției si o comunica Serviciului Economic, Administrativ, Achiziții publice ;

 • 18. întocmește documentația necesara privind reîncadrarea si stabilirea salariilor de baza/brute ca urmare a modificărilor legislative aplicabile pentru personalul propriu;

 • 19. Asigură si urmărește planificarea și efectuarea concediilor de odihnă pe anul în curs în mod eșalonat;

 • 20. Face propuneri privind bugetul pentru pregătire si perfecționare profesionala pentru următorul an;

 • 21. Face propuneri privind bugetul pentru plata salariilor pentru anul următor;

 • 22. Asigură desfășurarea in condiții optime a participării la cursurile de perfecționare profesională a funcționarilor publici;

 • 23. Organizează concursurile pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante, îndeplinind toate formalitățile și respectând legislația în domeniu;

 • 24. Instiinteaza Agenția Naționala a Funcționarilor Publici la termenul prevăzut de lege, despre organizarea concursului de ocupare a unor funcții de execuție vacante/temporar vacante, comunicând acesteia condițiile de desfășurare si organizare a concursurilor, precum si condițiile specifice de participare pe baza cerințelor cuprinse în fișa postului pentru fiecare dintre funcțiile publice vacante/temporar vacante;

 • 25. întocmește decizia de numire a comisiilor de concurs si a celor de soluționare a contestațiilor pentru toate concursurile sau examenele organizate, cu respectarea regimului incompatibilităților și conflictului de interese;

 • 26. Verifică și semnează statele de plată privind drepturile salariate ale angajaților (salarii, concedii de odihnă, medicale etc);

 • 27. Controlează respectarea disciplinei muncii;


 • 28. întocmește situații cu privire la actualizarea organigramei, statelor de tuturor funcțiilor publice;

Pentru a asigura o bună colaborare între compartimente și pentru desfășurarea în bune condiții a activității instituției, intocmeste note de serviciu pentru întreg personalul, pe baza referatelor aprobate de către directorul executiv, precum și note de coordonare;

întocmește referatele si deciziile pentru schimbarea gradației de vechime in munca; întocmește lunar situația posturilor( finanțate, ocupate, in plata, vacante) pe care o comunica serviciuluii Economic;

întocmește si transmite situtii statistice către Institutul National de Statistica;

Asigura completarea si actualizarea permanenta a dosarelor de personal;

Eliberează, la solicitarea angajatilor, copii certificate conform cu originalul, a documentelor din dosarul profesional;

Eliberează adeverințe de salariat, de vechime in munca, adeverințe pentru participarea la examenele de promovare, la solicitarea angajatilor;

Eliberează rapoarte cuprinzând date personale, funcția, salariul, etc, solicitate de acatuali sau foști salariati;

Răspunde de desfasurarea, conform legii, a perioadei de stagiu a funcționarilor publici debutanti si consiliază sefîi/coordonatorii in vederea masurilor ce trebuie întreprinse;

Gestionează activitatea de întocmire a fiselor de post si consiliază sefii/coordonatorii in activitatea de întocmire a fiselor de post sau anexelor la fisa postului;

Gestionează si urmărește activitatea de intocmire a rapoartelor de evaluare la sfârșitul anului sau ori de cate ori este nevoie;

Asigura implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere si cele de interese in cadrul instituției;

Gestionează activitatea de intocmire a declarațiilor de avere si a celor de interese, pe care le comunica in termen legal Agenției Naționale de Integritate si răspunde de afișarea publica a acestora conform legii;

La încetarea activitatii in cadrul instituției a salariatilor asigura: întocmirea notei de lichidare, inmanarea dosarului profesional angajatului care paraseste instituția, in original, pastrand o copie a acestuia;

întocmește, pentru salariatul ca isi inceteaza activitatea in cadrul instituției, o adeverința care reflecta vechimea in munca in cadrul instituției si vechimea totala in munca, precum si modificările aparate in perioada lucrata;

Solicita structurilor din cadrai direcției programarea concediilor de odihna, pe care le centralizează;

Tine evidenta orelor suplimentare efectuate si a celor recuperate de către angajați! instituției; elaboreze anual planul de perfecționare profesională a funcționarilor publici;

comunica Agenției Naționale a Funcționarilor Publici datele solicitate cu privire la formarea și perfecționarea funcționarilor publici;

întocmește nota de fundamentare pentru întocmirea bugetului privind: salarizarea, activitatea de SSM si PSI, perfecționarea profesionala, etc.

Stabilește instrucțiuni proprii corespunzător funcțiilor exercitate de către salariații Direcției Generale de Evidență a Persoanelor sector 4 , instrucțiuni ce cuprind măsuri de prevenire și protecție în domeniul securității și sănătății în muncă;

întocmește planul de prevenire și protecție pe linie de SSM, compus din măsuri tehnice, sanitare, organizatorice și de altă natură, bazat pe evaluarea riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională la locurile de muncă;

Ține evidența accidentelor de muncă ce au ca urmare o incapacitate de muncă mai mare de 3 zile de lucra, a accidentelor ușoare, a bolilor profesionale, a incidentelor periculoase.Xdacax^ cazul);                                                              .......

Asigură și controlează cunoașterea și aplicarea de către toți salariații instituțieih^nOfmelprde securitate și sănătate în muncă și stabilește categoriile de instructaje în domeniul secyri^JJk y sănătății în muncă;                                                                Ij |

 • 53. Asigură întocmirea și completarea, în termenul prevăzut de lege, a fișelor individuale de instructaj privind securitatea și sănătatea în muncă;

 • 54. Prezintă documentele și dă relațiile solicitate de inspectorii de muncă în timpul controlului sau al cercetării accidentelor de muncă;

 • 55. Propune conducerii acordarea de echipamente de lucru și de echipamente de protecție individuală pentru angajații ale căror locuri de muncă prevăd aceasta(muncitor, femeie serviciu);

 • 56. Programează și urmărește respectarea programărilor întocmite pentru efectuarea controalelor de medicină a muncii de către salariații Direcției Generale de Evidență a Persoanelor sector 4, la angajare si de cate ori impune legea, inclusiv pentru salariații care revin după o întrerupere a activității mai mare de un an;

 • 57. Colaborează cu Serviciile si Compartimentele în vederea asigurării securității și sănătății în muncă a salariaților Direcției Generale de Evidență a Persoanelor sector 4, precum și cu instituții externe: Aparatul de Specialitate al Primarului sectorului 4, Inspectoratul Teritorial de Muncă al Municipiului București, Clinica medicală cu care instituția are încheiat contract pentru prestări servicii medicale - medicina muncii, Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București;

 • 58. Face demersurile necesare în vederea acordării sporurilor privind condițiile de muncă prevăzute de legislația în vigoare și întocmește documentația necesară eliberării avizelor de către instituțiile abilitate în acest sens;

 • 59. întocmește lunar declarații solicitate de Ministerul Finanțelor Publice prin intermediul ANAF;

 • 60. îndeplinește și alte atribuții, în condițiile legii, specifice resurselor umane;

 • 61. Tine evidenta intrărilor si ieșirilor corespondentei la nivelul instituției;

 • 62. Repartizează si expediază corespondenta in funcție de obiectivul acesteia către Serviciile/Compartimentele din cadrul intitutiei;

 • 63. Asigura primirea,înregistrarea si evidenta tuturor petitiilor/solicitarilor adresate instituției de către cetateni prin posta, fax sau e-mail;

 • 64. Trimite in termen de 5 (cinci) zile de la înregistrare, petițiile îndreptate greșit, autorităților sau instituțiilor publice in ale căror atribuții intra rezolvarea problemelor semnalate in petiție si instiinteaza petiționarul despre aceasta, conform O.G. nr. 27/2002, privind reglementarea activitatii de soluționare a petițiilor, cu modificările ulterioare;

 • 65. Claseaza petițiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare ale petiționarului;

 • 66. Răspunde de primirea cererilor de informații publice si de redactarea răspunsurilor către ceteteni in conformitate cu Legea 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, asigurând, la solicitarea scrisa sau verbala, accesul cetățenilor la informațiile de interes public;

 • 67. Comunica din oficiu informațiile de interes public prevăzute de Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public cu modificările și completările ulterioare;

 • 68. Urmărește soluționarea si redactarea in termen a răspunsurilor la petițiile care sunt repartizate spre competenta soluționare Serviciului Resurse Umane, Informații si Relații cu Publicul, transmite răspunsul către petiționar si se îngrijește de clasarea si arhivarea acestora;

 • 69. îndeplinește și alte atribuții ce-i sunt încredințate de conducere , conform competentelor si in limitele legii;


 • 70. Răspunde de pastrarea secretului profesional si de serviciu, precum si de datelor si informațiilor privind activitatea serviciului;

  III.


  COMPARTIMENTUL JURIDIC


Art.15 Atribuții:

 • 1.  Reprezintă si susține interesele instituției in fata instanțelor judecătorești, a autorităților jurisdictionale de la Curtea de Conturi, a organelor de urmărire si cercetare penala cat si a notarilor publici,in baza unui mandat;

 • 2. Promovează acțiuni in justiție si exercita caile de atac prevăzute de lege, atunci când soluțiile instanțelor impun aceasta situație;

 • 3. Formulează plângeri penale in numele si pentru susținerea intereselor legale ale instituției;

 • 4. Legalizează hotărârile judecătorești ramase definitive si le inainteaza serviciilor/compartimentelor pentru punerea lor in aplicare;

 • 5. Tine evidenta dosarelor aflate pe rolul instanțelor judecătorești, a termenelor de judecata si a citațiilor primite, depunand diligentele necesare pentru formularea apararii in cauzele respective si pentru administrarea probelor utile soluționării acestora;

 • 6.  Avizează pentru legalitate deciziile emise de către directoul executiv al instituției;

 • 7.  Formulează in termen răspunsuri scrise la sesizările cetățenilor in legătură cu litigiile aflate pe rolul instatelor judecătorești;

 • 8. Asigura, la cerere, consilierea juridica a serviciilor si compartimentelor din cadrul instituției, in activitatea specifica fiecărui serviciu/compartiment in vederea respectării dispozițiilor legale, opinia fiind consultativa;

 • 9.  Studiază si prelucrează legislația nou aparuta cu șefii serviciilor/compartimentelor care au responsabilități specifice fiecărei noi prevederi legale, la solicitarea acestora ;

 • 10. Vizeaza sau semnează pentru legalitate acte cu caracter juridic (contracte de prestări servicii, protocoale cu caracter patrimonial sau nepatrimonial in care instituția noastra este parte), avizul pozitiv sau negativ, semnătură sa aplicandu-se numai pentru aspectele strict juridice ale documentului; consilierul juridic nu se pronunța asupra aspectelor economice, tehnice sau de alta natura cuprinse in documentul vizat ori semnat de acesta;

 • 11. Urmărește împreuna cu Serviciul Economic, Administrativ, Achiziții Publice executarea creanțelor;

 • 12. Verifica si avizeaza legalitatea documentelor si facturile emise conform contractelor semnate la nivelul direcției;

 • 13. îndeplinește și alte atribuții ce-i sunt încredințate de conducere , conform competentelor si in limitele legii;

 • 14. Răspunde de pastrarea secretului profesional si de serviciu, precum si de confidențialitatea datelor si informațiilor privind activitatea serviciului;

IV. DIRECȚIA DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR ȘI STARE CIVILĂ

Artl6

Direcția de Evidență a Persoanelor si Stare Civilă are următoarele atribuții principale:

 • 1.întocmește, păstrează, ține evidența și eliberează certificatele de stare civilă, cărțile de identitate.


 • 2. înregistrează actele și faptele de stare civilă, precum și mențiunile intervenite în statutul civil, în domiciliul și reședința persoanei, în condițiile legii;

 • 3. întocmește și păstrează registrele de stare civilă, în condițiile legii;

 • 4. întocmește, completează, rectifică, anulează sau reconstituie actele de stare civilă, precum și orice mențiuni făcute pe actele de stare civilă și pe actele de identitate, în condițiile legii;

 • 5. Constată desfacerea căsătoriei, prin divorț, dacă soții sunt de acord cu divorțul și nu au copii minori, născuți din căsătorie sau adoptați;

 • 6. Actualizează, utilizează și valorifică Registrul Local de Evidență, care conține datele de identificare și adresele cetățenilor care au domiciliul în raza de competență teritorială a serviciului public comunitar respectiv;

 • 7. Fumizează, în cadrul Sistemului Național Informatic de Evidență a Populației, datele necesare pentru actualizarea Registrului National de Evidența Populației;

 • 8. Furnizează, în condițiile legii, la solicitarea autorităților și instituțiilor publice centrale, județene și locale, agenților economici sau cetățenilor, datele de identificare și de domiciliu ale acestora;

 • 9. Constată contravențiile și aplică sancțiuni, în condițiile legii;

 • 10. Ține registrele de evidență pentru fiecare categorie de documente eliberate;

A

11 .îndeplinește și alte atribuții stabilite prin reglementări legale.

IV.l SERVICIUL STARE CIVILĂ

Art. 17 - Serviciul Stare Civilă are următoarele atribuții:

 • 1. pentru îndeplinirea întocmai a atribuțiilor si sarcinilor din competență, răspunde de aplicarea întocmai a dispozițiilor legale, a ordinelor si instrucțiunilor care reglementează activitatea pe linia regimului de starea civila;

 • 2. înregistrează toate cererile in registrele corespunzătoare și răspunde de corectitudinea datelor preluate din actele de stare civilă și înscrise în formulare;

 • 3. întocmește, la cerere sau din oficiu, potrivit legii, acte de naștere, de căsătorie și de deces,

în dublu exemplar și eliberează persoanelor fizice îndreptățite certificate sau dovezi de stare civila, certificate de divorț, precum si extrase multilingve privind actele și faptele de stare civilă înregistrate;

 • 4. înscrie mențiuni pe marginea actelor de stare civilă aflate în păstrare și trimite comunicări

de mențiuni pentru înscriere în registrele de stare civilă exemplarul I sau, după caz, exemplarul II, în condițiile metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă;

 • 5. eliberează, gratuit, la cererea autorităților publice, extrase pentru uz oficial de pe actele de

stare civilă, precum și fotocopii ale documentelor aflate în arhiva proprie, cu respectarea dispozițiilor Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civila, republicata, cu modificările si completările ulterioare, ale Legii nr. 16/1996 a Arhivelor Naționale, republicata precum și ale Regulamentului European nr.679/2016, pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulație a acestor date

 • 6. eliberează, la. cererea persoanelor fizice, dovezi privind înregistrarea unui act de stare

civilă; dovezile cuprind, după caz, precizări referitoare la mențiunile existente marginea actului de stare civilă;

 • 7. trimite, structurilor de evidență a persoanelor din cadrul serviciului public comunitar/Ideal          *


de evidență a persoanelor, la care este arondată unitatea administrativ-teritoriaFă, în termen de 10 zile de la data întocmirii actului de stare civilă sau a modificărilor^ intervenite în statutul civil, comunicări nominale pentru născuții vii, cetățeni români, ori

n

cu privire la modificările intervenite în statutul civil al cetățenilor români; actele de identitate ale persoanelor decedate ori declarațiile din care rezultă că persoanele decedate nu au avut act de identitate se trimit la structura de evidență a persoanelor din cadrul serviciului public comunitar local de evidență a persoanelor de la ultimul loc de domiciliu;

 • 8. trimite centrelor militare până la data de 5 a lunii următoare înregistrării decesului,

documentul de evidență militară aflat asupra cetățenilor incorporabili sau recruților;

 • 9. trimite, structurilor de stare civilă din cadrul serviciul public comunitar local de evidență a

persoanelor, la care este arondată unitatea administrativ-teritorială, până la data de 5 a lunii următoare, certificatele anulate la completare;

 • 10. întocmește buletine statistice de naștere, de căsătorie, de deces și de divorț, în conformitate cu normele Institutului Național de Statistică, pe care le trimit, până la data de 5 a lunii următoare înregistrării, la Direcția Județeană de Statistică;

 • 11. dispune măsurile necesare păstrării registrelor și certificatelor de stare civilă în condiții care să asigure evitarea deteriorării sau a dispariției acestora și asigură spațiul necesar destinat desfășurării activității de stare civilă;

 • 12. atribuie codurile numerice personale, denumite în continuare C.N.P., din listele de coduri precalculate, pe care le păstrează și arhivează în condiții de deplină securitate;

 • 13. propune necesarul de registre, certificate de stare civilă, formulare, imprimate auxiliare și cerneală specială, pentru anul următor, și îl comunică, anual, structurii de stare civilă din cadrul S.P.C.J.E.P.;

 • 14. reconstituie registrele de stare civilă pierdute ori distruse - parțial sau total prin copierea textului din exemplarul existent, certificând exactitatea datelor înscrise prin semnare și aplicarea sigiliului și parafei;

 • 15. primește cererile de schimbarea numelui pe cale administrativă și documentele prezentate în motivare, iar după efectuarea verificărilor, le înaintează D.G.E.P.M.B;

 • 16. primește cererile de înscriere de mențiuni cu privire la modificările intervenite în străinătate, în statutul civil al persoanei, determinate de divorț, adopție, schimbare de nume și/sau prenume, precum și documentele ce susțin cererile respective, pe care le înaintează D.E.P.A.B.D., în vederea avizării înscrierii mențiunilor corespunzătoare sau, după caz, a emiterii aprobării;

 • 17. primește cererile de transcriere a certificatelor și extraselor de stare civilă procurate din străinătate, însoțite de actele ce le susțin, întocmesc referatul cu propunere de aprobare sau respingere a cererii de transcriere pe care îl înaintează, împreună cu întreaga documentație, în vederea avizării prealabile;

 • 18. primește cererile de rectificare a actelor de stare civilă și efectuează verificări pentru stabilirea cu exactitate a erorilor depistate în cuprinsul actelor de stare civilă sau a mențiunilor înscrise pe acestea, întocmește documentația și referatul cu propunere de aprobare sau respingere și le înaintează în vederea emiterii dispoziției de aprobare/respingere de rectificare de către primarul unității administrative-teritoriale competente;

 • 19. primește cererile de reconstituire și întocmire ulterioară a actelor de stare civilă, întocmește documentația și referatul prin care se propune primarului unității administrativ-teritoriale emiterea dispoziției de aprobare sau respingere;

 • 20. înscrie în registrele de stare civilă, de îndată, mențiunile privind dobândirea, redobândirea

sau renunțarea la cetățenia română, în baza comunicărilor primite de la D.E.P.A.B.D. prin structura de stare civilă din cadrul D.G.E.P.M.B.;                                      ______

 • 21. transcrierea certifîcatelor/extraselor de stare civila/extraselor miltilingve ale actplor^e^^^ stare civila privind cetățenii care au redobândit sau carora li s-a acordat cetateniâ^riomana * in temeiul art.10 si art.ll din legea nr.21/1991 a cetățeniei romane, republiCata^K^-x. modificările si completările ulterioare, si care nu au avut niciodată domiciliul

 • 22. transmite, după înscrierea mențiunii corespunzătoare în actul de naștere, o comunicare cu privire la schimbarea numelui Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date, Direcției Generale de Pașapoarte din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, Direcției Cazier Judiciar, Statistică și Evidențe Operative din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române și Direcției Generale a Finanțelor Publice județene din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, de la locul de domiciliu al solicitantului;

 • 23. înaintează D.G.E.P.M.B. exemplarul II al registrelor de stare civilă, în termen de 30 de zile de la data când toate filele din registru au fost completate, după ce au fost operate toate mențiunile din registrul de stare civilă - exemplarul I;

 • 24. sesizează imediat serviciul ierarhic superior de specialitate, în cazul pierderii sau furtului unor documente de stare civilă cu regim special;

 • 25. eliberează, la cererea persoanelor fizice îndreptățite, certificate care să ateste componența familiei, necesare reîntregirii familiei aflate în străinătate;

 • 26. efectuează verificările necesare avizării cererilor de reconstituire și de întocmire ulterioară a actelor de stare civilă pentru cetățenii români și persoanele fără cetățenie domiciliate în România;

 • 27. efectuează verificări și întocmește referate cu propuneri în vederea avizării de către cererilor de transcriere a certificatelor/extraselor de stare civilă eliberate de autoritățile străine, precum și a cererilor de rectificare a actelor de stare civilă;

 • 28. efectuează verificări și întocmește referate cu propuneri în dosarele având drept obiect anularea, completarea, modificarea pe cale judecătorească a actelor de stare civilă și a mențiunilor existente pe marginea acestora, declararea judecătorească a dispariției și a morții unei persoane, precum și înregistrarea tardivă a nașterii;

 • 29. primește cererile de divorț pe cale administrativă, semnate personal de către ambii soți, în fața ofițerului delegat de la primăria care are în păstrare actul de căsătorie sau pe raza căreia se află ultima locuință comună a soților, înregistrează cererile de divorț pe cale administrativă, în Registrul de intrare-ieșire al cererilor de divorț și acordă soților un termen de 30 de zile calendaristice, pentru eventuala retragere a acestora;

 • 30. confruntă documentele cu care se face dovada identității solicitanților (cererile de divorț pe cale administrativă, certificatele de naștere, certificatul de căsătorie și actele de identitate și, după caz, declarațiile pe propria răspundere, date în fața ofițerului de stare civilă, în cazul în care ultima locuință declarată nu este aceeași cu domiciliul sau reședința ambilor soți înscris/ă în actele de identitate) și constituie dosarul de divorț;

 • 31. constată desfacerea căsătoriei prin acordul soților, în condițiile Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă, aprobată prin Hotararea nr.64/2011, eliberează certificatul de divorț care va fi înmânat foștilor soți intr-un termen maxim de 5 zile lucrătoare;

 • 32. solicită, prin intermediul structurii de stare civilă din cadrul serviciului public comunitar județean de evidență a persoanelor, alocarea, din Registrul unic al certificatelor de divorț, a numărului certificatului de divorț, care urmează a fi înscris pe acesta;

 • 33. colaborează cu autoritățile de sănătate publică județene și cu maternitățile pentru prevenirea cazurilor de internare a gravidelor fără acte de identitate asupra lor sau a căror identitate nu este cunoscută și a cazurilor de părăsire a copiilor nou-născuți și neînregistrați la starea civilă;

 • 34. colaborează cu unitățile sanitare, instituțiile de protecție socială și unitățile de poliție, după caz, pentru cunoașterea permanentă a situației numerice și nominale a persoanelor

cu situație neclară pe linie de stare civilă și de evidență a persoanelor, a demersurilor-^^^^ fac pentru punerea acestora în legalitate, până la rezolvarea fiecărui caz în parțe.^pii’ecum * și pentru clarificarea situației persoanelor/cadavrelor cu identitate necunoscută^


 • 35.  transmite, lunar, la D.G.E.P.M.B.situația indicatorilor specifici;

 • 36.  transmite, semestrial, la D.G.E.P.M.B.situația căsătoriilor mixte si a deceselor neoperabile;

 • 37.  desfășoară activități de primire, examinare, evidență și rezolvare a petițiilor cetățenilor;

 • 38.  asigură colaborarea și schimbul permanent de informații cu unitățile operative ale M. A.I., în scopul realizării operative și de calitate a sarcinilor comune ce-i revin în temeiul legii;

 • 39.  formulează propuneri pentru îmbunătățirea muncii, modificarea metodologiilor de lucru etc.;

 • 40.  răspunde de activitățile de selecționare, creare, folosire și păstrare a arhivei;

 • 41.  execută acțiuni și controale cu personalul propriu sau în colaborare cu formațiunile de ordine publică, în unitățile sanitare și de protecție socială, în vederea depistării persoanelor a căror naștere nu a fost înregistrată în registrele de stare civilă și a persoanelor cu identitate necunoscută;

 • 42.  colaborează cu formațiunile de poliție pentru identificarea unor cadavre și persoane cu identitate necunoscută, precum și a părinților copiilor abandonați;

 • 43.  îndeplinește și alte atribuții specifice activității de stare civilă, reglementate prin acte normative;

 • 44.  Comunică, în scris, camerei notarilor publici în a cărei rază administrativă se află, regimul matrimonial ales la încheierea căsătoriei, precum si copii ale certificatelor de divorț pe cale administrativa.

IV.2 COMPARTIMENT EVIDENȚA PERSOANELOR nr. 1 IV.3 COMPARTIMENT EVIDENȚA PERSOANELOR nr.2

IV.4 COMPARTIMENT EVIDENȚA PERSOANELOR nr.3 IV.5 COMPARTIMENT EVIDENȚA PERSOANELOR nr.4

IV.6 COMPARTIMENT EVIDENȚA PERSOANELOR nr.5

Art. 18 Atribuțiile compartimentelor de evidenta a persoanelor sunt:

I. Activități pentru înregistrarea si actualizarea datelor privind persoana fizică;

 • 1) Atribuirea unui nou cod numeric personal aceleiași persoane se face în următoarele situații: actul de naștere a fost rectificat și se modifică datele care intră în structura CNP, rubrica CNP din certificatul de naștere a fost completată eronat, CNP-ul a fost atribuit greșit, există neconcodanțe privind CNP sau solicitantul și a schimbat sexul.

 • 2) Actualizarea datelor ce formează conținutul R.N.E.P. prin înregistrarea continuă a informațiilor privind modificările intervenite în datele referitoare la persoana fizică în baza documentelor prezentate de fiecare cetățean când solicită eliberarea unui act de identitate, înscrierea mențiunii privind stabilirea reședinței sau actualizarea datelor copiilor minori .

 • 3) Actualizarea datelor ce formează conținutul R.N.E.P. prin înregistrarea continuă a informațiilor privind modificările intervenite în datele referitoare la persoana fizică pe baza comunicărilor și documentelor transmise de unele structuri din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, Ministerul Justiției, Ministerul Afacerilor Externe, birouri notariale, instanțele judecătorești precum și de^ celelalte servicii publice comunitare de evidență a persoanelor.

 • 4) Efectuarea de verificări pentru a se stabili dacă de la data înregistrării nașterii ai^,sitfvenit modificări în ceea ce privește domiciliul părinților și actualizarea datelor privind nașterea Dcnttu^. născuții vii, întocmirea adrese de înaintare și transmiterea de îndată a comunicărilor pentru n< vii ai căror părinți nu au domiciliul pe raza de competență serviciilor publice de evidență a persoanelor la care este arondată localitatea de domiciliu a părinților acestora.

 • 5)  Efectuarea de verificări în evidențe pentru identificarea minorilor și a părinților acestora și actualizează R.N.E.P. cu modificările intervenite asupra datelor de stare civilă a minorilor cu vîrsta mai mică de 14 ani cum ar fi: stabilirea filației; încuvințarea purtării numelui de familie; contestarea recunoașterii sau tăgăduirea paternității; adopția, desfacerea sau anularea acesteia; schimbarea numelui de familie și/ sau a prenumelui pe cale administrativă a numelui și/ sau a prenumelui părinților; anularea, modificarea, rectificarea sau completarea actului de naștere și a mențiunilor înscrise pe acesta; schimbarea sexului.

 • 6) Actualizarea R.N.E.P. cu informațiile referitoare la certificatul de deces, număul actului, data și locul înregistrării decesului în baza comunicărilor de modificări pentru minorii sub 14 ani, a actelor de identitate ale persoanelor decedate sau, după caz, declarațiile motivate ale declarantului decesului.

 • 7) înregistrarea în R.N.E.P. a dobândirii sau redobândirii cerățeniei române precum și a dobândirii statutului de cetățean român cu domiciliul în străinătate.

 • 8) Actualizarea mențiunilor privind interzicerea dreptului de a alege sau de a fi ales precum, a persoanelor puse sub interdicție de către instanța de judecată și a desfacerii căsătoriei.

 • 9) Efectuează operațiuni de actualizare a datelor cuprinse in sistemul informatic al Registrului Electoral.

 • 10) înregistrarea în RNEP conform comunicărilor primite a mențiunilor privind căsătoria, interdicția unei persoane fizice de a se afla într-o localitate sau de apărăsi țara ori localitatea

II. Activități pentru eliberarea actelor de identitate;

 • 1) Soluționarea conform metodologiei de lucru a cererilor pentru eliberarea actelor de identitate pentru cazurile prevăzute la art. 19 alin. 1 lit. a- k din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, republicata, cu modificările si completările ulterioare- aprobată cu modificări și completări prin legea nr. 290/2005 precum și în următoarele cazuri:

 • - Eliberarea primului act de identitate după împlinirea vârstei de 18 ani,

 • - Dobândirea/redobândirea cetățeniei române,

 • - Schimbarea domiciliului din străinătate în România,

 • - Eliberare act de identitate solicitat prin procură,

 • - Elibererea actelor de identitate persoanelor aflate în locurile de reținere și arest preventiv din cadrul unităților de poliție sau penitenciare,

 • - Eliberarea actelor de identitate minorilor care se găsesc internați, în condițiile legii, în centre specializate aflate sub autoritatea serviciilor publice de asistență socială sau sunt dați în plasament unor persoane fizice sau juridice,

 • - Efectuarea de verificări pentru stabilirea identității și eliberarea actelor de identiate persoanelor vârstnice internate în instituții de asisteță socială,

 • - Punerea în legalitate cu acte de identitate a etnicilor romi.

In vederea eliberării cărților de identitate, personalul cu atribuții pe linie de evidență a persoanelor desfășoară următoarele activități:

-Primirea cererilor pentru eliberarea actelor de identitate, verificarea documentelor prezentate și corectitudinea datelor înscrise de solicitant pe Cererea pentru eliberarea de identitate.

-Verificarea fizionomiei solicitantului cu fotografia din actul de identitate prezentat ori din alt document emis de instituții sau autorități publice, cu fotografie de dată recentă, (pașaport, permis^,^ de conducere, livret militar, legitimație de serviciu ori diploma de absolvire) sau cu ^ma^i^4f4^ solicitantului înregistrată în R.N.E.P.                                                  $      __

-Certificarea pentru conformitate a copiilor documentelor prezentate și restituirea documentelo^X^ originale.                                                                      ( Oâ i

-înregistrarea cererilor în Registrul privind cererile pentru eliberarea actelor de identitate și pentru stabilirea reședinței.

-Preia imaginea solicitantului și efectuează confruntarea fizionomiei cu fotografia din documentele prezentate.

-Efectuează verificări în următoarele evidențe: evidența operativă, informatică sau manuală, centrală ori locală.

-Prezintă coordonatorului sau persoanei desemnate de acesta cererea și documentele depuse, pentru avizare.

-Efectuează operațiuni informatice privind actualizarea RNEP și asociază imaginea preluată la datele de stare civilă ale acesteia.

- Generare număr cerere pentru emitere carte de identitate și transmiterea acestora către SABDEP în vederea personalizării cărților de identitate și a cărților de alegător.

-Completarea cererilor titularilor cu datele privind seria și numărul cărții de identitate și numărul cărții de alegător, completarea Registrului la rubrica seria și numărul actului de identitate.

-Eliberarea cărții de identitate solicitantului și efectuarea în componenta locală a R.N.E.P. a mențiunii privind data înmânării cărții de identitate sau a cărții de identitate provizorii.

 • 2) Soluționarea cererilor pentru eliberarea cărților de identitate provizorii, completarea cărții de identitate provizorie la rubricile corespunzătoare, aplică fotografiile, dacă este cazul întocmește adresa de verificare pentru verificarea identității către structura teritorială a poliției, înscrie mențiunea de stabilire a reședinței în cazul cererilor pentru elibearea actului de identitate cetățenilor români cu domiciliul în străinătate și reședința în România.

 • 3) înscrierea mențiunilor de stabilire a reședinței în actele de identitate la cererea persoanelor interesate sau la solicitarea administratorilor locurilor de cazare în comun și soluționarea cererilor pentu eliberarea actelor de identitate la reședință.

 • 4) Desfășoară activități de punere în legalitate a persoanelor netransportabile la solicitarea acestora, folosind echipamentele foto din dotare.

 • 4) Soluționarea cererilor referitoare la furnizarea de date din R.N.E.P la solicitarea unor persoane fizice sau juridice în conformitate cu prevederile legii 677/ 2001 pentru protecția persoanelor cu privie la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările si completările ulterioare.

 • 5) Soluționează cererile referitoare la informațiilor de interes public în conformitate cu prevederile Legii 544/2001.

 • 6) întocmirea proiectului de răspuns, la petiții sau alte cereri, ale persoanelor fizice sau juridice, precum și nota de verificare a acestora.

III. Activități pe linie de informatică;

 • 1) Desfășurarea de activități de întreținere a tehnicii de calcul din dotare,

 • 2) Asigură evidența, inventarierea,înregistrarea, distrugerea, corespondența suporților magnetici prin care se transmit informații.

 • 3) Desfășurarea unor activități de studiu și documentare tehnice și evidențierea incidentelor hard-soft și de aplicație.

 • 4) Administrarea rețelei și domeniului sistemului informatic pe probleme de competență.

IV. Colaborarea cu alte servicii publice sau instituții în desfașurarg^u^r activități specifice sau cu caracter preventiv;


 • 1) Colaborarea cu specialiștii structurilor informatice interconectate la bazele de Minsterului Afacerilor Interne, în vedrea asigurării utilizării datelor în prevederile legale și asigurarea respectării secretului de serviciu.

 • 2) Colaborarea cu unitățile de poliție, pe baza de Protocol pentru desfășurarea de activități specifice în următoarele situații:

- punerea în legalitate a cetățenilor care nu au solicitat eliberarea actelor de identitate în termenele prevăzute de lege, -distribuirea cărților de alegător,

-efectuarea de verificări și desfășurarea activităților specifice în situația identificării unei persoane dată în urmărire.

-efectuarea de verificări necesare identificării unor persoane găsite.

 • 3) Colaborarea cu unitățile sanitare și protecție socială pentru prevenirea abandonului nou născutului și pentru punerea în legalitate pe linie de stare civilă și de evidență a persoanelor a tinerilor de 14 ani sau a personelor majore, instituționalizați.

 • 4) Colaborarea cu autorități publice care au în subordine structuri a căror activitate presupune identificarea persoanelor pe baza actelor de identitate, cu privire la prevederile legale pe linie de evidența persoanelor și participarea la activități de mediatizare a prevederilor actelor normative care reglementează activitatea de punere în legalitate a cetățenilor români cu acte de identitate.

V. Activități de secretariat, arhivare, analize și sinteze.

 • 1) întocmirea situațiilor statistice și analizelor ce conțin activitățile desfășurate.

 • 2) Selecționarea, crearea, folosirea și păstrarea arhivei conform nomenclatorului arhivistic.

 • 3) întocmirea necesarului anual de registre, tipizate, consumabile.

 • 4) întocmirea proceselor verbale de distrugere a actelor de identitate retrase.

 • 5) Desfășurarea activităților de înregistrare intrare-ieșire documente, secretariat/corespondență.

CAP. 3 DISPOZIȚII FINALE

Art. 19 Directorul executiv, directorul executiv adjunct, șefii de serviciu/coordonatorii de compartimente vor întocmi fișele de post/anexele la fisele de post și fișele/rapoartele de evaluare a performanțelor profesionale individuale pentru fiecare angajat din subordine.

Art. 20 în fișele de post vor fi cuprinse atribuții, atât ale posturilor de conducere, cât și ale celor de execuție privind respectarea normelor de protecția muncii si situații de urgenta, precum si atribuții privind implementarea prevederilor Ordinului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 21 (1) Directorul executiv, directorul executiv adjunct, șefii de servicii/coordonatorii de compartimente vor studia, analiza și propune măsuri pentru creșterea operativității și eficienței în rezolvarea problemelor profesionale și pentru o încărcare judicioasă a fișei postului fiecărui angajat. în acest sens, șefii de servicii/ compartimente:

 • • sunt direct răspunzători de rezolvarea în termen legal a cererilor, reclamațiilor, sesizărilor și propunerilor care se referă la activitatea serviciului/compartimentului, informând conducerea ierarhic superioara;

 • • colaborează permanent între ei, astfel încât orice problemă de serviciu apărută și sesizată de salariații unui compartiment să fie adusă la cunoștință șefului care-1 coordonează, pentru^ca acesta să ia măsuri în sensul rezolvării ei;


 • • asigură securitatea materialelor cu conținut secret, răspund de scurgerea d^'dnformațipși de

înstrăinarea documentelor din cadrul serviciilor pe care le conduc;        // *

 • • informează operativ conducerea Direcției asupra activității desfășurate șijprop îmbunătățire a acesteia.

 • (2)  Toți salariații au obligația de a manifesta o preocupare permanentă pentru păstrarea patrimoniului direcției și a dotărilor, luând măsurile de reducere la minim a cheltuielilor materiale.

 • (3)  întreg personalul are obligația de a respecta actele normative privind legislația muncii, în vigoare și Regulamentul de Ordine Interioara.

Art. 22 Neîmplinirea integrală și în termen legal a sarcinilor de serviciu, incluse în fișa postului, se sancționează conform legislației muncii și Regulamentului de Ordine Interioară.

Art. 23 Salariații vor studia legislația specifică domeniului de activitate, vor răspunde de aplicarea corectă a acesteia. în cazul apariției de noi reglementări legislative în domeniu, directorii, șefii serviciilor/ coordonatorii compartimentelor vor repartiza salariaților din subordine sarcinile ce le revin acestora, completând și în fișele de post.

Art. 24 Analizarea faptelor de indisciplină se va face în cadrul Comisiei de disciplină constituită în conformitate cu prevederile HG nr. 1344/2007 privind normele de organizare si funcționare a comisiilor de disciplina, cu modificările si completările ulterioare, a OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, Codul muncii, precum și cu ordinele și instrucțiunile Ministerului Administrației și Internelor.

Art. 25 Directorul executiv al instituției participă la ședințele în plen ale Consiliului Local al sectorului 4 și la comisiile de specialitate ale acestora pentru luarea deciziilor majore în domeniul lor de activitate.

Art. 26 Prezentul Regulament de Organizare si Funcționare a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al sectorului 4 nr.           din...&>£..(?..9Oi $ .


Cosm in-Constanți