Hotărârea nr. 199/2019

Hotărâre privind aprobarea lucrărilor asupra arborilor care afectează perimetrul unităților de învățământ prin eliminarea ramurilor uscate sau a celor care pun în pericol siguranța persoanelor


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București

Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10


HOTĂRÂRE privind aprobarea lucrărilor asupra arborilor care afectează perimetrul unităților de învățământ prin eliminarea ramurilor uscate sau a celor care pun în pericol siguranța persoanelor

Consiliul Local al Sectorului 4

Având în vedere:

Raportul de specialitate al Direcției Gospodărire Locală, cu nr. P.18/6061/02.09.2019 și Referatul de aprobare a Primarului Sectorului 4 al Municipiului București;

Avizul Comisiei nr. 3 - Comisia pentru administrarea domeniului public și privat, administrarea piețelor, organizarea instituțiilor și serviciilor publice de interes local și gospodărire comunală;

Prevederile art. 12 din Legea 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1), art. 166 alin. (2) lit. 1) și o), 196 alin. (1) lit. a) și art. 197 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă lucrările asupra arborilor care afectează perimetrul unităților de învățământ prin eliminarea ramurilor uscate sau a celor care pun în pericol siguranța persoanelor.

Art.2 Prevederile prezentei vor fi aduse la îndeplinire de către Primarul Sectorului 4, Secretarul General al Sectorului 4, Direcțiile de specialitate din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 4 și va fi transmisă și Consiliului General al Municipiului București, iar comunicarea se va face prin Serviciul Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de

05.09.2019Contrasemnează

Conform Codului administrativ Secretarul General al Sectorului 4

Diana Anca ARTENE

Nr. 199/05.09.2019