Hotărârea nr. 198/2019

Hotărâre privind delegarea atribuțiilor de administrare a clădirii și terenului aferent Colegiului Naţional „Gheorghe Şincai”, aflate în administrarea Direcției de Administrare a Unităților de Învățământ Sector 4


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-duI Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1 sector 4, București Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind delegarea atribuțiilor de administrare a clădirii și terenului aferent Colegiului Național „Gheorghe Șincai”, aflate în administrarea Direcției de Administrare a Unităților de învățământ Sector 4

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

Având în vedere:

Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 4;

Raportul de specialitate al Direcției de Administrare a Unităților de Invatamant Sector 4 nr. 9160/04.09.2019;

Avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4;

Adresa înregistrata in cadrul Direcției de Administrare a Unităților de Invatamantu cu nr. 7868/25.072019 a Directorului Colegiului National „Gheorghe Sincai„ prin care se solicita delegarea către acesta a atribuțiilor de administrare a clădirii si terenului aferent instituției de invatamant, in vederea facilitării intervențiilor necesare pentru aducerea imobilului la standarde ce permit buna-desfasurare a activitatilor de invatamant;

Procesul verbal din data de 14.08.2019 al Consiliului de Administrație al Colegiului Național "Gheorghe Șincai” prin care s-a aprobat delegarea atribuțiilor de administrare către Directorul unității de învățământ; Hotararea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 227/13.09.2017 privind înființarea Direcției de Administrare a Unitarilor de Invatamant Sector 4;

Hotararea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 14/31.01.2018 privind modificarea si completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 227/13.09.2017;

Prevederile art. 97 și art.112 alin. (2) din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările si completările ulterioare;

în temeiul art. 139 alin. (3) lit. g), art. 166 alin. (2) lit. g), art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 197 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

HOTĂRĂȘTE:

Artl. (1) Se aproba delegarea atribuțiilor de administrare a clădirii si terenului aferent Colegiului Național "Gheorghe Șincai” de la Direcția de Administrare a Unităților de Invatamant Directorul Colegiului National „Gheorghe Șincai”.

(2) Delegarea atribuțiilor de administrare nu reprezintă si nu poate fi interpretat, in ni£i.o si transferul dreptului de administrare asupra clădirii si terenului aferent Colegiului Național Șincai”.


Art.2. Se împuternicește Directorul Colegiului Național „Gheorghe Șincai” cu următoarele atribuții de administrare a clădirii si terenului aferent unitarii de invatamant in cauza, respectiv:

  • a)  Reparații exterioare si interioare ale clădirii, a instalațiilor electrice, sanitare etc.;

  • b) Amenajarea spatiilor interioare si exterioare unitatii de invatamant;

  • c) Alte acte de conservare si îmbunătățire a unitatii de invatamant;

  • d) Orice acte de administrare care au ca scop buna-desfășurare a managementului unitatii de

invatamant.

Art.3. In prealabil, in vederea exercitării atribuțiilor de la art.2, Directorul Colegiului Gheorghe Șincai va solicita in toate cazurile aprobarea ordonatorului secundar de credite sau ordonatorului principal de credite, după caz.

Art. 4. Primarul Sectorului 4, Secretarul General al Sectorului 4, Direcția de Administrare a Unităților de

Invatamant Sector 4 și Directorul Colegiului Gheorghe Șincai vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotarari, conform competentelor.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 05.09.2019


Contrasemnează

Conform Codului administrativ Secretarul General al Sectorului 4

Diana Anca ARTENE


Nr. 198/05.09.2019