Hotărârea nr. 197/2019

Hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici – faza Proiect Tehnic- pentru obiective de investiții de pe raza Sectorului 4


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 B-duI Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici - faza Proiect Tehnic- pentru obiective de investiții de pe raza Sectorului 4

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

Având în vedere:

Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 4;

Raportul de specialitate al Direcției Investiții - Serviciul Investiții Nr.P.9.1/975/02.09.2019; Avizul Comisiei nr. 1 - Comisia pentru activități economico-financiare, buget și finanțe.

Văzând:

Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 68/2018 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici - faza Proiect Tehnic - pentru obiective de investiții de pe raza Sectorului 4;

Hotărâre Consiliului Local Sector 4 nr. 346/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici a blocurilor de locuințe care fac parte din „Programul multianual privind creșterea performanțelor energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București în perioada 2014-2030;

Hotărâre Consiliului Local Sector 4 nr. 288/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici a blocurilor de locuințe care fac parte din „Programul multianual privind creșterea performanțelor energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București în perioada 2014-2030;

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (3), art. 166 alin.(2) lit.k) și art. 196 alin.(l) lit. a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici, faza proiect tehnic, pentru obiectivele de investiții de pe raza Sectorului 4, conform Anexelor nr. 1 și 2 la prezenta hotărâre.

Art. II. Primarul Sectorului 4, Secretarul General al Sectorului 4, Direcția Investiții și Direcția Economică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor, iar comunicarea se va face prin grija Serviciului Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 05.09.2019


Nr. 197/05.09.2019

ANEXA NR.. A.. .LA HCLS4 nr.

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Privind

“CREȘTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bd.Alexandru Obregia nr. 25 bl. I4A

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,              7,586,113.18 lei,

din care

Constructii-montaj (C + M):                           6,748,391.61 Iei

INVESTIȚIA SPECIFICA:                     | 541.65 Iei/mp

Eșalonarea investiției (INV / C+M): 7,586,113.18 / 6,748,391.61 lei

Anul I: 7,586,113.18 / 6,748,391.61 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

3 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 30 la tr.l + 30 la tr.2 + 30 la tr.3 + 30 la tr.4 + 30 la tr.5 Au_bioc=17050.09w;

Anul construirii*

Regim de inalANEXA NR.J^. ..LA HCLS4 nr.

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Privind

“CREȘTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Berceni nr. 27, bl. 39

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,              2,610,231.15 lei,

din care

Constructii-montaj (C + M):                           2,299,223.68 lei

INVESTIȚIA SPECIFICA:

328.40 lei/mp

Eșalonarea investiției (INV / C+M ): 2,610,231.15 / 2,299,223.68 lei

Anul I: 2,610,231.15 / 2,299,223.68 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

3 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 80 Aubioc=7001.2mp;

Anul construirii: 1979

Regim de inaltime: S+P+10