Hotărârea nr. 195/2019

Hotărâre privind însușirea documentațiilor cadastrale cu privire la imobilele - teren și construcții, aflate în proprietatea publică a Municipiului București și administrarea Consiliului Local al Sectorului 4 prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind însușirea documentațiilor cadastrale cu privire Ia imobilele - teren și construcții, aflate în proprietatea publică a Municipiului București și administrarea Consiliului Local al Sectorului 4 prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4

Consiliul Local al Sectorului 4

Având în vedere :

Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 4 al Municipiului București;

Raportul de specialitate al Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 nr. 44235 din 04.09.2019;

Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local sector 4;

Prevederile Hotărârii Consiliul General al Municipiului București nr. 186/08.05.2008 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului București, cu modificările și completările ulterioare;

Prevederile art. 41 alin. (5) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 139 alin. (3), coroborat cu art. 166 alin. (2) lit. g) și art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se însușesc documentațiile cadastrale cu privire la imobilele - teren și construcții situate pe teritoriul sectorului 4, aflate în proprietatea publică a Municipiului București și administrarea Consiliului Local al Sectorului 4 prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4, conform planurilor de amplasament și delimitare a imobilelor prevăzut în anexele de la nr. 1-13 la prezenta hotărâre.

Art. 2. Se constată că suprafața totală a imobilelor teren și construcții prevăzute la art. 1 sunt în proprietatea Municipiului București și în administrarea Consiliului Local al Sectorului 4 prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4.

Art. 3. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 prin Direcția Administrativa va întreprinde demersurile necesare către Primăria Municipiului București - Direcția Patrimoniu în vederea completării/actualizării inventarului bunurilor care alcătuiesc doineniul^piibjic al  Municipiului București însușit de Consiliul General al Municipiului București ^n^^tîoraF^ea^nr. 186/08.05.2008, conform datelor rezultate din măsurători și înscrise în planuril^^e aipplas^ment delimitare a imobilelor prevăzut în Anexele de la 1 la 13 la prezenta.Art. 4. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4, va proceda la regularizarea evidenței contabile conform datelor rezultate din măsurători și înscrise în Planul de amplasament și delimitare a imobilelelor și va finaliza înscrierea imobilelor în evidențele de cadastru și carte funciară.

Art. 5. Primarul Sectorului 4, Secretarul General al Sectorului 4, direcțiile din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 4 și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar comunicarea acesteia se va efectua de către Serviciul Tehnic Consiliul Local.


Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 05.09.2019DINTE DE ȘEDINȚĂ,


in-tohstantin BARBĂLĂU


Contrasemnează


Conform Codului administrativ Secretarul General al Sectorului 4


Diana Anca ARTENE


Nr. 195/05.09.2019