Hotărârea nr. 191/2019

Hotărâre privind aprobarea numărului maxim de posturi, la nivelul subdiviziunii administrativ -teritoriale sector 4, a municipiului Bucuresti


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 B-duI Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea numărului maxim de posturi, la nivelul subdiviziunii administrativ-teritoriale Sector 4 a municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 4

Având în vedere:

Adresa Instituției Prefectului Municipiului București nr.7461/11.04.2019 înregistrată la Aparatul de Specialitate al Primarului Sectorului 4 sub nr.27436/17.04.2019;

Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 4 nr. P.6.1/1638/19.08.2019;

Raportul de specialitate nr. 1647/20.08.2019 al Direcției Resurse Umane;

Prevederile art.III din Ordonanța de urgență nr.63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare; Văzând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4;

în temeiul prevederilor art.139 alin.(l), art.166 alin.(4), art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 197 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă numărul maxim de posturi la nivelul subdiviziunii administrativ-teritoriale sector 4 al municipiului București, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Aparatul de Specialiatate al Primarului Sectorului 4, Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 4, Direcția Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4 și Centrul Cultural European pentru UNESCO „Nicolae Bălcescu” Sector 4 vor aproba structura organizatorică în termen de maxim 45 de zile lucrătoare de la data adoptării prezentei hotărâri.

Art.3 La data intrării în vigoare a prezentei, Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 165/14.06.2018, cu modificările și completările ulterioare, își încetează aplicabilitatea.

Art.4 Primarul Sectorului 4, Secretarul General al Sectorului 4, Direcția Resurse Umane, precum și conducătorii instituțiilor descentralizate din Sectorul 4 prevăzute la art. 2, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 22.08.2019


(îosmiiLdConsîan^in BĂRBĂLĂU


z      Contrasemnează

Secretarul General al Sectorului 4

Diana Anca ARTENE


Nr.191/22.08.2019

Anexă la H.C.L.S4 nr. 191/22.08.2019

Nr. crt

Denumire instituție

Numărul maxim de posturi la nivelul Sectorului 4

Observații

1

Aparatul de Specialitate al Primarului Sectorului 4

907

Se suplimentează structura cu 65 de posturi.

2

Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 4

200

Se diminuează structura cu 56 de posturi.

3

Direcția Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4

31

Se diminuează structura cu 20 de posturi.

4

Direcția Generală de Evidență a Persoanelor Sector 4

55

5

Centrul Cultural European pentru UNESCO „Nicolae Bălcescu” Sector 4

31

Se suplimentează structura cu 3 de posturi.

6

Direcția de Administrare a Unităților de învățământ Sector 4

32

7

Direcția Mobilitate Urbană Sector 4

40

-

TOTAL

1296

-

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA^.

Cosmin-ConstantiffKĂRBĂLĂU^