Hotărârea nr. 190/2019

Hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 4


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4, București

Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4

Consiliul Local al Sectorului 4

Văzând referatul de aprobare al Primarului Sectorului 4;

Având în vedere Raportul de specialitate nr 41484/20.08.2019 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4;

în baza avizelor comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4;

Având în vedere avizul Direcției Economice și Direcției Juridice;

Luând în considerare avizul nr. 6/19.03.2018 al Ministerului Muncii și Justiției Sociale precum și Notificarea nr. 26589/21.08.2019;

Văzând Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 214/17.10.2002 privind aprobarea exercitării de către Consiliul Local al sectorului 4 a atribuțiilor privind Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4;

Văzând Hotărârea Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 nr. 06/20.08.2019;

Potrivit Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare și conform prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

Ținând cont de prevederile H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor - cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea nomenclatorului serviciilor sociale precum și a regulamentelor cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale și prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (3), 166 alin. (2) lit. f) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă Organigrama Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4, conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă Statul de funcții al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4, conform Anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4, conform Anexei nr. 3 la prezenta hotărâre

Art.4. Anexele nr.l, 2 și 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.            .

Art.5. Prin dispoziția Primarului Sectorului 4, se aprobă regulamentele de^pr^âhizăre ^șî;%„ funcționare pentru centrele din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și . Protecția' Copilului Sector 4 ale căror structuri se modifică, în termen de 30 zile de la erniterea prezenței ' \ hotărâri.

Art.6. Funcțiile publice precum și cele de natură contractuală pot fi tranformate prin dispoziția Directorului General al D.G.A.S.P.C. Sector 4 cu avizul prealabil al ordonatorului principal de credite.

Art. 7. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 71/30.03.2018 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4.

Art.8. Secretarul General al Sectorului 4 și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor legale.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 22.08.2019

^^■âWeș’EDINTE DE ȘEDINȚĂ,

$   / ^P4mm-Coițștantin barbalau


A

Contrasemnează Secretarul General al Sectorului 4


Diana Anca ARTENE

Nr. 190/22.08.2019

Anexa 2 la H.C.L. Nr.STAT RE FUNCȚII

AL DIRECȚIEI GENERALE RE ASISTENȚĂ SOCIALĂ Șl PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 4

Serviciul Adonlîi-Postadonlii                                                                                                                                                     ..                                                                                 « •’ E p.»

1

44

Sef Serviciu

s

f

^a,<4 Xn

45

Consilier juridic

I

Superior

s

3

46

Consilier

I

Superior

s

          XX

4

47

,

Consilier

I

Superior

s

ft*

"X       \X

48

Consilier

1

Superior

s

Tj     7^

Ă^nA ȘL-

6

49 /

X--

Consilier

1

Superior

s

R L^

7

Consilier

1

Superior

s

11     ț

1        if

8

61 ,

r—n

W \

Consilier

1

Superior

s

9 /

s r^l          \

Consilier

1

Principal

s

-A      c/.x

/Svnmd’nl PrevAKmeM Iii flintei în FîSkiillf \                                                                                                                                                        ................... ... ..........  .......... XX Q,            “"-"Ț v             ff

1

,<3s».

«i!?h       •=>—t

Sef Sen ici»

s

2

E- -> f

Consilier

1

Supui iiv

s

J| «V-P re s e'd               i n t a


Fir.

crt

IR post

Structura / Mo da ti la tea de ocupare

Funcția publică

o

£

&

3 *

o eT

O

Funcția contractuală

»S5

fi. «

2 = § | £ *

U o.

Nivelul studiilor

TITULARUL POSTULUI

OBSERVAȚII

de conducere

de execuție

conducere

cxccufie

1

1

Director General

s

Compartiment Audi! Public Intern

1

2

Auditor

1

Superior

s

2

3

Auditor

1

Principal

s

Compartiment Proiecte în Asistentă Socială

1

4

Inspector de sp; :   ■ i

S

2

5

Inspector de sp.

s. --

3

6

Inspector de sp.        ’

S

Biroul Corp Control ;i Managementul Calității

)

7

Șef Birou

s

2

8

Consilier Juridic

I

Superior

s

1

9

Consilier

1

Superior

s

4

10

Consilier

I

Superior

s

5

11

Consilier

1

Superior

s

6

12

Consilier

[

Superior

s

7

13

Consilier

I

Superior

s

S

14

Referent

III

Superior

M

Serviciul Relații cu Publicul

1

15

$ef Serviciu

s

2

16

Consilier

1

Superior

s

3

17

Consilier

I

Superior

s

4

18

Consilier

1

Principal

s

5

19

Consilier

1

Principal

s

6

20

Consilier

1

Principal

s

7

21

Consilier

1

Asistent

s

8

22

Referent

111

Superior

M

9

23

Referent

III

Superior

M

10

24

Referent

III

Superior

M

II

25

Referent

Bl

Superior

M

12

26

Referent

III

Principal

M

Serviciul Monitorizare. Analiză. Statistică ți Indicatori Asistenți Sociali

1

27

Sef Serviciu

S

2

28

Consilier

1

Superior

S

3

29

Consilier

I

Superior

s

4

30

Consilier

I

Superior

s

5

3!

Consilier

I

Superior

s

6

Consilier

I

Principal

s

7

Consilier

I

Principal

s

8

34

Consilier

l

Asistent

s

9

35

Inspector de sp.

II

S

Serviciul Sisteme Informatice

i

36

Sef Serviciu

S

2

37

Consilier

1

Superior

S

3

38

Consilier

1

Superior

S

4

39

Consilier

1

Asistent

S

5

40

Consilier

1

Asistent

S

6

41

Inspector de sp.

IA

s

7

42

Inspector de sp.

n

s

8

4.3

Referent

ii

M

.—

------

Nr. crt.

11) post

Structura / Modalitatea de ocupare

Funcția publici)

tt

u

• -5

U

A

a .2

x Z

o G> jZ

>rt

Lrt L.

P5 *î tj «

O

k.

Funcția contracții a li

199 — o " u

C i.

> "5 X B

TITULARUL POSTULUI

OBSERVAȚII

de conducere

de execuție

conducere

execuție

3

55

Consilier

!

Superior

s

4

56

Consilier

I

Superior

s

5

S7

Consilier

1

Superior

s

&

58

Consilier

1

Principal

s

7

59

Consilier

J

Asistent

s

8

60

Consilier

f

Asistent

s

9

61

Esattolofț                                  ’•

s . -

m

1

62

Sef Serviciu

s

2

63

Consilier

1

Superior

s

3

64

Consilier

1

Superior

s

4

65

Consilier

1

Superior

s

5

66

Consilier

1

Superior

s

6

67

Consilier

1

Principal

s

7

68

Consilier

1

Principal

S

8

69

Referent

III

Superior

M

9

70

Referent

III

Superior

M

10

7i

T; .

-r

Vi

^4?

Literator iocial     ~ XJL‘-•fttvVL’

1!

72

; V —    <

>.■

Lucrator social ’  ■ • r-iALS'î&vîtijs*

5M.”

Scn iciul Secretariat Comisii

)

73

Sef Serviciu

s

2

74

Consilier

1

Superior

s

3

75

Consilier

1

Superior

s

4

76

Consilier

I

Superior

s

5

77

Consilier

I

Superior

s

6

78

Referent

iii

Superior

M

7

79

Referent

III

Superior

M

8

80

Referent

III

Superior

M

9

81

Referent

III

Principal

M

10

82

Referent

111

Principal

M

Sen’ic iul Juridic

1

83

Sef Serviciu

s

2

84

Consilier juridic

1

Superior

s

3

85

Consilier juridic

1

Superior

s

4

86

Consilier juridic

1

Superior

S

5

87

Consilier juridic

1

Superior

s

6

88

Consilier juridic

1

Principal

s

7

89

Consilier juridic

I

Principal

s

8

90

Consilier juridic

1

Asistent

s

9

91

‘ - - ; ■ ' - ‘ ‘ '

; v-:.

Referent'- '         ■      ■

’-'-'-i ■“a/-;:

M :Z

Serviciul Contencios

1

92

Sef Serviciu

s

2

93

Consilier juridic

1

Superior

s

3

94

Consilier juridic

1

Superior

s

4

95

Consilier juridic

1

Superior

s

5

96

Consilier juridic

1

Superior

s

6

97

Consilier iu ridic

1

Asistent

s

7

98

Consilier juridic

1

/Asistent

s

8

99

Consilier

1

Asistent

s

9

100

Consilier juridic

1

Debutant

s

10

101

Referent

Ui

Superior

M

1

102

Sef Serviciu

s

2

103

Consilier

1

Superior

s

3

104

Consilier

I

Superior

s

4

105

Consilier

1

Superior

s

/-

5

106

Consilier

1

Superior

S

6

107

Consilier

1

S Ulterior

s

7

108

Consilier

1

Superior

s

fi 4

\IA

8

109

Consilier

1

Superior

s

//         /  ț?£S5

9

110

Consilier

1

Superior

s

ît           /

m \ -n

10

111

Consilier

i

Superior

s

1

sr#ii

11

112

Consilier

1

Superior

s

12

113

Consilier

l

Principal

s

Ar-nr, ox

13

114

Consilier

I

Asistent

s

14

115

Referent

III

Superior

M

țț)

15

116

Referent

Iii Superior

M

XY‘V>        •

Birtul I Resnise Utitane Asistenț i Personali. Asist uiți Mateniali și îngrijitori t;i Ihinticiliu

Nr.

crt.

ID post

Structura! Modalitatea de ocupare

Funcția publică

1(

u

hi

z c

e.

o > "3

Clasă de salarizare

n ^3 £ □

Funcția contractuala

te"

5 i

*= Js

TITULARUL POSTULUI

OBSERVAȚII

de conducere

de execuție

conducere

execuție

1

117

Sef Birou

s

2

118

C cmsilier

[

Superior

s

3

119

Consilier

1

Superior

s

4

120

Consilier

1

Superior

s

5

121

Consilier

1

Superior

s

6

122

Consilier

1

Principal

S

Dl RECI

IA INVESTIȚII Șl ACHIZIȚII

1     [Î23

I                        (Director Executiv

1                   |S 1               1          1                        1

...

1

Serviciul Achiziții Publice

1

124

Șef Serviciu

s

2

125

Consilier

1

Superior

S

3

126

Consilier

1

Superior

s

4

127

Consilier

1

Superior

s

5

128

Consilier

1

Superior

s

6

129

Consilier

I

Principal

s

7

130

Consilier

[

Principal

s

8

131

Referent

IU

Superior

M

Compartiment Achiziții Servicii Sociale

1

132

Consilier Juridic

[

Superior

s

2

133

Consilier

[

Superior

s

3

134

Consilier

1

Superior

s

4

135

Consilier

1

Asistent

s

1

136

Consilier

1

Superior

S

2

137

Consilier

1

Superior

s

3

138

Consilier

1

Asistent

s

4

139

Consilier îuridic

1

Superior

s

[DIRECTOR GENERAL ADJUNCT ECONOMIC |S I     II

i ii4p~ ~ r


i

141

Sef Serviciu

S

2

142

Consilier

I

Superior

S

3

143

Consilier

i

Superior

S

4

144

Consilier

I

Superior

S

5

145

Consilier

I

Superior

S

6

146

Consilier

1

Superior

S

7

147

Consilier

1

Principal

S

8

148

Consilier

1

Principal

S

9

149

Consilier

1

Asistent

S

10

150

Referent

111

Superior

M

11

151

Referent

III

Superior

M

Serviciul Contabilitate și Management Financiar

1

152

Sef Serviciu

S

2

153

Consilier

1

Superior

s

3

154

Consilier

I

Superior

s

4

155

Consilier

i

Superior

s

5

156

Consilier

1

Principal

s

6

157

Consilier

I

Principal

s

7

158

Consilier

1

Principal

s

8

159

Consilier

1

Principal

s

9

160

Consilier

1

Principal

s

10

161

Consilier

1

Asistent

s


îi

1

162

- .

Inspector de sp.

11 ■ -

S '

163

Referent

Mr.

3

164

Referent

M.

:......................t................•................................ ’ ~

.a S,

4

165

Referent                ••   ■

M

• ■                ss rxi.

VW! ,3 Xx
Biroui Administrativ

1

167

Șef "Birou

s “

2

/I \

Referent de sp. -   -

IA "

SSD

..                . t *

Si .46.9  \          U

i69^,

Referent de sp.

li

SSD

i         H

17^

\

Arhivar

M

’ȚVr»       xr H

1

- </ \

Magaziner

M

Z-f-cZcr//

/ (> O

172

Curier ■                      . • •

G

\\ Q. M3-

;o //

t~x fTX enlrtd

(ÎS

173

---S n|---

IȘcfCeniru

1              ls

WZ      BV1-’         1P r e s e d îftt e-d e-Sț? d i n t a


Nr. crt.

ID post

Structura l Modalitatea de ocupare

Funcția publică

rt

Q

*5= £ *5 ÎS

1

>« .2 « rt U g

55

w

Funcția contractualii

5 s Q. < u O o.

3 £

> £ z E

TITULARUL POSTULUI

OBSERVAT"

decorul utere

de execuție

conducere

execuție

2

174

-■

Inspector de sp. J - .-• ... >        . ■

IA

s

175

Inspector desp.'

IA        .

s .

4

176

■ T

Inspector de sp.

I ■ •

s-

5

177

Inspector de sp..

1” ’•■

S--

6

178

Inspector de sr> s’ ’ -     •    ’- -

n ' ■

s

7

179

... <

. +. , - - -

Inspector de si»' -■ .     •■

S-

/■■■ ' ?' \ . ‘ . ■ --. '■ .

09-17.07

8

ISO

- , . - - • ;

■ -’

Inspector de sp.'

ii..' ■ .= -.

s .

-       7 1       ’v ^.- v         J

9

181

- ’ L ■ ■ ■ ■ ■

:/            2

InsnetfordiS.sp.<-'.'.\'.

u

s-

10

182

p " < \

7. . .

inspector, de so’            .

IA ‘

s •

11

183

- ’J 1. - '

Inspectordesp

n

s ..'

■..: s. -                    „. \>.L          7   .        "A .V-; ’/

12

184

■■ ■

7- -

Inspectorde'sji;'.'bir?.-Z --7'        :

II:    '

s • -

,- -■                /Va .    >V

13

185

- 7

<7 V.;,-PC^ >     -

' ■

2 • . '-7'*

Refi^t77ș..\< .ț:

ia-     .-'7

M-.   .

’ .* •: ’ i. ’' .-’ -

14

186

< . v.<

~ /r- -■■-

Referenr/’^'"-. -7.7 ••        .-7

IA';-: - ■£■■”■<\

M :. .

'•’ \ZV-i' <;?•            —              /

15

187

<■ ■ ?-’■

7 '.: P /?         '"

Refâăsnt'XS4i?^..> --7' ■: .' 1741 -KSX

IA<<7i>.S

M

K/ ' •Ar5:'-7s?=’i;.

16

ISS

</■ . ' -1-: -■

«t-

R-r-j

.,-< 7 *

z < . 7'^

Referat’S '4^7= ■&£££*■■;*

117--.7' ..•;••••

M-77-

’-■' -5.                         r- >                   *’          ■' L ■<■. ,^’.**--,-Ti»L r:î',.\A'

17

189

'-7 v.Y

- ;.L       , 7? 7

•?■

"r;/

M. ••:.• ■•

7 ■£77’7?;7'Ț77*“7^                ’.-jv'ț^JVTâl 'TKSsSJ?:-

18

190

.v: . . ■

<-•        rf'r -

---

2- *

-5 .

Munb’t<ffi'califîcai(M«âfiie)

G7 .

>-Xî A :'.?.a

19

191

Mtfâ®7âlificM(MeeănicI -î-'Tz S ^’r

o:7t.s-

CI:■.<.-«-.."Pț>.:L,ii''5d1țifcțîcsMtT-i®®®rfă

20

192

•ii    <

7- ’ hV

’Z

G-.77

<'.?? ■- ?x'SsCv‘

2)

193

■. - A’ .'r‘

L '.fr..-

înanutofc tobenfeb;7\7;7'-7ă 7;Fi7y;'

0'7

22

194

.> - ’’ -

--

y

ÎH^ft&r;£uâițenS£<>         .‘S Ș

G-7.7

^'-=5^*---;-*?:- .".ij£r,’-      2- -'    T.+.-4                               t                                          -’

23

195

< - a .......* ->      v

*f<7’ -

îtÎKniHdncufftttiiK?’rf,37T-.’î -r?”

7 :77-'i7-'T7 77- :77~7     < ; "-"7; 71777'3?^^^

Compartiment Auto

1

196

r-e*

'77fc~7'. j>SS ’775-.7;-:K^:i-.'77 .-7’77.7 «;’ -<■?: ■î^-jsîTH.î&svîSîa^sK

2

197

Hi;

T /. fi.

Mfifi

3

198

Kcsafe

4

199

<■

CdtriticSbKW^K*.-- ■-Șșgs?

M'-SeRl

5

200

C6iidutătdt7sutb7T.77277777r^7;-777;

Mtcwr-

6

201

?■>-

âs Sos" /-S: <’ 'jsv

r;:

.’7

msșs

7

202

:, «;■»*■; r'x^-

Conductor aut

Mr&ls:

8

203

/

' P\ - . - r : < ''

’ >-.-v.-.P--.

< ‘ r <:;

M7.-

Sil 1 ' .<? -7 -                  -<■-: * ’ ?YÎ?                        J -DIRECTOR GENERAL ADJUNCT PROTECȚIA DEREPTURILOR COPILULUI

1

205

Sef Serviciu

S

2

206

Consilier

1

Superior

S

3

207

Consilier

1

Superior

S

4

208

Consilier

I

Superior

S

5

209

Consilier

I

Superior

S

6

210

Consilier

I

Superior

S

7

211

Consilier

1

Superior

S

8

212

Consilier

I

Superior

S

9

213

Consilier

I

Superior

S

i

10

214

Consilier

I

Superior

S

i

11

215

Consilier

I

Superior

S

12

216

Consilier

I

Superior

S

13

217

Consilier

I

Superior

S

14

218

Consilier

I

Principal

S


Serviciul Evaluare Ci

1

219

Set Serviciu

S

->

220

Consilier

I

Superior

S

3

221

Consilier

I

Superior

s

4

222

Consilier

I

Superior

S

5

■>?}

Consilier

I

Superior

S

6

224

Consilier

1

Asistent

s

7

225

Referent

111

Superior

M

8

226

. \               <. / .j/

■■ ■■ - ..

Medic               -:'-7'.7;.:7 .7--7-

7’7: 7.3/77;

S' "

? 7 .             ' '■”    ■ /' ■      ■ ■ . ' ■ ■ ;• /. ■ •           ; j /? .■■■

9

227

Medie    777'.7.7 -:777!7'r’;'7 .'7

Specialist 7 7- '■

S"~ ■

—   7 -v- ■ >-7/ ..-   .7 ;-7 /-7/ -.-7:-^îg

^9

A


Biroul Abuz. Ni

Trafic. Mi;

l

Sef Birou

S

Z7 v

irv;—

2

229

Consilier

1

Superior

S

.1/ ♦■      ... <

' ț.                      w

230

Consilier

I

Superior

S

//            /* *S

(X       u

4

231

Consilier

I

Superior

S

»        /■ V*

\ »

5

Consilier

1

Superior

S

fi

,-^ i      11

6

-j Vs

Consilier

!

Superior

S

/. + 7**     f)


Si iii Copilului de Familie

1

234

Sef Serviciu

S

\\UÎ.

2x^0?^ :O7?

2

2.>5

Consilier

1

Superior

S

i nî,o-*',xV>'?//


P re se d i nt e^d,e {Se Ș int a


Nr.

cri.

11) post

Slructnni / Modalitatea de ocupare

Fiinc;îa publică

U

hl

* s

l.

Cu

*5 _£

> *E

’ 5

Kt

0 f

■3

O

de conducere

de execuție

3

236

Consilier

1

Suțrerior

s

4

237

Consilier

1

Superior

S

5

238

Consilier

1

S interior

s

6

2V)

Consilier

1

Superior

s

7

240

Consilier

1

Principal

s

8

241

Consilier

!

l*rineipal

s

9

242

Consilier

1

Debutant

s

IO

243

' -      .       . '       .           te

11

244

? ? ‘

■te.

Serviciul Asistentă Maternală

1

245

Sef Serviciu

s

2

246

Consilier

i

Superior

s

3

247

Consilier

l

Superior

s

4

248

Consilier

t

Superior

s

5

249

Consilier

l

Superior

s

6

250

Consilier

I

Superior

s

7

251

Consilier

l

Superior

s

8

252

Consilier

I

Superior

s

9

253

Consilier

I

Superior

s

10

254

Consilier

I

Asistent

s

11

255

Consilier

I

Asistent

s

12

256

Consilier

I

Asistent

s

13

257

Consilier

I

Asistent

s

Centrul de Consiliere și Sprijin pentru Păr in

i și Copii

1

258

isi?

3tin te? X v£C5 */-V?

. - A- -*• ■-- *j

t-te ■<

A? te?-^

«SC*

2

259

5S£ffiE5î5iî2s£ ’iăfeîsKTĂ

-5‘*

4HiS£tW

3

260

te;4>

!-5^y^£?j.'S

4

261

tetete

5

262

“-■ te -«-1

te;

? te

te;5?3'te’l?

6

263

'’■■»- .‘-,7 -"?«'1: -'ț4>.3» 2te?te-

3a:—..-'. 5-

te

te .?

te< t

fărSS

7

264

-L

'te,~ ><£•'

?■>'.

'te? te-

teVte?

8

265

"tete tete'

tete -..■

r

9

266

*£i&* te .--- -    :'.;-•’.

£;?

tetete? .

tete-

tete.yfv

te..-te-

10

267

ijțr-vc - - 3'i4:;

te     7?

te”

- tete-te'

L-Y—te

tete?

11

268

:o::<

tete

te? te

te- ? --■.,

tete

12

269

’tyss;.i'£<wfS*

.£s- .•.:»c.t.7 . '■'-;

■ 2tete

te

Centrul de Plasament "Robin Hood"

1

270

Tî-iCt/73731: i——34725

?tes            c ?>,’ >.’■?

teVtetete’-

<' tete ‘

\   ’-j

2

271

'i ■’1'5;":        IJ .:,

tete}?' te

te<?:>

te te?'--;

3

272

• ” •/<-•?' te

- te te*'?* =

? te?’ ■

te. te

4

273

',’r

'* '^-A< ’■■ ' '          -£<• ", 1 5*

v te

te.'<-te:'.-   ’   4

..'te

'te.,-.,.. V.--

5

274

. ' te.Jte.te."

'■•?." ’?,<         i-tete1 =?

*-;? - te-Vite tete "*

- ■- te. ■--

6

275

te ’te ?'-/■•;?> te^te?

’te ’i sV'-d? -- i:

‘.te1?’?"..”- te? -

. te”? '-■

'■te '

7

276

.te’.;?- -..-te?-...-.’ -      te

J?            . -<  ■

8

277

9

278

■ te :    - .    - r

10

279

te'

II

230

12

231

■- ■

‘ ■

13

232

14

283

15

284

16

285

17

286

18

287

19

288

20

289 '

21

290

22

291 >

<* "A Kij i

23

29X

ytex ~

24

Z93

JCWfr \ •

25 /

294

26 /

29i

■ At*£.s

A

29^

rtirti-        —

tetei

te

'dl     =te|

311

4.

te .>, te r^l

3l\?

’fițt <5

.tete te/Funcția contractualii

«5 «3

n ,s £ £ O Q.

41 •=

TITULARUL POSTULUI

OBSERVAȚII

conducere

execuție

Asstent «ociitfV. ■

Principal

S \ -

. '•'■■    '    ' '"■’■       r - ’ ’• '           \         -4 ’   '    '•■•.               , ’■ •’             ? r- •' ■

Mediator, sanitar"-' - •

M- ■

SeFGasifi^

S ■ ■•; ••

SȘOKrf^^

SțStthW

SIWB1

WilBSS

SBS

SpOBfiBW

Kfira&îWiag

A.--■': >' ■ A.-

ssswg

Specîast?^

S3'S*.

Eăiîiiffcjț S                           jS? r

PraCticantV

SA- >-

',’-l.țk-’"p- ’*-?*'-< ■ ’*,-’^ii L>?V

Asistă» Sâ'Ciaiă&'i.y?-' ?'-■'-

S-'.-. -"

A'-ii- '■?. *           -.îS*

AMstent’-sdCaJ         LS jșțS^jSăăt

S'--.A'--

liispe&orde^.ĂA -c ?,< '& • A

IA-.-./.f ><•

s'-.-.<

Inst^bfW-Sp-K’-S-.rX-- y

S^-^4

SefCâffiuT-3

A-râSi®^*k*?ZiAAk--;if;' i-

S'- "i-r

1^£g?&£SS

SpedalUt^;--.?':

SțȘ“r’->

PsnwbWtt-W'^aSS-^^:. /. ,-r.

SĂ- -

î*?.Y5 ■‘\;''’t'\\       'jVd './■-?               '■£?*=<

-« Ws.-.v;sfcs3

PstEolba?        ■' .■‘-r.,'.-^tyț; -.»

Specialist?'-.■■---

s •

? ’• - :■;< ‘. '■?-,?            ;V'

PsUioldg »J -iVi -T; V.-.; • • •' ' -' <A

Spwalist.:.'.:-'.“'-;

s ^..- -

r-rP;:< ■ ■" 'JIP ’<■ ??A;                                                         "

Inspeetoridesp--" ■.''         i- v '"A'

ia: ---;.'<.■ -•--

s

<T'.    :>

Ediicatorispecializâr ':.- V - ' -. ■ L

s- .

■ ' /P - -■   .        -                     r<L. ■ . ’ Jl” ,'L'h\ ■       “^,*L'p,,;

i-':

Educator '.           ‘ ■'■■

Principat . '-■

s- .

-■’ ■■- ■ -■'=.’" ■- .

, - -.' ■'Ts_ '*

Educator'-■ ■

Principal?.- •

s- .

- ■ ■ Lp?"<■:>’

-.. 7*     ’'/'-'

Educator - .      --      :'

Principal -"

s.

' ..... . ’ ■ 1- - - - '

. -> - .- \

Educator. -; -           .    '

Principal'- . '

s .

- ■ ■p,\ . ; ■      ... \ J                 p.- w ■

; - . ,;

Educator'. :                : -     -"■      ■.'.' '

Principal ■: •-•-

s

- P ' - - . . :

l ■ ■,

Educator

s

Asistent.sdcial .                        '

Principâl

s -

Asistent niedical '

Principal - ••-•

PL

Asistent medical.

Principal

PL

.-■-■■ , ■ '

Asist erttsnodicaT •

PL

■ .■ . ” p ■ - . ■’

Pedatiosrde recuperare :

M

.- \ >

Mimaziner' -■■ •     *           -

M

^ț£S#

~x—

Educator

Principat

M

Educator               .:. .

M .

Educator <          ■••:■■.;■.

M

p           V*

* \\

Educator.... ■:..... .    :    ......: ? .

M

. z/*......

a

Educator               ■■■-■■■.■.-■ • •

M

fy ■ Z.

\ \\

Educator.

M

(1         / w>

^7=^ A      ti

Educator     -

M

h ■■ -■ i ■ fi

1              15

Educator

M '

 '-“i t . r~. V* 11

Educator                           ;

M

n ., a -

Educator

M.

W <.» rț, '"O.X

Educator

M

u nnV^^/i

Spălătoreasă

G

Prese ai nte\a.e.jS e cfr nta

Nr. crt.

11> post

Structura / Modalitatea de ocupare

Funcfia publici!

-S cj

o_

7.

’ s

3"

Funcția contractuală

« Jg Q, flț 0 u E.

Nivelul studiilor

TITULARUL POSTULUI

OBSERVAȚII

de conducere

de execuție

conducere

execuție

301

-

Muncitor calificat (Bucatârl ■; .       ■ -

l .

G '

3;

302

■- r ■ .*

. :

■ ■-

Muncitor calificate Bueatar) ;    ' •    <

r

a

’ ■ . ■■

34

303

Muncitor calificat(Biicaiar). 1 , -

I ■■ - - ■

G

35

304

Muncitor calificat (fochist) - - '    .32

r

G

36

305

< ■

Muncitornecalificat' (aitttor buc)    -- i

G

37

306

însriiitof '                                  ‘ ;

G 2-

38

307

■' - ■'■

îngrijitor- '■                       ' •”- ’■ ■

G'.

39

308

-

■ .. ■

■■-' t''

îngrijitor '    ■• '■' .       --         '

G

■®v ■ . . ,. \ - . ' ■ .-. ■

40

309

Înjîriiitor - ;       ■•■;.■■..-

G

41

310

L;..,

înfcrititor’. / ' A/ -A’A’

G 7

. r                             /      .- 7\L -’ ®           <        •.-     . ••

Centrul de Primire în Regim de Urgență

1

311

■;. ■ :-‘>C

SefCeniru-

A -• ;>?’

s -"■■-•■••■

- 73®®'®®.'/'--         .' ■ ■ c                      -

9

312

■?.     c i7

VVÂ<

.7 a

PSfirotoii'^ " .'■---• -■■î-'.-

StwciâKst-?®; >

3

313

■2-..-,.4

/<.

- - ' - -

-

fSbbldft "-■'•■ 3<?,- / c:,-;ț;i r:2 ■;,■• i,-

Pticric&t^'.-)'--

S-r®

4

314

: ■’         y Ăs/ ■*

77 •

-

1,-2^

Asistent social .'■ ■' 2 ■' 1      . '•*--■/..-■■

PriitcipalS.r<ti;'

S'2'<

5

315

-

y              :-y

/V.’j

♦’U.

:    Al A-

:S

As&âstBOciai :■•■■; rr.- "•■ ”

Stsr/>..

'■,®®®®

6

316

- - ■-

. .. ' ‘ ' ■ ■ - -

'[■- -'A: a

,A’;

■ 7

IrispectOfdesp'.^^; ' , ;     r-4: j;!-fr;

S'-

<            E-W                            „s     ..'-”'137-6”   f , ' ;•- XZ

7

317

** ;-■■■■. * / '>• -'/■•-

2177'.

Educator                 2;: 'ițcfSS-

>77»t>

S8SriiS5

8

318

•■ :•■■-.< '.:. .-4;,-.

erfutuRorf-2-t-. r

SK<^

7. ®=;. ■ -.®r"7 '■■■V®-?.■■

9

319

- ■<>,. /*■ -

2 .<

Educator? ? :•;*           -7./'- 423r ■.- ;-i: 'Sv

triacapd/crf^

S'.®-

10

320

, - -.           r                    ’t.-

••        . 2 27.-.;.-

EditcattîF ’ “72^7               ^ji

S£S&S

11

321

■■--t

A.t,        ;■*-'■■

- -.-= " ’ <-

Asist ertrinedicâl ~.i<5~S3:  . .'.1-;<c. sSX-y

Erăclpal^lS&S

PI&®;

12

322

.-.®.-'-;- -

7 <■>• Î 4 - •*     ;

71 .' --

.-7

SK'*T.*

Aiisient TnâffiMlȘiE* :34W?Â’.K 7tȘfți&

PirncW^^-

PKSJ-tf

13

323

71, i-7 •*■ *A i< i1-

’&â^ttswsiy^

K6'

/âwtai^fleaîcalsft'-'s            jgsg

Prihc$ar’4<:£>;

PE®®.?

14

324

■rrs.-® i.;- 4-ai-a

Z”     ®      i\T “ Vi v.,

tsJs’Săs^i.S

Prihci^^

PKSwt

15

325

'fetâSJSăs

wscasaaj

S®®

16

326

: ®.::- • ®"®

’Adfifih târâtorJ1ș2țl

17

327

hsHăt6hs6âal^W-2%.-''.2^»gO

Rffifâpaaww*

M’KSSi

18

328

/4-T;-

?<;<

‘iȘSiKSf

PmâSțMil'B®^

MSJStf

19

329

•J3;      îfț ’&hSJ»

®--®"-®'®'®1

v;.': <••

îȘȘȘsț

ISOI

PtSKWSa^;

ww

20

330

7 A;®.1.

®.® '..XtăK :® *®-J.

îseW

.^S®;®î®îsg

Edueît68^BS®8CMâiă(^îi^j!®lăKj8f

EfSE^a^»

MâsSâât

21

331

7: /   '  2:-

PriiKipalf^ni'i-:

22

332

1 , ■' ~~~' ~

f ,.'2   -2 ■■- •’. -

:-7-

’ ■■ ■ ".

BficHorS^eryv

Pnncip&î™®

M'^57?

23

333

....

-®-2:

®'-'- ®®.

- .. - -

y. -

- ■- 1" .-:•'■

E®Sttaf»2.’’î«? 'l-.'.-'.X^' rr’2

Principal^ :?.y

mk®;

24

334

:■

8S>-iî‘‘

**•*

Kihciral^t7>7

M-rs-x

25

335

•- ■ ■-■' ’ . -" '■ '

11'’- ■       -'■L- -   !-i'' .

- »■?-■'

iwrt

Educator:2-;?r^ ■-.--?' > -/■

PririclpiEFÎ-î'fcî

M 72

26

336

' - , ■; , . --

1 -■-

;Wk-

7 •*

EauâSbr^ircir-7/     ':2 ■ ;•

Principal : • -

M®rl;

27

337

v- .•

Educator)-®:»:■'•'<■ ® *p£E•>-'

28

338

- -A /ÎSiFl'sAî-*'

7,-?^*/- '* ?,L" y ■<.

v z.~ ■-■' <-■■-■

ir\

' ■ "5ls<

.7-

-:2-f -V®

M®®

29

339

’                   -S

< J/'. -                  L-'

-.6

SS41.’

777-7-

Eaât^t^^^?^r*r^53Sf-^)FiȘ't

Principii'

M.8&S

30

340

-f®;--' 2.

•--•• -.--• . „•••;••■ •

t, '■/ ■ ’• ■ ; -Z<

..-- -'■ ■-<■ •■■■■

S2-7440

Ai"-?*

Mtniatb^țealificatdbticatar) ,':-7'^:

G>'® ■

S-r. V ®

31

341

-. : r '

. \ ■... ;,- .

■< - > A'-' ■’■•

2,.7 '

•2.-7-

..'.v>' ' -; -- ■?'

- -V 7/A'jA

G •

32

342

,': - - •>

■- -■ .' .

: ...:■!.......:r-..\......  :■

3;;-. ;•

:-7-;77-

McricitortalificatS 2 -■' ■-' -• 7- ---.-.- --

IV

G 1 1

• V::•/-. •;.''■ >•: -2          •®s-®V-®■" 7®®7- ®' ® ■-

33

343

■ -■4       ■

, -J ■            -c '■     .     /

A ’A ’

7-'c.--- 2

SupravcKhetor de noăpte -1' ■- '■■. ■    ■;

G7’

' A?:a A*    - *'7■ ■-<’z           ',7^--

34

344

1,-,, ■

•, 7              - \

h-.>7>27..

Supraveitlietbr de noapte ■■' ' .. ; .

G-i

•••• -7. ■■■•;..■                                                                                     -:-..

35

345

7 -* ’

J7A

Supraveghetor de.rioăpte'-'        :r .-■■

- ■/■ ■ ’ . -

O • -1

■ - • ■ ■.; •'   -:®".-  -::®®; V-                     . ®-

36

346

-

Supravesthetor denoapte J

G '-'■

-alăA’; t)           A® .. '.    : :      "-        :.. ■

37

347

îngrijitor-.            " - .”■          . .

G

--■.* /   :                   :    : ...  - ;    <ș : /         r

38

348

îngrijitor' ' '.

G ■ ■

39

349

îngrijitor ‘

G” - -

■ ■ -.- ' < ...

40

350

îngriiitor ■'

G

41

351

îngrijitor ’

G

Centrul de Zi pentru Recuperare Copil cu Dîzabîlitiîtî

1

352

Șef Centru

S

2

353

Medic-.

S'

3

354

Psiholog '

Practicant

s

jT7<^

4

355

Psiholog

S ■■

,...,......-:-.....

5

356

Psiholog

S"

.. .... .

6

357

Psibopedagog

Principal

s

/7*

7

35S

Asistentsocîâl ..              '

Principal :

S'

:

8

359

Logoped

s

u      f «J

&> X     u

9

360

Logoned ■-.'.:‘- '■ -.-

S-'      -

- «   -   / nr?

“SI \      u

10

361

l-ogoped                . .

s--

-■ ■. /.-■.:                 .                  . .-•■ L? ..- . i

^,3 }       h

11

362

Kinelcterapeut     '

Principal : -

S' -

H ■. - A

/       H

12

363

KmetoteWeOt

S' .

Am    Vș

13

364

Educator.” •.

s- ■ ■

14

365

Educator

s

15

366

Educator

s ■

txBVZ., 3“.> /XP resediîiFllcie-Sed i nta


Nr.

CrL

ID post

Structura / Modalitatea de ocupare

Funcția public;!

J

ÎT.'         Tt

- t

« că

« d

Funcția contractualii

H« »W

Oi

■ - &

o.

3 £

1—

> ’S

Z

TITULARUL POSTULUI

OBSERVAȚII

de conducere

de execuție

* e

Q_

conducere

execuție

16

367

Educator

s .

17

368

r L p

Asistent medicaî -

Principal- •: •

PL

18

369

’î

Asistent-medical   ■•■'■'.

Principal'.- *.*

PL ■

19

370

-      - ■        ’ - y

.    - 7

Asistent medical. .     ..     - -

Principal

PE '

■- ■    ,        ■         ■ ■      '         1      7               - < -’ x/       -       .

20

371

*. ■ ■

Asistent:TtiedicaIbalBeofiinoterapeut t

PL-* ■

: y. .              .

21

372

■< ,

' - -

Lucrător social ->-•    •■.-         .

* / '■ y,?1 <-

M .-■

'■ 7-’.           .     -. J ’ ’ .■-. -■*.’-    ■ , < ■ , ’

■n

373

_

Educator '     ..;. -’-” . ’

' L

M'='

23

374

"---

J .* -P.“ 4

Educator - •> - J -’ ■'               ' t'2i

■'., 7/   '7

M .-, s

■ ■ ■ 7- >7'. T - -p--.- ■<’■ ? x            ;          -:y’■*7

24

375

■-1 /- . • ■ ■' - <■'■

y a. ”■ /

A A . A -;-■

Educator . . . : 1-'. .L -J/;

z? -x.’ĂĂĂA

M-

.. 7/->\ <?-^y?.                                      .;■ -’■; -/7

25

376

- z

<- -J '                     - <

V-'. X > ’■'->

< T-        > L

yyy-

î'- .’-■ 7Ă Ă^--

Educator; ’ <-’ ■■■'• -V'X- -.'       •’ - /%

y^’L-ȚXJis

M4-.-'

. ’ J l,-y.>l? 3.. y., y,'■ -'.;.. 11=,          - -.■ •■;.„’ ?=.Y 'X: ’.y" *

26

377

> ■'                           4...

•’XZ?;

■s; a— i ' -vA y

7; ....-^-

aT'1 '*

-257-.?;

■<'’-S 7‘ r ' :-. *X

inAhator     ; L;. -. -â •.•-.<

GiZ-isi

27

378

;• ■-• •* •’ v. ‘     ‘V. ~ -y •■ -. y 77; ■”

\ ~ ‘ /-* <? •,->*      ’ S

V*£f '' >V:

7? .-yA >AS

ÎUKriiitbr

G-.y-

28

379

■ “ ‘

; s - A * ‘

*’■ ■■’.’■•* ■*■

*•=?'

^■4 f+-eS7

■k;7P

yy         "

Îngrijitor                              <’■

r-ivX'

G 7

29

380

■ 7. z:. .77-,

. *’ 7 ' -    ■’         ZZ

Ă' Ă>.<

A’ .’r.'-. "■<<'*■

ryy-^y.-.

7-;,v.?

yt,    >

'?-.

ItiRrriitOr -              ..- . rS?-' •■:>■.- 3i£

: Ăiy..?

G-.- '--

*-•* z **. țfrA/Anyr-'' - ' r*Â- v v ■ -- ‘ 'r**• * -     c*^3 =%? *   ♦.» ‘>/k.

30

381

'         ' 7 +'+ - ' V /

'7-,

<j r..

-•’j: r.4

îngrijitor curățenie - ■' ••;'■

G '-■.'

7                 y .Kț.v■ ? y - A, ' ;.*■■<■.’ y ■ V. -A >7AAh z

31

382

■< 37^1- i* ’

<• <:3: tXv,’<,:7*’.> y

W >/;■’-- A:'7<;

yțyyyy

ingrijiidry<'*33r v-'3-:. t£’ L   £•’ w; i

=37-^5; rȚWiVțx

GLL

32

383

Z‘Z

.-. = - 'A;.         a

A-y,".\:'"v.'-.'t y'- yy.yy

-yy

r-Ă:

‘^7;77rrA ->

îhgrijitdr<£A--y■.- -- • - .. y

(Fi-’S--

r ,v.^f     7.'1     7* y ■p r          *^'l'l-. 17 '’/ț                                - +^i^' 7-

33

384

■ Ăl’ -'■    . ;

:-T-

4X177

■K7-c^

:y^y

34

385

/ • ? V’.' 7'■ \'' >'*•''■

K u ;;'--

77Ă:.ivrvĂ 77:7

Ingriiitor

GSXV-

+ Vp                         ’7-*5zTp^2 ;y.y"7

Centru! de Zi pentru Recuperare Copil cil Dizabilități "Harap Alb"

1

386

’^Î-V z            -r-rs:.

<5? /jȣf":5

<7       h

’■*

yefiGrafiw:,.^

S;^i?S

2

387

■Y<^7

Medio stoinatblok^KsK/feâ®^.-^;

ș,;^.- <£^&wĂ’feȘfe5

3

388

*î'                                     r

;rJ7

Medic stomătcdSgyâ'^y se-? ■'Si'ă'a'.y1.?

4

389

yț^y.y

<’jȘ;■? ia^j;' ’i

2&5Î

PHmîrîțrSftăe.

?> jîj p3&7?<< ’ Jt&it-

5

390

’.~£ ?țȘ^.z?

y

*»$

Ș^K-l

RrincpeKyÎK

SÎ3&®

6

391

Ă* 'h7t’ X      . <7Ti-"k £7

,SSț'^l*2Jw'-

sS&feSss-te-E

SneatdiftȘSî'i^

7

392

;--rv. r-vs'.î.^cSs'J/Hs^

•sCx

S'^BSS

W3$a5&i4£

SBecBliiăSîs-®

SS¥Ș£*

8

393

Z7 : Z^XZZyTZ

■35?

SaK“£-

FsBwlog’Sî‘?. sț^Rjț^Ș

MctiâSjtt^.^

SÎS*®

9

394

V>7

V

resassasest

10

395

\-Ă Ă t- ĂjĂ

t-:' 7X777ĂĂ77 7

At-

^3?

’-ți; /iq?

Esihbt>cdatiogc>-" ‘   S>"

PrirwipaV&3S'

S'E^trriP/J1*

:7'i£>"7          7’ * 2^’* /.’>■<

11

396

77 A z: ;?■* z:\ z.z?’

P^bpedăgbgir:?--<;-.ry<.-'i<.7-;7^;1:^.

Wcîpa&£S3£

S&WS

y;            4" -x.:'.';v#:.- •' ~

12

397

*’ -y-tyx.

< -zz: ?\ ■ ’ z.,; z -■■

< Ă.” A .

? \\-.T            =

tr£

irAĂ’-vr -

Xf” 7? A

£?><*$ i-''^ - '*^7/

KKoped' ^'.S.-.?-. >;- yr/Ty:

PririMiMn^sS

13

398

LX. 7?<e>\ zz; y ■- :y.

7-7; •---/Ăă;-, /”Ă

4^        ■ J. G 2+eij.i .£l -

-±-•■

n».,; ^i‘"'.LL <j*7

Logoped-.5

Princip*!-.-—firi

S‘J£.x£î

* ■".*                            <T7Ăj' ■’7-^^X'“'^,P* 7’£s7 \ A

14

399

£7         07

Kffiaot&atxuK/y

*                                                              - 7? :7*T,'>i- ?£*■-•      A V*7. ■-

15

400

ĂZy. z -7<+

7"' ,.             \

rr’“„

' J -r'

Ă'-V ■<*■

^■;a-

Kinetdttt’apeut';.- ,     -•' -. ^■'■■^, <■= / 24:*

Princmab^^

stssW?;

^vîîwr!:l: i'

16

401

'

^7zt,:A'-i;7a

/A72-AĂVĂĂ

x*y.

Țs-.’-S

’i

Kihetoterabeffiy;.-     'â?;.- ;= s?ti i< ;c:

,3t-5iLȘ;2\"t:$:art?

S’-SfeK£

17

402

V       >7CJ

77 - ’ - '? "=7 r. •> --7C,:-

7*;^

&fv•-■?-■

ă?£>"*r

Kifiettftettip&it-^t’.         '.-?’■ - !V - :>'L

St?!Hw5

ăE-i-iy-fe &-S2P     ;#14W»*&S.;v.'îȘ?S.ves

18

403

■£; 777 77 r         *.j'

r*’

7?,

1' ’y’Ti

KiriHoterârieutiA. * 4                  ‘

SSSsriS

19

404

:   '-‘5 7*--^

77X.Ă âă a r •?'/■'-

; ’-ĂAA 7=2 7

7x7ă;V7:-7'Ăr

Educator

PrracioHă-ăSȘ'i

S^3>

i sât/X. :ăiî?»îeV;,î;’'sici~^S;?is»t .*<‘;»îi»ț.3ȚWi-':.                 *;ț-y -: -

20

405

>        <  7   7' '

’7 ■"< ;7?"7 ii

7-

?/

Educator    -

Prin’ciijalSs;''3î=

S'^ȘT^

:J.-i-:    \. ../S"' -"~‘'

21

406

,.5.< z-7,7

- Â       - 7. -Z 7.

: <h7 -7 7 -’

/     ’k/lit S

A >.-

-A’  ?;

Ă--’Ăp<ă>Z4a

Eihicătoi-*-- - '■•■             -.-1

S-^'i

y.P77£■ A -,’    7^77'yyî*"- <xL; \7'7.' y’-r7/7' ”’'*’. ’r. : 7

77

407

?\S ■•■- x7. ” ••'<■'■■■;•

y-yy-yyy

/Ti?--'

.Ă-’V

Educator                      - ••■ .■’-

Pfu&iîMil\/^:/

s=.-- -i

-7*^/7'./:;:- ’■>„---

23

408

X > -p - ■ 7

77. - AĂJ;

- .-'7<-. :=:

' ~ ^-'- ‘-

’■:'••'*’< y "X’-'

EdâSitoî: '/                  ■'-<■- ■■ '-' ' -. ■■

Principa! ~ . ■-

s:4i</

XĂS7---7:         -L y                          ;Ă.r-. 7<- ■'e ?

24

409

■ ’ ■                 .’. i' /;

Educator

Prindpel---<":'

s

rĂl.-GS?        7>''- .z-A 7/Ă ;■■■' -"-■: . A-.^j. - 73--

25

410

y. ■"- ”Ă:

Educator . -. . ■:      -. -. ' .

S

7.7 . -     ; ‘. -7'< <7-, „ .                    \   \

26

411

Educator

■--j>

s -       -

-        ' ■ ^ ; 7'                ■ \ ■ 7 7; 7 . ,r ■    -     . -        ’h ’■ ,

27

412

Asistent medical ■■

Principal ''■

PL-"".

28

413

Asătent modical                   -'.

PL

■ ■- " .’ : -.-*■’ ■ ■ ' '- -

29

414

,-' - . . ■ .

Asistent medical

: .-■- ■-..■:

PL :.

30

415

Asist med bataeofefoterapeut

PL. -■

31

416

Asistent medical’

PL.

32

417

Pedagog :de recuperare -.;. /      . : v ?

M-PL

33

418

Refcrent/reccptidncr

IA

M

34

419

^-7

Administrator                 - * .

M- '-

■ - 7        '

35

420

Magariner           ' ’ -

M-

4 y *                                                                      ■J *

36

421

Educator

Principal -

M

zz7zz7:7777zz7.iz7..:..,7^7yx

37

4'»')

Educator

Principal . -

M

38

423

-             -r'

M J7Z'\

Educator.- /..-■.... ... ■.-,. ... ,■ -.-

Princițjal

M

■............................7"T............:. .//. Sr.....

XX

39

424  ,

IH p/WX

Educator        :. ;

Principal

M

40

425/

J X/.. •. \

' y- y '    ' 7

Educator: '    -    : '    ' /       ■: ‘ .

Principal

M

.Z\ : ZZ Z.;. .. . . z /-. # -

41

42/

Z'

Educator' ' .                     - . . .

Principal.

M ■

i:Jt

âi»; X         țj

42

X

Educator

Principal.'

M

•7 s         îi

43

T' .. h

ife/iiwi         y

Educator

Principal

M

> ț......5S

yv I ti

44

h

®?îi

Educator

Principal

M

■7Zv^ZZ

/-^? r- xP fi

45

l‘<

. ■

Educator

Principal

M

VĂ^oX^

46

hn r

.v. y

Educator

Principal

M

‘ '                                      Ax'??,T.

47

42-- -

Educator

Principal

M ■

48

Z7Z

H.

Muncitor calificat (bucatnr)

G

/rectQțfen^ailpG/                                                                                                                    Presezirrte-dă Sed inta

rag&F^

\'r. cil.

11) post

Slructurn / Modalitatea de ocupare

Funcția publici!

M

Q

*S 0

Z 5

£

'E ■S

.Sî

Tg

de conducere

de execuție

49

434

50

435

■: : ■■.-

51

436

52

437

53

438

54

439

55

440

56

441

57

442

s, :

58

443

— .

59

444

■           --X:::

,/

<■'.■ ■'.-

. ■. - --.-

60

445

- -

-V ■ ■ .

AAAA

.

--

■.;■-■■■-

61

446

7-."?

< ' ;;

.va-::

-7: A

62

447

■ ...

.= ” V - ■ '■<-

%..-

■ A A

■a-a

63

448

*; / x l,

X' .*   <■ s         . -•,£$

’t ’,j

-'% •■:'■

:.C.a

64

449

. • - '■ ■; ■

'A.V.i .

■■’  '   7.

'■.'A-

a .. J <

--

65

450

■ --

- ■-'A-:A

■ ..; -'.

:.:

, ., -

66

451

A-A Â

A■ •/ 9?' <--Ai r <

7 •.Â: .A--- A

-:;9Aa

A'--'  ..

A

67

452

" -V...

.-.A-

a;-:.a.a?

-7 ■;... ;;

<

ĂA-A

;>? ,7

68

453

1   ■             2- -j-

vA, <..."-?.A

\T,X.’,’■',/                  "■ L'L

■■■--

’A.'.-;'•

' ■'■'

69

454

i'irt .<x aa. :

.;v- .-

70

455

7A v A; A-         7-A'-'A

i;-

^y-':

7)

456

A.\ •     . ;.a. A. •

Ț£’ ,'v* MH*< 7v: -

/.a

•AAA.

Central de Zi "Eu și prietenii mei"

l

457

' - -

'■77.93

1-3; ^-<7 ‘

a

’Tk*1 .*49» X1

iiHi’V

-îȘîyX’j <■’--

2

458

3

459

■A?î<i\sL--yw\

4

460

5

461

■< .-'-"P’ftwȘț

î? 7.?>A ;L Ș£ Ț-iJx. £Ț>:

sSKSi

6

462

4V;7-i "S'sS

«sas^sis;

;^îs

șK&5șj=’

7

463

VÎ-iSS^Sis

**Ț>:

8

464

■"- .......

9

465

■ " .

*<¥ x

-:

10

466

■ : • ■ < -

.

l’ X.'

11

467

• --A'

Z.       : \2 7.

i.;i' . .v;. ' z

v;.-.? a?

:o-:

12

468

^■■■- A 'i'V-

.■Xxr-T'*;-’?/;

7A-<

13

469

■ța ■ S a-: <777 :-•«

9A;

14

470

\ £

X-A- A... -

7 A AA    -A

'-V.’ ;X

7—7-

15

471

îx'.^z.zi’:

aJ7 SY

16

472

7    ...       .

A'

AAaAa.a.a

. .<••<;. a.

7/;

?.AA

17

473

Xt-: r^:-l

.2.7

a.

S2 7?

’z? ’Yi>

18

474

‘r‘-/.*<•          .   ■■

J . • 7-

■ .

-..^..A?

:r /' î

19

475

.7,...:,>-;<.y -.^......

■A-: .?=

20

476

<:.;■ <     t -<: :--4

...... ^ , . . .;

\7

;â :■.

.

21

477

.   < y '<'U

22

478

- ' 7 .?>.

.•■:• >:i;y

23

479

Centrul de Zi "Casa Speranței"

1

480

2

481

3

482

4

483

5

484

6

485

7

486

8

487 '

9

488

10

489

11

490

12

491

13

492

14

493

15

494

16

495

■'. > ■■■■

17

496

18

497

19

498

20

499 f

Func(ia contractuală

H5 «

5T

kJ

£Z e U P-

’s c

Z 5î

TITULARUL POSTULUI

OBSERVAȚII

conduceri1

execuție

Muncitor calificat (fochist)           ~

J

G

Muncitor calificat (fochist)? , ■>

I

G

Muacitorcalifîcat (fochist)

[.

G

MuncttorxâlificatXbucatar) - ■,.■ ■; -

î

G‘

.     ’         •       ‘                       ,                          ' '        -                                .                     .          7 '

Muncitor calificat (bucătar) -   ‘

1

a?

Muncitor caliScatYbucalar) . - .

r

G

: 7    .       ’ -    --■■■-’                -■■■’-  .

Muncitor calificat (fochist )            .

jL

G

Muncitor-calificat (bucatar)-

l.-       - .

G-f

. : ,          - , ’ ,< ’                        ' ,L.                ; 7 î .

■. '■

MunciforealificM (bucatar) .

i.

G

■■      .      ”-■*                                         -7 ’.1.\i                      ■:

' 7-               ■?<

MuricHdf âfificâC(bâaB«)’.'..”-     ■ ■'.- - V

11 C’v.V;

G • .

7.7      <?•.'.■-■-■< / •.    ’<i          , "<.--- 7/’ y ; >;-7- X ?7

MufkHOFcâHfW(bucatâr)’^.^i';:

G -

■’. - .'; '1 ■.*?: '■•.

Milnciforkalificatfniccstiic) î < <; ‘-

iii-•?'.—<• r.

G:“

:. X-’”;.,- -?-■’'■■ "\ ■ 7.< ■ .7 -     ■ <7 z - -?,. -\ I’.’-S't1 -<

îngrijitor.;* SuSi.

■ •£<' >• -.■'.-■■■’•

îngrijitor                              ■' rr < ri

Gs".'<r

îiijtîiiit'ârz'S'i'b

V’yȚ,£f

G • ••

L,”* Xî,?*'î-'                   7p,v’-:Î! \7"'.-<î7L.                 ”5?.                   7         - -■„-*

Îngriitorc'-IK’^r

G:

=i^-: v           --'.K - Vu^’l

îngrijitor’ 5-Ufi’U-Uî •;V7 -'c- Ț

G 5-

---/ p -■7777<-<■ <? >757:.H-J/ 7 7 <7 TTiV

G3-S?

s-^âț

O^iVc

. ’.~7 £<>"yL®fe?A*âf.5îfi             iUsui u .7^

~ c^.:;r 77?“^’

IBffiHuiMn*V-^

Gl-i-'-’-r

a

J'^tîîW&r iî.Z'n

GUfU'U

GKS'!?

G-v-f

$e£C«tm *

SMSărS

Ffactia«e^

sw®

spttiaigg^

'SiW^

Principal Wa

SSS5^-

S^iW?

Pr»eipahW®5

sș;£Wi

'■‘-'ÎC.'>-

PrfocW^^

PrfodliafâSUi

S'';r<~u:

5-7!r>               «Ti                                            ^77 - <7.-7577

EaaFitSW:^^^

S'

Pffocitwdg%^

I»a^dr^cifi?.tS^<?LXîYrjrA-'®X'

Mrr£S

""iirff-.S-fă'-'X

AdffiinîstratQr^i^S^

UU %! SSSSU;^;-"<1;;:u;                -> ■■                țr

-?i? - • $■                                                                               - V re?>7.

EHU"catwr*^-’<-\’^-4riKSș*țo-'S^ria-£.s'iiS'>-S,

MtfîiS

+-'

MubcitdccafiScat:(Btîcătar) <S •'ivy-V;;'S;

r^wmiirs

GUV

■- ■?-                                                                  v :■:.

Miincifor'caHficat(Bficatăry.:!H’‘4=?<fî'f

Pa?         “.

7:

Muncitcrriecalificat !■■ u’U--.

G <:.<•

i <?x            X-J < ?          -,.- v 7 - ■*. <                       :y’ -

7'

înariiitor .

'7

G'-:-<-'

A?       1W :? ■ ’>.- ki,.’.';? - ?■>.-■’    ' “ x <x-'-?”   ?' ■• ■ ■ ■'' ?=>?' < V' ’ > j "L.”1 Y

îngrijitor •' ' '     :"'•■'•’ 'h- :i‘< • •■’

■/Xr?

G' :

: ’■ ■’ . -'

Ingriiitor ;           '?‘-. ‘f '            /

~’7“r’-’77

G.-

z;.>; .'-<< -■- .? -;--\ '.7 7 ’ . ; < ■; 7* <- .\

îfljjfiiitor ■ -'     '                  ■ “.; -.’ ' .

G ■-■

$ef Centra

S .

Asistent soda! ■               ’ * ‘

S .-

Psiholog ' •                    ‘ -.--:

Practicant -

s: ■ -r

Psiholog

Practicant ;-•”

s

Psiholog : '

Practicant

s

Inspector dosp/ '         '■■ r7 ■

II •           -     -

S • ■

■ - —

Educator                 .

Principat '

S. ■

Educator     ■            -

Principal : .

S’

Educator                         r

Principal ’ ■

S... ■■■

.                     .         ^5. 5^/ar......

w

Educator

S ■ • ••

. . -

—.     ♦ \x

Educator. . . ’

s-. -

“            li  ~^i

-<->'■ "x            v\

Educator '

--

S--    ■

\      u

Educator

Principal

SSD-

m Xș 1     îV

Asistentmedical pediatru'

Principal •.-••

PL ' '

“         '        :         Hi :. '. I K’

&Vte' i? j          H

Administrator

M.

.   .-; îț: J«. w 5\ V

.7?-^ / . — ii

Maaaziner '

M.

r. >,■<> ’oX'

Lucrmor social

w

Educator     :               -        " :

Principal

M

.                              -                      'L'Zr,.?*

'5A'<'jV/7

Educator        ’

Prir.cina!

M

Aî./,'?W

Educator

Principal

M

£7S£j

>r fii. 'i.c-'

Președinte de Ședința

Mr. cri.

11) post

Sirii dura / Modulitiilea de ocupare

Funcția publică

Clasa

^1

’*' ©

&

= £

■Ș

z x

- ?

»fi <—

_a ez

Jj a

re

S

5

Funcția contractuală

« «5

ri

•« .s

G £

U Cu

Nivelul studiilor

TITULARUL POSTULUI

OBSERVAȚII

de conducere

de execuție

conducere

execuție

21

500

■^. ■■ , ’

Educator ...

Principal - - /

M

')'!

501

Educator -           '.'

M

502

Educator ‘' «       ‘    ..’

M' -

24

503

. .-

*■

, 7?       .

Muticilor iadificatfipecânlc) -. .

I-..        .-     ■ ’.

G '

25

504

. ,: - 1 .'

Muncitor caîiftcat-l bucatar) .   ->

1 • ••

G-.

26

505

-

v -

Muncitor caii ficat (bucătari     ' ■ ■ '

IV . '   .

G 1

--■      ■“- ■ '        ’ 7.    -     ..,-

27

506

* ’4 ;

’’' ’’’ * / " ■

Muncitor calificat-' ■■---'   :'.■■.■■■.

G..

/ .‘“A      v -      i'' ’■ ;'.-r         A -7..'-. ' Z--                     ..

28

507

ț ■; -

..■      - Z-?^

IrUiriîitOr curâtaiie.. - - ~      . .*. ..

G -’ ■-■

'     -i; ':.---.     ■■    -                                           '-''■ r

29

508

' L > ’

■-k                          ,

- , ' u ‘ :

Z-

•••'. - -• ■-■-■■■■

G .

30

509

; ?   4 -          =>v - ;

/ ».*’ -■' p’ '.?

' .       / j

X.■■<*-’’

. 3 \ A

G -.

•■-•.   -                                   yo;-.-

31

510

A ;*.r : z-' .:<■

y:. -.y- -.

* * r

*A "A

G. -:

4 .. y?: ;:' ■           :«■ 3.'...’.?■

Centrul de Coordonare. Consiliere. Evaluare si Suport "SC Spiridon"

1

511

•••w*   z..‘£

-■, ■ . r;            .- ■■

■•;■'< 1. ■-

*■ -.; "

-... . ....

SefCen&ffiSi!

:ț:■>;•;

Sr.--'.’

2

512

'■ț-.    ■- 'r y                    ; t

,x.

■ -■

.'■ ■

i..-

1-

AsuftOTMccar-. ?<■^-2 ;

SpecialistA,’.'? *?

S ? ..

'. Z’'.-T- /'.’j* - <■. ■,'*■-“?■ ' îț- ■> M’-jjX;>tîs*a,    savX-'tȘ. A&'.-

3

513

' .* V', \

t             .'-f

■■ ” ■ -■ •

-■ j

■■■

. y.r

.'47

Asst«itsbciai:^y: :

Principal . >7 -■-’=

f-.-^-’-< -L- t,y                                                                '-'-j

4

514

X               ■■,•■

i'.--

'■ '.. ■- '

r

7^58

Asiftentlsocial-’Srfc ț-ir^îi^as./?£■;

Principal -- <4:,

Stro/s

'..7£rf vț                                                                 f

5

515

i r.-’ ’

■-.

..••■■•:

vi-S-Z

AăstetltSoHal -3 St: Jp \i--■&!■'-•-, ■ St?.- cV-

S--\'a--4

pA>X"'5                                                                  /

6

516

XX’iSXXSX-Z

<: '

^Sîs

Pt8ctwmr?«s

V? ■ ■Ț.VSi' ?

7

517

*/•*?**

T*:**        =.* ■'-

tv-

?

PRIClPAlri:'.

S

518

V'- i. t ;-r ■•,■■■ ■.■• •-•>■■

.-. X-.V.'r .-• ’

■.-■ — ?:-■■■

XAA.'Az

?

-.4 ■itrț'iti-yx

PriKticantfe^

9

519

’-'Jv£*♦->                             7-

ț.’- -

•<              '. j

7<-g

PrindW-XraiTM;

10

520

,£3£<S ixA

11

521

a’

"si

S^Sîf

12

522

2:xv.-; -

w*

13

523

s&s&âEWg

Sp3?s;-jȚ*

14

524

■£>

SW^ț

15

525

^F^gS8SS33K8SSSSE

si.'kly

iESS1

SiKfcm

16

526

-''S'.-xzAAA

<■ ■■

a

-'i?

SȘ3>St

17

527

r ■;;

A

"«•^îisas

liwBSetorcle

S^.V-

;. 7 -;;- ^'(75j «.■ *p.-5Ț--’.a? V4ri» ' 3K?5^7ț4

18

528

XiV      -'X,. '

ir,’-.:-;-;-.' -■■■? ■■.-.■■..■

Sri- ’<

-Vi-re’ <’5:.#Tl.îi5ia.:«kît*^3’i*»3P-®S8§

19

529

. ■

«--2’X' 3 :&T^XS3sS

ir,-:.; ■.••••■•/. .,■ .

?”= y •-’.'

?X”<v

l.ti’-'.5**?

Educator2L&4v7-’&7K.„J!:X>y57< rțș~£):5>?

RroSăVrîKyF

SAAA.

20

530

-

:?A       - •?- cf .-.

■ ■• ' ■

z< /--

r? A- A

Educ^ă^^-4ț'î-:>“??3-*-yJ<^.pî.4S

PruKhwt’ț-s-Ș

S.r’O

o;; -Ț"’^ ■ ;

21

53)

X:Xă

■\<      ,/A {A v?.

: 7.:     :.-.

'/■ ■-

■,.<-;^

BBnâpâliK.'//;

$£ :ș

• '-..'"k '-i3- ^'U’Tr--J'-7

22

532

&&.-?•.’• !.■

xA A

Principal'

2

>' A A 5> ?A?'^T        4 £££.                        X&JSTSyjî T?rs '■*

23

533

'■ ■         X;

/KLX, rX’*: ?*

•• '•.

'•A*.

- A. ÎL

;--3 •‘•.■3s:®’?M

PrihcFrial- r. -3

SS7;--ri

24

534

1 AAAXA

C-<

?-.i- * A

ii’Z'Csî

ESitcator^ț-eSSi»' rS'

PSnapHit^Si

25

535

’ AX1: ’          ■ £* *Î'-X-

-?-.c

•:.•.• ..;■■• •' -.

Y-

’ A? <

EduCâtO'rEfe<t>£-'”-■ 7Ji’’:>:.      '■ ?ă i.ț;S£.

PSntfpWi-wi"..

S •:

ir.T.                              - i-

26

536

1 ’ Aw

k * ZL- ■ }*7’- = Z t’ .-■ , 1

.

►,4>Rî-.;

EaSâ^eiS&dFiiiiv^y.^c-lâ-'-STrXxftSi

Priaeipăl>5'?o«;i

S^xiori

27

537

< /

’.k’C-':’'-       ’■ A

As? V..:

<

\     A

PriiKip«I"‘"';S4

S.!ri.3<

r7777777^777s7Tă^t^77^W^^^77

28

538

. ;.-s^ ,y*-‘

:ț:-.;-5 •

l

■z A* -.

'-‘A-X:

EduMtorSA?-a>'^2-''i;--KAî;ț-'-.i.^r;L'<

prificitaF&i-'>..-

s-'--

29

539

AAAA-A

\f.J -. .A-.yy

l.’AA ,» ’J - '■■

•? AA

X-.

. 7f •-^WvSi

EaneatO^rS’’1 ■£*• t? 3-r:»•?.'•

Priheîpfil-»' >>:

S .’.

.-<;:■ ’■■•■.•■■■..■■:■:.■■■■ ?■-<;■

30

540

■     ■/..■ i

- rZlk ■' ’-• ■:.    ?.”■ ■

L- --■- r

7'7 <

Bducătoftt-.-Ș-r’ t ...=;.șț-

PiinCTph|*iȚ?-;.Ă

S

4 - - -      i-l ■" ::.’■> -;O. ’. \

31

541

IfZ’5 ■;<’?*

Educator.‘1

Principal'"' .?.*

S

P...ri.7.~....7.2....-.". /',/;?ii, ..^7'

32

542

a ArAA

Eaa«for>*>>‘‘ i'-'---'                   -i-:'.

PrincitM) 7    .

Si.» 3 "'

:       \ : ■:.. A-A.; .      7.;a’..=.’                                            .

33

543

X "X" ■ '

- ■ ..:•.'

Educator .-    . t      ■            '

Priitcipcl ■ .

S ■'

■■ -■ ’  ■':■■<':.?■■■       V“.   AAk AA/A -X.-’

34

544

■ ■43 •

Educator ■-':. ■■        ■■--;.■

Principal' '■

s

■' -                  ; z. ■-. J . x J - a              : ■'

35

545

Educator • .

Principal-.

S. ■■

36

546

.      sA

Educator .       •

Principal’ * -

s

37

547

Educator ’ .-.-.■■

Principal ■■

s

38

548

Educator'f'                        ■ ■

Principal'

s

39

549

Educator

Principal

s

40

550

Educator

s

' ■ ■ -

41

55 1

Educator .■

s

42

552

Educator ■■   .      .

s

43

553

Educator

s

■ - L

44

554

Educator

s

,..............'.........................■....................

45

555

Educator.

s

■.......'.:.....~......

\

46

556

Educator

s

:;

- # W

47 ‘

557

Educator .... .

s-

.-.......:....... '#z<r

4S

■> ft/i 4 \F

Educator .. .                    : - :.

. z .         •              .            :

s

**•. "*s .... A\ ..

49 f

Mrtt P//AZ

———

Educator-

S ■ ■

fi

X        VA

5>r

560-ji^

Educator .

s

...... -r îL LX

/-Ml 3         n

Si

3^

M \

Educator '

s

:tt.....E

•Yrr?î!î 1       -e ?f

52 t

562

<^-&r eJ

Educator     .                ?. .

s

• -      ■■- - \- ■■-■ .      .       »       -■-. . V .7

/^*7Zîrd

■■îi’..'

563 '

OsSț

■£> «3

Educator

s

---------------------A--cX.

ysSiiTO H

564

fVS&kfNl

-

Educator

s

\ke> Xfr’-a.;

r. ^y «- /*"

565

22)

Educat or

s

JiLiO^^Vz-Z/

5«&

> 'j            1

ax

Educator special izul

SSD

'i' :.'.-r^2

P re s e d i'rit e-d e*-S"e a i n ta


Nr. crL

11) post

Struclurn l Modalitatea de ocupare

Funcția publică

«

1          1Ș

Q-

3 5

-- '"2

z. 5

e? *S? ’” g re

5*

Funcția contractuală

« »«

Q. « w &

Nivelul studiilor

TITULARUL POSTULUI

OBSERVAȚII

de conducere

de execuție

conducere

execut ie

57

567

Educatorspeeializat     .     . 4 . ?■ <

PL

58

568

Asîstent medical       .;. \ 7. ■■/.., «....

Principal / ;--

PL

59

569

Asistent medical .          *■      -

Principal'

PL

60

570

Asistent medical

Principal.

PL .

\ . ' - ■ / - *

61

571

Asistent medical - .

PE:

*

62

572

Asistent medical    '

PL

63

573

-      -      -         T  '

Asistent modica!             •. ' ' -1

- J . ■J -,p

PL

64

574

Asistent medica!"

PL . -■

65

575

1 ■ .L -

Administrator? ...      1.

, ■“’ / y y

ML ■■ ■'■

,.'■ '      ’ ■ < y. :       y ?: 1 A: \ *•’;<;■ -■’" ? -

66

576

‘ ■■ ■ ;■

k. -'■

■ ^: . ,<

, ?7\

MâjKairât’l :'-'4. r’. • ':: ;-• -3 ;- '•

VĂ \ : : '

M .. ■

-       .■•./>,?:-.•• •.<?:• t                   -

67

577

/.. ■; L p

.'.r*

-

Educator *.. vv- ’ .'■ '.                    -3

Principal - ■" -

Mr.-^h

?/■ .<. Ar                                                               ".■'%'->?<:       ■'- -.,T a ’

68

578

. - .7 —  ‘      \ A.

*£ S •

1.-

Educator' ' * -'■" ''. ■’ ^ •:■' ■

Principăl---?- ■ ?*

Mi - 2".

iis-v-vic»-? • -

69

579

,->•.-A?    :. -<"• Z .

7k- .'.?■.

-s

-7:''V

Eduâ&oii.rjitT'-'?.-'. ¥?ui";

Wiâcfpăf?/’?:v4.

MMM’

70

580

.-, 7

<4.        f---. 5■

►-A-VJ'

yM/iyy-yy

Educator'<€:Î4                    -753.:

PmăpalSkkț'

MkV.-

ț^^ra^'^rî                          Șâ&r                  .: ’'’-.—

71

581

A-/*                '-

.-..' .ikk

Lii-.-

><

■i- :1>

EducătcFl.' ^-it.t.-l-'-.V'-tr i.ir, -3        •

Pripeipilk-.-’k'-

MȘF?#':

72

582

-A*-■

L .< . " Z

-<’Ar:

yy

w«jt^:>,.

Educatori,ic-3r;Y:

Mi-kk

73

583

-

■   7.-7 -".k-’, ’k-J.

'■..-> -■■■•■■.-■.. ' ■ '

'vj>? ■'."

Educator:'.'

M-i'G.'

-<ixC4w:'. p: ■

74

584

<: y- ;          ' ’.y 2       •

i:?A

as-*.;-*

Fi’XI

aBfiapsr«ăs5.

M^țt

75

585

V* ^7 .y 7; ,; - x

=;£#? -A < ,.V

EaucatfiEK's^Pi^

PrinSptUStȘkă'

76

586

:

' / ;<   i? .7;

lsă-®3;.

•SS&S7:

EdiicȘttor Sf •'• . r; ■ ^3- > •-'- 43- sȘuvSizî

PriScipalăM""?:

77

587

l'j,j 2     p y    ’

«• • k.k-kk-kk.-

■ ■■■ ^ -

t *r. tk**/.?!’,' -V?' -r“

ij’35?î>3,-'

9^3^44^

Eââ^5r^-?J^27%7țț3,;Ș'țs-..ț; s-’.

Principal £ fikk

78

588

r p\

'■-:

'>3 4-

E36âfdf^AîiîS!sX4r:zJ';^țW555i£

BrtafeipHoeS/i.

M=&x£.'

79

589

i. .rSS-X&St

^4t<

*«£7?**

a^sw

,’®8

Priite ipiU"kS-7v

MiSS?

80

590

ssț‘3SiSâ&

riOaî-’

HinciMW^

MW?

81

591

ltss?ș

PinkipiilȘSiKk

MSttis®

82

592

KzFSSisȘSș’.

.-?i

iȘsy'&’W»

s®SSS5®s

Principa®^

M^l

83

593

5.           ‘ * <?

£7^,-1;’».«?’\’-7

IWnSpiKafeSH

MS?®:

84

594

lyE'sS&ÎW

10?

Briricwftl’g&a;

M^afâ

85

595

ggșșg

Priffitipa^fe

86

596

ăK^j.- .tf ■ iOvli/’ M.-..--Skk

3v'.

'3'4.

£8&lfi

EauCÎBorr.^‘^^^->5"*>.'^S[4^5s,4

BrijicipriSV’R:

87

597

5Ă<.---7:3

;-.

’xSZ^’X

^V£rSSSS8S

Educator-;CWS-ȚsKtT'Y -' 3     r.i<5i

Principal?A ><j

88

598

y. y ‘ < ’:*■/ ■! î'-^ k ..*> a‘-T..'

kkk

- 5-5-<-

:• ■■

ErinSjjâî’5''-.V.":

Mk;.-.'.

89

599

kk ..:■: :.

...:i -4 --       --?

’jț.Vyx» i

Educator            t' <. y.......

Ihiihctt>â!4?-.ik-

M-VM‘

90

600

azz.

.kk7- -' k' ...   :

-:

Fdbcit6fe4ri?’.^itS'*ț;“ U^fA>

Priacttrttf^cVi'e

91

601

< A

& S/J Lf

Edăcator?«ff WaS^-Pk'.:^.

PritKiitwl^'j^

M«ie?v

92

602

:11 *-.'*■-■<'‘'' ’•'’t’ ZA-■ --

k>" -•'  kȘ..-.

, l,...

’r‘

x~Ttt’5Z

EducâtoK "•"-. ~< 4W-'?

Principal-:V;-.'?

m ••«;-■

93

603

"îi? 'Z ’f. ' Z-'ZA ■’.<’■

■ • . ■”■ -. r -

Educator.-t " 7"/ k-."5        k'-

Mk-ik

94

604

jk.3

Educator?."? ■<4St7®W'.?-.’Ț-5v*^S •''? - -~-

Principial."- . ;

M-.r

95

605

k.k k..-     kî

EdU<tSoi'.^92^S<?r.<:<<rrKitS3^î

Prin’cipdS'-i'k

Mi"^=

96

606

•?r

&5WS’^i’?r

Ediicatim'VWX^.^^; 4^ - îl

Mk.’T

97

607

•>’//, ? ’ /A/?-’        ;

■ --.

:•, .?-7* ■ v

71;"

atajurțjiy»-

Educator " •• ■ :>i; Akkk:: < ■??>. k

Principal ■■.<.■>

M/.'v

98

608

aj<,.X-A ..           ■;

<4V :-           -

■■ - •

<■-

ysy

Educator. -;   , <i? Z4 s “■ 'i-1S??-- 4

i :k ■ ?:" 7:-: . " -7':k; . "':k""::':"’::3-/ :-■jk:??"-:' :'.' r.. ••

99

609

V /y* ir.-’A' A: y:-

■ < • ■••---• ;

1.- '■-" ■-'

■• ■. *■ “-7

'Pa7'.

Educator '                      ■<?.:""■■

Mi'?'.'.

’:k';"-k"':.T ?tki'4ik/;k'7k:'k.:-:'<?k".-;-' P

100

610

r ,   r-*-     J.;

‘V                   --< ■-•’->

X  s"

*5

S-Â<-'

Eancatdtrtt.:*-?;'^-/;

M: k

:;k5;:k^;    ■'-':•'-krV'kkȘ■:.-r'k.k', ■:■..-■.

101

611

Ar.

■ y ■ y

Educator.' ;.

M5- ’•

■ k.                      'k;-k-':.^' -';- ‘ -k-.kk..:' -" .

102

612

, ><;- ’.■

■>••:". 4 •• ;

Educator ' ’                      '

M-: ■•

.- ,        -?                 -. . c-                       .■..; ..,,.-y --. ;  .    -

103

613

i

’ ’ :'• .;.

Educator                         " ".   ' -.'

M-.

. .       .;. -      . ■ ■ ■ ■ a y. ~-” </. w-’      ■ ■ -■ v-.y 2 \.

104

614

Educator-            -.

M

105

615

Educator ■ -.   .

M ■• -

106

616

Educator '' - ' ;       .

Ml .-'

107

617

Educator .-

M:

■ -’ ' . .. ’ '      . ,-C? ■•' ’      ....           .; -,.■

108

618

Educator

M.

109

619

Educator

M'-

110

620

-

Educator

M> ■

III

621

■ - . h

Educator

M: '

' ' ■ ■■:■■ .-''- ■ .

112

622

Muncitor calificat

(

G

113

623

Supraveghetordenoapte       : *. .

G

.. -.........'................ ':■     atĂWG^

114

624

Supraveahetdrde noapte-

G

115

625

Supraveglietordenoapte

G

:            ■            ■ ? .f

116

626

Supraveghetordenoapte <   .

G

117

627

Supraveghetor de noapte ?

G

118

628

Suprat-euhetordenoapte

G i

■    -.! ’        f „Sirtl

119

629

Supraveghetor de noapte

G ’ z -

120

630

Su pravefihetor denoapte

G

zz__l WBM      ___

121

631

Supraveghetor de noapte

G ■

”   A xfcr

122

632

Supraveghetor de noapte'

G

\ 0'4*.

wffîplț

123

63S

Supravcehctor de noapte

G

\q.<îf5HsM-a.

124-

634 1

■■■■■■----*.........

Suprateghetor de noaple

G

-------------—Vfr/Qjnm. «
Se Ședința


Nr. cri.

II) post

Structura / Modalitatea tic ocupare

Funcția publică

S^I

> -E

■a k-ț **

Gradație

Funcția contractuală

71

ce *T t- E □ o*

= .e

.? *2 z S

TITULARUL POSTULUI

OBSEIU'AȚII

• o

&

de conducere

dc execuție

conducere

execuție

125

635

Supraveghetor efenoapte. ” .>L\

G

i                  -    -        ‘                 4l

126

636

Supraveghetor de noapte- * .    - ~

G .

' - R . . ‘

127

637

Supraveghetor de noapte *

G.

I2S

638

Sttpravefdieior.denoapte       . -

G

129

639

SupraveEhctOr.de noapte .7:

G

130

640

*’ . . / 1

Supraveehetdr.de noapte *'       ?

G .

13!

641

Supraveghetor de noapte > -

G

132

642

.. ’

•• ■■■■

Supravfefchetor-denoapte1 - ■   . . '

y< <

G’.x-'.

X ■■             '        ••'• '■ ■ - ■< ' . ■ . ■       •;

133

643

3          -

-           -, i - -

L”-\X k’„

Jncrnitbr ■■/-.•'■ .XX 'X

7;7< C-S

G X

-         . .’ ...z, -■■ .\'r '■’ f y *.             - - - ’ •’•                           \, x \. •-■*.      •

134

644

«•u, "■‘■ ■X ’ -■ ^7..7

. < . ,

îneriiitor •    . -     • '■'•      -X'

O.ri^

'          7           -X -XX.—'-----^X -                  /x-rr':

135

645

1- ■ ■

*’"• t    L-q R,?\5 ■*-.

y         .-77 y.iL

■>/.

1 nicriiitor          c.’ - ’ y. >            .£ h:

GXX-

\7- i^x;x>r/.; 7-xxX/.y/.. ■/-, /; y'..:.- y,..-- ?-■ .■                   -■ -

136

646

■■ -.-'“y ■-

”."ic ■■ \"t

'3;'

înjțrijitor1. ’< X X X '  3

^Tx<yyV"-'5

Gx.x:

137

647

.. .     ..        -,s -            R- r .

yyvyyyv

• / ’■:>

'?■■-■ -"

-•

îngrijitor -  ■ <            ;”v-

■<y x\Z o*.-

G7XX

■                   -x-j a': -y ■ ;:x..-țz V - .’■           - -<7      ■'

138

648

-  7 —< '-’V.

>/<

v-z-y./

Wijitor., „ț-.:.,XX .■yxx- XX

Xxxxx t;

GXX

y           T4.P'\-1,. L-'"+           - 1'      ' „A „irg.Xr . ■ ’- XX 'Xr'1' C y ÎS       ■-

139

649

<        < < “T . .:.

X‘ -/-/'< .7

v ■-.

. .. <Î ;X - .

îngrijitor -•-’. 1- -

GX3X

140

650

c*

- ’

■-

ihgriîitptf                       XiS

’^fc^-'CațKjV.:

GX

141

651

♦ <: y . -       \             ■?

. ■ -i- ■?. -               7

’-.-r                -X -<?

’ >

<■-    <--7

îngrijitor XX”/-:-■ -. X,.'.

eSXXXXX

G->

xz S ^7277           <-. *

142

652

’f           . ;

’-y -            ■■-'.■•‘■yx

??' A.

teitor <'      xi xi rv

^rx’^wist.

XXX''3^XX'-^X>XX "■•- F-Xx.''’.               ..^

143

653

. ... p :-.u x — -

x '

-■<

c - '■ . ?

yyy yy ”-k-

ît^itor X-tXx XXX JX

■'■■■-, -

G&evs

7;X2XX:.;F"-XlX .- tXXXs. 4-X;XX

144

654

<

-.-.;V.y- .‘‘«V.

J 7XX V

G-Â^-<

:<r. vx' XXX

145

655

■ ’ a; X-. < - ’r

xxy v- .a;

Îi&ijîtdr-

■XX/XXXA

GCXX

XX ’ixXĂ-Xjx3.»X-3X 4?S>xr»?ri-‘=■.- '.X XisX- 5sX X!i<

146

656

x/x

Y/l*

j^itoXX^XXX-XtXXrX7X

; 3&T4K«-'?»'5k’

GXX<

147

657

”■ - : ''

iv    >>

/t,-

Xr.

k "■ -           > -k/

îtBnjftonVaA. tgî?.

{•ÎS7*S^&ăS!

GisSgW

148

658

- ;\X. X      5-,X - ?

InkrSftorX^^-®^^^

SXÎXXX^

GX5X

149

659

îneri jhdrXXXrXXrX

CHȘe’KS

x^«xx>xxx?.

150

660

XÎXX7X.

GX-Sî

151

661

sw

GX&S

152

662

x"---=?}

•£?-'

::/5

InjiriiitorX' S-.X

153

663

; ’Xr

:rAL

>.

îiwiiitor--.j*sr X" -X;- ••.

••X--XX

m-

154

664

L*p

itWriîitor^' ::/. :‘.2 '•.■        X<X-?X

■¥^^3a=e^r:

G;XX

155

665

d 1      ’ ’7;

■■■■ /■■-  ■ j-'’-’-.;

Z '.’            *    ■-■/L

<■’??

iî£, V

tefitor XXXXXX: . <. -,

...

•.xxxxx

G^

cX*X ■•x.” X X-: 5XXXX. XXXX

156

666

.-. ‘ -- -■ ’'f :. ■

i ' .-.y•'.<

-,v.

y i ■;/.

>L.< Z

157

667

-

-■ -.1’

,r <-4

?-?y, <

îngrijitor: ■ l<>2; ';. < X-: X. -jC;

XXîXSX-X-

GAXX

7/XXX xX;.X-ri''’ x-      •

158

668

’ -        S’*.

■ < ■ '

:. ?           yr

’Wr yx

sS-y/'-A/*J-'/

|r®rîiUQr    ^XXXXXXX

XX-

G:-.XXr

/-■*„£■;<                      t->'’’■ -*■'’<.       yL'.-?V„ \? < ,L /r

159

669

/,. -y \  .’       >

.--5 x-

>

>■

G-iypcp

;-32Ș.XhtXiX? Xi : ’ XX XriX ■; X -X .• ;C;- X 5 X

160

670

;   .y-V. .,- -\.y. ■-:

'       .v/'/y

-7

/zy y.-

IrtfWftof-X^XTvXxXX 2 ■■■ '.-1.-1.

GX.X.

161

671

;>        ,:x         X

>?/ ‘

7....."

X1*- -:

* ‘X-i

IwniitOfMX .7                : v.

iXxXXj^ș-

G3XX

Centrul Social Multifuncțional "Mica Sirenă”

1

672

Sef Centru 4;<

-7 ‘;/ £■ 7"- *S. - ■              7

SXXX

2

673

5; u            : t? x      S

>--■ . >■ < -./

■'

A^ent mi^(^''-X X'- . • •■ :- -■

PrihawlXAX

E17&ÎÎ

3

674

;7o <4-7 Ă.

Asistent wriicaK 2X ■■/.■■■: \ x:...“-.

Bib«p9rX X'

PEXX

4

675

v -x 7;?. <? ’

>.. -

Asistent Medical■■ >/•'-■; r -- - .X.. X - ‘-' •

ErinJijălatsTtj'

PE:'

<y; 33=yy /y-yt/-          --'y-,     y-

5

676

* ; . :’ J ■' '.< ‘

” .• .“' 'y’-'

Asistent'medicii ■■

Princităl

pu<f

’?:?;•■ * ■ •’- 13‘ •■,♦'■<*-.

6

677

Asistent medical. X '-.X' .■-■

Principal X

PL-’a4

-x                     .,:.y. ... - ;■>.■' ■ ■ ’-■                   ‘ -         ;

7

678

;r .

Asistent medical;

PL .'

8

679

Asistau medical     ‘ ■

:■ ■ ': ,■•

PL .

9

680

- ■ ’ .. ‘

Administrator’

r-.- ' ” :

M •-•■-

10

681

7

Magawer      ••’.-■        t .

MX

y. -, ' - ' . y                 .....

11

682

Educator Pdericultor-

M - ;

12

683

Educator poericultor ■

M

13

684

Educator puericiiltor

M

14

6S5

Educator pUarictdtOF'          c : :

M ■

15

686

Educator puericultor

M

16

687

Educator puericultor             X:

M ■

17

68S

Educator puericultor

M -

ÎS

689

Educatorpuericultor :              -

M

19

690

Educator puericultor   ‘

M

L■

20

691

Educator pltericultor :   ::       ,

M

-

21

692

Muncitor calificat (bucătării"

rr

G

JT '.      ;..

22

693 s

Muncitor Calificat (bucatar)

ii

G

;x

23

Muncitor calificat (bucatar)

]V

G

24  ,

'695   .

jU».-   X

x . .■ ■■

Muncitor calificat

G

/

696^

- \

Muncitor necalificat

G “

21/

697 '

Infirmiera

G ’

3\ IMW /

[nfirmioa

G

GX

2sX

W9

Infirmiera

G

^0

||

1             - i

Infirmiera

G

L-,1

Infirmiera

G

..........................................................
,Vr, crk

1D post

Structura / Modalilalen de ocupare

Funcția publici!

Q

o.

■z £

"U

" £

5 .ș

w’

« o

de conducere

de execuție

31

702

■ ■

te-. 'te .te •'• •

32

703

704

34

705

35

706

■ ’ ■

36

707

37

70S

38

709

te

39

710

’ ■*" ~ 1 - ■ 1

A      ....

40

711

7 ’ ' *””< X-' '    "

41

712

.te' '■?"■*' ■-£, V < L-‘.

X-X A- <.-

/   ’ te

tete

42

713

7 te' ’ -L' L-'< ■

■  _ 4.

te -

.3-'          '

V x. c

>?te - V;

-./ te

43

714

■■

XX-Xv-AX.:

ț-VX- : ;. ~."X-

■'. ■>'

44

715

■ * - j s’7                   \

-' . •-•

■ ■:. ’-

, ■ ■ •

tete

45

716

*' 7'\ •    ' te" v

r v/„ -

tete

46

717

■„       y ■

AXA /AXA-iX

;2.:‘ A ...

V V ?.

7X41 Al

.<?te

47

718

ÂXf-r,AA

..;;.   .                 A ..

-

5'r

£ tete

48

719

?XX. 'A

•Ă-- • ■ A ?     A.

'■'X-A A. A

“■^p:

-AX

49

720

te tetete

XX AAA

•A'-- A-

te

50

72)

.A AX'

y^’-.Xi-rv ' ‘.i*.’ tete

A A-A.'-ĂiW’.Tsa. “>

x-A?

A?

■: t-A.

51

722

... î-A -•

X      - A.:-A •:

.>■?

><■: te a=:

XI??

52

723

■w .■-:==

-IX

X-7;

53

724

A5

tete

54

725

.axa

♦fi

A#

55

726

«r’r

56

727

2 - vx.

57

728

'^So7-t<Tpr       '*te'

AAASÂ:

i&'&s

58

729

SK£

‘î-S^Kfe

țrȚJ^Țv

59

730

„A-

- - ? 3-‘/rțs;\te^

țgSfte:

.5i>?2?K;-^'î™iS:7S

57^: IA

țTjLțij^.^

«V*

60

73!

■   A A-A-'

AA AX- A-

-.A - A .

ÂJ7AA.

AA-

61

732

■••A"’-" •••■::''■?.

Centrul Social Multifuncțional "Degețica"

1

733

• *;’• te ■ *’•

..:    •      ,.. ■... j ■     .. ■.

-•.fiii-ÂXA ■

2

734

tex77Ț7TTT—|

X''- •>:•■•..'■• ’.a

-

-A.

3

735

■ -i - ■

-,-L. '.

<;

-xa-x—x

,A. .- .X-

-'-A

4

736

■■            ■ s- --

■A-               . - ..    .-   .

.tete

X?

-a'-.

.V -?t

5

737

X. X■■'

-.A

7>\?

tetetey.

.- -.A

6

738

■- —                      .y\ .

AA-XX-XX

?.*£-

X < AX

A-

?■

AX

7

739

: ;'

.■>:...- :

-A-

-.

A A :■<

'■ A1

. -A

8

740

AJ'-'■■■■■<■ A.y:-Â

'.a j-*■?.' *

a-

>■- A A A

XX

9

741

x . '-x -

te

' • ' l/.A

Aaâ>

te

10

742

... -. .. ■ . ... ; . . .

-■-.  -X. A •

'.a..' r --■..-■

AX'

7 ..2

■•teîj’s. ■-.

11

743

- ■ ■■ .. ■-■■ ■ ■

■, ’ -4 te ‘ '- ■ ■*-■

: A'.A A'-- ■ - ■*?.-

-.A

j. -. - te ".”

A c .

X -   .

’ •:■ ■

12

744

7.777     ”

13

745

14

746

15

747

. ■ ?.+>.

16

748

17

749

-■

18

750

- :

19

751

20

752

21

753

22

754

23

755

24 '

756

25 ■

757

26 ■

758 ■

27 ■'

759

28

760

29

761

te ■■ ■

30

762

■' ■■ te '

31

763

-ț '

32

764

33

765

3*1 ,b

766

35

767  ■

36

768 /

Funcția contract na IA

’S —

P-

IU £

v s.

3 ® IX > Ț3 £ 5

TITULARUL POSTULUI

OBSERVAȚII

conducere

execuție

Infirmiera ■•-         '■

G

y

Infirmiera

G

Infirmiera      . -                   *

G

- -J ' ’ \ \ : •

Infirmiera

G

Infirmiera                 - - . -

G

Infirmiera .   <■ '-' ■ ■ -'

G

- * ' ’ :' -.'

Infirmiera • -:

/ . » :

G

Infirmiera ■ ’ - '                   ‘ ? . '■'

■ ■••, : ‘7* ■ ■

G

-’ • ’ „ E ,*       ', • .’■     ,                   ’ ;. ’..             :-P ?            -

Infirmiera -’ ' ■' ’ • ''' i ' -.

/>■ '. L. '

G. :'

-• j -■ S.’.-W

Infirmiera ''          ■?;'■                      '

a 7?

‘ ■ ■                      ■ u;.             ‘ u\,-’. ’-n-                                /.■

Infirmiera*/' J:-. -SI’<

>: •'.■•/*

g - '

'.' * '■'■■ .'• r. :                       77r'..'.-  -7:-

ISfirrfiiera'' -.. - -     '? ;i':7 ••".■•' .-X / - =' -

o •■

.: I‘-           -7 ■-/•■'.. •■'/-       '"777,... '..7 7

G'^-I

7. '-: :;             .-" ' 77" 7. • £ 7 .:            ■ •->.■    -...... *• ;'7

Infirmiera-./C- ;:c3<*>5e? ? <-

G :■:»'■

'7. :        77-ț.,.-

Infinfflera£;i*^^

G •/’’-

7..'/-                   7,. 77  ..'.'.• 7-77-;C^:.7;

■ --. .7

Jufirmi«¥x'™k-' ^9s3S '&&&?. JS*$ >.7

C.7..5. .,

G f-:<«7

<                                          .7..-a-..:7     >•;

;7.

;7>’3?kT ■<:

G-fe/e

■’A".*/ .■\JJ       .'< si1 *■                                                                 ".'”

Infirmiera^/'- ăngăr®»;.’-;'*.®K?3rti ■

GîT^i

P<”?C V :y

--•'*■

Infirmiera £\=~Si'

G;&?.t-

■• 1%;

Infirmiera^

<3 7 7

1    5$^< a >£•;j’:               ’i,

; jj*z

-Jl- ■ J'î A’"Î'ÂU*t’ >■«»

g:

SSSSSăSRK^S.

G'iS1;/*

Gîns^t

îfibfiafe^SsSî-h^i^&^ÎK

0£^’s®s?a

GfeWK

GJfFs®-

sîî[âa«ts^^^'îs^^^

î^rsîgs^e

^8E$E^SSWs3SSWțS^^22^W*^3!i’«?l8^6^?,Wfe

GH^;?

SrSăatoreasa^          ’• -

G-’7V,

;-. <7-r;.^, L'7-.'7 - 7 ' .7 -                        ;; / ...;*.

Sef€&triii---î.

.. / '7'■■: '■ • 7:^-7

:.7e.7.7.

S-r^

.7' 7."7?V-7'- .. 7 77 .7’ -.•-.'.

■ ■..:.. ■:'.:: 7"7;.

Asîs«mâiedkall'77 7;,<>.^-;>^^;.;^

PI.77'

• 7.7 7-;,.7."7-.7'

AStS«iîăneaica!^'A'S;>7j^r SÂ3C^-:

PJsftil-:

7.7.577 7: -7'       7•-" -7-7'-. •■::'< 77.77

'.-77,

ÂStsfimt;ihedicaî?s'57;'.7<;î             i

# * A

PI.7'7

-:‘'7-77".         ..’ 7-.'«. 77.V '-7.-..

... - 7-.: -..

ĂStsfetrt;medică! WOX-V- >

t,’

PI.7"

L7- 7    77."7.:7777 >"• ';7'7 rx ; .7 ..' 7'7 :. ; .77.. ...-.'.;

Administrator <

’J

M.

7          t CV 5 77 .7 " . ^5fUî7s.-^S.(^

-<7<,‘ - -;-;V

MMHKfel&.r ’' ■ 7 77 ■-<-?'< - ■ ‘ <7 J7 ■4-

I?' >//&«‘S-; -’ 'j -

Mte^

■7       77'7.77; 77 7.. 7;.;  .■:

:         .-î£-^’• <4*

Eaueătbr-iw<ricmWI^ihi7;<K'^-s:'.

M&Ă**

Echi(!'at6rțniăiaiit6K>';' ^%-S<

rfe?^e

. ^7>7'.7S~777--77’7.7 ’•: -7'- ' >7 'v;;;' ". 7< :Ț.f.-.'..

7 ■■-•V'--?;-

Educatorpuericultcr.

' /. ,iKK7-7

Mas/7

'■. ''"7". ".777 '   '-•                .

? u< . = <<

Educator puerieultor-' ■

<'7-7'77 ?

M

■ ... .'.   ' 77 .'

uj l■ ■; >

Educator tiuericultor / ■*? j:-^-'-..-.7-

/':■'..7 7-7,

MV'.;'

7" 7 '                         7 ..'      -. '. " - • .

u             u.u; ■? "■

EducatortHierîcultor ■'::"

" -.'

M-ît ■**i--

-■■'u--u <..'.p -'*r.      ■' ./ ’ -’     - :       . - -

P           -

Muncitor calificat'Ibâcătar) 7> ,i -

L< = '< 2--?-

G

-■--S7   '. ..■’. -' '    ■7"'.' -.7-     .    '    .      .    .     .     '   ■

MtBtcitbrealificăt(bucâtar) '.- .

n-.' 7 •:? '•-

G-7 >

uu. ■                     ■ p\

Muncitorcalificei (bucătar)'

I ■'.'     '

G

Muncitor calificat (instalator) ■'-

r... ..

G .

MuncitdrcalfficatGiwtatear). :   ' .-

îl         ;■- '

G

îticriiilor ■                  ?

G'-

incrijitor

G '-. '

înjniiitor             . ' ' ’        ' '

G ■

-■ . ; - ’ ' r , - ’

Infirmiera

G

Infirmierii .                            ' -

G. ■

Infirmieră

G ■ '

1

Infirmiera

G '

Infirmiera

G

-

Infirmiera

0 •

♦ V.

Infirmiera

G .

-:.                  ■ f7^ X'S

Infirmiera'

G ■

Infirmiera

o -

'■■'■■'■■  '"UPU77   . —1

. 7 /-

Infirmiera . .••••.'• 7,..-- .„•..,

G :

.        .- .                                    ■-.                         i

1 ••■ilWt'

Infirmiera - ■

G

'i

AZ A/f

Infirmiera

G

Infirmiera

G

Infirmiera                          - .

G :

Infirmiera

G

-----------^£54

:l

Nn

cri.

ID post

Structura i Modalitatea tic ocupare

Funcția publică

■<

0

far profesional

f     L.

“ -= >

Z 1

^3 !5

>K .2

--

3

de conducere

<le execuție

37

769

38

770

39

771

<

40

772

-

: ■ \ - -

41

773

42

774

' - -

43

775

■ c - - X

7 .. ■ ' ■

P .

44

776

fa -.

45

777

- •>' ' A

s    ■     ■

fa.

A ‘ z •

.-. fa

46

778

-    --            A

• '' ?.’■

-fa-

47

779

• • X

?v-.77: -XXX -

XXU’

-fa 7 < 2     ■“/.*■

>- 7/

’X "

X;

48

780

.            7 c

fa- X'<

'? 77, : 7 ?

fa "■ “

v / - ■' 7

' y?

49

781

fa'fa

. '-. -

■£■’■-’ ’kV

50

782

;. v- ’ < 7 ■ ■

<             ’ .7 -P. 4

X' " fa- <7

•;7.

' *:-7

51

7S3

:

Centrul Social Multifuncțional "Crăiasa Zăpezii"

1

784

* r-z

’ ’       X

- V-

- fa

XX .-

fafay

2

785

£

-fafafaț ;-t> .-■

,p^țV?A^Sr-.;

y y ‘.y r-<? '•'

7

>':<<■

3

786

J fa < 7 Xt-isC" V- vt

:.\      y

* \

r-'X 7

4

787

-■                                 "V’- s

7 .—. ;'r■<<”. > yp>

L

fa. X

,V

:>fa.

5

7SS

.:•:.

■VJ

; ț

6

789

X?7 .

.X

XXX

Xvv

.7-x

7

790

-A-"

/ \

8

791

7-p-:”tv P--P*y^lfc4jțj***î“-P*

X

fî?;.-'?

9

792

'. .Tiis-';

-S££l?X

vXJf

10

793

îiSfâTaKuT?>.

tZ’i’

■XXX*

siS'SX

11

794

12

795

yy vy.'i> FAI .fa

-fafa ri?

fafaț-

13

796

y.

r'X: ’

p p

-r:.£

14

797

IS77.     tS1- Sa'-HH*:

-27 /

* <-;Y'

^fafa'fafa.

:4-£

15

798

i/k'.’-’xr^L •' *'=. u       r„ * \

X

4-1? '■ fa

16

799

■ ■”   7-

■ .77

••■••MM-..

.'X-

Vfafa t fa

7X

17

800

-.    .--."'5^.53^

X; ■'• :

7> L XX- ■

18

801

XX- xx

XX XX.-;..

X.'

19

802

-A

'77*- w >£,•<;

»■:

*«7 X X

XE

r®is

20

803

<<>-= -/

>e^....-.rt: 4. .7

X’X

^fafafafa

21

804

-X :-?y; X. fa

’- r -.

-’7

22

805

^■-.XX.-X vy

'X-7 X

?fa'.. ■ fa

*-Ș’v<

23

806

, Ș' -:■ "fafa-'fafafafa^-

f7

’- fa - fa? fa.^

v;z

..' Zfafa- :-t'

■7 r.l

*-fafa

24

807

Pj-7 P ;                     -

ry -/

<-y         fafa:

? -

■-■ :■’ ? "■?

X:

/*

25

808

<‘X’ "

7'-'

xs

26

809

X -^.-7 < -

?fa :■’ •

27

810

’ - ;■*• /. ~; ■;./ .

■,-■/■. ;A-‘   ‘

28

811

.     ’ J

29

812

30

813

■fa

31

814

32

815

33

816

34

817

Centrul Social Multifuncțional "Scufiț

1

SIS

2

819

3

820

4

821

5

822

y.-. .■

...fa  -:p'

6

S23

7

824

s

825

9

S26

10

rp\ft 4

H /

^isT^

Mm PtM

iy

82;^

pvwt(

r-

X T

r14 c

4^31

rhS, »

S32

TS’.^Țl

S33

'fii IX

=> —.

834

--------Q-   JJ

Kw

Funcția contractuali

Oi

■ <s C £ □ e.

= £ 4r :=

> T3 z |

TITULARUL POSTULUI

OBSERVAȚII

conducere

execuție

Infirmiera .

G

Infirmiera; ■ . ’ - -•

G

■ t *      ”-    ’ -    '                  ■  ’          .- ,       <  ■ r.

Infirmiera - '' ■

G ..

Infirmiera ’ ' ’ ’          •

G

■   ■ „     >      ’       '  n '   .      ?    .p          .      ...    -   ■

Infirmiera     '              -■"

G ■ . ■■

Infirmiera ’ -■. ■ ■' •: ' ■

G- - .

-,-- T                                   ,r      -, /---        ‘                       ,

Infirmiera ?    ■   .-.- ‘         ■'.

G..*-:

t                         ■"-   ' ;=    ■

J-i

IfmrmjCTa                         . ..     .

G A ■;

-1;/      ‘   '■ '                          \      ’/-L

Ihfirmiorâ.         *„ ■■ • :■' . .-.■'- .

G ' .

. -’.a; .- .. '■„ ’                    -■■-.iZ',Al- ■ ■■•’■;

• A- -.’./S.-

InfitihierâP.AĂLĂ '■'• :••■;       i'.

‘    ’   <?’i - ’■>’

G . .

z.-.-’-;r. -.”-...:?r..;:^-’... .. .; a

j?;

-■

kr,3 r'.'-t-

G ■ '.<: ':

. : A " ■

Infirmiera .Vf”-./’’.:; <

G< V-:

t z-.;- - ';-

-. A -'V

Infirmiera                   ''" ‘.' ’ ’     ■

v.;

InfirimeraÂ-

•-.<-. - --' / .-•.

G

.■■■. r^'

Spălătoreasă’r- ■■■.-■ .

G

• ’ .•/-’.. :- -.■■<: .. .. ’’.-..■ . .

SefCtet»-.’

V-sa-z-..-:.

St : : '

z. ■.. ;■ •..••=.! ■■■-"<',■.   ' i’- ’iL >LtL;^ă?s£L;; ‘-y-

<-■ —.a

PU<A.

..®Y- .-<:■    ?■                                                              “

ASt^ssaica^^^

PrinypM^ri-

PL.'.

Pfincipjii-.ir-^-i;

PiTe-îw

'ZS--

-■<>± Bd’țTîf

PJSAW

:?X :?.■ -/A• CA si?*k< v-.’fXAe;-;A5S-^ă?#AXs'#.W’-T;.

îA^eătâHe8®«Ică^iriw^

M2.S-S

Sy«.5KyfsSSSa

MnSfeȘ?

E&^bntwericultdrA®?::*A"-'s;AiX

'^.K.:ă^î.5^Kfă?^.A0^3isT'"^^«â!^țȘs*ss>i*0®î%*SS:

EasatofiiBeaaiKori^mK?^®

z^FȘlSSS»K'.Vi

tfeA&ioas

Ea^oîSâiaieBItor^Sg^ffi^®-

Edff^ârweri«l!ofe^■îSeSS’%ii^?J•.'

Mii-iK-’

---^Âc             ; i*KSț;

*S1Ș£SȘ>\

Ed^tdrjâu%^tor^iwzK^?.i

î.'.^’>;f-™f.VrfT^sA;;;- / .'‘.Sr?^’?^-"’'.' *» ^Ș.iSÎ.:^e^5fe<S- “d.'?

A’-AA;:

Muitciforcalifieâf                 ^BZ

ns'svi^--^

G-'-AțA.

Munckor'Catifieât‘(Tîaitus)?': -A.

G

■ •X.rA’JEs-x.^-.^A'ț.r •”             -.”y.;-.’.AAțc;7ț:£.’

-Ațcz/?.^

G.>->-

..ii....’. •.  ț..            -Xz'A. =r^v';--AS'.

G; -4?.-

sSa$V’*

Șxjiț,

□cîa.;:.

-rir.v y     ,*7£■-*X'J' ' 2’/.’-

c..c

Ihfir&iiera aă.C:âsZ- L r?r€''a.

G<;->-

■<:-■ :.•; .f              t. .j . ’A;,’..-^.

InfiniuertfzK                      r-

G-r-

S-    ■.</:.•

tefihniera- '.. r:.C’?<’-^. \

?^’-î

G-A-

... . .••••.:

Infirmierii                               '

G&'.r -r<.

X-/- ■■■:      ■■• .- -   . ;-■ ■ - .....                         <■

Infiririi«vi^ry '■. -ii-         ?'. • .-<"

\. - '..

G

A-.'-  -  ’ -       ■■.'■■ ;ĂCA.A~’;’.';.:

Infinitei. ; .-S i. -'. . ’ "' ~<.•

G

>    ’    -'- *- -                ’*         '■     ■ ■■■ :■   * ■”-    ;’ \'LV■L’/''', '■?.,

-. - . ■■-.,, .

Infirmiera ’   . • ’-       -   . '.   .■’.-’.

-.-.

Q-t .- .

infirmiera.-- ':

G- ’     .-

'                                   '            r          "       ' ■    ■ ■■ Ju-v’a ■        '

(hurijifor .      ■’ -” . :- ? . - '-

L ‘

G

Înariîitor ■■ ; ;•- ■/ ’              '    .' -.'.

--. .. ’

g - ■ ;

. -    . •'*     ■                                                                          . ''"*•; L " "■

inarijitor         - .. ' -. .   •'■

G

'■’!■*' -i

SpalMoreasa’ ■"

G >

Sef Centrii

s ■

Medic primar ...

$■

Asistent, medical-.   -

Principal      -

PL

Asistent medical -.      .....

Principal

PL

Asistent medical ■

PL -

Asistent medica) ■■, ' -.- ’ - ." ■'

Principal

PL

Asistent medical -,:

PL

hMAArr^

Administrator             ■ ■ -   -

I -

M- -

Macaziiier.

M-.-

Educator puericultor -              -

M

J*^™**^     * Yl

Educator puericultor

M

. «Sfii ^\       M

Educator puericultor

M -.

\ 1

Educator puericultor

M

IAwjA} ]

Educator puericultor

M

Educator puericultor

M

y4vJc‘‘ vj

Muncitor calificat

I

G

Muncitor calificat

III

G

—-............ w^ayyv^ferl

Nr.

CH.

ll> post

Structura / Modalitatea de ucupare

Funcția publică

s ș

Q c.

11

> ”

2 s

M

li

se

ce

de conducere

de execuție

îs

835

-■ ■

■:• -T>. ' ..-•

19

836

. ’         t. -

-

- -

* .

20

837

j ;

21

83S

■ . :

■: -

-

'■>2

8’9

/ -

. -

: ’ -■

.

23

S40

..

,-       < .7            j ' .

-.

■ '

24

841

' ■

L

. ■ ' ■

25

S42

■ ••

, -. . ■■ ■■

,         ‘   ‘           ' r-,

.7.

26

843

.1

’ ■ -\

’-■

27

844

. ; ■' ;.

.. . - ■. :.. - ■••

.-■ . ■.. •.:,

■4-b.

28

S45

••

■'';

- ...:.

' : • •      -17-

29

846

••. . . . . r.o:- - -

•.••

->;■

50

847

■■:<;.. :f ‘

*./•

31

848

■.' ■ .* . ■■;:     . --7.

■--.... ,.yy-

32

849

V. y-c

33

850

-,- J ./■

~■.

Centrul Social Multifuncțional "Dumbrava Minunată”

1

851

0^

2

852

3

853

4

854

ss

5

855

ss

Stțf»

6

856

7

857

8

858

9

859

10

860

ii

86!

12

862

13

863

•./;././> .v;y-i

14

864

15

865

<..•••. :-■■•.:• ■

ițjȘșȘȘfiSffi

ăi

16

866

aasgggs

■,®:r -.,....

.. . .y?.; • •.'

>•'-•.«•. '■-•>•-

17

867

■3--. ■/-T ■■-. :■... * ’

■ja

18

868

.;..-■?. »• \-,. /

3.--, - ■.-■ -.-. .

9»ffî

W3?»

ttgSi

19

869

fggSsgMJ-

.. . .. . . < ■■■

: •:•• .-..

> • • •

HHlSt

20

870

•.. . '•

S-:.-vc.- 4.- .:•••••

:.■•■ y ■      .         ■

?®W

w?

21

871

a ■

,..:■ .<.y.

;SK

® ■■• ^ ■

22

872

-y .■ ® '.. ■ -

’.-

a®®?®'®®

ÎSSSW

J*SS

23

873

J L -

24

874

•*’•' . . ■ -..

•:■■

■. - --..

25

875

■y. - ■.■<.-

... .. ■' :

' - d„ '

“-■ '.'■

M“-y

26

876

- - ■'

-Z               ,

■ —-■■

/ "

-

-<..■ -,.®

27

877

+ lp'

- ” •' \ '

28

878

••••- ■... :

■ ' ■ , ■ .’.-

- * '■ \ :

7 . ’          '

<’

29

879

’ ’ ■ - J < .

-

•_

'”'■ , ■

■ ■•' -..'

30

880

■ - . . ■.

• „

,4... .... -Z

31

881

..

■-,. . .

* ■

32

882

. T- ■

. - ■

. . .

33

883

-.L

*

34

884

.

35

885

■ ’

36

886

,■■■

...

*

37

887

■ '

38

888

39

889

40

890

41 .

891

- \ -

42

892

v-M.-'

43

893

-

.

44

894

45

895

46

896

47

897

>;.■ ■■■■■■ ■ ' .- .

48

S9S

Jl)

sw

- i

Centru) Sorini Mtiltifuncțitnutl "Micii Magicieni'

ZEFuncția eoniractua lă

«.•

*- F

Q-

3 £

> '’S z 2

TITULARUL POSTULUI

observații

conducere

execuție

Muncitor calificat                       '-

11

G

Infirmiera         --■   - ’       *    .

G ' '

Infirmiera                           . -

G :

Infirmiera ■;

G ’

-                                + •;        r.     '      ■     ■              .                          -   .            *

Infirmiera ■        -

G ’

Infirmiera ..     .'

G. -.--

Infirmiera'' ”                     - . .-     "

G '

--- ■-” ■ .-. ; . - ' ’ ? *

Infirmiea =     ■-      ■          ' ■ '.     ■

■ . \ V’

G f.s;

■ .-.■■'■     - V- t v - ’■■         ■-. - <’’■                              ;

’ -z* '»•>. ■''

Infirmiera- -' a. '   ;       ■ ' .    -

g; ■

■J?.       ' -''L.-                        '• - ^’r' '-' ’-i:                                            •-,    . •*

Infirmiera ; .- '■'■ ■ ■   ' -         AX

’gTâH

ArA-, . . .. -                      - Ci •-• A

Infiffiiffi6^;>,^

■: --S/-CjA

GIW

infirmiera-V ;. «; .

Î\:".-V’*£X

G'K'V

AAAAaA

'/A-

J-o&ÎK?

Infirmiera.-

AT-A

G.V-sSl

InfimueraAA

a---A<

G-W

,'f’i ;-.

Ilrikriiitor : -     / • '              -Z/

-;■      A~Â

C>

;.            ’--'A:AA;AK..c<^-tA-:A;-A7AAA.A v-

SefCeatnH':

S :A-

AsisterttitneaicalX ta - ■ <A/iA-.A X ..t-s

PrincipdAA

PliSrii.

AăiSent WdM^'ÂÂ-A<2-L   V,-

PrmciîWlAA*

PfeA

'S'rfWf-ti^Osfșț'îȘ;                J t*

Asiftencmedical? A- >s.'a          ș-

PnhcipilAJi-Ț

PLivSs

ȘC'./I trT^-''#iarS?i^F&-A:i%țĂ:’ •■sț^KoâS*'».>4= / ■

’Asisten t âiwa>ciH'£*;>V <■:? iV’-W.’ Ti?’-

EWSSS

BDĂS&Z

HSâgg

saagȘi’îîR

EUoSSSKJ&encaH<^K®rSjSSWS: S.

SWîWâS

’jț^i-^săs

M->si£

i*

Efiurat6r*mjfficulto'r;;A<XAA*.:,;i;Ț.A'

"AirWAA.

E3ucâfî>rpuen&^

Edj^SrȚrffisfihiliofKSw^ '*s.'-’

M"-Î5?'--

EfiiirSKrSItietichltoC-jK ’.- v- A - •' ?- -

M”-?-

r^s^s«=.

Edii'câtârțiuericultof'A i "f CC-.CA-/-i

ma;;

<:.---: J; -AȚ'?: AȚȘ AXAT;AA-

EduMtoLpiTericultor.; ■•■;A~s-;<: >-; ;<,

M-'ăV

y • •-;•.. o ■?A,                             wrfa'-A>i.:

MunatoȚcMificstf fBueităr)”'.*': ■«- '■

1 :-■>:

G -; ''■■■ ■■

Muncitor calific âtAA tgy ;Ț,.        ;

la

G

Muncifofc^(^fBucatftî>S-A- ? AA

II-r.

A--.'AA

Mun^'6ȚȚăiIîficitfBuea&T<:s*i‘- <;î. .?•;

H-C- ■■-TA.

G iÂ>

Mutwîfdr/calificâttBueaiir) •.•'•■.,•   ' Ji?:

lV^v'Swt-T

A. .

■ii/SX       A- țp                           A?SA<1-

.A;A,A

Mildâitot’c^fiiâttBiicataOA ît>? A.‘Z ■

G£.-5.<-

șyJîSi-SSți-

Miffidtdr/n6fealificati:;-.4'iîc*.          .

G'T

<C :

infinnicra . :         ; .V’ -.’

G' :

'■'■■■'. -. • ■'■■■': --AT'":: - :--A:

. -  ,:A             .

•. AA-a

ffiJtrin5sa<:.A'? t?>-:- ‘■-;-■■■■:■■.■. ?

G: <’

.•?■          ’ j- 7<     A'.

Infhmiera ’ ?/. ^ ■ ‘. ■ ■ ■’ -’ - ■ ■'- - ’ - .

G;.- ■

-■ / X X-'                                               -■ -   ...-'■' ..

’■;■ Xa-

Infîhnfea C; '? -1               ■■' -

G

- "A              "-?■•-

Infirmiera       . ' . ■ : .    -

o

A -    ' A - -    -

Infirmiera .'                         ’ .

G ..

Infirmiera;

G ’

Infirmiera . '             - ■        "

G”

Infirmiera

G

Infirmiera             -

G

Infirmiera

G

Infirmiera

G

Infirmiera .

G

Infirmiera f

G

Infirmiera

G

Infirmiera"

G

Z^aO***

Infirmiera

G < *

V* :

Infirmiera- •'■>■■.■     '                    ■-

G

ff *

infirmiera .-.. •            -;

G I

Infirmiera : .

G ■

Infirmiera '■'■.■

G

innri-itor *” - •’        ..'    '

G'

a- /         li

Spălătoreasă

G ■

1—:----\ ^eMb

U a   z^V

-

Spalatoreasa ■:'

G

Sef Centru I

1

inta


ls I


Nn cit

II) post

Structurii i Modalitatea de ocupare

Funcția publică

Al

■* c

— L. = c

.1 'l z z

0 t

*"

" rt U s

£ jT

G

Funcjia contractuală

«

■ - j s ® O Q.

3

> *5

Z |

TITULARUL POSTULUI

OBSERVAȚII

de conducere

de execuție

conducere

execuție

2

901

Asistent medical.

Principal ■ ; . •

EL

902

Asistent medical •'

Princinal •

PE- ■

•1

903

Asistent medical      ■-. •          ■ ' .-.

Principal '■' ■ -

5-

5

904

Asistent medical ■ ' -

Principal

PL

.   ..-                                    ‘        ‘  7   ■      ...        -   X  ■  .‘

6

905

Asistent medical           T

'*- ■' • .

PL-

7

906

•x-.-.!; ?;                     v

Asistent medical -        > • -

PE.

s

907

"■■ 1 -.

Asistent, medică!'.      ..■■.î-.'.

PE.' -

L  ‘      .    . .  ^        * ■            ...        . x ,             . ■:"

9

908

■■   ^ -p ’ ’■■

■' -p <■

Asistent medical                    ~

A ■* .;,•< ' .

Pl> ;

V y A „ ■ ?                         -  \ .   ■ .    ...        x.:       .L\

10

909

4<<.:

. ■./

Administrator :'     "           > •

I -       7 ' 7?

M

■■--.■ *■’♦ 7*7;v <pf ■                                                  ;

11

910

.. r'.'*' * ..

‘ * -■-. \ ■’«

/.A

r XX-

.•’i'?

Muuianer-2’. -V-7 V ■ ’ ■'" J-'-'t't

-*.-i w r - ■»<

M- . ..

A'x-l--■/*?■’- 'A 7-

12

911

- - ■ * ■ - ‘ “

,x< r----:

■-.:7                      *

,lp:"^-j

■X.'.

’ ■<?*'> ■■■■”-4?j

Educatorpiieriimltdr.- £-■'■... ■ ,‘r"..-...<3,

M«:-

**2--- " -’^- • -                 •'■.-►;pr*x. ,   ' -A?''/ . '»' ','Z :-V" Țț .7 '

13

912

-                   -v

■* ..< . - - ’ A? ■< A1

■X

’n.i'A'-

;•’*■■ :r v'

ia <1;î3 ; A:;-:

Educator ouMcuitor ■. ?*r ■

X.X/Ai;A£:'

-.-<7-^-.y -..;- ■<.

14

913

-'.‘7. .

' 1 •-■*'/,

■ ’ .’■>■

■■■ ’ ’ :*At.? /

-: t?

’ < ia

f/i’v

^7.: A-’-7         1=-

Edueator-puericultor ''-." '      y’^-.'-.;’

r.\.r ■'.-.-<>

Mfi'.. '.

v:jrv                           .. \

15

914

>.- . ’ 11      I. i

* ?X<

5*7 A-l >'4

'r;A “ ^rÂi

Educatorwerictiltor.'«v ■ ■'.••'

■ș>--■e*?-

M-.-'

-.. ..3/A

16

915

; r - . ■ ; -                      7

- ’ ’ >. 1 , L\ ^ - . ”2

■-

"i /r* .1

X                ■  ■

A;

Edncatar puericidtdr- ':'.-             ~

f: ■ =S'?s;-< 7 *. ."'■'•x' T" Â'<,U'.r' --. '-sftir?

17

916

<     ’ ♦ J 2...i

: J .V

A-A"‘7:1 :-;’ÂA5

Educatormiericullor ,.

> ■ ■•'.‘■->>>.--4 > z::              ..’ LA.--': A Ș. ■ V.-' ■■    ■■ pA:/'4-? * .7-,? ■ L ; V.;

18

917

i;’

... .. "7

: 7-4£<?A

MtihcititrciUficătiBucata-} <• 2 *51' ■7;Kte

Gfcr1-;.

A, -S.'rAs',IuS,<L;v,‘:*<!^JI£i,Yi.,-      ■* AA-ll

19

918

.    / .V 1                 <

/       7

-’    .-; ■         ;?■ -j\

AXX ia

'X-PJ *A

Â> ~

>?/{■*<■ A v’-'-^î

Muhcitof.cali&iat; t. ■

13 ..-ri '.â/Iz Jî * -    ’

GKS:.?;

j:..’V;-- a                            ’->

20

919

L 7?

. /..-

t,-> >< , A

'•/;.’-<l-A A-’.

Muncitor.caKfic^ifBiicataO

Gj&jF'?*

21

920

-

1,1 <-.-

v\

XA’iX'-

^.£75

MuiwkdfcalificatlBucatar.l.':--,-^: ;•..-. ;<rt.

I*)

921

’<;v ;= •'**"

■ /<' îL’ -■/ '■-

<   ^1;!      V ' i.t

^’:V^T^T> 3 ‘

C-'.

Mtâicitorcaificit(B«cât»V’.’ ^.51:- -tt; ~

.                       Î^S*-

GSt<

J'r                     7-.LP’lSi£?Tjrft1'^LPr^L.’''^rf-<i'

922

Ir               Y

■ ; 7:                     :

*■•.■- V ’/; ■‘ii

K= AXrAi

i. -’

xb - ■*’’.'. 1-' 1't- -            * S'xAfe^î ■-                                            ,J ■?r*T’ -

24

923

-T k

1 " Vx--? 5-xțx^.7 '«A'..-’

-.: -,-y

’3k-6-

■<?rA--pAV

^^S-eț-S7.                      <

25

924

- r'T'î*'

L 7 ")’ 7,                v

■          j ‘ riVî .*:?' A1F

ș-sj’sas’

:«■£*

IhfifmleAyfe'

GMJC

26

925

' w

r v.?7< .*

.1

rSv.-kWr*?

Infifi85gSirț“<l^^-^

27

926

?JÎ.

A

‘ir’.*-

ns;#

055?'#®

28

927

5?: c- 7;::

7/7" -^-   'X--

-■ASA'Al       A;

v

29

928

~A

^■7^7

rj$9

irS^S

J'?S86fr3

ISfirffiifertKT. t. y^VS''SA v

30

929

”*«    77 A^7-<714A ■ i >->“

7

ffififîhi6Fa£ fe‘ <7?LS55 < ■

G55S&S

'?>C«

31

930

--r"r .<v:>

~

, ’?i - u-            ->  -

■’          < . -‘---'J

i>S ■«.

InfftaSeră7^ ■'■>-; .=o--v •cr-^r.wî

O-'.;.7'.-'

f IttfiiKLfâZK 5Ev?rS<3^2?®-ăS ??’<5^i5‘.37'’‘'WirJr ;^5C'Sțț.:i.7s<î-Ș.. .’•

3?

931

*r     ■■■?■''*- T- J /

.■< .;; ■: • • ■-. /,, •=. •

’A, -            * T

Infirmierii'-A.ttc '..>•'. .;?■

G3-<-X

33

932

■%" 7-tjțl

<’-r

iâM’tS;

34

933

* SA7:-Z77--

**/',”y             /* 7- ■□.

:> ■’ *

...„<■

&r„* tAiFA A?

Infirmi era:'.‘--v-;'-.■3*?.K-4’.r

OÎ-'ÎKX

►                                               C’LrtT * *                      >■’*/'/*

35

934

- , -y^ ./ ș:

’î r                V’L - ■=/•-

n / -iv '   ; -\ -.< i

L'^-L*

>ț<?â

lnfinniera:.;3'.î.’£fe>;5X.'

GwCWrt

■&’-            ’<sciC&             ’^' *

36

935

=PL’=A /-Â.

> t\-s ’

r    /

lăfirm&riiT.                            ->■■

G . '

*7- .-; '4-

37

936

... '■ 15\ ’ ’’■*.     •'/ \ ■■ ''

'. j      -■           ; *■'

£ '

A -.’a :■ iv:

Infirmiera '■' ’.'■"       .'        '..■ ■ -.

■A’-- x.\. .•’::. <

Qrr

iP;V »*î-i.$T7-^x- .-■A"âZc’ ‘tv-j, ;■'-ș e :-.- -P-\ -. r?v'-'s.<7      X- ’    :'- ■

38

937

, .■■ ,

V

j A.-/ ;AW

Jhffițmerit-.?.'-.’-'-'.''! ț ".-

.. v^.e.kA-'AA- v ,

39

938

-~S-Al1

J * ■ -<' .- A

>'.-\ 2 JA;‘.*-’-•

4£1<

''\7-~j7AjC-A"

htârihlfetit" 'A: /7 r- - * A-.., 1 - ?,• l" 1 k v /

G

•                     r -. 4.T1’/     .- •>■       . '--.y: - '■        . ijț.sfur.si ■>/.;•■ '7 A ■'.

40

939

’ *   ’     -  =.X  ■

, -* .-

■'--<•■ - - \ .

<*--• 3-/ ’

A-r'7A"-

r?* a

Infirmieră^ - -.- •.■ -'•-<-•• -. >- •.••*- ••<•

-A.-r

G-.

jf-âW"''. ’ r -•„■ i'? -*■ ’        -J." ’,.1','J’*? >11                  -

41

940

r--<.<     , \? .-■-;

/ - +

< '?■'? A. /

' Â.’.S

J'.XX

•£ <

'':,A'?y-‘AĂA

Infirmiera. /?.-■■ a; ........ ^ ■?.-.:.     ,

.r ?*;<*£’                           -J *-x .' .-1 AxX- -t- -                                     - ;■ ;A ’ ’

42

941

-r\

. ’?■ L - 2' 11.

.- - /-. ; : .--•• -.

xa < <

>*=<-;

-

3C".?^

Ihfifttiiec» e« ';: 2 ' * ■ ■    - :

a-su-

t: ->                                   7-.■',- . -

43

942

A.              Cp2 -

r

■ :-^-’Y 11<* --

A; ;,-V.A

Infirmiera1 •>* ■■ •- ■. ^-'- A'          “5.;

AS*?;

; ‘.ysv-5::'.A>'-‘' < ■'.

44

943

. .. : -■

-.. =:

*5-;—■

vi?/.

■ . ’<$ .???;

Infirmiera -.-'            • ■■ - r-.

G<y/ ■<■■':

<-.-A'-X                      ?-                  .<"---'

45

944

-c^.-l

?: X .A

Infirmiera Iă • --- . . '   - '      *.'' 7

’ .      V.’-JV’?' A

G'J.'I ■

Al;      .<«

46

945

-< ’ ?■

Irifirmieni .'                               .' '

■•:<X 1.-:. •’

G ' .

17 7’1 ■ 7/ 1A -: -V.-X -Z A          /” - /.- ■   ■ A -u " A-k; • '- - -‘- .•!.,

47

946

■ ■■’

‘■’ <51

Infirmiera'7 ■          -        ."r.

G.:.-‘

.' ... x, •<•-' •;■' ■-.'; j. /?;?    7- < .-.? •■ . •   ’ ’ ■ A.' , t/’ •* x ■ - ’

48

947

. ■■-’■ -

’■   X’i.’-

Infirmiera. ..i "<c. •

G ' ■

,?A.7<--‘.-'.';A’-l. A’. .-A'-’- ■’ ’"■/.'   > A. A -

49

948

Infirmiera ..

G

.<?..?■- -A •*’=■- ■■:■ -; ;j. ■ ’ ■■ -     . p-       ’.

50

949

Ineriiitor .

G ’

51

950

ItlBriiitcr

G

52

951

incriiitor             -   .

G

53

952

- ■ ' -L - -

Iheriiitar

G

54

953

Ineriiitcr

G

55

954

Spalatoreasa.                     - .- y: - ■

G

leiitrul de Zi neutru Educație Timpurie "Neahiiiilă"                                                                                                                                                                        .....

1

955

Șef Centru

S

2

956

Medic 1/4

S '

957

Asistem.Social. - . ■ .

Practicant: '

S .

4

958

Psiholog

Specialist

s

5

959

Psiholog .

Practicant.

s

6

960

■ r'

Asistent medical             ■■ ,      -

Principal

PL. ■

x' •■/ ?p</.ic............ ^ ■■■ ■■ - - - -            ■■

>M2LiZX

7

961

ji>,, 'r '71

Asistent medical

Principal

PL

8

otjX?

.(AMâi

//xi \  *   ■

Administrator'.             ..      .

M

9

9VU FM

X •'

Magaziner .

M

10 /

964 a'Î

", 1

Educator -

Principal

M

■sfe X Vt

11/

1 ?a^

v—

Educator .'         ■ ■ ‘

Principal

M

y2

Q66

Educator

M

jî") ‘

Tfih

——

Educator

M

:UgCoV 1

?—i-i

114-1 r

57s

Educator

M

îi-5z Z

5 69

■ " " ,    ' zj '2J'

Educator

M

............'..............................

ZL><VA.Jg_

&7(i 3,

Educator

M

fofrTn ctv

Educator

M

-:a


Nr. cri.

ID post

Structurii! Modalitate» de ocupare

Funcția publică

«

c.

- £

> '-5 z

<u £ ■= S >?1 .2

ÎS -J

T3

Funcția contractuală

>« >5

G. * u* D &.

Nivelul studiilor

TITULARUL POSTULUI

OBSERMV11I

de conducere

de execuție

conducere

execuție

IX

972

Edueator

M' .

10

973

Educator '           ■ '■

M ’

20

974

-

Educator          “

M. ■■

21

975

Educator '        '-■ "

. ■' L >

M "

22

976

Educator • .- .                       ;•. -,;

Ml' .

977

- ■

•--■ ■

Muncitor calificat . ■        ■ ■;    • '■ 7

I ■ ...

G 1. ■ -

24

978

Muncitor calificat (bucătar) -

I

G. -. '

25

979

-< ” -

Muitritorcaîifiâu (bucitafK:. ■•:.■—

!:• > - <■ ..

G <■' ■■■

26

980

' . ■ ■ ■

:x. .  -/■ ■ 7\

Muncitor calificat (bucătar) . • .>. -

r .

G .

27

981

L,-

<L.>.

. v -’-■■■

Spălătoreasă     ' A'â r’A

•i -,•!■< ••'.■■'■;’ '-"

G

r     • -<         '  '..•.. .f

28

982

'r ?*’■

G1A7V

5 V Î':. “               ’ ’■ -1' ’'            7’:: y’ .                            J-3*'

29

983

-'A,

'r

>p.... '

.

7" ■

-£

inj^7toFiCtfrf^L»7Ț-?/k^A-v;j<^4

G >7 -

30

984

f    ■ 7' 'Z

■^7

f

■ fp .5-c--

îngriiitof curățeniei: ■

ffAC-

31

985

. .i-''' ’•. ..',. Lr'-V

■<

- - f s < 7

/ 5f<

/■ i-J

ÎWffit dnc^îii’<.■*• ■ b.-'f

iCf           -ar'

G: rz-r?

. /•■/.: .i7.' AA.<€--7’7. ’

32

986

4:;, ’ * <

.-. -., ...' ’

\ • ■:

y.’

-'fv

LP>.

tiiJSUitdr cbîiiiy* ■

-.7 . ■••/.:■ ■ • ..

33

987

- - - ■ ■

t.                   ;.ff’

-f f>f:

2v>.

■■< '

6-fi-

''"u

G'i<7>

rv         ; ,< :..'xiv:.

34

988

; ’f f* •     *’ ’. ,..■ \

<7'f ■-“

i'Z"''

-7'71'

iniâiiitor.copii' -.'£?£A£ .S5*&2

•7. - .■.■v..\;   ■ <..:.. ; -. ■;

35

989

'X -        L . b ’ ;! >:

> ’-C ■*,--■ '/.<

■■ 7-.

ir;--.-

f/,-$!

rS.AH^'iSAi'77

n;r-'7:':

36

990

• . :

,< -

7v7!.-’.?

•- •;■' ■•

E-7<- >

fns’fiiitbr

G3ț£~

r' £ VZrSrr               ^5*^/'X r                  aA &*

37

99!

■■ ■ ■■

>•■'•’

trifcnjitbr cbptî-rr^^

GitSâ?

V2!wJ;Z 5

38

992

*' - ” fi    Ț+yf

’/■?.

.........

, ;<f£

ih^rsorcdpii^ii^SiSKfeăic^^

GSiss

39

993

r*1?'          /■<;-1-

.1 ;f

17,5

■frvr

tnarintof cbpffir'Sâ'S'^&r?

40

994

:■

V?<

’4’

;itîSîfKÎ

ifaHiitor.cbBiifc'S7^;&'^^.^^

G8OS

41

995

cif

'■î-SȘ^xs:

42

996

«asîawe

S-T jr-ț "'*7 iTij’S' 7'-“ăȘ.fe

Îâjătiîttoncopn'i^

G^

43

997

■?>

■i'"> ?               j -"7

•7

f .tVVfv.V#:

GW

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT PROTECȚIA DREPTURILOR ADULT1LOR

CU

I 1998 r

1

999

SePServiciu

S

2

1000

Consilier

1

Superior

S

3

1001

Consilier

1

Superior

S

4

1002

Consilier

1

Superior

S

5

1003

Consilier

1

Superior

S

6

1004

Consilier

[

Superior

S

7

1005

Consilier

1

Principal

S

8

1006

Consilier

1

Principal

S

9

1007

Consilier

1

Principal

S

10

1008

Referent

Ui

Superior

M

11

1009

Referent

UI

Superior

M

12

1010

Referent

UI

Superior

M


Ju Persoane Adulte

1

1011

Sef Serviciu

S

2

1012

Consilier

1

Superior

s

3

1013

Consilier

1

Superior

s

4

1014

Consilier

1

Superior

s

5

1015

Consilier

1

Superior

S

6

1016

Consilier

1

Superior

S

7

1017

Consilier

I

Superior

s

8

1018

Consilier

I

Superior

s

Serviciul EvnIunre Complexă pentru Adulfi

1

1019

Sef Serviciu

s

2

1020

C onsilier

1

Superior

s

3

1021

Consilier

1

Superior

S

4

1022

Consilier

1

Superior

s

5

1023

Consilier

1

Superior

s

6

1024

Consilier

1

Superior

s

7

1025

Consilier

1

Principal

s

//aQ

8

1026

Consilier

!

Principal

s

ff V

9

1027

Consilier

1

Principal

s

V >, ,, , /. jflE

10

1028

■ •

Medic •

Specialist

S :■

1 1

1029

Medic ' ■■

Specialist ■■/

s ..

n     -1 țfc^wt 1

12

1030

Psihopedaițos             ;         <

s ‘.

........   ...... ...... ............... ........_U..................1... -’WIMI /uC#>

13

1031

Pcdasoc de recuperare

S '

W    \

14

1032

Kinetoterapcut

s

15

1033

Asistent social                         ■

Practicant

s

16

1034

Asistent social

s •

17

1035

Asistent social

Principal

s

......-...........................................
Nr.

CFÎ*

IR post

Structura l Modalitatea de ocupare

Funcția public;!

A. i

A l- S

__ 1-

^3 £

& £

  • - 5

"5

£

de conducere

de execuție

2.

IS

1036

19

1037

Serviciul Asistenții ți Proiecție Soc ia iii Persoana si Familie

1

1038

Sef Serviciu

s

2

1039

Consilier

1

Superior

s

3

1040

Consilier

1

Superior

s

4

104!

Consilier

i

Superior

s

5

1042

Consilier

i

Principal

s

6

1043

Consilier

1

Principal

s

7

1044

Consilier

1

Principal

s

8

1045

Consilier

1

Principal

s

9

1046

Consilier

i

Asistent

s

10

1047

Referent

IU

Superior

M

11

1048

Referent

iu

Superior

M

Biroul Alocații țî Indemnizații

1     1049                                      ȘefBirou                                           S

2     1050

1 ~

IConsitier            |[   | Superior |S

3      1051                                                             Consilier           i Superior S

4     1052

Consilier

i

Principal

s

5      1053

Referent

ut

Superior

M

6     1054

Referent

ut

Superior

M

7     1055

Referent

ut

Superior

M

8     1056

Referent

UI

Asistent

M

Serviciul Prevenire Marginalizare Socialii

I

1057

$cf Serviciu

s

2

1058

Consilier

1

Superior

s

3

1059

Consilier

I

Superior

s

4

1060

Consilier

1

Superior

s

5

1061

Consilier

1

Superior

s

6

1062

Consilier

1

Superior

s

7

1063

Consilier

1

Principal

s

8

1064

Consilier

1

Asistent

s

9

1065

Referent

UI

Principal

M

Serviciul Rezidențial țî îngrijire Persoane Vârstnice

1

1066

Sef Serviciu

s

2

1067

Consilier

I

Superior

s

3

1068

Consilier

1

Superior

s

4

1069

Referent

UI

Asistent

M

5

1070

Referent

III

Superior

M

6

1071

7

1072

S

1073

LocuintS protejata "Dr, Alexandru Obregia"

1

1074

2

1075

3

1076

Centrul de Zi "Clubul seniorilor Covăsii»'

i

1077

2

1078

3

1079

4

1080

5

1081

6

1082

7

1083

noai


hl

1

1084

2

1085

;

I0S6

4

1087

5

1088

o n

6

1089/

1x

7

1090

1

\

s

1091

.rp    1  " & .

9

ZO92 ,<

10

WC

Ol

.-ț'-AIîJ'/l          •>>

1 1

ffiS4z»

rn

13 '

«Î9(?A


)RAG&^KSr
Funcția contractualii

O B.

Șl

TITULARUL POSTULUI

OBSERVAȚI!

conducere

execuție

Referent      .

M

Instructordeeducatie. ' ' ■ .

M

Asistent social - ■

Practicant

s ■

Asistent social

Dehdutnt

S

Asistent social.: .                 ’ '■>

Principal

PsiholoR

S

|

Asistent social          '         '

S’ .

1

Inerijitor             \                   •

G ;

i

Scf Centru /•••

s

Psiholog

Principat

s

Inspector desp; “

I -

s ? ■

Inspector de sp.'

n ■■ ■

s

Lucrator social

M

Referent

M - ■

Inirriiitor curățenie

G

ScfCentru :i

S

Inspectorde spr.

IA '

S

Inspector de sn.

I

S

Inspector de sn. ■

II ■

s

'"1----^&r-------

.....   V

Asistentmedical...

Principal

PL ■

Asistent medical •

Principal

PL - '

----------------jrw—

Asistent medical            '   ‘ -

PL

Asistent medical

PL

Referent

IA

M

Administrator

II

M

KO J'JlZ 1

Magaziner

M

...............■

WScT&Sh

Lucrator social

M

Lucratorsocial

M


Nr. cri.

1D post

St rit cl ora / Modnlîlaleti de ocupare

T u net ia publică

Nivelul studiilor

O £

73

5

Funcția contractuală

•« gș

U E.

Gs .S

> ■o-z B

TITULARUL POSTULUI

OBSERVAȚII

de conducere

de execuție

conducere

execuție

14

1097

.-■ >. r.

Lucrator, social J-' ' . ... <. ■

M/s.;

15

I09S

Literator social-

M . '

16

1099

Lucrator social i-’

M

17

1100

Muncitor calificat(Eleetriciaa) •,,,       -

1

G . ’

18

1101

r     -

Muncitor calificat (bucatar)

I                       ■

G *

19

1102

Muncitor culific.it (bucătar)

I ’

G :


Pagina 18Nr. cri.

ID post

Structura / Modalitatea de ocupare

Fu tic; ia publică

rt _rt

fi

o a

Nivelul studiilor

£

»« ,£ wi t-W «

E

■a

U

de conducere

de execuție

20

1103

2i

i 104

22

1105

23

1106

24

1107

25

i 108

- ,

26

1109

27

1110

28

1111

29

1112

A ?

30

1113

7     1

31

1114

L.<

.         \ -    :A

G-.G

32

1115

r-

<• .'

33

1116

■■ <:

? ••’•

34

1117

V’           -’■■

35

1118

<

'7 ’ ’ : f. ■ 1

'--        -V’

L

-x<

36

1119

•‘t    >? ’7 < G- <A-'

" ’ >/

- ? ’’  ’ - .a--

-■ .■-; r; ;

37

1120

- :     ' C         V

7-,       ;;4‘      ‘

<- '?.‘G

■-’■■&■

38

1121

.4 . \ /-

GAG; -‘7-

A< >          : \

. /

v -'■=>

39

1122

" -r-. ■ ' -.'..ț-' 7        •- -

-i;?                       I

7

.-:7-’

■’ ga

40

1123

<-;e?;

'>s-

^4 7’

41

1124

-   / r      >7^77; . r-

C’^7-

A

Centrul de asistentă și suport pentru integrare pe plata muncii

1

1125

<G lG”

-;;t \

2

1126

i'/ĂX k-4            '

? A 7. 7.

77’

»••’■. 7;, '

3

1127

T< ':

/• îd ’ ?<

4

1128

=<a    ’>

■\.j < :7

5

1129

.4

7 ’

7J7? 3?

6

1130

G ’?'?<         ’.?/?’ *.■

r ■

’■ ■;<;>< G

g:’

7

1131

■’V

«?.\A

Gv:

r#;*:

S

1132

?T9-.v.<

9

1133

;•/               ?•,’-A

■; rY'.s :           î,?;-: S--,

1                i-4..

.. Â.-G J-

.’.’ ■ ;■

'■> ’’ ’<

10

1134

A <                         - 'A' -’

11

1135

:     i"

- ‘  -<-a,-G >

Serviciul de Asistentă și Suport pentru Persoane Adulte cu Dizabilităji "Arca"

1

1136

A- ’- A’- c.-<?

■a.7/- 2-’- ’Â.

2

1137

’ A-, - ■'.             ' • "      ’,' - Â ? <

Jx*

<s.-

3

1138

4

1139

‘     ?\-.a

< ?G

5

1140

- G -; ■             ‘

’-.^y

6

1141

• ■ ■' r..       ?-.

7

1142

”-7 : 7

.7

8

1143

Centrul de îngriiirc

i asistentă nr. 1

1

1144

2

1145

3

1146

4

1147

5

1148

6

1149

7

1150

8

1151

9

1152

10

1153

11

1 154

12

1155

13

1156

14

1157

15

1158

16

1159

17

1160

18

1161 ,

'^0’’

19

IltZ

20

1/63

\

21

4164

\ \

->•> f

WoSț-

# \

Vdît-

■’4

II

s^li     => —

ii

.. rv

26

4 ftaxl

j'*"' - Ci


/ \'S       Fn

/3 RFtincfin contructualîi

ÎL ffi f”) o a.

■= £

> -5

2 |

TITULARUL POSTULUI

OBSERVA*!'II

conducere

execuție

Munchor rwcalif CaHstcr bdcatari

G .

Muncitorneculif                     <-•...

G

Infirmieră

G: .

- J

Infirmiera '              -

G

’                                   - /■ r

Infirmiera' ' ■            -■      '> '

G

, 4 1

Infirmiera ■                 - •

G. .

Infirmieri           ■ ■' '      . ~

G

Infirmiera                          .. .- < ■■

G

<'' y              ,p *.      x r*J '-■                    'r -■■■'" ■

\

Infirmiera'- ; ■                     i”...

G".'

" *■ ,, ..<■*

Infirmiera-.- v'<' ■ ■ - ■■■".?■        C

6 '

r7

Ihfinniăra- d- a? .    ' j 7 "><■*' • * ■

G '

Infirmiera-..;-'v       a

0 ■■

Infirmiera     t .’-.V':*

G

•••

lnfînni^i>;<-\7 7'

'7;A-

G..-7.7

Infirmieră 7 ■;          . -c= /* ;J':

”-‘Z-

G ’<

7"  >'-J *.r’"                      -■ -          -xx'-x-' ' A'v’ L p 1 -"'i' x. L

G : ;

.          x’-7       X' ? ■■ ■’-< /'' ; X<'-; */ :■>,*

Infiniifor1--•> '?7-             z‘:&; ;-v

s<\'7wsi •?•:■ 7

G 7

<-.’sr •,,s            7

* S? ’£./î

fe'7;;;'o7s''

G ;.

.'"7

InOTiitor<-'77'.--?'-v7.

’Ă ., - ■. ,57- -7 A ,7         •..<?;•.A -■ i-A- x

16kriiitdr7>:'j;'.'î<':

37*^? ■ <<;’ -r.r

G*

7.' X. o---.- ■ -7 ;' - >

/*■■-■ <r

Spălătoreasă:..

•VjK--7^;S

G,;' :<■

SefiCentrâiX-;

..t;

ASBteiff-â6ciăi •>. c’a-

Priiic®âl:x7s7

S^--V7

ASist ent-sociăL-f'><7-

2-. /^fe-’Ș'Syi-ÎAs-U

Rrincipar~7'<-

Xs <7- ?Ț>y y

AsiMâWsociâi7Ț7&

EfificW?&£S

S*r.7K

S7!:7V

-<    /*£■.      ;* i      > -A.;* 77L cX

IrSppTCtbr’dăSpi-r;

5-'A

SfejîO

7,;'7.:xțx

fnsțiectorrtesp.x -l

11^

SSx.A-

IiBjieCt6r.<Ie;5ti, -' o 7

S'7 -■-

Inspectâr.deapli ■ <’

Si

Inspector ifesp.. ’■» 7 ■''

s

SefiServiciu-C

..-.-.            . . x>-",.-x7- -■• 7-

V:: - îx

s ;-•

■■  .....   :.-.-. ■   -X- 7. ;

Fsiboîojs< ’<<•? Ai •   2' --117. s-Ai,

Specialista. ;?

S:7-Vx

.-srV^f *".—■'-‘<7 7. P->^S;-^7-‘-\'

:         -<S>

PsilioMj».'- -7' --;

Specialist'-.; ■’. ■■>

s .-.

r;           '< - <?. y                               7. <?;<

Inspector ilcsp. -   . •"

IA; ;-v '--.•-■<

s? -.7

*■   :■■ x’

Inspector de sp.?-'-’ 5'' • A £75

&■■■'■--■

Inspector de sp.A •••■

,7zi

< ;'.A

S -. -.■:

7        . •’     ■ ■ --.t;            p-\r \r. 7i                 .

7    ; . L -y/

Asistent social . -     '--• •-. ■ .. ■;

S--' .'-'

Lucratdr social • • •-       ‘         '. ■ '

??- : :

S 7.

SefCentru .

s- ■■■

Medic                   ' - ■’

Specialist'

Sl . : ■■

Medic                  ■■"         ■ ■

Specialist

S-

Medic                          •

s

Asistent social               .     ■

Principal . .

s

Asistent social

s-

Psiholog                 ’

Specialist

s

Inspector de sp.

IA

s

Asistent medical

Principal

s

Asistent medical

Principal .

PL .

Asistent medical

Principali .■;-.■

PL

Asistent medical

Principal '■

PL

Asistent medical.’ -i . .. ..

Principal -:

PL

Asistent medical           >

Principal .

PL

iaAa/j rsx

Asistent medical

Principal

PL

Asistent medical              ;

Principal

PL

ff *

* V

Asistent medical . ' ■,

Principal"

PL -

ff ♦

Asistent medical ..'                   : ...

PL

u

Asistent medical

Principal

PL

r?CTTl \      l

Masor-

M

lAjkaH 1       1

Referent

M

UfiiMf /    — 1

Administrator

1

M '

.......... . ... . .      \ n Y r\

Magaziner

M

VtVtV/a

. . ..

Muncitor calificat - Bucalar

I

G

Muncitor calificat - Buca tar

II

G

Muncitor calificat - Bucătar

G

^UL vw7<j[ț^

PresedirH?

^e=5eainta

Ni\ crt.

II) post

Structura i Modalitatea de ocupare

Funcția publică

u

c

■“L o u

s.

Nivelul studiilor

a. £i s

•-

« « u *

♦țj es

re

5

Funcția contractualii

0

0 s.

Nivelul studiilor

TITULARUL POSTULUI

OBSERVAȚII

de coiul u cere

de execuție

conducere

execuție

27

1170

Muncitor calificat -Instalator - '• 7   ■;

i:              ■ '. '.■■:■

G

28

1171

Muncitor calificat -Instalator •>:•

1

G-J .

29

1172

Muncitor calificat(Fochist't

l

G

30

1173

Muncitor riecaJif '    .0',

G

31

1174

Muticilor necalif

O

32

1175

Muncitor necalif               .7. .

G

1176

MtincilOr.necâljf?

G

34

1177

Infirmiera-       ■

G: -

35

1178

Infirmiera .   .

G

36

1179

- ’ 'J

infirmiera

G =

.       .    1.     <        7..                \ .   .   .. •>.,-< . N - . v/ - \

37

1 ISO

Iiifirnfieia,:i-.-1' '■ ~                ' •-

G.

’■ :> ■'-/7‘'<r ,           .r          -=7,,...j

38

1181

p

m

Infirmiera .    \ '•     ;

G<-

39

1182

W’V' *J '

■-7

Infirmiera ••                         . . .

G.v'- ■

>’• P.\                                                                                  s'':/,- .^Lr

40

1183

’5■-

jfifirniîcratc .’<                     A ?,;'.

T--5'. ; : • - ? -/

G .

x \         ¥   1r‘5?rj-*î

41

1184

u* ■ 7                         ; p                 ■■

-'/■X.                -

? -

G-'

/     - ^,-'5 / ,.7   2--'.         -4                         /jVv-'X'ă?-^^”-.;/ P'< c

42

1185

• 7,               •'

3

>; ?’<,

Infirmiera’ .'-"--...-'         .' a;

-    : -? < V

Gi--”/

43

1186

L

t .<     ■ >

L7 <

r. -<-U ?%>■'-'- <:

Infiriiiiierâ                           ’.-' a - - -•

-

G ■;■’<

■ ■ ’ ’•■-■„                   ,’4i.-*.-ț V5■ A?;--”"•■: -;<ș -,1.2' .?>          '-‘fi-V- ’- ’

44

1187

si""-'

-v-

Infirmiera •   ■ 7'    2        :•<■••■•• .--

.:<// -.■“<7:P

G' ?:

4 ■ -';■/;

45

1188

7 >7

fâfihnitra.4..^.v.'.7zt.':?.Aus::^-.-- - ..-l’ă-'.

G -

.7 ■                            ■ - 7S.;-X?

46

1189

•              ’L-

Ififiririiera

G'- <

47

1190

7V<

7,

- /-’■■•.*• :

Infirmieras..’.- ■■ ‘At* .3 -s s'-.-'l/'.- ■ 3'7r-

-W -'t , ‘ ?'5

G i .

’   .,"".- 7. --.: .- ’■. >4.’    “.-S-;- i >< ?y4?-\C5"■-;•-•

48

1191

?

Infi6ttîiera'<<’2..7-

. /-

G 3 -

; -4l

49

1192

<•: 2,/-:‘

' J,7/' ' :

-

s           ’-.v;,

Iiififimt era ;.S. -' A -■.A' < ■;

■3.-'               ■■        .    - .ți

G1'4 -

50

1193

-

f‘ -■ . ;

?■ -

Infirmiera ■' ■-£       a::4/-.-; î.;î       ;;a4

’S.: -

ff.i.-t;

5)

1194

'<■ < ’

. y-.

' 7-ji l      .

>'

Infirmiera" JS&ssw.Trâ-.ț.i. r, --

GT-z’4

■^- "7 77.- .'■■

52

! 195

;■ c-< .

.V!*;-*-.?

r ".r1/”'5?'

IhSmkra^523K^'sr;.-A:.-5<-^yA..:'?3>';s

G«—?

53

1196

;             q-., «, L

■6’ .: ’>-r.'-'4;C.7Ș

Infirmi«ă-v^

G     ■;

54

1197

><♦-- "5.*'

•*’■ •

"< ?/■’-

7-

ff-f-’-C'

.: ■( ■ ■' - h 'h;,

55

1198

'.e                  't&■'. .'■.„f?.

■'■'’.Xc ?

G i<

56

1199

’ir/C:7<

InfirtnîKa'A AjClxA'A 7

G.'?

57

1200

L

’’/r ''

■<: . -

. j ‘«--r'j-

-H

Infirmiera ?'                      Zțî

V

G<

58

1201

- ‘.771.     5, ;

<<

<

A.

lnfmiiiera'-?^x<A;-hă: 2 < AĂA4A2;-A î?

G • •

?:r:

59

1202

’ -s / * r '< - 'L *‘"ri >' * • 7 <

,;s,\ ,p ’7.

j: ■./•»• ■

c-:      .

LP..*-viX V

IăRfntiMfitS«:;i;-ț'2t       IVP<-.-.i

J-.<-

G.

60

1203

i'-"- •’                   V ” • ’ V.

-f/ î;

L.'     L

Infirmiera:!.-”: V-h-C'A'z:--:’            5 ’

/.- •’>:

G'l;?

-;.:-          ... ,-.i. ■

61

1204

*i-; • ■' Vî""*'-1'

--C-.A,

lnfimtlenr--,.                  >         •

>7^ * <?. -1:

G    ’

:>      î'??-;.’f              r e";A*??*J

62

1205

:

7 :-     -

. ■

/- ’Z-.-'.”•'-

Infirmiera '

G -

c ,7 - -              u          t -.•■•- ’••/; ' •’ -•           ? ’i c^r- vy. -*-y €>* ■ - Z    * -^2

63

1206

7V?

Iflkniîfofi'7<£• ț?:            'îL'-’.;;?ț .■ a .

G 4 -.

64

1207

: ■ — :■-

■’ -U2 ’t      ' /' 7 ,’..r

’V .■

lwiiW-:< ;;            /..Kl: 2.?. ?;

-' ■??              '.'l 4

G.

■- ■ ■                                i.           :                -7 A-XI’ ■■tx??-. ■ ■•.x-1. :. •

65

1208

J. ,'f: ■'? ■"•Ijr'

't-,:..           -■ v. -

r.,'

’■      V’

■■< : 5 ? <-¥?

IiiîinutfiF'.'■ aa.a.-a

G”-- 1

■. L ',L.P'?x^--+'. . J            - y                                                                   ■

66

1209

f,. \ ’i ’> i-,       .        ‘    . 7.V.

<   -           -.j ’-' -’

. .j’i

Intrriiitor          -

G .7

'•■ -:2

67

1210

7<--         -

< T 7

lngnntor-fr---.ee-

..--.

G-:' ”

■     ’’’ L”-L-.' *-L . ' ', / ’:/XL’s                        ’ J.'

68

1211

”•7      ? t

r\, ’ /.

lngriiW‘- r-c<-'; 6;■. ...-.r -.

G

:.                ' -v - ’-

69

1212

'L--“ ’ .

7 ':.     ț’: - <

litgrititof                                     (- •

G..' -...-

. .   2 - ? . Y J    \ :T         *«'>     -J?.

70

1213

IricriiitOr -                                ’- - ' -

G". ■

7)

1214

J       7< ?

InCriiitor                    . ■■

G '■•••

V ' ’ : '                       : / •■ ,'■ /-:?■’    /</- ‘.‘7.-,. ;■

72

1215

Spălătoreasă, -.' i.-    -             ■.' ..

G •••

. - . . .        ’ ’       -. ’                      ’ /\.' -        '7"s.-5- ' ‘         •

73

1216

Spălătoreasă' "? ■     -.

G -

,   . .    ■ /.    -       '-J    .                            ; -■ 'y. s --7              ’A ; <

74

1217

Spelato’reăsa.- ■■"■’ ■ / ■-■' -

G .

- . . .1-

75

1218

Spâlattirealsa .-:'               •

G

Corpul Asistenților Matern aii

1

1219

Asistent motanul

M’

2

1220

Asistent mstemal ■    ...

M

3

1221

Asistent .materna!-

M.'

4

1222

Asistentmatemal.

M

5

1223

Asistent matemsil.      , . . - .

M

6

1224

Asîstentmatemal

M

7

1225

'■■r.        .■

Asistetitmalemal   <;-. ■.   . .,...:.:.

M *

8

1226

Asisientrnatertial .

M

9

1227

Asist entinatenial

M

10

122$

Asist entmatcmal'

M

_

11

1229

AsistoitmătăMl i          . <

M i

_

12

1230

Asistent mal emal -

M

13

1231

Asistent materoal'-

M 1

* Vk

14

1232

Asistentinatenial

M

_

_

15

1233

Asist tntmaternal

M

ff .         ~f           , \           1 V

16

1234

Asistent matenial

M‘ '

17

1235

Asistent maternul

M

18

1236

Asistent matenial

M ■

ooy aj ie-r

19

1237

Asistent matemal

M

20

1238

Asistent materna!

M

21

1239

Asistent matemal

M

1241).

Asistent materna!

M
Hinc(in cn 11 tril ciuntă

« s

Q, « n e k

Nivelul studiilor

TITULARUL POSTULUI

OBSERVAȚII

conți u cerc

execuție

Asistent materaal .

M

Asistent materna!           ■

M

Asistent materna!

M.

Asistent matetnal              ■ ■.' .

M.

Asistent matemal

M ■' 7

-<

Asistent materna!

M:

Asist ertnnat emal. -                 .-

M ■ •:

Asistent mat emaL. ■■ ; = -

M -

J <■ : \ <7

Asistehtmat«nal.; 7.'.

~ p. v ■

-7-y?,;’s                      - P

..

Asistent maternăl 77-            '77.

M7-.7:

vX’      V. -L      '■■ ’-•>'1. ' p - .       ■ ?;*.< '?' -

Asistenfmaternal:7- ■: .77   ■..' /-

:.P

MC .71

-r.-           ,7.                  .-<7.-     -.7;C:’:

Asistehtmaiemal-7 ’■ .î7-”-.--’? ii

M'-’C

-                               7- a                       -.7

Adstiwtmaternat.'-''.i-:";'</? •? ii

7“.-, ■

Mi- <

"■ 77- -C-..-1-.

■ ■: - : .

Asistentmatenial■?.-:v ■

M-“

;                                           ..i--.-... -....  .

.-.-7 . - - 7-

Asistent maiemal '•=: -• 7...'--: -.</ ■■'. •:.>

M-- ;-7

7- 7„-;.;      :

x

Asistent.mâtenia] '-■-'. ” v. "-=?         >.?*•

77777777.7

Mii-,

ASistratr-rtătemiil’’.'-'t " -.7 -.’ -.'C.-r.

■7.. .'7-7

A.;x

AsistttttmâternaL"    r ’Z - - -.-. ■

"7 -7. • •

M----7-

7-:

■<7--.--..-

-z-\- «.

M' ■ 7-M.-. .

Asistditrnâtâ7iak'5=      ? 7-\<

7.777

M- -’

Asistentmaiemalk ••’ ” ' -.77 • -77

77-.-7777^

îl7 7;7. ;t... 17           .

As^tit^<riialC7<7* .7--7C7

••77.-77

M*>.-

AsistrmtmaterfiaLC;

.77-777

MV7V

Âț^aitiMttmirs/ ’n -7.7-7:77

77\

MS-i-,

.<',-::.77.-7-:<-

AssfMinâ^ialin-'7: - 7\ x’-.- 7 7

M7 -:-

ASwt®Huften»i^;<7;;7^;^.s’^

AsiMâtt.materrMlvS'7: <'s Ji-C -■'■'K 3»

■^777-7

£                *-a-;                                                            , ■ -

Asistent mățetnil-;      iV i ' 7 .?

------- - -■ t-

7-

■C-7>.• 7--. 7’7. -;-.<■.-       7^7^-7 <-C-7/.....:

Asistent riufteffialM.-? 1 ":i S     -■'; V? • ■

MS-,

Asisfen f.iiugeîifâl^^ f-         ~a; ,7i

ăj"j

■.-7777-

' 7 : ’-Al

M~--7

7; 17- ”-7 vC-:7:C7-;;..:. .i.7-^'7777- 77" ?7,•■777.777 ~7 7.

V'Sx-V.-V^

Asst&ifflfel&ihâF.-’’' ’■’-■■-•’ ■

M.

..■77iv- .7’7-7; 7 7-7 77 77-7- 7-!777 .7-7 :

■ •.:•■-'<• .- -'-7

Assfent materna! -■■■’.-■ ■'-..- -7

M - ■

7; - C-A-.’..:... ;-    .-.   7,7          -

--7 77.

Asisteiitihâtamil7<>7<;y •/•<<.'"■ ■' 7

i : ’. ^7-'- ’ 3 J >

MC

?777 7,.--

Asistenfmatemd^' 77         .î.-.r

M-.-7-

?. ■ ’7 77..:- 77 7 ’ : 7 7-                   7i - C,---: : ’ . ; /.

777-7-

Asiâtent’matâTMd'-?''. -. x

7..: .        ■ 7 ..--7-.-7 7.r.7:\- ■.7-7-.77..;-7?.-y--...  - -

•e.

As«ttfctBau^r?i7C- -. - • •■"L-

w :-

7 777-7-'7 7:7’-...77777-..■-.’ 1 C7?’7;i:i7;.*7 77-. -

■ ■ ■"■•■■•••• ■

Asiitdâinătenâl^?’ '.'. .;’ ■ 7;

M7-7

; 7:7.?: :■• .7”. --r.-’. ‘-7 . .. .7 -. 1.7-7......

AsisfeătmaterrtaR .<: '.’ ■ :.-.... 7

Mi '7

..-. ■ -■ •- -^ -. '.-  .7 7'^7 77 77-77.-7 ■' ;; 7 .- -.-

ASistenf rnatemal V ...

M 5

.    ••-..   -7.-             .      7,.-. -.--.7:

As«t«itiifaterhal---■     -     •’■'•• ■

M

./<• ,♦<:■•/;•<•.■ -

Asistent maternă! . 7             ;

M

'■ .-■                   Al                        ; i                .1 ■'l1

Asistent-materna!’. 7.7

. ■- ?

M ’.

>’ 'l-:- - ’ < ? /■ ’-

.. -\’ , ‘ -

Asistent mătemal ■ '

M ;

Asistent materna!

M

Aststenfmatcmal

M..

Asistent material

M

Asistenl-niateniăli--

M

Asistent matemal      -

M

Asistent materna] ’:   ;

M

Asistent' materna!: --..      - :■■

M

Asistentmatenial:

M

Asistent materna] : .'7 -... ■.■.■ ■•

M

Asistent materna! ■.. ■         • x -

M.

Asistent materna!

M

.......................................... ............ -

Asistenlmatemol .

M

Asistau mat emal ■■■

M

*'K

Asistent matemnl

M

Asistent matemal              - -

M

• Jf •       .•

Asistent’matemal ■       7

M ■ ’

Asistent matemol

M

Asistent materna!

M

’■• ' -. ■••■■ t •■ wtîM L

Asistent materna)

M

\ X

Asistent: materna]          .

M

.................... 1.  .. ... \\o

Asistent materna!

M

Asistent mai crunt

M

Asistent materna!                       1

M

Nr. cri.

11> post

Structurii l IMod ii li ta tea de ocupare

Funcția publică

ez

u

« t:

■. © u

Q_

Nivelul studiilor

£

*Sț ■-2S « O »

V

Funcția contractualii

xX «

G, X Q o k

= =

>

TITULARUL POSTULUI

OBSERVAȚII

de conducere

de execuție

conducere

execulie

91

1309

Asistehtrnatemal . . .. .. .. . . ; > .

M

92

1310

Asistent nfaternaT '-   '

M

93

1311

Asistent materna!      ■    .

M .-

94

1312

Asistent materna!

M :

95

1313

Asistent materinal ’

M

96

1314

Asistent materna! ..

M

97

13)5

Asistcntmatemal

M .

98

1316

Asistent materna! . .    ■

M. - C

99

1317

Asistent maternal                 7

.            ‘         -C '

M

100

1318

f             ",         ■

■ -

Asistefflt'mâiernal';"■' -    - l- ' . ■. ’*

x. yxxyV -X - -,.//:■■■:•'■<■■       ,vx: y +

101

1319

Asistent niâtcnufl .- j ’z--’■ 7... .

M«.7

■ ■..’.-'-C'.,'          :

102

1320

’ -'X'

Asntehinâteflid>'-:4\-*; ;■?■,.

>x- >"< xx ’ ■- .?'•■■’

103

1321

X- . — . ‘

,t       ■ y ■ x

< ■

Asistent-maternă!'-;ț;

5' ^VTi'st.^?' -^7

104

1322

< - X .   <

,■

\7’

AsKtait tnâtisriiar^-î.- ^’ '■■■.■•.     <

L * "

M -

?- \'L - Im-     „v “ - /’   13;-4fvj                   v-.

105

1323

X          .\’r

-■           t A

•'**',v

< ■■■ ‘"

AsfeteSt-hiâtwtal'..<i-.4s

.<       yx

*£>5*

' " -< ’/j f'*’»'-.jS/y- XX-vX’

106

1324

<■      J; v

■ a.

;;

--■ x-

Asistwtmât«Mar~;;i ' :X3 "■'■'■ r-. '.:J-

r;: >

:A'-                          ■ -A,’3:„>7.

107

1325

y, iV. :

• cr'

XXX

Asistenimaternăl .7si;-;'.;.i-''-3.-.k-s-’•

Mit'--’

?l .' '■•-îX' >'      ’*</-         ’■* •■**-'-.*•••

108

1326

’ X?? /CX 'M ''

5;?'

AsiSt«KffiataiMil^A-i-3             4?

MC,. 7

109

1327

’ ■. <’ X-

■< -T-> , -J? 'X/V-

y \y ■. y.y

X‘->

X XX;

AsBtârtMK«nii';":ii      ■ xircj.?.,-

M’.H'--- .-

;,.r

HO

1328

'î.J’s

Asistint;ifStarataiI'«3-‘ • ? ?

MsU

III

1329

Wr; y

L

<•£ ?“/ X XX

Asistentlânâfettiai :'-<■= îs ’’ 7      ? -C -<7

■<C.. c

112

1330

,2^-, .y

t -■ ’'-v’sA ■:

y x;

Asiâtait'inateniaL        ’ ■ 3 ’’ ’•v- 7 CA

M7S3.7

113

1331

'                   .îf:'

yyyyy

<?'V

■ -

XX 7>7y

Asistâitmatemăl s. A..

'xC*.

M.C7

1)4

1332

L

>57 /

AsiSent                 #'' •'

115

1333

p .y., ' -.i.     y-

• ■; - 7^7     .

?<’■

-.?X.

;■, ■'î-

Asistffirmaferrial-■    :7 ;? 3”'         <

7<r< ■ e-C. >< :<• 7

116

1334

■ -■ ■ ■

.

yj -■

77;         - x, i ;< -i*. -jr..

ntWw

117

1335

yyysj.         '

......... *.*!? - 1 ’ ’ . / *

•1-        T

>.< xx:

A&st aît m^ertiol ’ t/■.. ’ CC' 8J5;

37- 'A         4

118

1336

7

.XX

■JsHi'

“CCh-

A^^mattfhăWC.CC: r. 'AWi't ir1.'5

M^;:

rSriî                                                  :.7ȚiV< ’

119

1337

s, R-                                  -■

. 4                                   - •-

XXX:

y-s*7-/

AsîstaHiWaiiâL^ >'• ■. c ; ■:

MiîSC

120

1338

■' 7' \

XXX •■-•

"t J?-'J

AsisfKrtinâtwxial.îSĂ? ^9. s<J.

MAT-.

121

1339

r,;

AsiSfaifmaterna): ? ;  v'.-: ; ■ 7.^'.'7

122

1340

’tY:

?.

AS&tâif4năt«ii«l.

■■ -■■■

M'5

123

1341

■ : ~ L L

■X.

■■ • •

Asistentmaternat<••1 .-- C'.’.3- ..

-X

M 4

.3 :      A.-’, i;' .. ., • ;.'.        .7    7 .■■//■•,’ .

124

1342

/.= /: \

- -

.-< 3

Ashftent mat«t>ar:î’       ■i,ț'

M'.Cc

125

1343

■ /' -x-             :

..‘y

kX'

/ v<-

Asistent matetiiaT

MC •:

■A :7’A-b..\r:?c.-.        -x-'.                            ■

126

1344

?:<'

■.

Asistent măternal 7 3 / .    /     . .' ’.

M >

'A .' 7 : 7           ’■ ■ ■- .     . ’       ■

127

1345

-      v;- , x .*■/

■: ,’X-<

Aswterifmateroiil-t.*771     . ’7 ' . • •' '<

M ,7.;

128

1346

-. . ■■ <’■ •:

X':

Z.-’5.    '

.

AsistentmăteriJal ”î

<■ , r -;.'X

M, ’

■•/■.TxC. vx 7 -.’..-’C,'A:...^/’          .-

129

1347

X-'

-X'X’-X

Asistent raaterfial .:   7   - ’ '

M'.'C

..e^<: C ’ic;    A- •-C 3"c.x.:.;<\. .3 • '

130

1348

. ,7 /

Asistent mitemal <.■•? ■■■' ■        ■:■

7    X<

M >4

; a....7’■'                                     ’ .■ . ■ .          ..          ’

Corpul Asistenților Personali

1

1349

Asist ent.perscmal..                    .

O ' .

■•:    *. J.‘ ' •. r t. ’      •   /    •-■’        ■         ■ .    •,/ •.’•

2

1350

Asist mit personal 7        '

G

3

1351

Asistent personal' ■      7 ,

G '..

4

1352

-■’ 'r              \   . -

Asistent personal .

G .

5

1353

Asistent personal- '■

G’ ■ C

6

1354

Asistent Personaj .     ..

G. ■■

7

1355

Asistent personal.

G .

8

1356

Asistent personal

G

9

1357

Asistentpersonal ■

G

10

I35S

Asistent personal       -"

cr .

11

1359

Asistentpersonal              ... .    '•

G .

12

1360

Asistent personal -     -

G-

13

1361

Asistent personal .•.•••             ;

G

14

1362

Asistentpersonal.

G •

—---—---:--

15

1363

-

Asistentpersonal

G

1

16

1364

Asistentpersonal

G

17 '

1365

Asistentpersonal

G .

,• 7. X       ,  ■ ff1

18

1366

Asistentpersonal

G ■

li *     . J

* VI

19

1367

Asistent personal

G

1!          X     \\

20

1368

Asistent personal

G :

7         \ vT

21

1369

Asistent personal .

G

■>“!

1370

Asistent personal

G ;

25

1371

Asistent personal '

G .

. \ VYl

24

1372

Asistent personal

G

3x0, li krv^,^|

2S

1373

Asistent personal

G

26 .

1374

Asistent personal

G

27   ,

1375

Asistentpersonal

G


(rect® r GepâalNn

cri.

ID post

Structura / Modalitatea de ocupare

Fu neț ia publici

jc U

'■©

Q.

Nivelul j studiilor

Z -

S « eâ

0S

g

Fiinqhi coiitruclitaJâ

P*

- e n

6 s.

_ w “ .2 "o ««

> z 5

TITULARUL POSTULUI

OBSERVAȚI 1

de conducere

de cxectijic

conducere

execuf ie

28

1376

Asistent personal

G

29

1377

Asistent personal

G .

30

1378

Asistent personal

G

51

1379

Asistent personal

G .

V

1380

Asistent personal . ' ■

G-

33

1381

Asistent personal. -

■ -■■. - ■;

G

’                 H    L.    ..  ...   ....    V

34

1382

Asistent personal.\

G

■ ;■     ' v ; " v v

35

1383

■ '-L' '

.--’r

Asistempcisonal. ’•           7

< / -- ■ ’V

G .

: l av                 \    ..         '■-. ’< ■*,

36

13S4

%J: • ■ -• V ’     -•

. ’ ;'\v :'.

Asistent personal- - -• •'.'-■■ ’• <■:-*•- . .-■; ■

G

- .         .,              / '■■? \VJ V‘V? S VV JV::,.

37

1385

. -v.

.     ..’-x. / ’< J'.       ,

V -

/ i'

V.

. Vv A

Asistentpersonil 7.-.7.7.7 7’7      ,î-

G • • '3

’V       ?  ’■:-■■ * ,v'v;.'.      .V/’V.v ’;??V-V.V?’

38

1386

■ .       V <              ' •'

.v <. vvi-V

V

AsistenFpersbnaV'.’ <’-777.',7 ;77 7.7

• -

G<7 z

."•••-      ' ■    -7-7 7- -77z.-.- • 77'77:--.

39

1387

■- >; ,/■?;<?;

VW   ~

-,,*■ .a

- v

VW~7- va

Asisterit.îierstjhâli’t ■ 7   77■;2 ■■.; -.țșxvi

'>./■ '.

G 4'7:

N7.2:,     -•.-•....  ..:..■ 3:; ■777.-7:-7::.777

40

1588

> ’ ■       ..: V          -4

V

i —     -

Asista4pfefona77'3-T77 i.''.-'.:?? >77

Ol-.:

•-:.7-<--33                :-x- .--c. ---v.3 .

41

1389

.s? . .

AL .        ; ;

u'V A ' - '

VyW'VV

AsKffitpăăo^^’i^rtri, - .7.77

3.*.            ■ 7/

G-i-^?'.

\ --7-3 3. 37

42

1390

■ v: . x ; -' ':'V ■

T' W*v <

■<; -”

Asistent:petsonal”'-? -

<7Z7?3>z:^. ș

G ••

*3 .-’<     - -Z ; . - .           777.73 ->

43

1391

■ -i, ■■ v<

'A -     ; .<* < Lr <2 ■ V 2, -yv

W .VW V

’       A    A"

Asîstdfi:^eft»0Mt-s37:;,;.77.’ ^7.7 i’s££

G‘‘/17'4.

■ ț..V ■./'<' >-'■<• ■ J V?V< V ^;.-

44

1392

<W ’   V:^ V<

-A :

4Ț^

: V

AsistentzpâSonaK.' 77      z- 7 777

GW;-

7777 7777-7      731 z"

45

1393

VV  V \ 'VL:,;

WW.W

-i-k’A

W-W:

Asistetrt'personalz?-i. '.71-7S: .:7 "â*7

os-isr;

. .-•. 777- - . .- : .."-7 7 V-..

46

1394

i . . .                 V- .-s

; î---          a

- Â V A ;• ■? ■■ V

V

Aststent:persbjial3z7:'. .--y..-7 7 Z^ț,-.

G'7'52'

3   ' .37 - :-:-. 7-7 3.-777 7- - -7 ;-7        .7.

47

1395

<■-■ :■ . .

■r           ?:.r 7

J -r.

•5-

•• •

7-. •

•73.73.

7Ț7

Asistehtpersdnaltz; $ 7’K - ?f’‘ 777-5^

G27z>7

332:73 7 7     7377 -3-.,7 ;7"-':3773: 7.77:7:7

48

1396

‘‘-'V W”

z-Vr

■ 3. .. •27< . ' '

■.<377-..5.

A--

7'7.7 7-

7-77-..73

1^:337^37

G 3--7.

77377 f-<.7: J77---77 :773.7/

49

1397

’ <      V

<.<7-Tî-

.7 7777

<■73  .•.■ . 3'.

-7

34V,.. 3

•7

7 26 -7

As«rtt»f^)«Siiî&lv>2:7?2'7^’sj^sx?iț^47î-

Gă*<S<

50

1398

- VWW

l.-'

::-7 7-3

3<.3Z37 3 7 ••

7 3 3- -7-

ff£7

^777-4

73 .

7777T&777

AslstentpgrîtonăJSfiîZ

G7rf7

7       7 <      77-;.' 37

51

1399

' 3"7' ;.,7.

3-.; •        7 3

.37;.7 7-37-7',

ț: 7 ■-’•

■ ■. 7

...■

-

AâiteeiCperiănăl.J v’•t^A.&riJ »«j iT4’4*

GTA-sl’

7: 3'77 '-77

52

1400

.....j-.- ■ ■: -:z773

.4

3<-'.<:7,7.3..

73

■•'      -3

•a::

7 - s.7

-Ai:

Asistent' :p«S<smtt®’^<^S>7N? r &£>&

*l3ț:37-SăiiâS?S

G7>1

39^777:7 7 ''.-•7-3r---7;'.:.7-.73;3777=7.7^7;.:

53

1401

A W.    3> ■'■ ■■ =f          ’A’ 3'

’/Ț

'.•vJ-Y-..1

^■>3

As®entperaohaî7?i7S7^377<3’.74£zȘ5șî.

G.$^

2:77:3 7:-. 777?:77.V7 îÎȚ^-.

54

1402

;W

V*.77:

32 7VA...>.;-

•3 7 A'-'

,7\ \

X3..7, -s-

4,.iAx?.'â?"7.x7

Asist CritTp&s&SiiiiyiY

73.7777777 777 3.7773 W777.,77:.377:

55

1403

.'.". 7           ;7

’ A

A

a V:

■ ■ A

Asistent -peHonSKl   :■ -37:7; 7^-5'..?

•-3>7:..7- 7-7/: 7777 •• 7-.7:3--:.:7z- ■:- -3773

56

1404

v .v 7^?..'

7.:7. <:7

-••j; 7 3 7/--73 :7

«■V

AAcj.Vj-7-

AsistmtpersonidSi’H:;':

Si^kXT^S.'

GSsS'-

77777:7 ■7'-,:'

57

1405

v<V“.w

-3.,3.;.7-

■;7"

3.73 3

^73

-•7T-7

•^Ș=.«&s-r;7 ■■:?•:•. 7 '..7 7V3 3.J...;..: . ■...?Z7'....^:!77x7.';7::7-

58

1406

<7   7 7: r-

l'r-7:::.- 77"

' 733.

7 7

■■'>■■ ■

î7'-.3'.

■77 7. .

■7.-7:

•■••• 7<...77"

îAsist«i£!iîers<înaI3&«:=tC-Vis3i^*£S^^--£>ț^'

757,''773^i:7?7.

59

1407

-x’,     >  .-A.t ,- -. =^:

’WWV’V V

V-W---’

A ‘ W

■ A‘

7:7:77..

A^i®ti5ersoi!ffl*<£"\V‘      ■c.'-'ȚfS'k’S'

G'.:-?

-• -3 77-3 -7 '-.7'77.'7'.' .777.777-77-• 7'7:

60

1408

J”- ' : ;: P’V

’A,

< ■ .

A! Â'VV

Asistent,pnsonălA7 • -        -7;

G7-77

7777 '  ...  77.3 7      '7.3 3..- .-.7 7,, .7

61

1409

- V < < k;- ■ V- W

/                .- :4 ‘

r, -■>’ v \ ’ A ”

:V“

AsisfenLpetSonăli.îi           '\:.37..

..77

G '

7... • ■■:.. -7': ' :     3 .3.7" .3. ...:■: :.7:77

62

1410

< V.W< W\Vi

V,V- .”■

..=V-'VV:Ă

AsStenPpwsioMat-â^i ■:? <77

777777-t' 777' 7.7.777.7 :z7--7777^ --s

63

1411

j <■

\ A’ S.V. r\ 'A- ■

.y*-

< V <

-A <

'■:Va

7. . 7. 777

Asistent peHoiuft^-&‘ :71 --TTrzrft

GV.VV

7'777 ■■■■ ..'... 37    3 ;.7 ...7.. ..,7     ,7

64

1412

-■■■.- '■ v < - . ' v-

W . "V' ■

’ VVA V. -< -.

V?

AsisieritTkiWiSt7~~?7'.ti’.l’. Țv

V’ 1? <:<<. ■p- V

G' 3- .

V.W>/":,V ^"1. -       : ’> Vt<-:-’=V

65

1413

■■-. -A'-’-

: J. \’?’Â

A J.

;v \ -

Asisterrt.p&sonal- :-‘7. '■ *r

G: ' ••

' 3:7 ". 7 7’: 7> :.4 "7 7       ,r<  - .7;

66

1414

i                     .

v . . - ■ ■-. ■

< -

.w - -V

Asîstehtpersohal 3- -7 ■ ■ -. •;      > i '7■ ■;

iV^-tia' :? V

G..:

v‘V ''v,"-:-vvvf.v-?..      "7, </vv:'?   --v’

67

1415

- ■

As&tentpeisâiaTv..         ’z-      -

V? wcv-'3

G/- 7

.        'V'W..V’' 'W’      \ v'-. V. -- - ./■ ’’ ■■■

68

1416

.-■■J

-•> -W-‘?-

Asistent*personali'■ ■ .4.- .; > ■         -■■

G7

•W'.'-‘‘ V- V;?             ' V.; w ;V>V-

69

1417

Asistent personal:- ’. •

-     3..':       .

G7

7 ,V L V •■'•’,         ’ V.      ' s, ., -• ■ ', 7 -■' L -VV

70

1418

AsiSferCpersotui'’'- - ’        - .

<V“5 ■■„ ■ r

G-

V'V ■                        ■'**'.    ,    -     . V'

71

1419

Asistent personal:' ■'...' : ; '      .'

rWf’ V. ’ ‘ *

G : <,

72

1420

Asistent personal                 ' . '

-

G

73

1421

Asistent personal . •

..;V     C ,

G

74

1422

Asistent personal

G‘

75

1423

Asistent personal .'       , '

G '

76

1424

Asistent personal ■ .

G .'■ -•

77

1425

Asistent perădnal:'

G 7

78

1426

Asistent personal

G

79

1427

Asistent'personal .

G

80

1428

Asistent personal                   - .

G

8!

1429

Asistent personal

G

82

1430

Asistent personal

G

83

1431

Asistent personal

G

84 '

1432

Asistent personaj

G

sa £

S5

1433

Asistent personal     .     ■" -

G

---—-------------;------:—

_

S6

1434

Asistent personal.. :

G

S7

1435

v ■ ■ ■

Asistent personal     ...    -   .      .

G

.      g' ♦  .....

* Yl

88

1436 ,

n n rt

M Ar,\

Asistent personal ;

G

89

1437'

Vlf'l

Asistent personal

G ■

90

TaT

A

Asistent personal

G

91

4439

x»     |-----

Asistent personal

G

92 /

J.440^

hr

\

Asistent personal

G

/

IV?

Asistent personal

G

_

94 /'■

1'4:12 |

Asistent personal

G

95.1 -

■ 5 =;

Asistent personal

te

-
ITincf ia contractuală

p *

u

*- u u □.

3 =

> *6

TITULARUL POSTULUI

OBSERVAȚI)

conducere

execu(ie

Asistent personal

G •

Asistent personal f -.-v® -.-•■.

G ■ ■

Asistent personal .

G - '-

Asistent personal      —i

G .

Asistent personal

0

Asistent'personal." ®    ®-®'-. '

G:

Asistent personal .     '     -       •

G :

Asistent personal'.-

G -

Asistent personal ’ .- . ;          ■'":

G® :•■

.■■’. >’-

Asistent personal- - -■ ■:.■.          j

G':®:

’’       : J ®■'                       :.-/ i. •; ii’ -;- - •„ \.; /      ,

.    .: ? .^®77’7--‘--?7-

- /.■ A: 77

Asistentpersonal*

7^ -J.

g: . ®

.-7®h ®                  L.1 ■rl-S,-Ai

; 7 . 7,    -: ‘7j7 ’ 7r. .

:’~“7\777-7

Asistent personal? ■'.-:.'® -.--:®

®®®®

G®-®

;<\.”777777777>>.

<<■;-- ;7P77

ASStăitpârăonâlP;® .■...-

, ’Z7®7? ■:

G®'®

®i® ® >.. ®®®

- 7 ’r-Ti,‘A- -'. L'-'■Ar.-

'V7,'£7? ;

Asistent!pasdiîal-\'-’®             ®-

■®:®:®î®®

G<£®

7:”         ' ' '■-                    <

;>, .<*><^.7

Asistent persdnăl1'.^?.. ?■*■<.’

Gst-®>

"'~® -®-X .-®-® .® 7      . :.

< ’■ ^77 577s7 V5r

■■®®y

G^f

'^777777;

Asistent.personaf® .. ®®■.-;?.-S

G-®"- .

V1                             "-k1* ’ "r

®®...':®®.

<Să.1»rr7- i#4T•*£:sSj^si* s-

AiiftCTitpeisOT^

®®"®®:-

:;Z7< iv^/7.’;-

Asistent personal   ®A-1 >' *®®®

c'£* S-. <^2^7^

’ .->■■       I t. -

:®->

G®®

®-®®/

Asist enfpSrsonal''. 7. -C® .^«SPiVl i- 7 f' ’

G®i®

Sx£T2«r', vS®®®®®

Aââri9t^ărâoiiătl:®®S®S; «kS*®:: ii®

;^S;?<iS::eȘgîS

Asistent personal

G®'®

Asistent personalJS' -i           7A3SI

AilM«ftpe»dailî<-S?iefe:Si¥«/

AsitSitMfilperwimli^y-rilțxK

G®^

■y.®®®'

Asistwti'posonMl®®  l: 4® r - .ytSțtx

G®®'

'Î'7j7

Asistent personaL®- ®>

G®-®

Asistent peinidnaL®®;       V*a;

Gxy?-*

Asistehf.pttsonaly >S ‘A 'W®'®"’ P -‘ ~ ;*

®:;.®®®-

G®®

■®®'®<®

Asist <Pt personal®®i: ----.-•'v.®- *

G®-®

Asistefit.pefsonâl-®--.®'®--. .<® u ®. i;i

G®®

...y^ ■. <;            ; ■

AS&feni’pisSoiiâLr-.’ V? ®   7

V ’-rVi'7 '

G®-

'Lr rr*ț£i’j-T7vjjt?-17,’£Js;

Asistent personal - ■■ l.. ®. <.' ®

® 7; >7 77'7

G®”®

7®®®®®®       < :-..® .-■;- 'f

. ■ '®® .'' -■/ .

Asistent personal S     • .j

<•-7 J?7ș<-■*>

G®<

.®®!'®®®®4®K®®®®®®®

■ 75I77--r. '-;7->.r 5 7

■® ®® ®

A^«t-ti^tsdiiâPir~l''' 'ț'      ‘“*7

7’7,® 7777

G®?ct-

i® ®=-%®isax ®

’’■■ -7;,>7*®5-’„- j’V;l'--' \L7'.

•■ ®-;®®®-

Asisterrlpetsotiăl: ■ *.-' -. ® ®

G®>

-- - ■ •„ ;

-7.77;7777 7-7\.: 7

Asist'«d:persdnăi:-.--'         ;?■ -

Ț.

® 7® .- ■ ■ . ’.y,®I" ®.:. ■••-l®®.".

?7.7‘7®-;7:;7- 7.-

.-’/’^.’.’A - v

Asistenipersonă)<’• -11-:' -®® >

G®^®

7/ -                         ®'p-

Asiilteitpersonal' -1 -■ .- - ■

’      ;7 7-®

<3®-'r®

-        7.; -Ă ;-,.ș.®-/.-..s. .-:•    -.7.,®”.

'7<\ li -5 j          :; .

;..7<7 7J 7

Asistent personal y

G

7 /<-/.:? .

Asistent-personal. .

~    - 7 >

G -': '

1 L j’ -’■-. ®. .■—* ’/? -■'■**. ,-;j< '--

Asistent-personab

G®?

ls'■-/-•' >'<': 5’7.’ r<® .5.; ’. -7:

. ..     7 - L -

Asistent peisonal '

G •

Asistent personal

G'

< - 7-     - :? ■< ’7:  < . 7 ♦'-<-

Asistent personal

G

Asistentpersonal

G

Asistent personal

G.

Asistent personal

G

Asistentpersonal

G :

Asistentpersonal

G

Asistentpersonal.

G

Asistent personal

G •

Asistentpersonal                     <-.

G

Asistent personal

G

Asistentpersonal.

G

Asistentpersonal -

G

/S/77

Asistent personal - .

G

Asistent personal -

G «

ar

+ \l

Asistentpersonal

G

"■■

Asistent personal

G

Asistent personal                i

G >

' ■■■    '     7 :           7

Asistentpersonal

G

Asistentpersonal

G

Asistent personal

G

u z* < AX V*

Asistentpersonal

G

Asistent personal

G

■xgyiÂ0/


Nr. cri.

ID post

Structura / Modiititalca de ocupare

Funcția publici!

£ 0

H

0

a-

Nivelul si udiilor

a Ei s cț u "«

*0

ÎZ

k. e

de conducere

de eșec uț ie

300

1648

301

1649

302

1650

303

1651

304

1652

305

1653

306

1654

307

1655

. 7 -

308

1656

y. . ‘ ’?. .       *. ‘ z

309

1657

.-i-aa?: y--■-- a-

7“ y

A 7A.

310

1658

■': yVaa’*’. aă-;

'-7,./' 7-*’~

\7'    r S yy"'

? -

A 71 -

311

1659

. .Al 1   : ?      7

-77- 77’7 77 7,7

■■7

.y ?

■ 7 -

312

1660

A ' 77. -7 . \

7 177? ,■ ’*7

A .7

* ? „ y;

313

1661

s ■  ■   \

.7 A    7'7 y

: -    7'77

7za, 7j:-

314

1662

" '■                    . 7 ■

7.;

7 77 7 --’ 7- L ?

■<

315

1663

S c

-7’ 77 ’^7 7;77'a ?.*

7 , ' £7J7. A> 3.

7771.7“   2

777’1 ■ 7

a -7. ---

‘ yy

316

1664

... A -

7 7        j-' 77?

;              <7 7

777'7 - ■: .-. i 1

L. <7 v

317

1665

7*.

’ 7 -7-7 ’7'7 7

7777777 ',-

.--; -7 7 7”,

.’“'7

A; 7 ’

7-t; t<A

318

1666

7 -    -

7 a”7.7- ■ ?, y

7 -J..'1 -    A . .. ■

7-7 '7Aa :7

a <

319

1667

A

.       7 ;77. ., ‘ • '-aț

■ < 7' 7 ri-'f-A 77-^

7-\ 7,& «

f;Â

77 77.

7'7 "îa ?

A?i 1

320

1668

— a- 7 777.7”.‘7 7/

7? 77 ^77

77 Ia

-7^

^77771

yyyy

7.7

321

1669

?.*■:; ? ?.

322

1670

A a...:

,r 77 77’7777ȚZ

yyyyyyy

T-7:

'a-/5777j "

A

yyy

323

167!

■■ 7 \ ’

y âa7<7 77*77

~ 25 f. ițSi

yyy..

324

1672

‘7?7 7'77     ?>

777717 A 77?

7/7^7^777

7-7

yyy

325

1673

£777?   -77'7

X-?

7:>V:'Â-7>

77î«

326

1674

77^-7 7 < ■-      7 - £Ă7T

-otT.’’/4 1. ‘ 'S 77-7, A

^>*37-

s 77:7 a

•-.7 7-a

327

1675

77  <

Â7‘

<.  -777

7?7£7‘7?-7>A7f7-

:-'7-7 7 y

"77.’- x

32S

1676

•    *A'. •. A

L’77 i’7/7-77 -><a

77777

<7,7 A-A A

7?

7-7. A'-’a’;

AJaV

329

1677

j= 7: 7.

-77 a 777/7777

777/7 77-77

^7-7 a

17: ::'A<

■777

330

1678

7777777

777 7-777.-V7--

7â.7-''7< yyyy

1: -3

‘7

x-'-<S

331

1679

A“t \ 4       J- '        1

777 \ v

■A7;:? 7-. / ..

♦ 7 A'7-

332

1680

.,             .. a .

-a7 .; ■.  1 7<

333

1681

’< \ 77,7      ț-

;7.’ 7      s'      ?

î-7? l./i'J '.*7-7 A

A-

■?.AJr ■ ■

334

1682

J ,7 771.-7’7-.

-A.. ., -7,

<7

335

1683

. '    AA  ‘7'7

7.

>7-? 7;

'Ăl

336

1684

■-1 a > \. 77 '*

S 4  <  1

‘ A’< A

-’ <7-

337

1685

7.7 '7        ’

7'77-x <77’

" ■* A.-

338

1686

■-■-

77

' P:-7

339

1687

17   •.7

7 ’

340

1688

- V'‘ 7      -

341

1689

; ‘ 7

342

1690

’ 7.-’ A 7

343

1691

344

1692

345

1693

346

1694

347

1695

348

1696

349

1697

350

1698

35!

1699

352

1700

353

1701

354

1702

355

1703

356

1704

357

1705

■,7                 v- ”

35S

1706

359

1707

360

I 708

361

no‘X

:Av7\ '

362

17I0

Al

364/

I2|2

j "s

-7 y> \

<6?il                \

3(i/<

134 4

Ml7

3<î A

15?I5

Șr-^


Rinc(ia contractuali

§■2 n 0 d.

Nivelul studiilor

TITULARUL POSTULUI

OBSERVAȚII

conducere

execuție

Asistent personal >                .

G .

-. .

Asistentpersontil '              ' ■

G

Asistentpersonal '

G ’ -•

Asistcnipersoital11

G

Asistentpersona!; - •■•'.••. ■

G- :

Asistent personal”               "-J

G.

...      V . V

Asistai! Txăsbîal-'

G '

AiistentpersonaT •-<- -      '. ■■■;-

G ■-.     .

; . ■■■■■..: "L ..

X'

Asistwfpecsonjd■:          c?'-/'-

' - V 7 ‘ / ■/.

G

’ >’.         ■ ■ ■ .7.’           < vT '>^-<”<‘.7

/V

Asîsfem'persbiwk-.'Z .4; ■ :■•■.:■

7         ■;   < r-'.-<     > \

V

AststotfperSdnal

T^-Tr^iA \

G f

V>r77- ■                     îl <'■<

/ a/W ?• ’V’'

Asistent-persbnal'fc”

G:^-.

y*                     '7 7''i ■

V/Ji'Â .:■ V-Ja-

Asistent posbhal?! îi    ■• ''' A a £ ■;; w

>7?>'

7TZ-...’.--                 -<    ■;; ? ■;>-

---■

Asi«^nfepetsonal‘S:i?r:-4-ll4 -<:■ .»

‘V/’W-y^r,

GZ.

r ;                 **7 "■/■'

•'-'AA’.-

Asistentpersonal. l-.-;                 >-'

G>;’--

•••■ •——

A&istSnttperSoihdfcfei            sifiS?

G’r-V

7, a*7-'7r-.2J .7* ?. "7:              ”,

Aisist&itpersoisil      444->. 4.4’. <;

Gl?^-

y^--''•‘.'i-'“'.'x' -.-■ A--':v ■-'.Vâl'ii-r«-’li.si'Sî?;-

4.4>4v->>

i         ?&■?

G.r.r.v

Asfermtper^iiâlVSs^VA^iA-.'A’';...;^

>7    -*-■&.£■-77 is*7

Gi*s:.

.■••■;?;•.7/1       -  <■ r: ->777^7^7’^777;7

•■■•• ;<•:•••■■.••

GKSî»

17.?-” -‘t'?;-’'•''» '•'•'•It,",îX“w*:£s

44»»-^

OAȘs'A

■”■■■■44

G"^

7:747 ?“-iț,"dW; .’-Jy.Ts ■■-:? 4’44

Asist'eatipersonăl-;'țy-

GȘy-S

□-' - ’e'<H. ;J3,,'J£:r                                st

Asisterivp«somtfc-,&r^A.:;^;<7yAX<;

-£j£c

GSț&ii

“474 ;’>i.         74477-47744-

GX-'A-.i.

;   '-T ■£<<

Asini i^lpiaâidiiMfiKS". sStSS'

GRSilK'

;;' L t ■ ?S.:.-7- 7"          >^7țjp',77s.7 .i 4v4

44Sy4444

Asist&tipttioiudM’ -4K> J7.S ■ ■t£*'

GA-'/A;.:

.4 47444474447

/^efttpeSofiMi®'^ ■i'siîX'Kî;

Gi-W-fc

ep<“:1               X-’

Asisentperso'hals?: ■“^Â.K'.sf^TA: -

; «i?’ ’C<’ „•                </•$’C; .<•        ' ’.*•/-?<.-v

AHsttnfipe^nSlS^

GaA'A?

*■ ’a' - -            ■."<■->?"-<-J. - ’<■ ■?                                \

AsistenrpdsdnălA.'

G; ..■>■.

.7 v<-Wa4. ■- -■ >7/J      7 - /-.    p;            v

Asistentpeisdnai' A    4-,

G

‘                           7          / ■--•■             ..s • \ -.?.

AsisteolipersdnalA'r.   ;.£.bA       ->.'.

G. =!«•

AtdstiratTiefiKmal”*.                 :

G:.'

v ? i.”.'., "’Vk-

£■•• ‘ ’C •;. '’.Svw*-’

Aslsteotbersonal; ’v.' -4'-■ ;. r.„."

GA<£. •

< ’k'"-’?'

Asisifentîpersttnal'.-• 7’”4: ■<-*-??? <■ ;4> >-

G • ••

='                                 .v'?‘-

Asistentpersbnal'4 4»4^-4'“,,J44-

•A

G A-?'.:

<: -?■:3-’<< ■’>" •■ .-’

:■'■ '■' .'■^'•-74:C’-:

AsSfetit-pereți rial-A        •;/ <,.4-4>

G7^';

:                  .-?           7'                                                     ,7\’’

; ...

Asistentpersonal-S 4 -4. 4 4-4

GA-'-.-

L\L'-:-J .-.   /                   >-:

AsistentPCTSonaL -A...:,';.".   ...-■•

JtT-"L.’rJ4+,    }’    ■*^=’'L.

G ~   ;

\ 7-..■’<<.. a .7 ■•’?'v p P ::                               ‘

’’               -.-.-‘7- -

Asistent-pereonal- .‘V; ■,".--4

7a'”/-'■■•3

0. A

Asistent personal'' 4 ?■?'        '•;'

G.

.7'17<    , 7’7-’ -   .           7

AsistentpetsonaT ’  -.4'      y

G ‘ .

Asistent personal

G'<

- ’

Asistentpersonal     '     •

G

Asistentpersonal

G

Asistent personal      . ..

G

Asistentperscnal

G

t ’

Asistent personal      .. ' ’

G

Asistentpersonal

G

Asistentpersonal •

G

Asistent personal

G

Asistent personal

O

Asistent personal 4

G

Asistentpersonal

G

Asistentpersonal •/      . .. .. . . .. .£.

G

Asistentpersonal

G

....................■■■■.............

Asistent personal : ?

G

—.•.-, ... .-----7"—• ......................"'•■""7«7—

.-•//• j. ■  •   .

---—

Asistentpersonal...       -: > - ■

G

jjF R2 • •

<rr-^

Asistentpersonal              "

G

\ «

Asistent personal

G

Asistentpersonal

G

Asistent personal

G /

1 \

LUUtf /     B

/Asistent personal

G

loxox

Asistent personal

G

Asistent personal

G

Asistent personal

G

:-ș&Jfei

Nr. cri.

10 post

Structura / Modali tulea de ocupare

Funcția publică

w

U

ec wll _o CI

£

>

s-

O £ u «

o?

-g

<5

de conducere

de execuție

368

1716

369

1717

370

1718

371

1719

372

1720

373

1721

374

1722

375

1723

376

1724

377

1725

- \ <. .. >

378

1726

379

1727

t

-’7

..<7- ?

380

1728

■?-

■x , T < ■

sp      -5     ’

• . V<3

381

1729

..

. l-;’3 -A-'.

■           ;■ . - y’-\ .

382

1730

-        ■ X-- ’’     -■• -    „

-■

■ ■

383

1731

-- 4’ ’ " ’’T ' ■

.-.. ■■ \ ■;

< ' ■’ -'3.1

h

384

1732

p / p“ ■ / ■

■■■? v ■

3 -3

■ ?:y

3S5

1733

r

— ....

386

1734

-V

J/- ’

<S.3

387

1735

--        -z;

■ •-•:3

7 3 3...-. < ■:.

<•

'

388

1736

i:-.- ?■'

-.     3'

7??

3

389

1737

■ ■

’ .-.A'

=•

■ - - -

390

1738

...

-3.3'                .

3-

■><

391

1739

'-4.

,:3v;

392

1740

°

.3.- 3-

393

1741

;3.

?

394

1742

-

395

1743

; <<>5:;

‘S.

' 4: 'SL' ■’ . -

■>3:.

396

1744

■2?' -

--.i .<•>/■■ 3

■ ■ *     »' 4 vV'

r-

' -l" ‘

-. •.

1.

397

1745

..s

' ■

.33

■. .-?.3

398

1746

'■<

.3-

' ;<         :2V-.;

3

:-3 •:

399

1747

.:.....

73.<3. -

.3/^

400

1748

.3;. ?.*

..

, ■ -;<7?

;

401

1749

-x

402

1750

403

1751

\ 7   ’ “     ./?

404

1752

405

1753

? - ' : . ’r<"  ’■< ’ -

’<■ . +,

406

1754

407

1755

408

1756

■.    ■        - X-

409

1757

- ■■ .

410

1758

411

1759

412

1760

413

1761

414

1762

415

1763

416

1764

417

1765

418

1766

419

1767

420

1768

421

1769

422

1770

423

1771

■>/. :■      ■      z- •       <

424 ■

1772

425

1773

426

1774

427

1775

428

1776

429

1777

430

1778

431

17'9

432

1780

433

1781

434

1782

435

17.83

I''tincția contractualii

s u c*g □ a.

= * ? 4,5 z H

TITULARUL POSTULUI

OBSERVAȚII

conducere

execuție

Asistent personal. -.   -    ’       <<

G ,

Asistent personal      -   '    •

G -

Asistent personal       ■•; ./ ,- .

G

Asistentpersonal: •:.-     . ' .

G

Asistent personal ■' ..-

a

Asistentpersonal 7.

G ■

’     -:     .                          .- \          -        .              ■-            .. l

Asist mt personal

G . .

Asistentpersonal.            ’ : ■'.

G =

-■ . \ .’ ,?

Asistent personal i;              '

G. '

Asistehtpersdnal’';; ■■•      <  ■■   ■

/■ ■■■■ ’ ,< *: .

G

. ,''j-'-U-',-’;,'-Ll.            ^L' î-      1 J'A'                                           -

Asîsttntipersbnal--' <-.■.■ ■-i rr;

G

L-’-  / 3- >’■?  '. 't>A ■ -/ ?/- j-?

*r.

Asistehtpas<îiiarx.'X'.'i:-:'i Xț7 ;.V- -.

G

AîistătfiierâtoMl'-S^ X®. •' '. < >

AjH^edt’rj«^iUd4^ț^-'.f'Jv'-i'"-7.-.'t.3î’/ ;a

G •■;■-.■.•

XX

AsislratipefsonalX            .t

G     '

.- k- ’-l--’. ~ .■    kl-;:S:aX -jX.X: -.-"XX

Asistentpersonal •-•« r-?X'X'XvX. r?.?

.-7*'"x;7-

A^âitl5aăoifttf!:><'..''S V- ■’Xarft

- A'v.7

G ■ ;

•<.•■ X :;-X--X-’7i£'X;i-=3?3X.r;wX'£’X^<X-isyx&>*iăt5

-<i-

'f&SSzX: X1

Gl>.

jT '.        C*

AiiiH^Wsoita^X'iS'î-l'/-X ț-5X- ?

GG'.<-.

Asist t^pCT36ttalî&":

Gi- .

. J.’v’-’ £3' ?

ASisent7pSi&nâl^Pl?<X^jA-.'<\t?tl<\

G^-'X:

•;>";£<. r’-lî.           jS^K ; Xt-X ;v k

•k.-rsț'SXXâȘ-

Asistent- pefsotSlS:®^          ’JT'-

V¥      *x-\

G

wS,-.: T:

AsStrst'paâotâLXXi.W'.XX^XXXXx

GtXlX

GXX-S

cr^%’

G^5

j'X-.'XXs5

WiMSSsSS

GJKX

XXX®

cn&£<

<« țifS,W-> ’S                                            S.

G -'.' '.

AsistentwSSnidlsK^vX's

GîcX

.p'-i “<       ■ r     t ’^' î • :?>’ .r>S?w-. <■$ Ic ■-’ i -tfisjsrX-K: XrSJL^eîă

Asistent paăJăM^T;'          M-

G-ir-.ft

Asistent jJersbnăl.’Ks:           -•îkX

GiiiiX'

'X X-'C^XiS

Asist'aft'pawriSlKX.:; IXKîX’X   ~.

GXX:'-

Asistent •IxrsorîâlXX < ,*-■;. e; 1 "țț",": ~ /:-> ‘

vp-

:"> -’^:" << -"‘A

Asistmt.personall-.-.Xj.XXf ■ S'i’’.;-

G •

^ 7--                     •■"?: C7l < ’■ >’vrTF3c?x/:

Asist^.țîersonăl^V^'r.-X'.-j          .-

G

<? >■?? t’,X ><£? ?;“•, ■<    < ■?;<;                                     -':*

: ,<

ASstăit pi«sSnăr<;X’’iy-•/;>?;• .x

G'A/.'

< -j.-\:‘     S’.- --,- c:; ? r-

. :,s- .% - J :\ £/,

Asistent ț»ra&iiăi"r.-'.<< .'..-x :

<

G ' AK X

- ■,<:.V ^7 5-             ;■-<’'-></- 7?.^?y?

' i l\L< ’L'~ ? vS

Asistentpersonal S ?< kî? ■X X< ? •

GIX'..

î’: .’>■<’i.-1’:-’ ;?7-’ ? -'';X .AȘ.ț-i-

: > \t 7-2.;- a:- <■

Asistent personali. .‘X X®’k ■ '-

*3

'• '■ '':?■ -< ;?■’■•:t' ■' -

ititSt^.peisoogt.'A-.V/x.'          ./-

>     \ Jr

G-.X-

<’.      -   </" /.<!; ?:■  7,-     -\-<Lt .

A^istiMfpetsoiiat'X'              •-.

G -

,<‘ .’■-■■• ■ •’.                               ; ■- /x T<<-’ -:

Asistent paraohaP' ■;. •; '.. r,. ’

0- • ;• •;

Asistent-persorial-X . •-. . ■'.'

>.p- .?

G >.

. ? *-< - r-■.-

AsisteitpfersonălX.                 *

G- X

Asistent personal 'i . ■ -. x

G ’    -

Asistent personal -.

G '

Asistent personal "■

G

.

Asistent personal

G -

. .

Asistentpersonal

G

AsisteDtpasppal'

G t

Asistent personal- ’

G

Asistent personal

G

Asistent personal

G I

Asist cat personal ,’

G •

Asistent personal. -

G

Asistent personal

G

_

Asistentpersonal' •;. -      . .     •■.'■<

G

Asistent personal- ?        - - ■

G :.

Asistentpersonal-.        . ' '■■ ■•■<

G ' .

* Vl

Asistent personal

G-r

............ ............ :..........

Asistent personal .   ; ...             ■

G

Asistent personal                    ■ ■■■■■ '■

G'. '

Asistent personal " <

G

Asistent perse nai

G

1    \ Wflw ĂrF-^H

Asistent personal

G-'

X/'sSF Zi*

Asistentpersonal

G

Asistent personal,

G

-

Nr. crt.

1D post

Structura i Modalitatea de ocupare

Funcția publici!

5

— s / *;1 vAl

3 0

1

V7 W g « '-*i Jj

«r

*3

L. u

Funcția contractualii

ne ;g

G.J5 u

Nivelul studiilor

TITULARUL POSTULUI

observații

de conducere

de execuție

conducere

execuție

504

1852

Asistent personal .                  .

G

505

1853

Asist unipersonal      / .           /> ..

G

506

1854

Asistent personal

G

507

1855

Asistâd personal

G

50S

1856

Asistent personal- .    ■-•    • •’•

G-

509

1857

Asistent personal. / . •• ’. .- f’:

G

..     . •/-■■            L -        . ?                          .            7.;. <

510

1858

Asistent personal ■                  ‘

G-

511

1859

Asistentpăsonal ..              ..

G. ■■ ■

512

1860

Asistent personal..-.            --.'.. .■.'

G.

51?

1861

-■

A"

V- L

’ AA.'.-.-AÂ

Asistehtpersonal ■.-’S‘?■ ',‘9-p-S

G<-x'

:■■' ■ ■ i-         ? s ?. * -s-7- ’ > 7> '?■•'. ? v ? ; v'’• ■. ’■.     *4 - ■ ? '■ ? ’’’J ’<’?.< \

514

1862

. '. . V

7 7 7

Vj?-

■A-A A-A

Asistatî personal'C-, r

G1 o-Vr

f-                                  ■:?-’■ u-? ;■;><:<j A

515

1863

J ‘ aA

’ ’

VAAcAAÂ

A^eUtpei^'nal^09,/;r.^?4t3.’'1^>.

-

G--":-.V

7? ‘              'Z'-’.        ■' \a                               '*' *f-   •*'.’" :.-f ■■              V>Ț< ?s •

516

1864

-                    i ■.

’’ ■ :< \ /

A-

V'’-'A-x>

ATAAv'.-â?

Asistcpt.'pcrsonâl-'i

-"‘f’ ,'j7' ?

OK?r

?*r=-k

517

1865

>- -- , . >■

//•A a?-âaA

’’}/

As^aapersbiiid'a^5 ^aW-

518

1866

<■“ - - . ■> -

>îa.;-â

AAAAA a

AsistSftpersonâlt4 >. ’wț.;,?5/;r «

% j-

G'<-.®=<

■’-?>'/ î-?>

519

1867

'<?• '

A.

AA

-

A-;AA

Asistent personâlhH'      -.-rti; iSăi-Xc:

G5Js-7>

îZărîfțș.y a sirAi? ■ti'sșiș a;.;.          .-cu ■:

520

1868

*?.. ’ ’

A A? A-A-'’

A-

A AAA

A'A’

AA ’-•

:*.£’r

AJAAAA

Asist imf-pereonaHi' 5 5:    i.-- 5i -t i'&’î

vs&X-.’îa ‘Vtvte*                            r- "x      -"'?>■ W /??<£’. *

521

1869

■,w         s-; ‘      :

7 7       <

7=' ;         \            *-5

A-SA’/A: ?

■Âf A7

7 .AA.A

Asistent-pdsona-;?'^:-

Gfei.4^

522

1870

7 V3 .’S:”Z

-.A.

A"

;i7;^

AAKA

AsirtentpetWudXtYt A;-r*-.s5s?ftWî

,7 ”7—

£4îyA:£&;

523

1871

y. ÎV

-*          * 7

.x; *?-■’ J7o ,

■1C’

AV ■

^6"

AVA?

ASsteăt-persohatt-Sți

♦' ' }                                                                         £-î-V

524

1872

;■

; <v - ,•,            7:

A*

17;A'5A'-

Asistent pers6nal5-X. v-- -x? k^â '». v?;

G»s-.r-

525

1873

’ r’C*1'

TL.7

7 A.'-A'/.A-

A

7.KV-

AAA

Asist entpersonâlx:           '^'S^

526

1874

’ ? V-:   ?

<    - A? i..-'

> ’ -■ J rt: ”    ’? ■ A f

.4/

GlvTv'J-

527

1875

-

7-    ;>>/?£/ /?ț<5țs'

>w

iîeițsS-sSs^*

528

1876

......-f.v /' ■',<■' pirr*'y""d ?,*•••?                    *• . ’r ?      .

A

Ș^^.SȘ&stf

Asist<S‘pas6»ai:sX<r5.^

529

1877

i'jfi                        Cy        ‘,4b- -

:      T‘ A :

A,

<4

G5®Sțg>

530

1878

■/A-Aj;- ?/<<:■

7 ."r-A'J x.;V 7 <

țoi

®.&S&355&

Asist wHipasonili'f-ț-.

Gl^țȘ-

531

1879

V - ’ t-7 AwA-;

AAA7A

A^fentLî>&wM^37s^-<-țjă>£3i?i-;t

G?i.rS-

532

1880

'.-'•.'-■-x x--/

,7. L;a’ a       -A

■AAx

<5/

AsMâuipenwnabr

533

1881

’T t         -

A' . ■ = —

AA

A

'XlA

Aiistientpâioâifl^iJyjsA'/ft-r.x •?

G’iîa??-;

534

1882

x’ , ■*"’*; T/-’

/’?*

A      ’ ',AA

A..p

£

•?&Bt<jft'.litîsonH.-4i^: i--'': ■fe-’S^tW'

GF/’-sP

535

1883

V,X7’”’ '•'*         1’C‘*

A '

7\-

-A A;

4A,.k         -<«»£

Asist tari personal t7;     A

:2-;. S'-vSr.V

536

1884

■ <77 ■<

7? A ■ < A 7

'■Â;”A < '.ATA7