Hotărârea nr. 19/2019

Hotărâre privind modificarea componenței nominale a Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 4 a Municipiului București, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 294 / 21.11.2018


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4, București

Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE privind modificarea componenței nominale a Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 4 a Municipiului București, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 294 / 21.11.2018

Consiliul Local al Sectorului 4

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 1684/14.01.2019 al Direcției Generale de Asistență Socială si Protecția Copilului sector 4;

Ținând seama de Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 294/21.11.2018 privind aprobarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 4 a Municipiului București;

în baza prevederilor art 115 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare Hotărârea Guvernului României nr. 502/2017 privind organizarea și funcționarea comisiei pentru protecția copilului;

In conformitate cu prevederile art. 45 alin. (1), art. 81 alin. (2), lit. n) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se modifică componența nominală a Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 4 a Municipiului București, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 294 din 21.11.2018, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

Președinte: Artene Diana Anca - Secretarul Sectorului 4 București;

Vicepreședinte: Directorul General al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4;

Membri:

Dr. Georgescu Ileana - medic primar ortopedie pediatrică în cadrul Centrului National Clinic de Recuperare Neuropsihomotorie Copii “Dr. N. Robanescu”;

Meran Mariana - psiholog, director la Școala Gimnazială Specială ”Sf. Nicolae” sector 4;

Dobromirescu Stana - angajată a Agenției pentru Plăți și Inspecție Socială a Municipiului București;

Rusu Marius Nelu - psiholog clinician în cadrul Organizației Salvați Copiii;

Zamfir Meda Adriana - asistent social principal în cadrul Fundației pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale;

Membri supleanți:

Dr. Raicu Maria Anca - medic în cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Ccmji==M=ȘL Curie” București;

Hristu Polina - psihopedagog, director la Școala Gimnazială Specială nr.4, secror 4;__

Deliu Mirela Gabriela - angajată a Agenției pentru Plăți și Inspecție Socialya București;                                                                    wSB )

Dinu Mihaela - psiholog clinician în cadrul Organizației Salvați Copiii;

Dobra Anca - asistent social principal în cadrul Fundației pentru Dezvoltarea Serviciilor

Sociale.


Art.2. Celelalte dispoziții din Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 294/21.11.2018 privind aprobarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 4 a Municipiului București, își păstrează valabilitatea.

Art.3. Secretarul Sectorului 4 al Municipiului București, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 și Comisia pentru Protecția Copilului Sector 4 a Municipiului București vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 22.01.2019


Contrasemnează

ZSficrqtarul Sectorului 4

Diana Anca ARTENE


Nr. 19/22.01.2019